Senat Rzeczypospolitej Polskiej jest organem władzy ustawodawczej, izbą wyższą polskiego parlamentu. Najważniejszą rolą Senatu jest współtworzenie z Sejmem polskiego prawa. Senatorowie rozpatrują ustawy uchwalone przez Sejm. Mają prawo wnieść do nich poprawki, odrzucić ustawę sejmową, lub przyjąć ją bez zmian. Na czele Senatu stoją jego marszałek i wicemarszałkowie, wybierani przez senatorów ze swego grona na okres kadencji Senatu.

W Senacie zasiada 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych i bezpośrednich, w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu.

W trakcie IX kadencji Senatu odbyło się 82 posiedzeń Senatu, senatorowie obradowali przez 195 dni.

Rozpatrzonych zostało 841 ustaw, do 200 ustaw Senatorowie wprowadzili ponad 1881 poprawek.

Ustawy, do których Senat zgłosił poprawki, stanowiły 23,8% wszystkich rozpatrzonych przez Senat ustaw.

Sejm przyjął 1713 poprawek, to jest 95,8%, a 75 odrzucił.

Senator Jerzy Chróścikowskijest przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz członkiem Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, ponadto jest członkiem senackiej Grupy Polsko-Francuskiej, senackiego Zespołu Strażaków oraz członkiem parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci i Zespołu ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r.

Senator Jerzy Chróścikowski w trakcie obrad Senatu zabierał głos 172 razy: brał udział w dyskusji, wyrażał swoje opinie i stanowiska zgłaszał poprawki i uwagi na temat procedowanych ustaw, a jako sprawozdawca przedstawiał stanowiska Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz odpowiadał na pytania.

Spośród ważniejszych ustaw senator Jerzy Chróścikowski zabierał głos w sprawie ustaw o:

kształtowaniu ustroju rolnego, lasach, odnawialnych źródłach energii, jednostkach doradztwa rolniczego, szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium RP, ubezpieczeniu społecznym rolników, ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, ułatwieniu sprzedaży żywności przez rolników, przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, nasiennictwie, ochronie roślin, ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych, oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów, produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r. oraz minimalnym wynagrodzeniu za pracę, działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stanie realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023, rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.

Senator Jerzy Chróścikowski pełni funkcję przewodniczącego Komisji od 13 listopada 2015 roku.

Funkcję tę pełnił również w poprzednich kadencjach Senatu – nieprzerwanie od 2005 roku.

Przedmiotem działania komisji są: produkcja rolnicza, przetwórstwo artykułów rolnych, rynek rolny, restrukturyzacja oraz modernizacja rolnictwa i jego otoczenia, wielofunkcyjny rozwój wsi, infrastruktura terenów wiejskich, problemy finansowe rolnictwa oraz przemysłu przetwórczego i przemysłu pracującego na rzecz rolnictwa, handel zagraniczny artykułami rolnymi i żywnościowymi, kształtowanie własności rolniczej, problemy socjalne ludności rolniczej, organizacje i instytucje rolnicze, kreowanie rynku na nowe produkty i usługi rolnictwa.

Podczas trwania IX kadencji Senatu RP Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła ponad 130 posiedzeń, ponadto była inicjatorem i organizatorem 12 konferencji.

Podczas posiedzeń komisji wiele uwagi poświęcono zagadnieniom bezpieczeństwa i jakości produktów spożywczych oraz pasz w całym łańcuchu produkcyjnym, jak również tworzeniu i rozwijaniu bezpiecznych technologii, zapewniających obniżenie kosztów produkcji.

 

 

Tematyka posiedzeń senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Czytaj więcej...

Konferencje zorganizowane przez senacką Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Konferencja „Co dalej z doradztwem rolniczym w Polsce?” 3 lutego 2016

Przewodniczący komisji senator Jerzy Chróścikowski podkreślił, że to kolejne spotkanie poświęcone problematyce doradztwa rolniczego. W poprzedniej kadencji Senatu dwukrotnie – 6 listopada 2012 r. i 23 września 2014 r. – dyskutowano o kompetencjach, organizacji i finansowaniu doradztwa rolniczego, a także o koniecznych zmianach. Celem konferencji było znalezienie odpowiedzi na pytanie, jakich zmian w funkcjonowaniu doradztwa należy dokonać, aby efektywnie wykonywało swoje nowe zadania związane m.in. z upowszechnianiem innowacyjności w rolnictwie. Zdaniem senatora Jerzego Chróścikowskiego współczesny model doradztwa rolniczego powinien korzystać z systemu umożliwiającego zdobywanie informacji i pogłębianie wiedzy z zakresu ekonomiki produkcji rolniczej, najnowszych technik i technologii produkcji, sprzyjających osiągnięciu wysokich standardów jakościowych, zarządzania gospodarstwem, standardów środowiskowych, przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy oraz wprowadzania innowacyjności. Musi też sprostać wyzwaniom związanym z globalizacją i liberalizacją rynków rolnych, a także wspierać gospodarstwa rodzinne, aby radziły sobie z konkurencyjnością na światowym rynku.

