2. posiedzenie Komisji - 21.11.2007 r.

1. Informacja Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej na temat współpracy Rady Ministrów z parlamentem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (na podstawie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej).

2. Informacja na temat roli parlamentarnej komisji do spraw europejskich w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej oraz zasad i trybu pracy Komisji Spraw Unii Europejskiej.

3. Sprawy różne.

3. posiedzenie Komisji - 28.11.2007 r.

1. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.

2. Projekt rozporządzenia Rady UE ustalającego wielkości dopuszczalne połowów i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego w 2008 r. - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2007) 492.

3. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2007) 531.

4. Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2007) 532.

5. Wniosek w sprawie decyzji Rady UE dotyczącej tymczasowego zakazu stosowania i sprzedaży w Austrii zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy (Zea mays L. linii MON810) zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady UE - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2007) 586.

6. Wniosek w sprawie decyzji Rady UE dotyczącej tymczasowego zakazu stosowania i sprzedaży w Austrii zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy (Zea mays L. linii T25) zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady UE - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2007) 589.

7. Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie statystyk europejskich - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2007) 625.

8. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2007) 436, COM (2007) 437, COM (2007) 560, COM (2007) 571, COM (2007) 576, COM (2007) 593, COM (2007) 594, COM (2007) 603, COM (2007) 611, COM (2007) 612, COM (2007) 613, COM (2007) 614, COM (2007) 615, COM (2007) 619, COM (2007) 623, COM (2007) 626, COM (2007) 629, COM (2007) 634, COM (2007) 636, COM (2007) 652, COM (2007) 655, COM (2007) 669, COM (2007) 670, COM (2007) 671, COM (2007) 672, COM (2007) 673, COM (2007) 688, COM (2007) 683, COM (2007) 702.

 

4. posiedzenie Komisji - 13.12.2007 r.

1. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.

2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE określającego wspólnotowe procedury ustanawiania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2377/90 - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2007) 194.

3. Wniosek dotyczący dyrektywy Rady UE w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia wymagającego wysokich kwalifikacji (Proposal for a Council directive on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of highly qualified employment) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2007) 637.

4. Wniosek dotyczący dyrektywy Rady UE w sprawie jednolitej procedury wnioskowania o jednolite zezwolenie na pracę i pobyt na terytorium państwa członkowskiego dla obywateli państw trzecich oraz w sprawie zakresu praw pracowników z państw trzecich legalnie przebywających w państwie członkowskim - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2007) 638.

5. Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady UE uchylającej decyzję Rady 85/368/EWG w sprawie porównywalności kwalifikacji wynikających z kształcenia zawodowego pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2007) 680.

6. Informacja rządu na temat przygotowania Polski do wejścia do strefy Schengen.

7. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2007) 605, COM (2007) 633, COM (2007) 653, COM (2007) 656, COM (2007) 658, COM (2007) 659, COM (2007) 660, COM (2007) 661, COM (2007) 662, COM (2007) 667, COM (2007) 682, COM (2007) 706, COM (2007) 710, COM (2007) 714, COM (2007) 730.

5. posiedzenie Komisji - 18.12.2007 r.

1. Informacja rządu na temat posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 14 grudnia 2007 r. w Brukseli.

2. Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady UE, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Program działalności legislacyjnej i prac Komisji Europejskiej na 2008 r. - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2007) 640.

3. Procedury związane z kontrolą zasady pomocniczości i proporcjonalności na przykładzie projektu decyzji ramowej Rady UE zmieniającej decyzję ramową 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2007) 650.

4. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie kodeksu postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2007) 709.

5. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2007) 657, COM (2007) 677, COM (2007) 701, COM (2007) 705, COM (2007) 712, COM (2007) 713, COM (2007) 715, COM (2007) 717, COM (2007) 718, COM (2007) 719, COM (2007) 728, COM (2007) 729, COM (2007) 731, COM (2007) 734, COM (2007) 742, COM (2007) 743, COM (2007) 744, COM (2007) 748, COM (2007) 751, COM (2007) 752, COM (2007) 761; sygnatura Rady UE:14423/07.

6. posiedzenie Komisji - 19.12.2007 r.

1. Informacja na temat roli parlamentu narodowego w Unii Europejskiej.

7. posiedzenie Komisji - 8.01.2008 r.

1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2008 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Integracja europejska; Środki własne Unii Europejskiej; Rezerwy celowe (druk senacki nr 33, druki sejmowe nr 16, 53, errata do druku 53, 53-A).

2. Projekt decyzji ramowej Rady UE zmieniającej decyzję ramową 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2007) 650.

3. Plan pracy na pierwsze półrocze 2008.

4. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2007) 755, COM (2007) 768, COM (2007) 771, COM (2007) 772, COM (2007) 776, COM (2007) 777, COM (2007) 778, COM (2007) 779, COM (2007) 818.

8. posiedzenie Komisji - 23.01.2008 r.

1. Informacja ambasadora Republiki Portugalskiej na temat podsumowania prezydencji portugalskiej w Unii Europejskiej.

2. Informacja Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej na temat polskiej polityki europejskiej w okresie prezydencji portugalskiej w Unii Europejskiej.

3. Informacja ambasadora Republiki Słowenii na temat priorytetów prezydencji słoweńskiej w Unii Europejskiej.

4. Informacja Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej na temat polskiej polityki europejskiej w okresie prezydencji słoweńskiej w Unii Europejskiej.

9. posiedzenie Komisji - 23.01.2008 r.

1. Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morzu i wodach śródlądowych z tytułu wypadków - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2007) 645.

2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE ustanawiającego przepisy wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do opodatkowania usług ubezpieczeniowych i finansowych - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2007) 746.

3. Wniosek dotyczący dyrektywy Rady UE zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do opodatkowania usług ubezpieczeniowych i finansowych - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2007) 747.

4. Wniosek w sprawie rozporządzenia Rady UE zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 3286/94 ustanawiające procedury wspólnotowe w zakresie wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia wykonania praw Wspólnoty zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego, w szczególności tymi ustanowionymi pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2007) 796.

5. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) w odniesieniu do krajowych kwot mlecznych - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2007) 802.

6. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2007) 610, COM (2007) 736, COM (2007) 737, COM (2007) 760, COM (2007) 762, COM (2007) 763, COM (2007) 788, COM (2007) 789, COM (2007) 829, COM (2007) 834, COM (2007) 835.

10. posiedzenie Komisji - 5.02.2008 r.

1. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2007) 602.

2. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE dotyczącej wypowiedzenia protokołu ustalającego wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową do Umowy partnerskiej w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2007) 782.

3. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady paszy produkowanej z genetycznie zmodyfikowanego ziemniaka EH92-527-1 (BPS-25271-9) i przypadkowego lub technicznie nieuniknionego występowania ziemniaka w produktach żywnościowych i innych produktach paszowych - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2007) 813.

4. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporz¹dzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawieraj¹cych genetycznie zmodyfikowan¹ kukurydzź MON863xNK603 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6), sk³adaj¹cych siź z niej lub z niej wyprodukowanych - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2007) 814.

5. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowan¹ kukurydzź MON863xMON810 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6), sk³adaj¹cych siź z niej lub z niej wyprodukowanych - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2007) 815.

6. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE zezwalaj¹cej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporz¹dzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawieraj¹cych genetycznie zmodyfikowan¹ kukurydzź MON863xMON810xNK603 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6), sk³adaj¹cych siź z niej lub z niej wyprodukowanych - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2007) 816.

7. Decyzja Rady UE w sprawie testów Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2007) 837.

8. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE w sprawie testów Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2007) 838.

9. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 460/2004 ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji w zakresie okresu jej działania - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2007) 861.

10. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE ustanawiającego Europejski Urząd ds. Rynku Łączności Elektronicznej - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2007) 699.

11. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2007) 595, COM (2007) 648, COM (2007) 664, COM (2007) 665, COM (2007) 735, COM (2007) 753, COM (2007) 790, COM (2007) 792, COM (2007) 793, COM (2007) 822, COM (2007) 824, COM (2007) 839, COM (2007) 859; a także: propozycja zakończenia częściowego postępowania weryfikacyjnego prowadzonego wobec importu mieszaniny mocznika i saletry amonowej (UAN) z Federacji Rosyjskiej bez zmiany obowiązujących ceł antydumpingowych; propozycja zakończenia częściowego postępowania weryfikacyjnego prowadzonego wobec importu saletry amonowej z Federacji Rosyjskiej bez zmiany obowiązujących ceł antydumpingowych; propozycja utrzymania ceł antydumpingowych nałożonych na import części rowerowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej; propozycja nałożenia ostatecznych ceł antydumpingowych na import koksu odlewniczego (80+) z Chińskiej Republiki Ludowej.

11. posiedzenie Komisji - 13.02.2008 r.

1. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień publicznych na prace budowlane, dostawy i usługi w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2007) 766.

2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dla niektórych produktów rolnych (“Rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) – wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2007) 854.

3. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 552/97, nr 1933/2006 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 964/2007 i nr 1100/2006 – wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2007) 857.

4. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającej dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń i 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej – wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2007) 697.

5. Zmieniony wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów w transporcie drogowym – wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2007) 817.

6. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów – wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2007) 851.

7. Wnioski nierozpatrywane – propozycje – sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2008) 012, COM (2008) 004, COM (2007) 858, COM (2007) 852, COM (2007) 848, COM (2007) 840, COM (2007) 831; a także: propozycja rozporządzenia Rady UE kończącego częściowe weryfikacyjne postępowanie antydumpingowe dotyczące ostatecznych ceł antydumpingowych obowiązujących na przywóz sklejki z drewna okoumé pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej; propozycja rozporządzenia Rady UE przyznającego firmie chińskiej Xinhui Alida indywidualne cło antydumpingowe w wyniku częściowego weryfikacyjnego postępowania antydumpingowego dotyczącego importu toreb i worków plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, ograniczonego do przyznania tej firmie statusu gospodarki rynkowej (MET) oraz zmiany wysokości marginesu dumpingu dla tej firmy; propozycja rozporządzenia Rady UE nakładającego ostateczne cła antydumpingowe na przywóz żelazokrzemu (FeSi) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, Egiptu, Kazachstanu, byłej Republiki Jugosławii – Macedonii oraz Rosji; propozycja rozporządzenia Rady UE nakładającego ostateczne cła antydumpingowe na przywóz electrolytic manganese dioxides (EMD) pochodzącego z Republiki Południowej Afryki (RPA); propozycja rozporządzenia Rady UE uchylającego ostateczne cła antysubsydyjne obowiązujące na przywóz mikroukładów elektronicznych – kości pamięci (DRAMs) pochodzących z Republiki Korei oraz kończącego częściowe weryfikacyjne postępowanie antysubsydyjne dotyczące tych ceł; propozycja zakończenia częściowego postępowania weryfikacyjnego prowadzonego wobec importu saletry amonowej z Ukrainy bez zmiany obowiązujących ceł antydumpingowych; 5037/08.

12. posiedzenie Komisji - 27.02.2008 r.

1. Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2007) 797.

2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie nowej żywności i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr XXX/XXXX [jednolita procedura] - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2007) 872.

3. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2007) 821, COM (2007) 855, COM (2007) 873, COM (2008) 003, COM (2008) 007, COM (2008) 014, COM (2008) 022, COM (2008) 025, COM (2008) 027, COM (2008) 029, COM (2008) 034; sygnatura Rady UE: 5039/08.

13. posiedzenie Komisji - 27.02.2008 r.

1. Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat priorytetów polskiej polityki zagranicznej.

14. posiedzenie Komisji - 5.03.2008 r.

1. Wniosek dotyczący decyzji ramowej Rady UE w sprawie wykorzystywania danych dotyczących rezerwacji pasażera (danych PNR) w celu egzekwowania prawa – wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2007) 654.

2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności – wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 040.

3. Wnioski nierozpatrywane – propozycje – sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2007) 787, COM (2007) 870, COM (2008) 021, COM (2008) 023, COM (2008) 026, COM (2008) 028, COM (2008) 037, COM (2008) 039, COM (2008) 041, COM (2008) 048, COM (2008) 050, COM (2008) 051, COM (2008) 058, COM (2008) 074, COM (2008) 087, COM (2008) 036, COM (2008) 086.

15. posiedzenie Komisji - 12.03.2008 r.

1. Rozpatrzenie “Informacji Rady Ministrów dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2007 roku (podczas Prezydencji portugalskiej) (druk senacki nr 71).

2. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 016.

3. Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie starań podejmowanych przez państwa członkowskie, zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do 2020 r. zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych – wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 017.

4. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywy Rady 85/337/EWG, 96/61/WE, dyrektywy 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 – wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 018.

5. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych – wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 19.

6. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającej dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników oraz dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów – wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2007) 698.

7. Wniosek w sprawie decyzji Rady UE dotyczącej wytycznych w sprawie polityki zatrudnienia państw członkowskich (zgodnie z art. 128 Traktatu WE) stanowiący część komunikatu Komisji Europejskiej do Rady Europejskiej dotyczącego zintegrowanych wytycznych w sprawie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na lata 2008–2010 – wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2007) 803.

8. Wniosek dotyczący dyrektywy Rady UE w sprawie ogólnych warunków dotyczących podatku akcyzowego – wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 078.

9. Wnioski nierozpatrywane – propozycje – sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2008) 001, COM (2008) 009, COM (2008) 056, COM (2008) 057, COM (2008) 059, COM (2008) 061, COM (2008) 065, COM (2008) 071, COM (2008) 079, COM (2008) 082, COM (2008) 076, COM (2008) 083, COM (2008) 084; sygnatura Rady Unii Europejskiej: 5213/08.

16. posiedzenie Komisji - 27.03.2008 r.

1. Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 094.

2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE określającego normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz obniżenia poziomów emisji CO2 pochodzących z lekkich pojazdów samochodowych - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2007) 856.

3. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2008) 073, COM (2008) 075, COM (2008) 081, COM (2008) 089, COM (2008) 091, COM (2008) 099, COM (2008) 104, COM (2008) 105, COM (2008) 107, COM (2008) 114, COM (2008) 116, COM (2008) 126, COM (2008) 148.

17. posiedzenie Komisji - 1.04.2008 r.

1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (druk senacki nr 102, druki sejmowe nr 280, 357).

18. posiedzenie Komisji - 10.04.2008 r.

1. Informacja rządu na temat posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 13-14 marca 2008 r. w Brukseli.

2. Komunikat Komisji Europejskiej do Rady UE, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Roczna strategia polityczna na rok 2009 - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 72.

3. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE dostosowującej przepisy dotyczące Trybunału Sprawiedliwości w obszarach objętych tytułem IV części trzeciej Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2006) 346.

4. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Solvency II - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 119.

5. Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ustanowienia wieloletniego wspólnotowego programu ochrony dzieci korzystających z Internetu oraz innych technologii komunikacyjnych - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 106.

6. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2007) 741, COM (2008) 092, COM (2008) 098, COM (2008) 100, COM (2008) 120, COM (2008) 121, COM (2008) 129, COM (2008) 132, COM (2008) 138, COM (2008) 147.

19. posiedzenie Komisji - 18.04.2008 r.

1) Spotkanie z panią Margot Wallström, Komisarz ds. stosunków instytucjonalnych i strategii komunikowania.

20. posiedzenie Komisji - 18.04.2008 r.

1. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczący produktów kosmetycznych (tekst przekształcony) - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 049.

2. Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającej porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami w zakresie dostosowania wieloletnich ram finansowych - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 152.

3. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 124.

4. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE dotyczącego dostosowania kwot, jakie mają być przydzielone Polsce na połowy dorsza w Morzu Bałtyckim (podrejony 25-32, wody WE) w okresie od 2008 r. do 2011 r. - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 088.

5. Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie odpowiedzialności cywilnej i gwarancji finansowych armatorów - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2007) 674.

6. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie zgodności z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2005) 586.

7. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2007) 765, COM (2008) 080, COM (2008) 123, COM (2008) 155, COM (2008) 166, COM (2008) 173; a także: propozycja zakończenia częściowego postępowania weryfikacyjnego ograniczonego do zbadania dumpingu prowadzonego wobec ostatecznych ceł antydumpingowych nałożonych na import rur bez szwu (SPT) z Rosji; propozycja zakończenia postępowania w sprawie nowych eksporterów, zmieniająca rozporządzenie Rady UE 1212/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na niektóre pokrywy włazów pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej; propozycja dotycząca rozporządzenia Rady UE zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1371/2005 z dnia 19 sierpnia 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowej elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Rosji; propozycja zakończenia postępowania o obejście środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem 1472/2006 Rady UE na import obuwia skórzanego z Chińskiej Republiki Ludowej i Wietnamu.

21. posiedzenie Komisji - 29.04.2008 r.

1. Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE wprowadzającej ułatwienia w transgranicznym egzekwowaniu prawa dotyczącego bezpieczeństwa drogowego - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 151.

2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 093.

3. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 423/2004 w odniesieniu do odnowienia zasobów dorsza oraz zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 162.

4. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2008) 111, COM (2008) 139, COM (2008) 140, COM (2008) 149, COM (2008) 154, COM (2008) 161, COM (2008) 168, COM (2008) 170, COM (2008) 171, COM (2008) 174.

22. posiedzenie Komisji - 14.05.2008 r.

1. Wniosek dotyczący dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2007) 844.

2. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE zmieniającej decyzję 2004/162/WE dotyczącą systemu opłat za dokowanie w celu uaktualnienia jej załącznika - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 191.

3. Informacja o XXXIX spotkaniu Konferencji Komisji do spraw Wspólnotowych i Europejskich Parlamentów UE (COSAC) w dniach 7 i 8 maja 2008 r. w Brdzie.

4. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2008) 008, COM (2008) 159, COM (2008) 172, COM (2008) 178, COM (2008) 200, COM (2008) 205, COM (2008) 209; a także: projekt rozporządzenia Rady UE w sprawie uchylenia rozporządzenia Rady (WE) nr 752/2007 z 30 maja 2007 r. w sprawie nałożenia pewnych ograniczeń na przywóz niektórych wyrobów stalowych z Ukrainy.

23. posiedzenie Komisji - 28.05.2008 r.

1. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia [...] zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 562/2006 w odniesieniu do korzystania z wizowego systemu informacyjnego (VIS) na mocy kodeksu granicznego Schengen - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 101.

2. Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającej dyrektywy Rady 78/660/EEC i 83/349/EEC w odniesieniu do określonych wymogów w zakresie ujawnień dla małych i średnich jednostek oraz obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 195.

3. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 196.

4. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 197.

5. Wniosek w sprawie decyzji Rady UE zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady UE produktów zawieraj¹cych genetycznie zmodyfikowan¹ sojź A2704-12 (ACS-GHØØ5-3), sk³adaj¹cych siź z niej lub z niej wyprodukowanych - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 218.

6. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie odpadów - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2005) 667.

7. Opinia Komisji Europejskiej na mocy art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu WE w sprawie poprawek Parlamentu Europejskiego do wspólnego stanowiska Rady UE w odniesieniu do wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie jakości powietrza atmosferycznego i w sprawie czystszego powietrza dla Europy, zmieniająca wniosek Komisji na mocy art. 250 ust. 2 Traktatu WE - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 163.

8. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2008) 134, COM (2008) 156, COM (2008) 176, COM (2008) 182, COM (2008) 183, COM (2008) 194, COM (2008) 210, COM (2008) 211, COM (2008) 217, COM (2008) 220, COM (2008) 222, COM (2008) 302.

24. posiedzenie Komisji - 4.06.2008 r.

1. Komunikat Komisji Europejskiej do Rady UE – Projekt rozporządzenia Rady UE ustanawiającego formę dokumentu laissez-passer wydawanego członkom i pracownikom instytucji – wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2007) 849.

2. Wniosek w sprawie decyzji Rady UE zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną bawełnę LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), sk³adaj¹cych siź z niej lub z niej wyprodukowanych – wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 226.

3. Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady UE i Komisji Europejskiej – wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 229.

4. Wnioski nierozpatrywane – propozycje – sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2007) 559, COM (2008) 184, COM (2008) 185, COM (2008) 214, COM (2008) 223, JAI (2008) 001.

25. posiedzenie Komisji - 18.06.2008 r.

1. Informacja rządu na temat posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 19 i 20 czerwca 2008 r.

2. Informacja rządu na temat polsko-szwedzkiej inicjatywy na rzecz Wschodniego Partnerstwa.

3. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającej dyrektywę 98/26/WE w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych oraz dyrektywę 2002/47/WE w sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych w odniesieniu do systemów powiązanych i do wierzytelności kredytowych – wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 213.

4. Wnioski nierozpatrywane – propozycje – sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2008) 188, COM (2008) 202, COM (2008) 232, COM (2008) 235, COM (2008) 236, COM (2008) 242, COM (2008) 244, COM (2008) 247, COM (2008) 249, COM (2008) 250, COM (2008) 303; a także: propozycja rozporządzenia Rady UE nakładającego ostateczne cła antydumpingowe na przywóz aktywowanego węgla pylistego (PAC) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej.

26. posiedzenie Komisji - 25.06.2008 r.

1. Informacja rządu na temat posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 19 i 20 czerwca 2008 r.

2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji i mieszanin oraz zmieniającego dyrektywę 67/548/EWG i rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2007) 355.

3. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie wymogów technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 316.

4. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE w sprawie ustanowienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów skazanych (ESPIRS), zgodnie z art. 11 decyzji ramowej 2008/XX/WSiSW - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 332.

5. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2008) 228, COM (2008) 230, COM (2008) 243, COM (2008) 305, COM (2008) 341, COM (2008) 353; sygnatura Rady UE 9508/1/08; a także: propozycja zakończenia częściowego postępowania weryfikacyjnego ograniczonego do zbadania dumpingu i zniesienia ostatecznych ceł antydumpingowych nałożonych na import łososia hodowlanego z Królestwa Norwegii (Norwegia); postępowanie weryfikacyjne ograniczone do zakresu przedmiotowego dotyczące wózków paletowych ręcznych i ich części składowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (Chin); propozycja rozporządzenia Rady UE zmieniającego rozporządzenie nr 442/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na import saletry amonowej z Ukrainy; propozycja rozporządzenia Rady UE zmieniającego rozporządzenie nr 1911/2006 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na import roztworu mocznika i saletry amonowej (RMS) z Algierii, Białorusi, Rosji i Ukrainy.

27. posiedzenie Komisji - 10.07.2008 r.

1. Projekt rozporządzenia Rady UE ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników; projekt rozporządzenia Rady UE w sprawie zmian Wspólnej Polityki Rolnej poprzez zmianę rozporządzeń (WE) nr 320/2006, (WE) nr 1234/2007, (WE) nr 3/2008 oraz (WE) nr [...]/2008; projekt rozporządzenia Rady UE zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW); decyzja Rady UE zmieniająca decyzję 2006/144/WE w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007-2013) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 306.

2. Wniosek w sprawie decyzji Rady UE zmieniającej decyzję 2006/493/WE ustanawiającą kwotę wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., jej podział na poszczególne lata oraz minimalną kwotę, która zostanie skoncentrowana w regionach kwalifikujących się w ramach celu konwergencji – wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 346.

3. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych w zakresie norm handlowych odnoszących się do mięsa drobiowego – wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 336.

4. Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień publicznych na prace budowlane, dostawy i usługi w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2007) 766.

5. Wnioski nierozpatrywane – propozycje – sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2008) 308, COM (2008) 311, COM (2008) 314, COM (2008) 318, COM (2008) 324, COM (2008) 335, COM (2008) 342, COM (2008) 343, COM (2008) 348, COM (2008) 350, COM (2008) 363; a także propozycja rozporządzenia Rady UE rozszerzającego ostateczne środki antydumpingowe na przywóz nieznacznie zmodyfikowanych kołowych mechanizmów segregatorowych (KMS) z Chin oraz kończącego postępowanie w sprawie potencjalnego obejścia środków antydumpingowych na import chińskich kołowych mechanizmów segregatorowych dostarczanych z Tajlandii; propozycja zakończenia postępowania weryfikacyjnego i uchylenia ostatecznych ceł antydumpingowych nałożonych na import dużych pstrągów tęczowych z Królestwa Norwegii.

28. posiedzenie Komisji - 17.07.2008 r.

1. Procedury związane z kontrolą zasady pomocniczości i proporcjonalności na przykładzie projektu dyrektywy Rady UE w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 426.

2. Informacja Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej na temat przygotowań rządu do polskiej prezydencji w Radzie UE w 2011 r.

3. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2008) 344, COM (2008) 347, COM (2008) 351, COM (2008) 362, COM (2008) 365, COM (2008) 367, COM (2008) 369, COM (2008) 374, COM (2008) 376, COM (2008) 382, COM (2008) 385, COM (2008) 410; a także propozycja rozporządzenia Rady UE przyznającego status nowego eksportera (NEPT) w ramach obowiązującego rozporządzenia Rady 74/2004 nakładającego ostateczne cło wyrównawcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny pochodzącej z Indii.

29. posiedzenie Komisji - 17.07.2008 r.

1. Informacja ambasadora Republiki Słowenii na temat podsumowania prezydencji słoweńskiej w Unii Europejskiej.

2. Informacja Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej na temat polskiej polityki europejskiej w okresie prezydencji słoweńskiej w Unii Europejskiej.

3. Informacja ambasadora Republiki Francuskiej na temat priorytetów prezydencji francuskiej w Unii Europejskiej.

4. Informacja Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej na temat polskiej polityki europejskiej w okresie prezydencji francuskiej w Unii Europejskiej.

30. posiedzenie Komisji - 23.07.2008 r.

1. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 345.

2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE w sprawie statutu europejskiej spółki prywatnej - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 396.

3. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2008) 246, COM (2008) 358, COM (2008) 377, COM (2008) 380, COM (2008) 404, COM (2008) 411; sygnatura Rady UE 11611/08.

4. Plan pracy na drugie półrocze 2008 r.

31. posiedzenie Komisji - 6.08.2008 r.

1. Kontrola zasady pomocniczości i proporcjonalności na przykładzie projektu dyrektywy Rady UE w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną (projekt pilotażowy COSAC) - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 426.

32. posiedzenie Komisji - 6.08.2008 r.

1. Wniosek dotyczący dyrektywy Rady UE w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 426.

2. Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczącej ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym (przekształcenie) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 419.

3. Wniosek w sprawie dyrektywy Rady UE zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie stawek obniżonych podatku od wartości dodanej - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 428.

4. Wniosek w sprawie rozporządzenia Rady UE ustanawiającego tymczasowe szczególne działanie mające na celu wspieranie restrukturyzacji flot rybackich Unii Europejskiej dotkniętych kryzysem gospodarczym - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 454.

5. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2008) 240, COM (2008) 309, COM (2008) 352, COM (2008) 386, COM (2008) 388, COM (2008) 390, COM (2008) 405, COM (2008) 422, COM (2008) 431, COM (2008) 437, COM (2008) 438, COM (2008) 440, COM (2008) 441, COM (2008) 444, COM (2008) 445, COM (2008) 446, COM (2008) 472, COM (2008) 474, COM (2008) 477; sygnatura Rady UE 11401/08; a także: postępowanie antydumpingowe dotyczące importu słodkiej kukurydzy w puszkach z Tajlandii - ponowne otwarcie postępowania ograniczonego do 1 firmy; propozycja przedłużenia obowiązujących ceł antydumpingowych nałożonych na import niektórych łączników rur lub przewodów rurowych z żelaza lub stali pochodzących z Korei i Malezji w wyniku zakończenia postępowania przeglądowego.

