20 lutego 2018 Senator wraz z poseł Teresą Hałas, Przewodniczącą NSZZ RI Solidarność”, uczestniczył w spotkaniu pt. „Zagrożenie afrykańskim pomorem świń i możliwości ograniczenia rozpowszechniania się wirusa ASF na obszarze środkowo-wschodniej Polski” sekcji „Wieś, rolnictwo” Narodowej Rady Rozwoju w Kancelarii Prezydenta RP w Warszawie.

5 marca 2018 Senator wziął udział w debacie eksperckiej pt. „ "Jak Wspólna Polityka Rolna wpływa na zmiany w polskim rolnictwie oraz wspiera rozwój obszarów wiejskich?", zorganizowanej w Warszawie przez EURACTIV.pl wraz z Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską. W debacie uczestniczyli m.in. Jerzy Plewa, Dyrektor Generalny w Dyrekcji ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej, Czesław Siekierski, Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Parlamencie Europejskim, Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Arndanowski, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, , Maria Fajger, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Dr hab. Renata Grochowska, prof. nadzw., Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy oraz przedstawiciele unijnych instytucji, przedstawiciele rządu, Parlamentu i instytucji wdrażających w Polsce WPR.

16 marca 2018 Senator wziął udział w konferencji dotyczącej zagadnień związanych ze zwalczaniem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Uczestniczył w niej m.in. Rafał Romanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem konferencji było przedstawienie informacji w zakresie działań oraz rozwiązań prawnych podejmowanych w obszarze przeciwdziałania i zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń, a także obecnej sytuacji epizootycznej na terenie kraju i państwach sąsiednich. Główni adresatami konferencji były organy administracji samorządowej, kierownicza kadra instytucji związanych z sektorem hodowli trzody chlewnej oraz organy administracji zespolonej i niezespolonej.

27 marca 2018 roku w związku z zaproszeniem od premiera Mateusza Morawieckiego odbyło się spotkanie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” z Panem Premierem oraz Szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów Jackiem Sasinem. Spotkanie dotyczyło postulowanych od wielu lat przez NSZZ RI „Solidarność” rozwiązań systemowych dla polskiego rolnictwa w tym ważnych spraw w kształtowaniu krajowej oraz europejskiej  polityki rolnej Polski. Podczas spotkania poruszono m.in. kwestie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej; powołania reprezentatywnej  Komisji Rolniczego Dialogu Społecznego; Funduszu Gwarancyjnego dla rolników poszkodowanych m.in. przez upadające i nieuczciwe podmioty skupowe; kwestie związane z nową kategorią umowy tzw. „pomocnika rolnika”; systemu ubezpieczenia społecznego rolników, emerytur rolniczych w tym m.in. : rent strukturalnych w rolnictwie i wcześniejszych emerytur; kwestia ubezpieczenia zdrowotnego w rolnictwie, edukacji i spraw socjalnych na wsi; kwestie związane z zapewnieniem udziału rolników w sektorze przemysłu rolno- spożywczego (powiązanie rolników z sektorem); sprawy uproszczenia i odbiurokratyzowania przepisów i procedur z zakresu polityki rolnej; łączenia inspecji; obrotu ziemią i kształtowania ustroju rolnego; kwestie promocji rolnictwa ekologicznego i ułatwień w sprzedaży bezpośredniej a także kwestię sytuacji na poszczególnych rynkach rolnych ze szczególnym uwzględnieniem  sytuacji związanej z AS, gdzie Prezydium zaapelowało o bezwarunkową wypłatę rekompensat oraz maksymalną redukcję pogłowia dzików. Powyższe problemy spotkały się z dużym zrozumieniem ze strony premiera.

9 kwietnia 2018 Senator uczestniczył w panelu ekspertów pt. „Wsparcie rynku żywności oraz rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce” w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli. Najważniejsze tezy i wnioski z dyskusji zostaną wykorzystane przy opracowywaniu programu kontroli oraz o informacji o jej wynikach.