Konferencja „Czy konsolidacja służb nadzorujących żywność jest konieczna?” 29 listopada 2016

W Senacie debatowano na temat propozycji zmian systemowych dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem żywności, a także nad nową koncepcją organizacji i funkcjonowania służb inspekcyjnych. Konferencję zorganizowała Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja Zdrowia. Wzięli w niej udział przedstawiciele administracji rządowej, samorządu terytorialnego, inspekcji rolnych, weterynaryjnych i sanitarnych, państwowych i prywatnych ośrodków doradztwa rolniczego, związków i organizacji rolniczych, samorządu rolniczego, organizacji pozarządowych, a także eksperci i rolnicy. Przygotowywana przez resort rolnictwa reforma, zmierzająca do integracji systemu kontroli bezpieczeństwa i jakości żywności na wszystkich etapach produkcji, a także do konsolidacji wszystkich służb nadzorujących bezpieczeństwo żywności, budzi liczne kontrowersje. Negatywne stanowisko w tej sprawie prezentuje minister zdrowia, któremu podlega Państwowa Inspekcja Sanitarna. Różne stanowiska prezentują przedstawiciele poszczególnych inspekcji rolnych, weterynaryjnych i sanitarnych. Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senator Jerzy Chróścikowski przypomniał, że u podstaw planowanych zmian leży przekonanie, że konsolidacja systemu urzędowej kontroli produktów żywnościowych i umiejscowienie w jednej jednostce organizacyjnej wszystkich zagadnień związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem żywności będzie rozwiązaniem bardziej efektywnym niż obecnie funkcjonujący system nadzoru. Zadania są w nim bowiem podzielone między 5 instytucji kontrolnych podległych 3 organom naczelnym. Jak mówił senator, państwa Unii Europejskiej już kilkanaście lat temu skonsolidowały służby inspekcyjne i osiągają dzięki temu bardzo dobre wyniki w produkcji i eksporcie żywności, zapewniają swoim obywatelom najwyższe standardy bezpieczeństwa żywności. Zdaniem przewodniczącego komisji rolnictwa konsolidacja wyeliminuje dublowanie i nakładanie się kompetencji, zapewni jednolitość działań w różnych obszarach nadzoru. Przede wszystkim zaś ułatwi życie rolnikom, producentom żywności i przedsiębiorcom, nad którymi kontrolę będzie sprawować tylko jedna instytucja, co oznacza m.in. zmniejszenie liczby kontroli.

Konferencja „Aktywne sołectwa – obywatelskie społeczeństwo” i Gala konkursu „Sołtys Roku 2016” 19 czerwca 2017

Konferencja „Aktywne sołectwa – obywatelskie społeczeństwo”, przygotowana przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z organizatorami konkursu. Jego celem jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, postaw obywatelskich i troska o rozwój małych ojczyzn. Bezpośrednio po konferencji odbyła się uroczystość wręczenia nagrody laureatom 15. edycji konkursu „Sołtys Roku”, organizowanego przez redakcję „Gazety Sołeckiej” i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Otwierając konferencję, przewodniczący komisji rolnictwa senator Jerzy Chróścikowski przypomniał, że to już 15. edycja konkursu, zainagurowanego w 2001 r., po pierwszych bezpośrednich wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Wówczas uroczystość wręczenia nagród miała znacznie skromniejszy charakter. Obecnie gala laureatów jest okazją do dyskusji o najważniejszych problemach sołectw i sołtysów, a także o różnorodnych aspektach pracy samorządowej.

Konferencja „Sołectwo, sołtys – kompetencje, obowiązki” i Gala konkursu „Sołtys Roku” 11 czerwca 2018

w Senacie wręczono nagrody laureatom 16. edycji konkursu „Sołtys Roku”, organizowanego przez redakcję „Gazety Sołeckiej” i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senator Jerzy Chróścikowski podkreślił, że konferencja, podobnie jak te w latach ubiegłych, poświęcona jest pracy samorządowej i jej problemom.