33. posiedzenie Komisji - 10.09.2008 r.

1. Rozpatrzenie "Informacji Rady Ministrów dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń - czerwiec 2008 roku (podczas Prezydencji słoweńskiej)" (druk senacki nr 233).

2. Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającej dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 436.

3. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania Wspólnej Polityki Rolnej i (WE) nr 1234/2007 ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku") w celu ustanowienia programu "Owoce w szkole" - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 442.

4. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE ustanawiającego instrument umożliwiający szybkie reagowanie na gwałtowny wzrost cen żywności w krajach rozwijających się - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 450.

5. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 458.

6. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE w sprawie wspólnotowych ram prawnych europejskiej infrastruktury badawczej (ERI) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 467.

7. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającej dyrektywę 98/71/WE w sprawie prawnej ochrony wzorów - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 582.

8. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2008) 320, COM (2008) 357, COM (2008) 439, COM (2008) 452, COM (2008) 462, COM (2008) 463, COM (2008) 464, COM (2008) 476, COM (2008) 483, COM (2008) 487, COM (2008) 489, COM (2008) 491, COM (2008) 516, COM (2008) 517, COM (2008) 523, SEC (2008) 2311, COM (2008) 456; a także: propozycja zakończenia częściowego postępowania weryfikacyjnego prowadzonego wobec ceł antydumpingowych nałożonych na import odcinkowych włókien poliestrowych (PSF) z Chińskiej Republiki Ludowej (Chin), Arabii Saudyjskiej, Białorusi, Korei bez zmiany obowiązujących środków; propozycja przedłużenia obowiązujących środków antydumpingowych nałożonych na przywóz do UE kwasu sulfanilowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Indii w wyniku zakończenia postępowania przeglądowego; propozycja nałożenia ostatecznych ceł wyrównawczych na przywóz do UE kwasu sulfanilowego pochodzącego z Indii w wyniku zakończenia postępowania przeglądowego oraz częściowego postępowania.

34. posiedzenie Komisji - 23.09.2008 r.

1. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 399.

2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczącego dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządania i audytu we Wspólnocie (EMAS) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 402.

3. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 414.

4. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2008) 506, COM (2008) 509, COM (2008) 531; sygnatura Rady UE 12509/08.

35. posiedzenie Komisji - 8.10.2008 r.

1. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie wspólnotowego programu oznakowania ekologicznego - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 401.

2. Wniosek dotyczący dyrektywy Rady UE zmieniającej dyrektywy 92/79/EWG, 92/80/EWG i 95/59/WE w zakresie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 459.

3. Wniosek w sprawie decyzji Rady UE dotyczącej zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych; wniosek w sprawie decyzji Rady UE dotyczącej zawarcia przez Wspólnotę Europejską protokołu fakultatywnego do Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 530 vol. I i II.

4. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE ustalającego wielkości dopuszczalne połowów i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych mającego zastosowanie do Morza Bałtyckiego w 2009 r. - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 539.

5. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2008) 469, COM (2008) 488, COM (2008) 492, COM (2008) 497, COM (2008) 507, COM (2008) 512, COM (2008) 514, COM (2008) 524, COM (2008) 535, COM (2008) 538, COM (2008) 540, COM (2008) 547, COM (2008) 557.

36. posiedzenie Komisji - 23.10.2008 r.

1. Spotkanie z panem Olli Rehnem, Komisarzem UE ds. rozszerzenia

37. posiedzenie Komisji - 23.10.2008 r.

1. Informacja rządu na temat posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 15 i 16 października 2008 r.

2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 553.

3. Wniosek w sprawie rozporządzenia Rady UE zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej oraz rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku") w odniesieniu do dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących we Wspólnocie - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 563.

4. Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającej dyrektywy Rady 77/91/EWG, 78/855/EWG i 82/891/EWG oraz dyrektywę 2005/56/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 576.

5. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Przekształcenie) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 505.

6. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2008) 595, COM (2008) 585, COM (2008) 583, COM (2008) 575, COM (2008) 574, COM (2008) 571, COM (2008) 558, COM (2008) 555, COM (2008) 554, COM (2008) 550, COM (2008) 549, COM (2008) 546, COM (2008) 544, COM (2008) 541; a także: propozycja dotycząca obniżenia stawki cła wyrównawczego dla jednej firmy indyjskiej w związku z zakończeniem częściowego postępowania weryfikacyjnego ograniczonego do zbadania poziomu subsydiowania prowadzonego wobec importu niektórych antybiotyków z Indii.

38. posiedzenie Komisji - 13.11.2008 r.

1. Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającej dyrektywę Rady 92/85/EWG w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 637.

2. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Barbadosem, Belize, Federacją Saint Kitts i Nevis, Jamajką, Królestwem Suazi, Republiką Gujany, Republiką Kenii, Republiką Konga, Republiką Madagaskaru, Republiką Malawi, Republiką Mauritiusa, Republiką Mozambiku, Republiką Surinamu, Republiką Trynidadu i Tobago, Republiką Ugandy, Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej, Republiką Wysp Fidżi, Republiką Zambii, Republiką Zimbabwe i Zjednoczoną Republiką Tanzanii w sprawie cen gwarantowanych cukru trzcinowego w okresie dostaw 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 oraz od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2009 r. oraz w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Indii w sprawie cen gwarantowanych cukru trzcinowego w tych samych okresach dostaw - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 622.

3. Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 609.

4. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 717/2007 w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty oraz dyrektywę 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 580.

5. Zmieniony wniosek dotyczący decyzji Rady UE w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym oraz jej Protokołu dotyczącego zagadnień właściwych dla sprzętu lotniczego przyjętych wspólnie w Kapsztadzie w dniu 16 listopada 2001 r. - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 508.

6. Decyzja Rady UE zmieniająca załącznik III i IV do Wspólnego Stanowiska 2007/140/CFSP w sprawie środków ograniczających wobec Iranu - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 13336/08.

7. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2008) 646, COM (2008) 643, COM (2008) 631, COM (2008) 624, COM (2008) 618, COM (2008) 615, COM (2008) 613, COM (2008) 581, COM (2008) 527, COM (2008) 521, COM (2008) 522.

39. posiedzenie Komisji - 27.11.2008 r.

1. Wniosek w sprawie decyzji Rady UE zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady UE produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję MON89788 (MON-89788-1), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 669.

2. Wniosek w sprawie decyzji Rady UE zezwalaj¹cej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporz¹dzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady UE produktów zawieraj¹cych genetycznie zmodyfikowany rzepak T45 (ACS-BNØØ8-2) w zwi¹zku ze sprzedaæ¹ tego rzepaku w krajach trzecich przed 2005 r. - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 678.

3. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE w sprawie sieci ostrzegania o zagrożeniach dla infrastruktury krytycznej (CIWIN) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 676.

4. Opinia Komisji Europejskiej na mocy art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu WE dotycząca poprawek Parlamentu Europejskiego do wspólnego stanowiska Rady UE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie - zmieniająca wniosek Komisji na mocy art. 250 ust. 2 Traktatu WE - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 548.

5. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2008) 716, COM (2008) 702, COM (2008) 695, COM (2008) 684, COM (2008) 677, COM (2008) 658, COM (2008) 653, COM (2008) 650, COM (2008) 640, COM (2008) 627, COM (2008) 625, COM (2008) 608, COM (2008) 607, COM (2008) 606, COM (2008) 605; a także: propozycja zakończenia postępowania weryfikacyjnego i zmiany ostatecznych ceł wyrównawczych i antydumpingowych nałożonych na import PET z Indii; propozycja zakończenia postępowania weryfikacyjnego i zmiany ostatecznych ceł wyrównawczych i antydumpingowych nałożonych na import folii z PET z Indii; propozycja rozporządzenia Rady UE zmieniającego rozporządzenie Rady UE 74/2004 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny pochodzącej z Indii.

40. posiedzenie Komisji - 27.11.2008 r.

1. Spotkanie z komisarzem Unii Europejskiej do spraw stosunków zewnętrznych i europejskiej polityki sąsiedztwa.

41. posiedzenie Komisji - 2.12.2008 r.

1. Informacja na temat rocznego raportu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z wykonania budżetu Komisji Europejskiej w 2007 r.

42. posiedzenie Komisji - 10.12.2008 r.

1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2008 w częściach:

1)część budżetowa 23 - Integracja europejska,

2)część budżetowa 83 - rezerwy celowe, w zakresie poz. 10,

3)część budżetowa 84 - środki własne Unii Europejskiej.

2. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie programu działalności legislacyjnej i prac Komisji na 2009 r.

3. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do stosowania substancji przeciwdrobnoustrojowych do usuwania powierzchniowych zanieczyszczeń z tusz drobiowych

4. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw konsumentów

5. Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniający Dyrektywę 94/19/WE w sprawie systemów gwarantowania depozytów w odniesieniu do wysokości pokrycia oraz terminu spłaty

6. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 332/2002 ustanawiające instrument średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich

7. Nierozpatrywane -propozycja: COM(2007) 856 art. 8, COM(2008) 681 art. 6 ust. 1, COM(2008) 683 art. 6 ust. 1, COM(2008) 685 art. 6 ust. 1, COM(2008) 675 art. 6 ust. 1, COM(2008) 687 art. 6 ust. 1, COM(2008) 691 art. 6 ust. 1, COM(2008) 694 art. 6 ust. 1, COM(2008) 700 art. 6 ust. 1, COM(2008) 701 art. 6 ust. 1, COM(2008) 729 art. 6 ust. 1, COM(2008) 757 art. 6 ust. 4, COM(2008) 759 art. 6 ust. 4, sygn. Rady 14798/08 art. 6 ust. 4

43. posiedzenie Komisji - 16.12.2008 r.

1. Informacja rządu na temat posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 11-12 grudnia 2008 r.

44. posiedzenie Komisji - 17.12.2008 r.

1. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 721.

2. Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającej dyrektywy 2006/48/WE i 2006/49/WE w odniesieniu do banków powiązanych z centralnymi instytucjami, niektórych pozycji funduszy własnych, dużych ekspozycji, uzgodnień w zakresie nadzoru i zarządzania kryzysowego - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 602.

3. Projekt decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 16460/08.

4. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2008) 562, COM (2008) 565, COM (2008) 711, COM (2008) 728, COM (2008) 749; a także: propozycja nałożenia ostatecznych środków antydumpingowych i pobrania ceł tymczasowych nałożonych na import przetworzonych lub zakonserwowanych mandarynek pochodzących z Chin.

45. posiedzenie Komisji - 18.12.2008 r.

1. Wniosek w sprawie decyzji Rady UE dotyczącej wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady UE, goździka (Dianthus caryophyllus L., linia 123.8.12), genetycznie zmodyfikowanego w celu uzyskania koloru kwiatu - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 754.

2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 808.

3. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE ustalającego uprawnienia do połowów na 2009 r. i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 709.

4. Plan pracy w ramach projektu pilotażowego dotyczącego kontroli zasady pomocniczości i proporcjonalności na przykładzie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie norm jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich do przeszczepów - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 818.

5. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2008) 797, COM (2008) 793, COM (2008) 792, COM (2008) 788, COM (2008) 787, COM (2008) 783, COM (2008) 753, COM (2008) 715, COM (2008) 697, COM (2008) 690, COM (2008) 648, COM (2008) 647.

46. posiedzenie Komisji - 18.12.2008 r.

1. Uchwała komisji w sprawie sytuacji posłów na Sejm Republiki Litewskiej posiadających Kartę Polaka.

47. posiedzenie Komisji - 13.01.2009 r.

1. Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE ustanawiającej minimalne normy dotyczące przyjmowania osób ubiegających się o azyl – wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 815.

2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego – wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 803.

3. Wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie agencji ratingowych – wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 704.

4. Zmieniony wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającej dyrektywę 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń i 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej – wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 724.

5. Zmieniony wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającej dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów – wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 723.

6. Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE ustanawiającego Europejski Urząd ds. Rynku Łączności Elektronicznej – wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 720.

7. Wnioski nierozpatrywane – propozycje – sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2008) 842, COM (2008) 825, COM (2008) 817, COM (2008) 805, COM (2008) 801, COM (2008) 796, COM (2008) 762, COM (2008) 761.

48. posiedzenie Komisji - 21.01.2009 r.

1. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE ustanawiającego kryteria i mechanizmy ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela kraju trzeciego lub bezpaństwowca - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 820.

2. Projekt rozporządzenia (WE) nr .../2008 Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1692/2006 ustanawiające drugi program "Marco Polo" dla udzielania wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy działania systemu transportu towarowego na środowisko ("Marco Polo II") - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 847.

3. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2008) 813, COM (2008) 838, COM (2008) 851, COM (2008) 858.

4. Informacja rządu na temat stanu bezpieczeństwa dostaw gazu do Polski i Unii Europejskiej w kontekście kryzysu rosyjsko-ukraińskiego.

5. Plan pracy komisji na pierwsze półrocze 2009 r.

49. posiedzenie Komisji - 29.01.2009 r.

1. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 852.

2. Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającej porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami w zakresie wieloletnich ram finansowych (Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie zmiany wieloletnich ram finansowych 2007-2013) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 859.

3. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 543.

4. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w zakresie zapobiegania wprowadzaniu do legalnego systemu dystrybucji produktów leczniczych sfałszowanych pod względem tożsamości, historii lub źródła pochodzenia - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 668.

5. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków, w zakresie informacji kierowanych do ogółu społeczeństwa dotyczących produktów leczniczych stosowanych u ludzi i wydawanych na receptę lekarską - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 662.

6. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi w zakresie informacji kierowanych do ogółu społeczeństwa dotyczących produktów leczniczych wydawanych na receptę lekarską - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 663.

7. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków, odnośnie do nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u ludzi - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 664.

8. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 665.

9. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2008) 822, COM (2008) 883, COM (2008) 901.

50. posiedzenie Komisji - 3.02.2009 r.