11 kwietnia 2018 Senator uczestniczył w konferencji inaugurującej pilotażowy Program „Aktywny i Zdrowy Senior Rolnik”, która odbyła się w ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program „Aktywny i Zdrowy Senior Rolnik” to wspólne przedsięwzięcie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego. Skierowany jest do osób starszych, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników. Program, którego realizacja przewidziana jest do 2020 roku zakłada m.in.: kompleksową opiekę z elementami rehabilitacji w trybie dziennym, kompleksową rehabilitację w trybie stacjonarnym, krótkoterminowy pobyt z noclegiem dla osób starszych połączony z rehabilitacją – w ramach wsparcia opiekunów osób starszych, np. w okresie nasilonych prac w gospodarstwie rolnym.

17 kwietnia 2018 Senator wziął udział w spotkaniu sekcji „Wieś, rolnictwo” Narodowej Rady Rozwoju w Pałacu Prezydenckim. Tematem spotkania były „Problemy branży hodowli zwierząt futerkowych wobec projektu nowej ustawy o ochronie zwierząt”. W zebraniu uczestniczyli członkowie sekcji, przedstawiciele branży hodowli zwierząt futerkowych, Krajowej Rady Izb Rolniczych i NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność oraz inicjatorzy i autorzy projektu ustawy o dobrostanie i ochronie zwierząt.

7 maja 2018 Senator wraz z poseł Teresą Hałas, Przewodniczącą NSZZ RI "Solidarność", uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta RP, m.in. Minister Barbarą Fedyszak-Radziejowską i Ministrem Pawłem Muchą w sprawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw.

12 czerwca 2018 Senator uczestniczył w Seminarium z udziałem Jerzego Plewy, Dyrektora Generalnego w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej. Dyrektor Generalny Jerzy Plewa przedstawił propozycje legislacyjne Komisji Europejskiej dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027.

12 lipca 2018 Senator wziął udział w konferencji pt. „Afrykański pomór świń – aktualne dane epidemiologiczne i administracyjne, bioasekuracja – podstawą ochrony stad hodowlanych” w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. Organizatorem konferencji było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W konferencji wziął udział Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, wiceministrowie: Szymon Giżyński oraz Rafał Romanowski, Posłowie na Sejm RP: Teresa Hałas, Krzysztof Głuchowski, Jerzy Małecki oraz Krzysztof Szulowski, Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk, jak również wojewódzcy lekarze weterynarii. Ponadto, w konferencji uczestniczyli przedstawiciele organizacji i instytucji, w tym izb rolniczych, ośrodków doradztwa rolniczego oraz zespołów szkół rolniczych.

16 lipca 2018 Senator uczestniczył w konferencji pt." ASF-wyzwanie XXI wieku", która została zorganizowana w Zamościu przez poseł Teresę Hałas, Przewodniczącą NSZZ RI "Solidarność". Spotkanie otworzyła i poprowadziła Przewodnicząca NSZZ RI "Solidarność" Poseł na Sejm RP Teresa Hałas. Pierwszym z prelegentów był Pan prof. Krzysztof Niemczuk - Dyrektor Instytutu Badawczego w Puławach. Następnie wystąpił Pan Piotr Barszcz - starszy specjalista z Głównego Inspektoratu Weterynarii, który reprezentował  Głównego Lekarza Weterynarii. Na pytania rolników odpowiadał również Paweł Piotrowski - Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii oraz Andrzej Łacic - Przewodniczący Okręgowy PZŁ w Lublinie, a także Senator RP Jerzy Chróścikowski. W konferencji uczestniczyli rolnicy z terenów zagrożonych afrykańskim pomorem świń (ASF) z powiatu hrubieszowskiego, krasnostawskiego, tomaszowskiego i zamojskiego.

21 lipca 2018 Senator wziął udział w Forum rolników ekologicznych, zorganizowane przez Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA w Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej w ramach projektu „Ekologia! to jest to! – współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw”. W konferencji udział wzięli rolnicy ekologiczny w województw z całego kraju.

10-12 października 2018 Senator uczestniczył w Europejskim Kongresie Rolników 2018 zorganizowanym przez Copa-Cogeca w Linz w Austrii. Podczas kongresu dyskutowano na temat przyszłego budżetu Unii (WRF) i przyszłej WPR oraz wyzwań i możliwości pozwalających na stworzenie bardziej zrównoważonego, konkurencyjnego i rentownego sektora rolnego w UE.