Konferencja „Przetwórstwo owoców i warzyw w Polsce – uwarunkowania i perspektywy” 29 października 2018

Podczas konferencji dyskutowano na temat branży przetwórstwa owoców i jej znaczenia w przemyśle spożywczym oraz rozwoju tego sektora w Polsce. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele m.in. samorządu terytorialnego, przemysłu przetwórstwa owocowego, związków i organizacji rolniczych, a także eksperci, rolnicy i sadownicy. Przewodniczący komisji rolnictwa senator Jerzy Chróścikowski podkreślił, że konferencja pozwoli poznać szanse i zagrożenia dla przetwórstwa owoców zarówno z punktu widzenia producentów, jak i konsumentów. Należy zastanowić się jak powinna wyglądać współpraca producentów, przetwórców i rządu, aby jak najlepiej zagospodarować to, co udaje się wytworzyć rolnikom. Otwierając konferencję, marszałek Stanisław Karczewski wyraził przekonanie, że efekty dyskusji okażą się przydatne i satysfakcjonujące dla producentów owoców i ich przetwórców.

Konferencja „Rolnictwo ekologiczne – stan obecny i perspektywy rozwoju” 13 marca 2019

W Senacie odbyła się konferencja podczas której dyskutowano o przyszłości polskiego rolnictwa ekologicznego przede wszystkim w kontekście mającego wejść w życie 1 stycznia 2021 r. unijnego rozporządzenia w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Konferencje otworzył marszałek Stanisław Karczewski. Podkreślił, że coraz większa jest świadomość społeczeństwa na temat wpływu odpowiedniego odżywiania na zdrowie, dlatego ważne, aby wspierać produkcję żywności ekologicznej. „Rządowi i nam, parlamentarzystom zależy, aby jak najwięcej rolników – właścicieli małych gospodarstw rodzinnych mogło się przestawić na produkcję ekologiczną” – zapewniał przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senator Jerzy Chróścikowski. Zaznaczył, że coraz większe zainteresowanie budzi żywność wysokiej jakości, co ma odzwierciedlenie w rosnącym popycie. Konsumenci nie tylko wybierają produkty o wyższym standardzie, ale szukają także tych o właściwościach prozdrowotnych, które mają świadectwa pochodzenia. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zaznaczył, że eksport żywności jest konieczny, bo Polska ma jej nadwyżkę, ale coraz trudniej będzie ją sprzedać. Podkreślił, że nie przybędzie nowych rynków zbytu, a konkurencja jest coraz większa. „Szansą dla Polski może być rolnictwo ekologiczne” – przekonywał. „Nasze rolnictwo przetrwa, jeśli postawimy na jakość żywności. Jeśli temu nie sprostamy, to taka żywność zostanie do nas sprowadzona” – dodał.

Konferencja „Jak uwolnić potencjał wsi?” oraz Gala konkursu „Sołtys Roku” 18 czerwca 2019

Konferencja „Jak uwolnić potencjał wsi?”, przygotowana została przez komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z organizatorami konkursu. Jak mówił marszałek Stanisław Karczewski, polska wieś to obszar nie zawsze dostrzegany przez polityków, mimo jej roli w życiu społecznym naszego kraju. Zdaniem marszałka Senatu chociaż polska wieś się rozwija, modernizuje, jest coraz lepiej zorganizowana to nadal ma ogromny potencjał do wykorzystania. „Największym zasobem polskiej wsi są ludzie, widzę wielką pasję, z jaką – również młodzi – angażują się w życie społeczne i obywatelskie swojej wsi, gminy czy miasta” – podkreślił. Zdaniem marszałka Stanisława Karczewskiego udział mieszkańców wsi w wyborach do Parlamentu Europejskiego pokazał, że interesują się tym, co dzieje się wokół nich. Podczas konferencji wiele uwagi poświęcono również upodmiotowieniu sołectwa czy przyznaniu mu pewnych atrybutów prawnych. Temu m.in. ma służyć poselski projekt nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym.