1. Informacja ambasadora Republiki Francuskiej na temat podsumowania prezydencji francuskiej w Unii Europejskiej.

2. Informacja Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej na temat polskiej polityki europejskiej w okresie prezydencji francuskiej w Unii Europejskiej.

3. Informacja ambasadora Republiki Czeskiej na temat priorytetów prezydencji czeskiej w Unii Europejskiej.

4. Informacja Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej na temat polskiej polityki europejskiej w okresie prezydencji czeskiej w Unii Europejskiej.

51. posiedzenie Komisji - 3.02.2009 r.

1. Kontrola zasady pomocniczości i proporcjonalności na przykładzie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie norm jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich do przeszczepów - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 818.

52. posiedzenie Komisji - 3.02.2009 r.

1. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie norm jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich do przeszczepów – wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 818.

2. Zmieniony wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającej dyrektywę 2003/88/WE dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy – wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2005) 246.

3. Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE ustanawiającej ramy wdrażania inteligentnych systemów transportowych w dziedzinie transportu drogowego oraz ich interfejsów z innymi rodzajami transportu – wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 887.

4. Wnioski nierozpatrywane – propozycje – sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2008) 814, COM (2008) 839, COM (2008) 841, COM (2008) 849, COM (2008) 853, COM (2008) 854, COM (2008) 857, COM (2008) 861, COM (2008) 863, COM (2008) 867, COM (2008) 891, COM (2008) 895.

53. posiedzenie Komisji - 11.02.2009 r.

1. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.

2. Informacja rządu na temat stanu przygotowań do polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w 2011 r.

3. Projekt rozporządzenia Rady UE ustanawiającego procedurę negocjowania i zawierania umów dwustronnych między państwami członkowskimi a krajami trzecimi dotyczących kwestii sektorowych i obejmujących jurysdykcję, uznawanie i wykonywanie orzeczeń i decyzji w sprawach małżeńskich, dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz zobowiązań alimentacyjnych, a także prawa właściwego w sprawach dotyczących zobowiązań alimentacyjnych – wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 894.

4. Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE ustanawiającego procedurę negocjowania i zawierania umów dwustronnych między państwami członkowskimi a krajami trzecimi dotyczących kwestii sektorowych i obejmujących prawo właściwe dla zobowiązań umownych i pozaumownych – wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 893.

5. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 809.

6. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) – wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 810.

7. Wniosek dotyczący dyrektywy Rady (Euratom) ustanawiającej wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego – wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 790.

8. Wnioski nierozpatrywane – propozycje – sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2008) 023, COM (2009) 003, COM (2008) 910, COM (2008) 889, COM (2008) 873.

54. posiedzenie Komisji - 3.03.2009 r.

1. Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec–grudzień 2008 roku (podczas Prezydencji francuskiej)

2. Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania

3. Projekt dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do zasad fakturowania

4. Wniosek dotyczący decyzji Rady dotycząca tymczasowego zakazu stosowania i sprzedaży na Węgrzech zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy (Zea mays L. linia MON810) wyrażającej gen Bt cry1Ab, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

5. Wniosek dotyczący dyrektywy Rady nakładającej na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów naftowych

6. Wniosek dotyczący Dyrektywy Rady w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny rachunek oraz uchylenia dyrektywy

86/613/EWG

7. Nierozpatrywane -propozycja: COM(2009) 056 art. 6 ust. 4, COM(2009) 051 art. 6 ust. 4, COM(2009) 041 art. 6 ust. 1, COM(2009) 037 art. 6 ust. 1, COM(2009) 027 art. 6 ust. 1, COM(2009) 024 art. 6 ust. 1, COM(2008) 892 art. 6 ust. 1, COM(2008) 053 art. 8, COM(2008) 816 art. 6 ust. 1

55. posiedzenie Komisji - 17.03.2009 r.

1. Projekt dotyczący decyzji ramowe Rady w sprawie zapobiegania konfliktom jurysdykcji w postępowaniu karnym i w sprawie rozstrzygania takich konfliktów

2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających drewno i produkty z drewna na rynek

3. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla ochrony gleby - propozycja Prezydencji

4. Nierozpatrywane -propozycja: COM(2009) 060 art. 6 ust. 4, COM(2009) 055 art. 6 ust. 1, COM(2009) 054 art. 6 ust. 4, COM(2009) 053 art. 6 ust. 1, COM(2009) 052 art. 6 ust. 1, COM(2009) 050 art. 6 ust. 1, COM(2009) 049 art. 6 ust. 1, COM(2009) 048 art. 6 ust. 1, COM(2009) 045 art. 6 ust. 1, COM(2009) 028 art. 6 ust. 1, COM(2009) 018 art. 6 ust. 1, COM(2009) 014 art. 6 ust. 1, COM(2008) 869 art. 6 ust. 1

56. posiedzenie Komisji - 17.03.2009 r.

1. Projekt regulacji krajowych dotyczących GMO w świetle obowiązujących przepisów Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem projektu ustawy - Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.

57. posiedzenie Komisji - 25.03.2009 r.

1. Informacja rządu na temat posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 19-20 marca 2009 r.

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w zakresie Polityki Azylowej - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 66.

3. Opinia Komisji Europejskiej na mocy art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu WE, dotycząca poprawek Parlamentu Europejskiego do wspólnego stanowiska Rady UE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz osiągnięcia zrównoważonego stosowania pestycydów - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 63.

4. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2009) 086, COM (2009) 067, COM (2009) 065, COM (2009) 062 i COM (2009) 061.

58. posiedzenie Komisji - 7.04.2009 r.

1. Odwołanie Jana Wyrowińskiego z funkcji zastępcy przewodniczącego komisji.

2. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.

3. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE zmieniającego konwencję wykonawczą do układu z Schengen w zakresie dotyczącym wiz długoterminowych i wpisów w systemie informacyjnym Schengen - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 090 oraz wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającego konwencję wykonawczą do układu z Schengen i rozporządzenie (WE) nr 562/2006 w zakresie dotyczącym przepływu osób posiadających wizy długoterminowe - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 091.

4. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz wniosek dotyczący decyzji Rady UE zmieniającej decyzję Rady 2006/493/WE ustanawiającą kwotę wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., jej podział na poszczególne lata oraz minimalną kwotę, która zostanie skoncentrowana w regionach kwalifikujących się w ramach celu konwergencji - wraz z projektem stanowiska rządu w tych sprawach - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 038.

5. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (przekształcenie) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 780.

6. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE zatwierdzającej centralny plan zarządzania europejskim ruchem lotniczym projektu badawczego ATM (SESAR) w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 7119/09.

7. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2009) 130, COM (2009) 124, COM (2009) 123, COM (2009) 106, COM (2009) 101, COM (2009) 100, COM (2009) 097, COM (2009) 093, COM (2009) 092, COM (2009) 089, COM (2009) 088, COM (2009) 083, COM (2009) 081, COM (2009) 072, COM (2009) 019 i COM (2009) 011.

59. posiedzenie Komisji - 22.04.2009 r.

1. Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 150.

2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE w sprawie ustanowienia mechanizmu oceny w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen – wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 105 oraz wniosek dotyczący decyzji Rady UE w sprawie ustanowienia mechanizmu oceny w celu monitorowania stosowania dorobku Schengen – wraz projektem stanowiska rządu w tej sprawie – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 102.

3. Wnioski nierozpatrywane – propozycje – sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2009) 139, COM (2009) 127, COM (2009) 122, COM (2009) 121, COM (2009) 120, COM (2009) 119, COM (2009) 117, COM (2009) 046, COM (2008) 806, COM (2008) 784; sygnatury Rady UE: 7765/09, 16008/08.

60. posiedzenie Komisji - 6.05.2009 r.

1. Komunikat Komisji Europejskiej do Rady UE, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Roczna strategia polityczna na rok 2010 – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 73.

2. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE w sprawie podpisania przez Wspólnotę Europejską Protokołu do Konwencji o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym dotyczącego zagadnień właściwych dla taboru kolejowego, przyjętego w Luksemburgu w dniu 23 lutego 2007 r. – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 094.

3. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 332/2002 ustanawiające instrument średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich – wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 169.

4. Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie zmiany wieloletnich ram finansowych (2007–2013) oraz wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającej porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami w zakresie wieloletnich ram finansowych – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 171.

5. Wnioski nierozpatrywane – propozycje – sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2009) 190, COM (2009) 183, COM (2009) 165, COM (2009) 157, COM (2009) 151, COM (2009) 144, COM (2009) 134, COM (2009) 132, COM (2009) 125, COM (2009) 071, 6730/09, COM (2009) 145 i 13336/08.

61. posiedzenie Komisji - 13.05.2009 r.

1. Informacja stałego przedstawiciela Kancelarii Senatu przy Unii Europejskiej na temat sposobu realizacji powierzonych zadań.

62. posiedzenie Komisji - 27.05.2009 r.

1. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmieniającej dyrektywy 2004/39/WE i 2009/…/WE

2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1717/2006 ustanawiające Instrument na rzecz Stabilności

3. Nierozpatrywane -propozycja: COM(2009) 218 art. 6 ust. 1*, COM(2009) 216 art. 6 ust. 1*, COM(2009) 202 art. 6 ust. 1*, COM(2009) 199 art. 6 ust. 4*, COM(2009) 198 art. 6 ust. 1*, COM(2009) 189 art. 6 ust. 1*, COM(2009) 187 art. 6 ust. 1*, COM(2009) 186 art. 6 ust. 1*, COM(2009) 182 art. 6 ust. 1*, COM(2009) 176 art. 6 ust. 1*, COM(2009) 173 art. 6 ust. 1*, COM(2009) 168 art. 6 ust. 1*, COM(2009) 167 art. 6 ust. 1*, COM(2009) 136 art. 6 ust. 1*, COM(2009) 135 art. 6 ust. 1*, COM(2009) 129 art. 6 ust. 1*, COM(2008) 779 art. 6 ust. 1*

63. posiedzenie Komisji - 9.06.2009 r.

1. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (wersja przekształcona), wdrażanie Small Business Act - wraz projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 126.

2. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie opłat za ochronę lotnictwa - wraz projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 217.

3. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2009) 233, COM (2009) 227, COM (2009) 220, COM (2009) 194, COM (2009) 142, COM (2009) 113, COM (2009) 185, COM (2009) 226, COM (2009) 229; sygnatura Rady UE 9769/09.

64. posiedzenie Komisji - 19.06.2009 r.

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 577, druki sejmowe nr 1995 i 2008).

65. posiedzenie Komisji - 24.06.2009 r.

1. Informacja rządu na temat posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się w dniach 18 i 19 czerwca 2009 r.

2. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE w sprawie niewłączenia oleju parafinowego CAS 8042-47-5 do załącznika I do dyrektywy Rady UE 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM(2009) 245.

3. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE w sprawie niewłączenia triazoksydu do załącznika I do dyrektywy Rady UE 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM(2009) 244.

4. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE w sprawie niewłączenia metamu do załącznika I do dyrektywy Rady UE 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM(2009) 243.

5. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE w sprawie niewłączenia bifentryny do załącznika I do dyrektywy Rady UE 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM(2009) 241.

6. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM(2009) 253, COM(2009) 246, COM(2009) 242, COM(2009) 240, COM(2009) 239, COM(2009) 232, COM(2006) 232.

66. posiedzenie Komisji - 24.06.2009 r.

1. Wpływ działań antykryzysowych w Unii Europejskiej i inicjatyw Komisji Europejskiej na sytuację gospodarczą w Polsce.

67. posiedzenie Komisji - 15.07.2009 r.

1. Wniosek dotyczący projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE ustanawiającego program mający na celu wsparcie ożywienia gospodarczego przez udzielenie pomocy finansowej Wspólnoty dla projektów dotyczących energetyki (Recovery Plan) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 035.

2. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE w sprawie zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej zmian do załącznika II i załącznika III do Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Północno-Wschodniego Atlantyku (konwencji OSPAR) w odniesieniu do składowania strumieni dwutlenku węgla w formacjach geologicznych - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 236.

3. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2009) 285, art. 6 ust. 1; COM (2009) 272, art. 6 ust. 4; COM (2009) 271, art. 6 ust. 4; COM (2009) 270, art. 6 ust. 1; COM (2009) 259, art. 6 ust. 1; COM (2009) 255, art. 6 ust. 1; COM (2009) 251, art. 6 ust. 1; COM(2009) 238, art. 6 ust. 1; COM(2009) 235, art. 8; COM(2009) 222, art. 6 ust. 1; COM (2009) 221 art. 6 ust. 1; SEC (2009) 143, art. 6 ust. 1.

4. Plan pracy komisji na drugie półrocze 2009 r.

68. posiedzenie Komisji - 22.07.2009 r.

1. Informacja ambasadora Republiki Czech Jana Sechtera na temat podsumowania prezydencji czeskiej w Unii Europejskiej.

2. Informacja Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej na temat polskiej polityki europejskiej w okresie prezydencji czeskiej w Unii Europejskiej.

3. Informacja ambasadora Królestwa Szwecji Daga Harteliusa na temat priorytetów prezydencji szwedzkiej w Unii Europejskiej.

4. Informacja Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej na temat polskiej polityki europejskiej w okresie prezydencji szwedzkiej w Unii Europejskiej.

69. posiedzenie Komisji - 22.07.2009 r.

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Integracja europejska; Rezerwy celowe; Środki własne Unii Europejskiej (druk senacki nr 631, druki sejmowe nr 2163, 2190 i 2190-A).

2. Rozpatrzenie ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich (druk senacki nr 629, druki sejmowe nr 1614, 2184 i 2184-A).

3. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE w sprawie podpisania i zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael dotyczącego wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych, przetworzonych produktów rolnych oraz ryb i produktów rybołówstwa, a także zastąpienia protokołów 1 i 2 oraz załącznika do protokołu 1 i załącznika do protokołu 2, jak również zmian do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 095.

4. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania produktów biobójczych - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 267.

5. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2009) 319, COM (2009) 311, COM (2009) 289, COM (2009) 287, COM (2009) 276, COM (2009) 275, COM (2009) 268, COM (2009) 264, COM (2009) 254.

70. posiedzenie Komisji - 29.07.2009 r.

1. Plan pracy w ramach projektu pilotażowego dotyczącego kontroli zasady pomocniczości i proporcjonalności na przykładzie projektu decyzji ramowej Rady w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym, sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 338.

2. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 778.

3. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2009) 350, COM (2009) 349, COM (2009) 347, COM (2009) 340, COM (2009) 339, COM (2009) 323, COM (2009) 321, COM (2009) 320, COM (2009) 299, a także: propozycja dotycząca rozporządzenia Rady UE utrzymującego w mocy ostateczne cła antydumpingowe nałożone na przywóz do UE niektórych złączek do rur i przewodów rurowych z żelaza i stali (TPFs), pochodzących z Chin i Tajlandii, w wyniku przeglądu wygaśnięcia tych ceł, oraz uchylającego wyłączenie z zakresu rozszerzonych ceł antydumpingowych nałożonych na przywóz do UE złączek pochodzących z Chin i Tajwanu, przyznane dwóm producentom eksportującym z Tajwanu, w wyniku częściowego przeglądu tymczasowego tych ceł; propozycja dotycząca rozporządzenia Rady UE przyznającego status gospodarki rynkowej MET wietnamskiemu producentowi eksportującemu w wyniku częściowego przeglądu tymczasowego ostatecznych ceł antydumpingowych nałożonych na przywóz do UE śrub, wkrętów i nakrętek ze stali nierdzewnej (SSF), pochodzących m.in. z Wietnamu.

71. posiedzenie Komisji - 31.07.2009 r.

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 39. posiedzeniu Senatu do ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich.

72. posiedzenie Komisji - 9.09.2009 r.

1. Przeprowadzenie projektu pilotażowego dotyczącego kontroli zasady pomocniczości i proporcjonalności na przykładzie projektu decyzji ramowej Rady UE w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym, sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 338.

73. posiedzenie Komisji - 9.09.2009 r.

1. Wniosek dotyczący decyzji ramowej Rady UE w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 338.

2. Projekt decyzji ramowej Rady UE dotyczącej przekazywania postępowań w sprawach karnych - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11119/09.

3. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w odniesieniu do kwalifikowalności działań w zakresie budownictwa mieszkaniowego dla zmarginalizowanych społeczności - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 382.

4. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do uproszczenia niektórych przepisów oraz w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 384.

5. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie europejskiego programu obserwacji Ziemi (GMES) i jego początkowych operacji (lata 2011-2013) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 223.

6. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającej dyrektywy 2006/48/WE i 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 362.

7. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE wprowadzającego odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku") w odniesieniu do okresów interwencyjnego skupu masła i odtłuszczonego mleka w proszku w 2009 i 2010 r. - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 354.

8. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2009) 426, COM (2009) 425, COM (2009) 417, COM (2009) 414, COM (2009) 413, COM (2009) 412, COM (2009) 411, COM (2009) 399, COM (2009) 396, COM (2009) 393, COM (2009) 392, COM (2009) 391, COM (2009) 389, COM (2009) 386, COM (2009) 381, COM (2009) 377, COM (2009) 375, COM (2009) 371, COM (2009) 369, COM (2009) 367, COM (2009) 366, COM (2009) 364, COM (2009) 357, COM (2009) 355, COM (2009) 352, COM (2009) 345, COM (2009) 327, COM (2009) 326, COM (2009) 322, COM (2009) 308, COM (2009) 298, COM (2009) 297, COM (2009) 265, COM (2009) 260, COM (2009) 131, a także: propozycja nałożenia ceł antydumpingowych na import folii aluminiowej pochodzącej z Armenii, Brazylii i Chińskiej Republiki Ludowej; propozycja rozporządzenia Rady UE nakładającego ostateczne cła antydumpingowe na przywóz rur bez szwu (SPT) z Chińskiej Republiki Ludowej; częściowy przegląd okresowy rozporządzenia Rady UE nr 682/2007 dotyczącego ceł antydumpingowych nałożonych na przywóz kukurydzy cukrowej w postaci ziaren z Tajlandii, propozycja wycofania zobowiązań cenowych przyznanych dwóm producentom tajskim oraz nie przyznania dalszych dziesięciu zobowiązań cenowych pozostałym ubiegającym się o nie producentom tajskim; propozycja przyznania eksporterowi indywidualnej stawki cła antydumpingowego obowiązującego na import niektórych cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (AD453); propozycja przyznania eksporterowi indywidualnej stawki cła antydumpingowego obowiązującego na import niektórych cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (AD452).

74. posiedzenie Komisji - 23.09.2009 r.

1. Rozpatrzenie "Informacji dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń - czerwiec 2009 roku (podczas Prezydencji czeskiej)" (druk senacki nr 636).

2. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 373.

3. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2009) 463, COM (2009) 450, COM (2009) 437, COM (2009) 431, COM (2009) 429, COM (2009) 423, COM (2009) 418, COM (2009) 410, COM (2009) 406, COM (2009) 395, COM (2009) 348.

75. posiedzenie Komisji - 30.09.2009 r.

1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 16 czerwca 2008 r. (druk senacki nr 665, druki sejmowe nr 2247 i 2334).

2. Informacja na temat komunikatu Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady "Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w służbie obywateli" (program sztokholmski) wraz ze stanowiskiem rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 262.

3. Projekt decyzji Rady UE upoważniającej Rzeczpospolitą Polską do stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 435.

4. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (przekształcenie) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 427.

5. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2009) 474, COM (2009) 470, COM (2009) 445, COM (2009) 441, COM (2009) 436, COM (2009) 424, COM (2009) 197.

76. posiedzenie Komisji - 20.10.2009 r.

1. Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 573/2007/WE ustanawiającą Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008-2013 jako część programu ogólnego "Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi" oraz uchylającej decyzję Rady 2004/904/WE - sygnatura Komisji Europejskiej COM(2009) 456.

2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustalającego uprawnienia do połowów i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na Morzu Bałtyckim w 2010 r. - sygnatura Komisji Europejskiej COM(2009) 439.

3. Wniosek dotyczący decyzji Rady zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporz¹dzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawieraj¹cych genetycznie zmodyfikowan¹ kukurydzź 59122xNK603 (DAS-59122-7xMON-ØØ6Ø3-6), sk³adaj¹cych siź z niej lub z niej wyprodukowanych - sygnatura Komisji Europejskiej COM(2009) 443.

4. Wniosek w sprawie decyzji Rady zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporz¹dzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawieraj¹cych genetycznie zmodyfikowan¹ kukurydzź MON 88017 (MON-88Ø17-3), sk³adaj¹cych się z niej lub z niej wyprodukowanych - sygnatura Komisji Europejskiej COM(2009) 444.

5. Wniosek w sprawie decyzji Rady zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 89034 (MON-89034-3), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych - sygnatura Komisji Europejskiej COM(2009) 457.

6. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2009) 506, COM (2009) 497, COM (2009) 496, COM (2009) 493, COM (2009) 485, COM (2009) 484, COM (2009) 483, COM (2009) 482, COM (2009) 480, COM (2009) 477, COM (2009) 476, COM (2009) 468, COM (2009) 462, COM (2009) 446, COM (2009) 370, COM (2009) 344, COM (2009), 342.

77. posiedzenie Komisji - 28.10.2009 r.

1. Dumping i antydumping - geneza, istota i skutki w świetle doświadczeń Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP VI i VII kadencji.

78. posiedzenie Komisji - 3.11.2009 r.

1. Informacja rządu o posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 29-30 października 2009 r.

2. Przyjęcie planu pracy w ramach projektu pilotażowego dotyczącego kontroli zasady pomocniczości i proporcjonalności na przykładzie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych i dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie utworzenia europejskiego certyfikatu spadkowego - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 154.

3. Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylającego dyrektywę 2004/67/WE - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 363.

4. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dla niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 539.

5. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/71/WE w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych oraz dyrektywę 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 491.

6. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanawiającego Europejską Radę do spraw Ryzyka Systemowego - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 499.

7. Wniosek dotyczący decyzji Rady powierzającej Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania dotyczące funkcjonowania Europejskiej Rady do spraw Ryzyka Systemowego - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 500.

8. Projekt dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie fakultatywnego i tymczasowego stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami niektórych towarów i usług podatnych na oszustwa - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 511.

9. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2009) 459, COM (2009) 492, COM (2009) 498, COM (2009) 505, COM (2009) 510, COM (2009) 515, COM (2009) 517, COM (2009) 575 oraz sygnatura Rady 12819/09.

79. posiedzenie Komisji - 13.11.2009 r.

1. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1104/2008 w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz wniosek dotyczący decyzji Rady UE zmieniającej decyzję 2008/839/WSiSW w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatury Komisji Europejskiej COM (2009) 508 i COM (2009) 509.

2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 503.

3. Wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 502.

4. Wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru Bankowego - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 501.

5. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2009) 535, COM (2009) 531, COM (2009) 530, COM (2009) 525, COM (2009) 524, COM (2009) 522, COM (2009) 516, COM (2009) 513, COM (2009) 280.

80. posiedzenie Komisji - 13.11.2009 r.

1. Omówienie zasad współpracy Komisji Spraw Unii Europejskiej z polskimi posłami do Parlamentu Europejskiego w bieżącej kadencji.

81. posiedzenie Komisji - 17.11.2009 r.

1. Informacja na temat “Rocznego raportu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z wykonania budżetu Komisji Europejskiej w 2008 r.”.

82. posiedzenie Komisji - 25.11.2009 r.

1. Wniosek w sprawie decyzji Rady UE zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady UE produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MIR604 (SYN-IR604-5), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 613.

2. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie minimalnych norm dotyczących kwalifikowania i statusu obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub beneficjentów ochrony międzynarodowej oraz zakresu udzielanej ochrony - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 551.

3. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie minimalnych norm dotyczących procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej w państwach członkowskich (przekształcenie) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 554.

4. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 708/2007 w sprawie wykorzystania w akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących miejscowo - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 541.

5. Wniosek w sprawie rozporządzenia Rady UE ustalającego uprawnienia do połowów na 2010 rok dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach wspólnotowych oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 553.

6. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2009) 619, COM (2009) 608, COM (2009) 604, COM (2009) 603, COM (2009) 602, COM (2009) 600, COM (2009) 587, COM (2009) 583, COM (2009) 582, COM (2009) 581, COM (2009) 579, COM (2009) 577, COM (2009) 572, COM (2009) 570, COM (2009) 564, COM (2009) 559, COM (2009) 546, COM (2009) 523, COM (2009) 438, sygnatura Rady UE 15273/09.

83. posiedzenie Komisji - 9.12.2009 r.

1. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych i dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie utworzenia europejskiego certyfikatu spadkowego – kontrola zasady pomocniczości – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 154.

84. posiedzenie Komisji - 9.12.2009 r.

1. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz alkoholu furfurylowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 625.

2. Projekt decyzji Rady UE w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy pomiędzy Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ujawnianiu i przekazywaniu USA komunikatów finansowych w celu realizacji programu zwalczania finansowania terroryzmu (TFTP - Terrorist Financing Tracking Program) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 15671/09.

3. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2009) 662, COM (2009) 660, COM (2009) 638, COM (2009) 636, COM (2009) 632, COM (2009) 609, COM (2009) 596, COM (2009) 588, COM (2009) 585, COM (2009) 580, COM (2009) 566, COM (2009) 565, COM (2009) 556, a także propozycja rozporządzenia Rady UE przedłużającego o 15 miesięcy obowiązywanie ostatecznych ceł antydumpingowych nałożonych na przywóz obuwia skórzanego z Chińskiej Republiki Ludowej i Wietnamu.

85. posiedzenie Komisji - 16.12.2009 r.

1. Informacja rządu na temat posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się w dniach 10 i 11 grudnia 2009 r.

2. Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Rady (WE, EURATOM) dostosowującego ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 629.

3. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 611.

4. Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udziału Wspólnoty we Wspólnym Programie Badawczo-Rozwojowym na rzecz Morza Bałtyckiego (BONUS-169), podjętym przez kilka państw członkowskich – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 610.

5. Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 1998/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 576.

6. Wnioski nierozpatrywane – propozycje – sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2009) 652, COM (2009) 637, COM (2009) 606, COM (2009) 641, COM (2009) 663 oraz COM (2009) 634.

86. posiedzenie Komisji - 5.01.2010 r.

1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2010 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej; Rezerwy celowe; Środki własne Unii Europejskiej (druk senacki nr 742; druki sejmowe nr 2375, 2560 i 2560-A).

2. Propozycja dotycząca rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego normy emisji dla nowych lekkich samochodów dostawczych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz obniżenia poziomów emisji CO2 pochodzących z lekkich pojazdów samochodowych – sygnatura Komisji Europejskiej – COM (2009) 593.

3. Wnioski nierozpatrywane – propozycje – sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2009) 659, COM (2009) 670, COM (2009) 668, COM (2009) 658, COM (2009) 653, COM (2009) 651, COM (2009) 650, COM (2009) 648, COM (2009) 645, COM (2009) 644, oraz 17140/09, 15382/09.

4. Omówienie projektu planu pracy komisji na pierwszą połowę 2010 r.

87. posiedzenie Komisji - 20.01.2010 r.

1. Projekt decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady UE ustanawiającej europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego (Instrument Mikrofinansowy Progress) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 333.

2. Przygotowanie projektu ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

3. Omówienie założeń zmian Regulaminu Senatu w związku z wejściem w życie Traktatu z Lizbony.

4. Przyjęcie planu pracy komisji na I półrocze 2010 roku.

5. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2009) 705, COM (2009) 704, COM (2009) 677, COM (2009) 657, COM (2009) 621, COM (2009) 620.