19-20 października 2018 Senator Jerzy Chróścikowski wraz z Przewodniczącą NSZZ RI „Solidarność” Teresą Hałas uczestniczył w Międzynarodowym Forum Żywności i Rolnictwa w Cernobbio we Włoszech. Podczas forum miała miejsce uroczysta inauguracja Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej pt.: „EatORIGINAL! Unmask your food”, która 19 września br. została przyjęta przez Komisję Europejską. Jednym z siedmiu inicjatorów tej Europejskiej inicjatywy obok Coldiretti jest NSZZ RI „Solidarność”.

14 listopada 2018 Senator uczestniczył w prezentacji raportu pn. „Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap III” opracowany przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Wyniki III. Etapu MROW po raz kolejny potwierdzają, że współczesne zróżnicowanie społeczne i gospodarcze polskiej wsi jest wynikiem nakładania się dwóch porządków: historycznego związanego z rozbiorami i powojennymi zmianami granic kraju oraz układem związanym z położeniem obszarów wiejskich w relacji do miast dużych i średnich.

19 listopada 2018 Senator uczestniczył w debacie Stakeholder Roundtable pt. „Przyszłość WPR: potencjał wzrostu gospodarczego a zwiększona wydajność rolnictwa” pod patronatem honorowym Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Uczestnicy dyskutowali na temat wydajności rolnictwa, innowacjach w polskim i europejskim rolnictwie na przestrzeni ostatnich lat, nowej Wspólnej Polityce Rolnej, ochronie klimatu oraz perspektywy rozwoju polskich obszarów wiejskich w kolejnych latach.

28 listopada 2018 Senator uczestniczył w konferencji pt. . „Program GOSPOSTRATEG” – innowacje na rzecz Planu dla Wsi”. Na konferencji zaprezentowane zostały projekty wybrane do finansowania w I konkursie otwartym w ramach strategicznego programu badań i prac rozwojowych pn. „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków - GOSPOSTRATEG”. Program GOSPOSTRATEG, jest wdrażany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a ukierunkowany jest na wyzwania rozwojowe wskazane w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W konferencji wzięli udział przedstawiciele praktyki rolniczej, doradztwa, nauki, oraz otoczenia gospodarczego i administracji. Podczas spotkania przedstawiono osiem projektów Programu GOSPOSTRATEG, które dotyczą różnych obszarów społeczno-gospodarczych: ubezpieczeń rolniczych, alternatywnych źródeł białka paszowego, systemu wspomagania decyzji w zakresie optymalizacji nawożenia, ulepszeń w kontroli fitosanitarnej, nowych instrumentów sprzedaży na rynku rolnym, gospodarstw opiekuńczych, systemu zarządzania zasobami genowymi roślin użytkowych i ograniczenia marnowania żywności.

1 grudnia 2018 Senator uczestniczył w IV Kongresie Polskiego Rolnictwa, który był jednym z elementów Narodowej Wystawy Rolniczej. Organizatorami Kongresu Polskiego Rolnictwa było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowa Rada Izb Rolniczych. Senator podczas Narodowej Wystawy Rolniczej wziął również udział w konferencji pt. „Rzeczpospolita Wielu Smaków – Sto lat Polskiego Stołu”. Konferencja została zorganizowana przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego.

3 grudnia 2018 Senator uczestniczył w V Forum Sektora Wołowiny pt. „Pakt na rzecz przyszłości sektora wołowiny i cielęciny wychodzący naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa i konsumentów” w Serocku/k. Warszawy. Forum zorganizowane zostało przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego i Radę Sektora Wołowiny. Biorąc pod uwagę przyszłość Unii Europejskiej i zmiany Wspólnej Polityki Rolnej dla sektora wołowiny, forum zostało podzielone na następujące obszary tematyczne: polityka (z naciskiem na WPR), handel, badania/innowacje i marketing/promocja. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele różnych krajów europejskich m.in. Pekka Pesonen, Sekretarz Generalny Copa Cogeca oraz Christian Jochum, Przewodniczący Grupy Dialogu Społecznego KE Jakość i Promocja.

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Licznik wizyt

Dzisiaj: 151
Razem: 1600985