Inna działalność w ramach Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

 

Spotkanie z komisarzem Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, 10 marca 2016

Komisje Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu i Senatu był organizatorem spotkania Z Philem Hoganem, Komisarzem Unii Europejskiej ds. Rolnictwa I Rozwoju Wsi. Podczas spotkania rozmawiano o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Podczas debaty poruszono m.in. zagadnienia dotyczące nadprodukcji mleka i poszukiwania nowych rynków zbytu dla płodów rolnych, a także problemy hodowców trzody chlewnej. Podczas spotkania przewodniczący komisji rolnictwa senator Jerzy Chróścikowski podkreślił, że największe problemy dotykają obecnie w Polsce branżę mleczarską i producentów trzody chlewnej, co wpływa także negatywnie na produkcję zbóż. „Należy podjąć takie działania, które umożliwią funkcjonowanie polskich i europejskich rolników. Przez polityczną decyzję polscy rolnicy płacą też cenę za embargo. Tracimy również dodatkowe możliwości w chowie trzody chlewnej po rozszerzeniu strefy ASF” – powiedział senator.

 

Wizyta studyjna Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Kobylnikach koło Kruszwicy 11–12 września 2018

Senatorowie z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi złożyli wizytę studyjną w Kobylnikach koło Kruszwicy. Pierwszego dnia podczas spotkania z Zespołem Doradczym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. Wsi i Rolnictwa rozmawiano na temat aktualnych problemów w rolnictwie w tym województwie. Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senator Jerzy Chróścikowski przedstawił informację na temat prac komisji i omówił aktualne problemy polskiego rolnictwa. Ważną część spotkania stanowiła dyskusja poświęcona suszy, której skutki są bardzo dotkliwe dla wielu rolników w regionie, a także szacowaniu szkód powstałych w jej wyniku.

 

Wizyta studyjna Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska w Janowie Lubelskim 28–29 stycznia 2019

Członkowie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska złożyli wizytę studyjną w Janowie Lubelskim. Pierwszego dnia odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „W służbie ludziom i przyrodzie – działalność patriotyczna oraz społeczno-przyrodnicza myśliwych i leśników” rozmawiano o wybranych postaciach myśliwych i leśników, których służba i poświęcenie przysłużyły się do odzyskania niepodległości przez Polskę. Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senator Jerzy Chróścikowski przywoływał postaci Józefa Piłsudskiego, Tadeusza Bora-Komorowskiego czy Ignacego Mościckiego, jako bojowników o wolność, niepodległość i suwerenność Ojczyzny.

 

Udział w posiedzeniach międzyparlamentarnych:

 

Senator Jerzy Chróścikowski, z racji pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju wsi uczestniczy w pracach międzyparlamentarnym na szczeblu międzynarodowym

 

Debata nad przyszłością WPR po 2020 roku w Paryżu 11 kwietnia 2017

Debata odbyła się z inicjatywy senatora Jean Bizet przewodniczącego Komisji do Spraw Unii Europejskiej francuskiego Senatu. Uczestniczyli w niej parlamentarzyści państw członkowskich Unii Europejskiej z Francji, Włoch, Polski i Irlandii. Podczas debaty Parlamentarzyści z Komisji do Spraw Unii Europejskiej Senatu, Komisji do Spraw Unii Europejskiej Senatu Republiki Włoskiej, Komisji Rolnictwa Senatu RP oraz Komisji Rolnictwa Zgromadzenia Irlandia przyjęli wspólne oświadczenie parlamentów dotyczące przyszłości WPR po roku 2020 pt. „Przebudowa Wspólnej Polityki Rolnej – strategiczny priorytet dla przyszłości Unii Europejskiej”.

 

Spotkanie parlamentarnych komisji ds. rolnictwa krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4) w Budapeszcie 15 lutego 2018

Przedstawiciele komisji ds. rolnictwa parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej dyskutowali na temat trwającej reformy wspólnej polityki rolnej (WPR) - i zaangażowania parlamentów narodowych w prace Komisji Europejskiej i Rady i oceny ich zaleceń oraz na temat podwójnych standardów i nieuczciwych praktyk handlowych w przemyśle spożywczym. Przedstawiciele komisji ds. rolnictwa parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej opowiedzieli się w czwartek w Budapeszcie za wyrównaniem płatności bezpośrednich oraz za jednakowymi standardami jakości produktów we wszystkich krajach UE. Ze strony polskiej dokument sygnowali przewodniczący sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jarosław Sachajko oraz Jerzy Chrościkowski.