88. posiedzenie Komisji - 26.01.2010 r.

1. Informacja ambasadora Królestwa Szwecji Daga Harteliusa na temat podsumowania prezydencji szwedzkiej w Unii Europejskiej.

2. Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat polskiej polityki europejskiej w okresie prezydencji szwedzkiej w Unii Europejskiej.

3. Informacja ambasadora Królestwa Hiszpanii Francisca Fernándeza Fábregasa na temat priorytetów prezydencji hiszpańskiej w Unii Europejskiej.

4. Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat polskiej polityki europejskiej w okresie prezydencji hiszpańskiej w Unii Europejskiej.

89. posiedzenie Komisji - 26.01.2010 r.

1. Projekt rozporządzenia Rady UE w sprawie zgłaszania Komisji Europejskiej projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej we Wspólnocie Europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 736/96 - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 361.

2. Projekt rozporządzenia Rady UE ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Przekształcenie) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 672.

3. Informacja w sprawie notyfikowania parlamentom państw członkowskich, zgodnie z art. 48 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, projektu dotyczącego zmian traktatów w odniesieniu do środków przejściowych dotyczących składu Parlamentu Europejskiego.

4. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2009) 707, COM (2009) 702, COM (2009) 697, COM (2009) 671, COM (2009) 631, COM (2009) 576.

90. posiedzenie Komisji - 10.02.2010 r.

1. Rozpatrzenie ustawy o zasadach obsadzenia w kadencji trwającej w latach 2009-2014 dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego (druk senacki nr 764).

2. Informacja na temat uprawnień parlamentów narodowych po wejściu w życie traktatu z Lizbony.

3. Inicjatywa zmiany Regulaminu Senatu w związku z wejściem w życie traktatu z Lizbony.

91. posiedzenie Komisji - 16.02.2010 r.

1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (druk senacki nr 769).

92. posiedzenie Komisji - 16.02.2010 r.

1. Rozpatrzenie "Informacji dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec - grudzień 2009 roku (podczas Prezydencji szwedzkiej)".

2. Inicjatywa na rzecz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie europejskiego nakazu ochrony - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 17513/09.

3. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2010) 019, COM (2009) 703,COM (2009) 679, COM (2010) 017, COM (2010) 009, COM (2010) 008, COM (2010) 007, COM (2010) 005, COM (2009) 706, COM (2009) 091, COM (2009) 090; a także propozycja rozporządzenia Rady UE przedłużającego zawieszenie ceł antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady UE nr 1683/2004 na przywóz glifosatu z Chińskiej Republiki Ludowej.

93. posiedzenie Komisji - 17.02.2010 r.

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 49. posiedzeniu Senatu do ustawy o zasadach obsadzenia w kadencji trwającej w latach 2009–2014 dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

94. posiedzenie Komisji - 9.03.2010 r.

1. Pierwsze czytanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk senacki nr 784).

95. posiedzenie Komisji - 9.03.2010 r.

1. Spotkanie z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Hiszpanii Ryszardem Schnepfem na temat Prezydencji hiszpańskiej w Unii Europejskiej oraz stosunków polsko-hiszpańskich.

96. posiedzenie Komisji - 9.03.2010 r.

1. Informacja rządu na temat priorytetów prezydencji polskiej w 2011 r. i stanu przygotowań do prezydencji.

2. Informacja o wniosku Republiki Serbii o członkostwo w Unii Europejskiej.

3. Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wkładów finansowych Unii Europejskiej do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007-2010) - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2010) 012.

4. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2010) 050, COM (2010) 049, COM (2010) 048, COM (2010) 029, COM (2010) 023, COM (2010) 021, COM (2010) 020, COM (2010) 016, COM (2010) 014, COM (2009) 701; sygnatury Rady UE: 5806/10, 5789/10, 5534/10, 5502/10.

97. posiedzenie Komisji - 25.03.2010 r.

1. Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) - wraz projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2010) 061.

2. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2010) 080, COM (2010) 063, COM (2010) 058, COM (2010) 056, COM (2010) 055, COM (2010) 045, COM (2010) 041, COM (2010) 040, COM (2010) 039, COM (2010) 038, COM (2010) 037, COM (2010) 035, COM (2010) 032, COM (2010) 031, COM (2010) 030, COM (2010) 018.

98. posiedzenie Komisji - 26.03.2010 r.

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 51. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

99. posiedzenie Komisji - 28.04.2010 r.

1. Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2008) 436.

2. Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej działanie Unii Europejskiej na rzecz Znaku Dziedzictwa Europejskiego - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2010) 076.

3. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../.. z dnia [...] r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 ustanawiające Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2010) 102.

4. Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2010) 061.

5. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2010) 115, COM (2010) 098, COM (2010) 097, COM (2010) 096, COM (2010) 090, COM (2010) 089, COM (2010) 075, COM (2010) 072, COM (2010) 071, COM (2010) 065, COM (2010) 054, COM (2010) 053.

100. posiedzenie Komisji - 28.04.2010 r.

1. Pierwsze czytanie projektu opinii w sprawie niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) - COM (2010) 061.

101. posiedzenie Komisji - 5.05.2010 r.

1. Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat stanu realizacji Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego.

2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2010) 083.

3. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2010) 150, COM (2010) 140, COM (2010) 129, COM (2010) 123, COM (2010) 122, COM (2010) 117, COM (2010) 111, COM (2010) 109, COM (2010) 085, COM (2010) 082 oraz sygnatura Rady 8219/10.

102. posiedzenie Komisji - 21.05.2010 r.

1. Spotkanie z panem Januszem Lewandowskim, komisarzem UE do spraw budżetu i programowania finansowego - strategia UE 2020 i nowe ramy finansowe 2014-2020 jako odpowiedź na sytuację kryzysową w strefie euro.

2. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, uchylającej decyzję ramową 2004/68/WSiSW - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2010) 094.

3. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, uchylającej decyzję ramową 2002/629/WSiSW - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2010) 095.

4. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE nr .../2010/UE upoważniającej do podjęcia wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodów i separacji prawnej - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2010) 104.

5. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE wprowadzającego w życie wzmocnioną współpracę w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodów i separacji prawej - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2010) 105.

6. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE ustanawiającego agencję do spraw zarządzania operacyjnego wielkoskalowymi systemami informatycznymi w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2010) 093.

7. Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie inicjatywy obywatelskiej - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2010) 119.

8. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2010) 180, COM (2010) 178, COM (2010) 177, COM (2010) 172, COM (2010) 168, COM (2010) 154, COM (2010) 153, COM (2010) 152, COM (2010) 148, COM (2010) 146, COM (2010) 144, COM (2010) 139, COM (2010) 132, COM (2010) 130, COM (2010) 118; sygnatura Rady UE 6449/10; postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu drutu molibdenowego z Chińskiej Republiki Ludowej - propozycja nałożenia środków ostatecznych; częściowy przegląd tymczasowy oraz wygaśnięcia ceł antydumpingowych obowiązujących na przywóz do UE krzemu metalicznego z Chin - propozycja przedłużenia i zmniejszenia poziomu środków antydumpingowych; częściowy przegląd tymczasowy ceł wyrównawczych obowiązujących na przywóz do UE folii politereftalanu etylenu (PET) z Indii, ograniczony do poziomu subsydiowania - propozycja zmiany poziomu środków wyrównawczych.

103. posiedzenie Komisji - 27.05.2010 r.

1. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Program prac Komisji na rok 2010 - Czas na działanie - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM(2010)135.

2. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej COM (2010) 211, COM (2010) 202, COM (2010) 195, COM (2010) 184, COM (2010) 182, COM (2010) 181, COM (2010) 179, COM (2010) 175, COM (2010) 145, COM (2010) 137, COM (2010) 136, COM (2010) 057.

104. posiedzenie Komisji - 9.06.2010 r.

1. Informacja stałego przedstawiciela Kancelarii Senatu przy Unii Europejskiej na temat sposobu realizacji powierzonych zadań.

2. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2010) 244, COM (2010) 237, COM (2010) 225, COM (2010) 222, COM (2010) 220, COM (2010) 216, COM (2010) 209, COM (2010) 208, COM (2010) 205, COM (2010) 204, COM (2010) 201, COM (2010) 200, COM (2010) 198, COM (2010) 196, COM (2010) 236.

105. posiedzenie Komisji - 15.06.2010 r.

1. Zalecenia Rady Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wytycznych dla polityki gospodarczej państw członkowskich i Unii Europejskiej w ramach strategii Europa 2020.

106. posiedzenie Komisji - 15.06.2010 r.

1. Odwołanie Macieja Klimy z funkcji zastępcy przewodniczącego komisji.

2. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE w sprawie wytycznych dla polityki zatrudnienia państw członkowskich: Zintegrowane wytyczne dotyczące strategii "Europa 2020"; część druga - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2010) 193.

3. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2010) 240, COM (2010) 239, COM (2010) 234, COM (2010) 231, COM (2010) 227, COM (2010) 218, COM (2010) 217, COM (2010) 215.

107. posiedzenie Komisji - 1.07.2010 r.

1. Informacja rządu na temat konsultacji Rady Ministrów z Komisją Europejską w dniu 9 czerwca 2010 r. dotyczących priorytetów polskiej Prezydencji w Radzie UE w II połowie 2011 r.

2. Informacja rządu na temat posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się w dniach 17 i 18 czerwca 2010 r.

3. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE w sprawie podpisania umowy między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii dotyczącej bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2010) 268.

4. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii dotyczącej bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM 2010) 266.

5. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2010) 279, COM (2010) 278, COM (2010) 258, COM (2010) 257, COM (2010) 256, COM (2010) 249, COM (2010) 230, COM (2010) 223, COM (2010) 197, COM (2010) 176, COM (2010) 174, COM (2010) 167, COM (2010) 166, COM (2010) 161, COM (2010) 158, COM (2010) 157, COM (2010) 156, COM (2010) 142.

108. posiedzenie Komisji - 7.07.2010 r.

1. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.

109. posiedzenie Komisji - 7.07.2010 r.

1. Informacja rządu na temat polityki energetycznej UE/bezpieczeństwa energetycznego jako priorytetu polskiej prezydencji w drugiej połowie 2011 r.

110. posiedzenie Komisji - 14.07.2010 r

1. Informacja ambasadora Królestwa Hiszpanii Francisco Fernándeza Fábregasa podsumowująca prezydencję hiszpańską w Unii Europejskiej.

2. Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat polskiej polityki europejskiej w okresie prezydencji hiszpańskiej w Unii Europejskiej.

3. Informacja ambasadora Królestwa Belgii Raoula Delcorde'a na temat priorytetów prezydencji belgijskiej w Unii Europejskiej.

4. Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat polskiej polityki europejskiej w okresie prezydencji belgijskiej w Unii Europejskiej

5. Informacja rządu na temat stosunków z państwami Europy Wschodniej jako priorytetu polskiej prezydencji w drugiej połowie 2011 r.

111. posiedzenie Komisji - 14.07.2010 r.

1. Wniosek dotyczący decyzji Rady określającej organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.

2. Wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2010) 309.

3. Projekt decyzji Rady zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON89034xNK603 (MON-89Ǿ34-3xMON-ǾǾ6Ǿ3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2010) 299.

4. Projekt decyzji Rady odnawiającej zezwolenie na kontynuowanie obrotu produktami zawierającymi zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę Bt11 (SYN-BTO11-1), składającymi się z niej lub z niej wyprodukowanych, dopuszczającej do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 żywność i składniki żywności zawierające kukurydzę pastewną Bt11 (SYN-BTO11-1) lub z niej się składające oraz uchylającej decyzję Komisji 2004/657/WE - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2010) 298.

5. Projekt decyzji Rady zezwalaj¹cej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporz¹dzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawieraj¹cych genetycznie zmodyfikowan¹ kukurydzź Bt11xGA21 (SYN-BTØ11-1xMON-ǾǾǾ21-9), sk³adaj¹cych się z niej lub z niej wyprodukowanych - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2010) 294.

6. Projekt decyzji Rady zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON88017xMON810 (MON-88Ǿ17-3xMON-ǾǾ81Ǿ-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2010) 277.

7. Projekt decyzji Rady zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawieraj¹cych genetycznie zmodyfikowan¹ kukurydzź 1507x59122(DAS-Ǿ15Ø7-1xDAS-59122-7), sk³adaj¹cych siź z niej lub z niej wyprodukowanych - sygnatura Komisji Europejskiej - COM (2010) 276.

8. Projekt decyzji Rady zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-01507xMON-00603-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2010) 275.

9. Projekt decyzji wykonawczej Rady upoważniającej Polskę do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2010) 293.

10. Wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2010) 289.

11. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2010) 317, COM (2010) 316, COM (2010) 312, COM (2010) 310, COM (2010) 306, COM (2010) 305, COM (2010) 304, COM (2010) 302, COM (2010) 297, COM (2010) 280, COM (2010) 270, COM (2010) 269, COM (2010) 264, COM (2010) 263, COM (2010) 247, COM (2010) 246, COM (2010) 194, COM (2010) 192.

112. posiedzenie Komisji - 21.07.2010 r.

1. Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej SEC (2010) 473.

2. Wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej (rewizja) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2010) 260.

3. Wniosek dotyczący dyrektywy Rady, zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE dotyczącą wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2010) 331.

4. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2010) 339, COM (2010) 338, COM (2010) 332, COM (2010) 328, COM (2010) 326, COM (2010) 325, COM (2010) 322, COM (2010) 321, COM (2010) 313, COM (2010) 303.

113. posiedzenie Komisji - 4.08.2010 r.

1. Wniosek dotyczący rozporządzenia (UE) nr xxx/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia [...] r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku") w sprawie pomocy przyznanej w ramach niemieckiego monopolu alkoholowego - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM(2010) 336.

2. Planu pracy komisji na drugie półrocze 2010 r.

3. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2010) 374, COM (2010) 363, COM (2010) 360, COM (2010) 359, COM (2010) 358, COM (2010) 345, COM (2010) 342, COM (2010) 233, COM (2010) 232 oraz sygnatury Rady UE: 12095/10, 11959/10, 11958/10, 11769/10.

114. posiedzenie Komisji - 10.08.2010 r.

1. Wniosek dotyczący rozporządzenia (UE) nr xxx/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia [...] r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku") w sprawie pomocy przyznanej w ramach niemieckiego monopolu alkoholowego - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM(2010) 336.

2. Planu pracy komisji na drugie półrocze 2010 r.

3. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2010) 374, COM (2010) 363, COM (2010) 360, COM (2010) 359, COM (2010) 358, COM (2010) 345, COM (2010) 342, COM (2010) 233, COM (2010) 232 oraz sygnatury Rady UE: 12095/10, 11959/10, 11958/10, 11769/10.

115. posiedzenie Komisji - 12.08.2010 r.

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 62. posiedzeniu Senatu do ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

116. posiedzenie Komisji - 22.09.2010 r.

1. Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami w zakresie wieloletnich ram finansowych, w celu zaspokojenia dodatkowych potrzeb finansowych projektu ITER - sygnatura Komisji Europejskiej COM(2010) 403.

2. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 97/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemów rekompensat dla inwestorów - sygnatura Komisji Europejskiej COM(2010) 371.

3. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ..../.../UE w sprawie systemów gwarancji depozytów (wersja przekształcona) - sygnatura Komisji Europejskiej COM(2010) 368.

4. Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE dotyczącą wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej - sygnatura Komisji Europejskiej COM(2010) 331.

5. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM(2010) 455, COM(2010) 454, COM(2010) 445, COM(2010) 442, COM(2010) 437, COM(2010) 435, COM(2010) 432, COM(2010) 426, COM(2010) 417, COM(2010) 416, COM(2010) 406, COM(2010) 405, COM(2010) 397, COM(2010) 396, COM(2010) 395, COM(2010) 394, COM(2010) 377, COM(2010) 376.

117. posiedzenie Komisji - 6.10.2010 r.

1. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2010) 392.

2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 663/2009 ustanawiające program wspomagania naprawy gospodarczej poprzez przyznanie pomocy finansowej Wspólnoty na projekty w dziedzinie energetyki - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2010) 283.

3. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa - sygnatura Komisji Europejskiej - COM (2010) 378.

4. Wniosek dotyczący Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzech w celu podjęcia pracy sezonowej - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2010) 379.

5. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2010) 459, COM (2010) 453, COM (2010) 452, COM (2010) 451, COM (2010) 446, COM (2010) 425, COM (2010) 424, COM (2010) 420, COM (2010) 419, COM (2010) 412, COM (2010) 410, COM (2010) 409, COM (2010) 408, COM (2010) 407.

118. posiedzenie Komisji - 19.10.2010 r.

1. Projekt uchwały Senatu o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy sezonowej - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2010) 379.

2. Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń - czerwiec 2010 r. (podczas prezydencji hiszpańskiej) (druk senacki nr 971).

3. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE w sprawie ustaleń dotyczących tłumaczeń patentu Unii Europejskiej - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2010) 350.

4. Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 708/2007 w sprawie wykorzystania w akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących miejscowo - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2010) 393.

5. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie zmiany dyrektyw 98/78/WE, 2002/87/WE i 2006/48/WE w odniesieniu do dodatkowego nadzoru nad podmiotami finansowymi konglomeratu finansowego - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2010) 433.

6. Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych (2012 r.) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2010) 462.

7. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE ustalającego uprawnienia do połowów na 2011 rok dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach Morza Bałtyckiego - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2010) 470.

8. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2010) 482.

9. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2010) 541, COM (2010) 536, COM (2010) 498, COM (2010) 489, COM (2010) 486, COM (2010) 485, COM (2010) 483, COM (2010) 469, COM (2010) 460, COM (2010) 456, COM (2010) 444 oraz Trade DGA2.H2 (2010) 601228 i Trade H.3.D (2010) AD 544.

119. posiedzenie Komisji - 21.10.2010 r.

1. Pierwsze czytanie projektu opinii Senatu o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy sezonowej - sygnatura Komisji Europejskiej KOM (2010) 379.

120. posiedzenie Komisji - 03.11.2010 r.

1. Informacja rządu na temat: "Negocjacje Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020" jako priorytet polskiej Prezydencji w drugiej połowie 2011 roku.

121. posiedzenie Komisji - 03.11.2010 r.

1. Informacja rządu na temat posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się w dniach 28 i 29 października 2010 r.

2. Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie wymogów dotyczących ram budżetowych w państwach członkowskich - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2010) 523.

3. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady (UE) nr .../... zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2010) 522.

4. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych, partnerów centralnych oraz repozytoriów transakcji - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2010) 484/5.

5. Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzeń Rady (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 1234/2007 w zakresie dostarczania żywności osobom najuboższym w Unii - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2010) 486.

6. Wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program na rzecz dalszego rozwoju zintegrowanej polityki morskiej - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2010) 494.

7. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2010) 475.

8. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2010) 551, COM (2010) 534, COM (2010) 532, COM (2010) 531, COM (2010) 530, COM (2010) 529, COM (2010) 528, COM (2010) 518, COM (2010) 508, COM (2010) 507, COM (2010) 506, COM (2010) 505, COM (2010) 490, COM (2010) 488, COM (2010) 467, COM (2010) 466, sygnatury Rady: 14996/10, 14627/10, 14580/10 oraz Trade/D (2010) 00A-Sn-628707 R.481.

122. posiedzenie Komisji - 16.11.2010 r.

1. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającego nadzwyczajne autonomiczne preferencje handlowe dla Pakistanu – wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2010) 552.

2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie skutecznego egzekwowania nadzoru budżetowego w strefie euro – wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2010) 524.

3. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków egzekwowania korekty nadmiernych zaburzeń równowagi makroekonomicznej w strefie euro – wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2010) 525.

4. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych – wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2010) 526.

5. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania zaburzeniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania – wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2010) 527.

6. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2010) 537.

7. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników – wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2010) 539.

8. Wnioski nierozpatrywane – propozycje – sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2010) 545, COM (2010) 540, COM (2010) 391, COM (2010) 388, COM (2010) 594, COM (2010) 592, COM (2010) 582, COM (2010) 575, COM (2010) 574, COM (2010) 572, COM (2010) 568, COM (2010) 566, COM (2010) 565, COM (2010) 564, COM (2010) 563, COM (2010) 509, sygnatura Rady 15254/10 oraz Trade H6/2 LHJ, R485/R486, ARES (2010) SN 685026.

123. posiedzenie Komisji - 23.11.2010 r.

1. Informacja rządu na temat "Propozycje rozwoju Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony" jako priorytet polskiej prezydencji w drugiej połowie 2011 r.

124. posiedzenie Komisji - 23.11.2010 r

1. Prezentacja Rocznego Raportu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z wykonania budżetu Unii Europejskiej w 2009 roku.

125. posiedzenie Komisji - 24.11.2010 r.

1. Pierwsze czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) KOM (2010) 537 (druk senacki nr 1032).

2. Pierwsze czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników KOM (2010) 539 (druk senacki nr 1033).

126. posiedzenie Komisji - 24.11.2010 r

1. Informacja rządu na temat: „Pełne wykorzystanie kapitału intelektualnego Europy” jako priorytet polskiej prezydencji w drugiej połowie 2011r

127. posiedzenie Komisji - 1.12.2010 r.

1. Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia systemu EURODAC do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (WE) nr [.../...] [ustanawiającego kryteria i mechanizmy ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca] - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej KOM (2010) 555.

2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej KOM (2010) 372.

3. Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej KOM (2010) 618.

4. Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. (wniosek EGF/2010/004 PL/Wielkopolskie Automotive z Polski) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej KOM (2010) 616.

5. Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. (wniosek EGF/2010/006 PL/H.Cegielski-Poznań z Polski) wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej KOM (2010) 631.

6. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: KOM (2010) 637, KOM (2010) 619, KOM (2010) 617, KOM (2010) 615, KOM (2010) 613, KOM (2010) 606, KOM (2010) 591, KOM (2010) 590, KOM (2010) 583, KOM (2010) 578, KOM (2010) 576, KOM (2010) 556, KOM (2010) 542, KOM (2010) 510 oraz 8679/10.

128. posiedzenie Komisji - 15.12.2010 r.

1. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustalającego uprawnienia do połowów na 2011 rok dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach UE oraz w odniesieniu do statków UE na niektórych wodach nienależących do UE - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej KOM (2010) 658.

2. Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia pierwszego programu dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej KOM (2010) 471.

3. Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 (nowy projekt budżetu art. 314 ust. 8 TFUE) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej KOM (2010) 750.

4. Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Instrumentu Elastyczności - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej KOM (2010) 760.

5. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: KOM (2010) 711, KOM (2010) 697, KOM (2010) 694, KOM (2010) 693, KOM (2010) 685, KOM (2010) 684, KOM (2010) 681, KOM (2010) 679, KOM (2010) 678, KOM (2010) 669, KOM (2010) 666, KOM (2010) 653, KOM (2010) 649, KOM (2010) 648, KOM (2010) 647, KOM (2010) 646, KOM (2010) 645, KOM (2010) 644, KOM (2010) 641, KOM (2010) 635, KOM (2010) 628, KOM (2010) 627, KOM (2010) 625, KOM (2010) 611, KOM (2010) 610, KOM (2010) 607, KOM (2010) 556, KOM (2010) 520, KOM (2009) 629, KOM (2009) 593 oraz ARES (2010) SN 818247 R.488.

129. posiedzenie Komisji - 4.01.2011 r.

1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2011 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej; Rezerwy celowe; Środki własne Unii Europejskiej (druk senacki nr 1072, druki sejmowe nr 3429, 3672 i 3672-A).

2. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ataków na systemy informatyczne i uchylającej decyzję ramową Rady 2005/222/WsiSW - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej KOM(2010) 517.

3. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: KOM(2010) 730, KOM(2010) 710, KOM(2010) 708, KOM(2010) 707, KOM(2010) 706, KOM(2010) 705, KOM(2010) 690, KOM(2010) 689, KOM(2010) 688, KOM(2010) 686, KOM(2010) 473, Trade H6/2 RP (2010) 927468, D/2010/726961.

130. posiedzenie Komisji - 11.01.2011 r.

1. Informacja rządu na temat "Rynek wewnętrzny - nowe sposoby na ożywienie wzrostu gospodarczego po kryzysie" jako priorytet polskiej prezydencji w drugiej połowie 2011 r.

131. posiedzenie Komisji - 19.01.2011 r.

1. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../.. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w odniesieniu do stosowania fosforanów i innych związków fosforu w detergentach piorących wykorzystywanych w gospodarstwach domowych - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej KOM (2010) 597.

2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej KOM (2010) 748.

3. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia mechanizmu oceny w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej KOM (2010) 624.

4. Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków dostępu do usługi publicznej o regulowanym dostępie oferowanej przez globalny system nawigacji satelitarnej utworzony w ramach programu Galileo - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej KOM (2010) 550.

5. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemów zapewnienia jakości produktów rolnych - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej KOM (2010) 733.

6. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do stosunków umownych w sektorze mleka i przetworów mlecznych - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej KOM (2010) 728.

7. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: KOM (2010) 782, KOM (2010) 749, KOM (2010) 746, KOM (2010) 729, KOM (2010) 720, KOM (2010) 717, KOM (2010) 699.

8. Informacja na temat nowej ustawy kooperacyjnej z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

9. Przyjęcie planu pracy komisji na pierwsze półrocze 2011 r.

130. posiedzenie Komisji - 11.01.2011 r.

1. Informacja rządu na temat: „Rynek wewnętrzny – nowe sposoby na ożywienie wzrostu gospodarczego po kryzysie” jako priorytet polskiej prezydencji w drugiej połowie 2011r. – referuje przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki.

132. posiedzenie Komisji - 27.01.2011 r.

1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Protokołu zmieniającego protokół w sprawie postanowień przejściowych, dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej, do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, sporządzonego w Brukseli dnia 23 czerwca 2010 r. (druk senacki nr 1089, druki sejmowe nr 3567, 3590).

133. posiedzenie Komisji - 2.02.2011 r.

1. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Program prac Komisji na rok 2011 - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - KOM (2010) 623.

2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - KOM (2010) 521.

3. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie integralności i przejrzystości rynku energii - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - KOM (2010) 726.

4. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - KOM (2010) 781.

5. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do norm handlowych - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - KOM (2010) 738.

6. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../... zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej i uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 165/94 i (WE) nr 78/2008 - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - KOM (2010) 745.

7. Wnioski nierozpatrywane - propozycje: KOM (2010) 815, KOM (2010) 806, KOM (2010) 800, KOM (2010) 791, KOM (2010) 775, KOM (2010) 767, KOM (2010) 765, KOM (2010) 764, KOM (2010) 751 oraz sygnatury Rady 5509/11, 5409/11 i 5256/11.

134. posiedzenie Komisji - 3.02.2011 r.

1. Pierwsze czytanie projektu opinii w sprawie niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do norm handlowych - KOM (2010) 738 (druk senacki nr 1094).

2. Pierwsze czytanie projektu opinii w sprawie niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../... z dnia [...] r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej i uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 165/94 i (WE) nr 78/2008 - KOM (2010) 745 (druk senacki nr 1093).

135. posiedzenie Komisji - 8.02.2011 r.

1. Informacja rządu na temat posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się w dniu 4 lutego 2011 r.

2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku") - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - KOM (2010) 799.

3. Wnioski nierozpatrywane - propozycje: KOM (2010) 807, KOM (2010) 803, KOM (2010) 795, KOM (2010) 792, KOM (2010) 784, KOM (2010) 778, KOM (2010) 774, KOM (2010) 768, KOM (2010) 664, KOM (2010) 663.