 

15. Spotkanie Przewodniczących i 1. Konferencji Delegacji Komisji Parlamentów Państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) w  Budapeszcie 1-2 marca 2018

Podczas konferencji przewodniczący komisji węgierskiego Zgromadzenia Narodowego podsumowali wspólne prace komisji parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej w zakresie Unii Europejskiej, spraw zagranicznych, spraw społecznych, gospodarki, rolnictwa i obrony. Senat reprezentowali senatorowie: Andrzej Stanisławek - przewodniczący Komisji Gospodarki  Narodowej i Innowacyjności, Jerzy Chróścikowski - przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jarosław Rusiecki - przewodniczący Komisji Obrony Narodowej, Jarosław Obremski - wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, Ryszard Majer - wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Piotr Wach - członek Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. Podczas konferencji przewodniczący komisji węgierskiego Zgromadzenia Narodowego podsumowali wspólne prace komisji parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej w zakresie Unii Europejskiej, spraw zagranicznych, spraw społecznych, gospodarki, rolnictwa i obrony. 

 

Spotkanie międzyparlamentarne komitetu z komisjami parlamentów państw członkowskich odpowiedzialnych za rolnictwo i rozwój wsi na temat: „Kierunek WPR po 2020 r.: przyszłość żywienia i rolnictwa” w siedzibie Parlamentu Europejskiego 24 kwietnia 2018

Tematami przewodnimi posiedzenia była przyszła polityka rolna: zmodernizowana polityka oparta na wynikach w zakresie zrównoważonego wzrostu, ochrony środowiska, jakości żywności, zdrowie i miejsca pracy w UE oraz realizacja przyszłej polityki rolnej: jak usprawnienie synergii w procesie wielopoziomowego sprawozdania rządów pomocniczości, uwzględniając rolę parlamentów.

 

Konferencja międzyparlamentarna pt.: "Rola parlamentów w kształtowaniu przyszłości żywności i rolnictwa" w Zagrzebiu w Chorwacji 22-23 listopada 2018

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele komisji odpowiedzialnych za rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich parlamentów narodowych państw członkowskich UE, przedstawiciele Komisji Rolnictwa i Rozwoju Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rolnictwa Republiki Chorwacji i głównych stowarzyszeń branżowych. Pierwszego dnia konferencji dyskutowano na temat nowej perspektywy Wspólnej Polityki Rolnej, procesu przyjmowania krajowych planów strategicznych, ogólnego odnowienia obszarów wiejskich, badań w dziedzinie rolnictwa oraz bezpieczeństwa i jakości żywności. Drugi dzień Konferencji został zarezerwowany na prezentację wyników dyskusji i wymiany poglądów między parlamentarzystami i przedstawicielami stowarzyszeń branżowych oraz zaproponowanie tematów do dalszych dyskusji między parlamentami krajowymi na temat przyszłości WPR po 2020 roku. Polski parlament reprezentowali: senator Jerzy Chróścikowski – przewodniczący senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, senator Wiesław Kilian - zastępca przewodniczącego senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz poseł Jarosław Sachajko – przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Senator Jerzy Chróścikowski zabrał głos w sprawie WPR po 2020 roku i ewentualnych konsekwencji wprowadzenia krajowych planów strategicznych zaproponowanych przez Komisję Europejską.

 

Międzyparlamentarne posiedzenie w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności w Bukareszcie w Rumunii 19 marca 2019 

Spotkanie przewodniczących komisji właściwych do spraw związanych z rolnictwem i polityką spójności parlamentów narodowych państw Unii Europejskiej organizowane jest w ramach parlamentarnego wymiaru rumuńskiej prezydencji. W posiedzeniu uczestniczyli również senator Zdzisław Pupa, przewodniczący senackiej Komisji Środowiska i poseł Agata Borowiec.

 

Praca w senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

Przedmiotem działania komisji są polityka zagraniczna państwa, kontakty międzyparlamentarne i międzynarodowe stosunki gospodarcze, funkcjonowanie Unii Europejskiej oraz członkostwo w niej Rzeczypospolitej Polskiej, opiniowanie dokumentów przedkładanych Marszałkowi Senatu w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, rozpatrywanie inicjatyw uchwałodawczych Senatu w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii na temat projektów umów międzynarodowych, których stroną mają być Unia Europejska, Europejska Wspólnota Energii Atomowej lub ich państwa członkowskie, oraz planów pracy Rady Unii Europejskiej, rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej, rozpatrywanie informacji i innych dokumentów przedkładanych przez Radę Ministrów oraz organy Unii Europejskiej.

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Licznik wizyt

Dzisiaj: 97
Razem: 1721853