136. posiedzenie Komisji - 8.02.2011 r.

1. Informacja ambasadora Królestwa Belgii Raoula Delcorde'a podsumowująca prezydencję belgijską w Unii Europejskiej.

2. Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat polskiej polityki europejskiej w okresie prezydencji belgijskiej w Unii Europejskiej.

3. Informacja ambasadora Republiki Węgierskiej Roberta Kissa na temat priorytetów prezydencji węgierskiej w Unii Europejskiej.

4. Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat polskiej polityki europejskiej w okresie prezydencji węgierskiej w Unii Europejskiej.

137. posiedzenie Komisji - 23.02.2011 r.

1. Wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - KOM(2010) 759.

2. Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Iraku, z drugiej strony - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - KOM(2010) 626.

3. Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Iraku, z drugiej strony - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - KOM(2010) 638.

4. Wnioski nierozpatrywane - propozycje: KOM(2011) 010, KOM(2011) 004, KOM(2011) 003, KOM(2011) 001, KOM(2010) 814, KOM(2010) 794, KOM(2010) 780, KOM(2010) 772, KOM(2010) 761, KOM(2010) 756, KOM(2010) 737, KOM(2010) 736, KOM(2010) 735, KOM(2010) 691, KOM(2010) 544, Ares(2010) 10796900, DGTrade H3 R 494 i R 495 oraz DG TRADE/H 3 Ares(2010) 976202 AD R 496.

138. posiedzenie Komisji - 23.02.2011 r.

1. Pierwsze czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku"), KOM (2010) 799 (druk senacki nr 1115).

2. Pierwsze czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku"), KOM (2010) 799 (druk senacki nr 1117).

139. posiedzenie Komisji - 9.03.2011 r.

1. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE upoważniającej do podjęcia wzmocnionej współpracy w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2010) 790.

2. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE zmieniającej decyzję Komisji 2006/197/WE w odniesieniu do odnowienia zezwolenia na wprowadzenie do obrotu istniejącej paszy wyprodukowanej ze zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy linii 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) na podstawie rozporz¹dzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady UE - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2011) 036.

3. Wniosek dotycz¹cy decyzji Rady UE zezwalaj¹cej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporz¹dzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady UE produktów zawieraj¹cych genetycznie zmodyfikowan¹ bawe³nź GHB614 (BCS-GHØØ2-5), sk³adających się z niej lub z niej wyprodukowanych - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2011) 040.

4. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady UE produktów zawierających zmodyfikowaną genetycznie kukurydzź MON 89034 × MON 88017 (MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3), sk³adających się z niej lub z niej wyprodukowanych - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2011) 028.

5. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2011) 044, COM (2011) 043, COM (2011) 027, COM (2011) 034, COM (2010) 804, COM (2011) 029, COM (2011) 008.

6. Akty nieustawodawcze, co do których komisja nie wystąpi o stanowisko rządu - propozycje - sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2011) 050, COM (2011) 051, COM (2011) 054, COM (2011) 056, COM (2011) 058, COM (2011) 061, COM (2011) 062.

140.posiedzenie Komisji - 23.03.2011 r.

1. Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec - grudzień 2010 roku (podczas Prezydencji belgijskiej) (druk senacki nr 1148).

2. Informacja o przygotowaniach do parlamentarnego wymiaru polskiej prezydencji w II połowie 2011 r.

3. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystania danych dotyczących przelotu pasażera w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie i ich ścigania - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - KOM (2011) 032.

4. Akty nieustawodawcze, co do których komisja nie wystąpi o stanowisko rządu - propozycja: KOM (2011) 89, KOM (2011) 103, KOM (2011) 107.

141. posiedzenie Komisji - 30.03.2011 r.

1. Ocena propozycji Komisji Europejskiej w sprawie wstępnej koordynacji polityk gospodarczych krajów członkowskich Unii Europejskiej w 2011 roku, zawartych w komunikacie do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów "Roczna wizja wzrostu gospodarczego: wsparcie całościowej odpowiedzi Unii Europejskiej na kryzys" - KOM (2011) 11.

2. Stan przygotowań rządu do realizacji zadań przewidzianych w pierwszym semestrze europejskim 2011 r.

3. Formy i zasady współpracy Senatu i rządu w ramach pierwszego i kolejnych semestrów europejskich.

142. posiedzenie Komisji - 13.04.2011 r.

1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywy 89/666/EWG, 2005/56/WE i 2009/101/WE w zakresie integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - KOM(2011) 079.

2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) oraz Konwencję wykonawczą do układu z Schengen - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - KOM(2011) 118.

3. Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i uchylające rozporządzenie (EURATOM) nr 1074/1999 - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - KOM(2011) 135.

4.Akty ustawodawcze bez uwag - propozycja: KOM(2011) 120, KOM(2011) 082.

143. posiedzenie Komisji - 27.04.2011 r.

1. Informacja stałego przedstawiciela Kancelarii Senatu przy Unii Europejskiej pani Magdaleny Skulimowskiej na temat realizacji powierzonych zadań.

144. posiedzenie Komisji - 28.04.2011 r.

1. Rozporządzenie Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w zakresie małżeńskich ustrojów majątkowych - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2011) 126.

2. Rozporządzenie Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w zakresie skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2011) 127.

3. Dyrektywa Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2011) 121.

4. Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy w sprawie promowania, użytkowania i świadczenia usług systemów nawigacji satelitarnej GALILEO i GPS oraz powiązanych z nimi aplikacji między Stanami Zjednoczonymi Ameryki, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2011) 124.

5. Akt ustawodawczy bez uwag - propozycja - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2011) 137 art. 7.

145. posiedzenie Komisji - 11.05.2011 r.

1. Pierwsze czytanie projektu opinii w sprawie niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w zakresie skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich KOM(2011) 127 (druk senacki nr 1200).

146. posiedzenie Komisji - 25.05.2011 r.

1. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2011) 142.

2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE określającego środki dotyczące ustalania niektórych dopłat, refundacji i cen związanych z jednolitą wspólną organizacją rynków rolnych - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2011) 193.

3. Akt ustawodawczy bez uwag - propozycja - COM (2011) 162.

4. Akty nieustawodawcze, co do których komisja nie wystąpi o stanowisko rządu - propozycja - COM (2011) 238, COM (2011) 228, COM (2011) 226, COM (2011) 212.

147. posiedzenie Komisji - 7.06.2011 r.

1. Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającego dyrektywę 2001/18/WE w zakresie umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazania uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie na swoim terytorium - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2010) 375.

2. Wniosek dotyczący dyrektywy Rady UE zmieniającej dyrektywę 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2011) 169.

3. Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie sędziów ad interim Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 8786/11.

4. Projekt zmian statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz załącznika I do tego statutu - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 8787/11.

5. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE wprowadzającego wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej w odniesieniu do odpowiednich ustaleń dotyczących tłumaczeń - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2011) 216.

6. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE wprowadzającego wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (2011) 215.

7. Akty ustawodawcze bez uwag - propozycja - COM (2011) 189, COM (2011) 241, COM (2011) 245, COM (2010) 471.

8. Akty ustawodawcze, co do których komisja nie wystąpi o stanowisko rządu - propozycja - COM (2011) 296, COM (2011) 282, COM (2011) 281, COM (2011) 267, COM (2011) 258, COM (2011) 252, COM (2011) 251, COM (2011) 223.

148. posiedzenie Komisji - 8.06.2011 r.

1. Informacja Rady Ministrów na temat priorytetów polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2011 r.

149. posiedzenie Komisji - 15.06.2011 r.

1. Średnio- i długookresowe kierunki rozwoju Jednolitego Rynku w UE w kontekście strategii Europa 2020 i dwunastu projektów komisarza Michela Barniera.

150. posiedzenie Komisji - 29.06.2011 r.

1. Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012 - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - KOM (2010) 300.

2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie powierzenia Urzędowi Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) niektórych zadań związanych z ochroną praw własności intelektualnej, w tym zwoływania posiedzeń przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego w charakterze Europejskiego Obserwatorium zajmującego się zjawiskiem podrabiania i piractwa - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - KOM (2010) 288.

3. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania przepisów celnych w zakresie praw własności intelektualnej - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - KOM (2010) 285.

4. Akty ustawodawcze bez uwag - propozycja: KOM (2011) 295, KOM (2011) 259.

5. Akty, co do których komisja nie wystąpi o stanowisko rządu - propozycja: KOM (2011) 340, KOM (2011) 339.

151. posiedzenie Komisji - 6.07.2011 r.

1. Informacja rządu na temat posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się w dniach 23-24 czerwca 2011 r.

2. Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat Komunikatu do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Nowa koncepcja działań w obliczu zmian zachodzących w sąsiedztwie KOM(2011) 303.

152. posiedzenie Komisji - 20.07.2011 r.

1. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 521/2008 ustanawiające wspólne przedsiębiorstwo na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - KOM (2011) 224.

2. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu i Rady ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - KOM (2011) 275.

3. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - KOM (2011) 276.

4. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego niektóre rozporządzenia dotyczące wspólnej polityki handlowej w odniesieniu do przyznania Komisji przekazanych uprawnień do przyjmowania niektórych środków - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - KOM (2011) 349.

5. Zmieniony wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania statusu ochrony międzynarodowej (przekształcenie) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - KOM (2011) 319.

6. Zmieniony wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej normy dotyczące przyjmowania osób ubiegających się o azyl - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - KOM (2011) 320.

7. Akty ustawodawcze bez uwag - propozycja: KOM (2011) 384, KOM (2011) 336, KOM (2011) 335, KOM (2011) 330, KOM (2011) 290, KOM (2011) 289.

8. Akty nieustawodawcze, co do których komisja nie wystąpi o stanowisko rządu - propozycja: KOM (2011) 299, KOM (2011) 313, KOM (2011) 358, KOM (2011) 373, KOM (2011) 371, KOM (2011) 377, KOM (2011) 385, KOM (2011) 386, KOM (2011) 387, KOM (2011) 388, KOM (2011) 389.

9. Akty nieustawodawcze, co do których komisja wystąpi o stanowisko rządu - propozycja: KOM (2011) 380.

153. posiedzenie Komisji - 27.07.2011 r.

1. Realne i potencjalne źródła finansowania celów strategii "Europa 2020" w świetle założeń do wieloletnich ram finansowych UE na lata 2014-2020.

154. posiedzenie Komisji - 2.08.2011 r.

1. Informacja ambasadora Republiki Węgierskiej Roberta Kissa podsumowująca prezydencję węgierską w Radzie Unii Europejskiej.

2. Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat polskiej polityki europejskiej w okresie prezydencji węgierskiej w Radzie Unii Europejskiej.

155. posiedzenie Komisji - 3.08.2011 r.

1. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ogólne przepisy dotyczące pomocy makrofinansowej dla państw trzecich - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - KOM(2011) 396.

2. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) (dwudziesta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - KOM(2011) 348.

3. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym oraz prawa do powiadomienia osoby trzeciej o zatrzymaniu - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - KOM(2011) 326.

4. Zmieniony wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej normy dotyczące przyjmowania osób ubiegających się o azyl (przekształcenie) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - KOM(2011) 320.

5. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie normalizacji europejskiej oraz zmiany dyrektyw Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektyw 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/105/WE i 2009/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - KOM(2011) 315.

6. Akty ustawodawcze bez uwag - propozycja: KOM(2011) 353.

7. Akty nieustawodawcze, co do których komisja nie wystąpi o stanowisko rządu - propozycja: KOM(2011) 442, KOM(2011) 435, KOM(2011) 421, KOM(2011) 420, KOM(2011) 414, KOM(2011) 395.

156. posiedzenie Komisji - 12.09.2011 r.

1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 29 kwietnia 2008 r. (druk senacki nr 1364, druki sejmowe nr 4471 i 4566).

2. Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi między Unią Europejską i jej Państwami Członkowskimi, Australią, Kanadą, Japonią, Republiką Korei, Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, Królestwem Marokańskim, Nową Zelandią, Republiką Singapuru, Konfederacją Szwajcarską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - KOM(2011) 380.

3. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - KOM(2011) 445.

4. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1931/2006 w odniesieniu do włączenia obwodu kaliningradzkiego i niektórych powiatów polskich do obszaru uznawanego za strefę przygraniczną - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - KOM(2011) 461.

5. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 odnośnie do pomocy zwrotnej i inżynierii finansowej - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - KOM(2011) 483.

6. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - KOM(2011) 456.

7. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - KOM(2011) 402.

8. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/32/WE w odniesieniu do zawartości siarki w paliwach żeglugowych - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - KOM(2011) 439.

9. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - KOM(2011) 416.

10. Wniosek dotyczący Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnej Polityki Rybołówstwa - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - KOM(2011) 425.

11. Akty ustawodawcze bez uwag - propozycja: KOM(2011) 443, KOM(2011) 446, KOM(2011) 451, KOM(2011) 482, KOM(2011) 489.

12. Akty ustawodawcze, co do których komisja nie wystąpi o stanowisko rządu - propozycja: KOM(2011) 491, KOM(2011) 469, KOM(2011) 447.

157. posiedzenie Komisji - 28.09.2011 r.

1. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących zarządzania finansowego dla niektórych państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie ich stabilności finansowej lub nimi zagrożonych.

2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1967/2006 w sprawie środków zarządzania zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego.

3. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego plan wieloletni dotyczący bałtyckich zasobów łososia oraz połowów eksploatujących te zasoby.

4. Akty ustawodawcze bez uwag - propozycja - COM (2011) 484, COM (2011) 516.

5. Akty nieustawodawcze, co do których komisja nie wystąpi o stanowisko rządu - propozycja - COM (2011) 518.

6. Przyjęcie sprawozdania z prac komisji w siódmej kadencji Senatu RP.

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Linki

face3

senatt

solidarnoscri

pis

Licznik wizyt

Dzisiaj: 234
Razem: 1750492