2. posiedzenie Komisji - 27.11.2007 r.

- Wybór zastępców przewodniczącego komisji.

- Informacja Ministra Środowiska dotycząca planowanych zamierzeń resortu.

- Sprawy bieżące.

3. posiedzenie Komisji - 28.11.2007 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat programu rolnego nowego rządu.

4. posiedzenie Komisji - 20.12.2007 r.

- Zakres i organizacja pracy nad ustawą budżetową na rok 2008.

- Sprawy bieżące.

5. posiedzenie Komisji - 4.01.2008

- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2008 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Rolnictwo; Rozwój wsi; Rynki rolne; Rybołówstwo; Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; a także planu finansowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; planu finansowego Agencji Rynku Rolnego; planu finansowego Agencji Nieruchomości Rolnych; Budżety wojewodów ogółem; Rezerwy celowe; Środowisko; Gospodarka wodna; Państwowa Agencja Atomistyki; a także planu finansowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; planu finansowego Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych; planu finansowego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (druk senacki nr 33, druki sejmowe nr 16, 53, errata do druku 53, 53-A).

- Sprawy bieżące.

6. posiedzenie Komisji - 14.01.2008

- Informacja Ministerstwa Środowiska na temat przebiegu XIII sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu oraz podjętych zobowiązań.

- Informacja na temat sytuacji kadrowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym "Lasy Państwowe".

7. posiedzenie Komisji - 23.01.2008

- Informacja na temat stanu restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego.

8. posiedzenie Komisji - 23.01.2008

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej.

- Plan pracy komisji na pierwsze półrocze 2008 r.

- Sprawy organizacyjne.

9. posiedzenie Komisji - 5.02.2008

- Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad wielkoprzemysłowymi fermami trzody chlewnej.

10. posiedzenie Komisji - 20.02.2008

- Gospodarka odpadami niebezpiecznymi i ich transport w związku z wejściem Polski do układu Schengen.

11. posiedzenie Komisji - 4.03.2008

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego.

12. posiedzenie Komisji - 2.04.2008

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

13. posiedzenie Komisji - 9.04.2008

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

13. posiedzenie Komisji - 18.04.2008

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

ciąg dalszy posiedzenia z 9.04.2008 r.

14. posiedzenie Komisji - 18.04.2008

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

15. posiedzenie Komisji - 22.04.2008

- Informacja na temat przygotowania do XIV Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej, która odbędzie się w dniach 1-12 grudnia 2008 r. w Poznaniu.

16. posiedzenie Komisji - 22.04.2008

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe.

17. posiedzenie Komisji - 23.04.2008

- Rozpatrzenie wniosków złożonych na 10. posiedzeniu Senatu do ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

18. posiedzenie Komisji - 6.05.2008

- Odnawialne źródła energii - konieczność i obowiązek. Biopaliwa.

19. posiedzenie Komisji - 7.05.2008

- Spotkanie z delegacją Zgromadzenia Narodowego Republiki Francuskiej poświęcone ocenie funkcjonowania i przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej.

20. posiedzenie Komisji - 13.05.2008

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska.

- Sprawy różne.

21. posiedzenie Komisji - 14.05.2008

-Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 12. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska

22. posiedzenie Komisji - 3.06.2008

- Czy obszary Natura 2000 są barierą dla rozwoju górnictwa węgla brunatnego w Polsce?

23. posiedzenie Komisji - 5.06.2008

- Omówienie planu pracy na drugie półrocze 2008 r.

- Sprawy organizacyjne.

24. posiedzenie Komisji - 18.06.2008

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy o izbach rolniczych.

- Sprawy różne.

25. posiedzenie Komisji - 24.06.2008

- Główne kierunki zmian ustawowych prywatyzacji nieruchomości rolnych Skarbu Państwa.

- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji o Europejskim Instytucie Leśnictwa, sporządzonej w Joensuu dnia 28 sierpnia 2003 r.

- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, sporządzonej w Sztokholmie dnia 22 maja 2001 r.

- Rozpatrzenie ustawy uchylającej ustawę o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego.

- Rozpatrzenie ustawy o odpadach wydobywczych.

26. posiedzenie Komisji - 3.07.2008

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

27. posiedzenie Komisji - 9.07.2008

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o paszach.

28. posiedzenie Komisji - 10.07.2008

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 15. posiedzeniu do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

29. posiedzenie Komisji - 10.07.2008

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 15. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o paszach.

30. posiedzenie Komisji - 22.07.2008

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o lasach

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw

31. posiedzenie Komisji - 24.07.2008

- Sprawy organizacyjne.

32. posiedzenie Komisji - 5.08.2008

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (druk nr 220).

-Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - prawo spółdzielcze (druk nr 231).

- Sprawy różne.

33. posiedzenie Komisji - 10.09.2008

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw.

- Rozpatrzenie ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzialywania na środowisko.

- Sprawy różne.

34. posiedzenie Komisji - 17.09.2008

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (cd.) (druk senacki nr 243, druki sejmowe nr 767, do druku 767, 863, 863-A.

- Rozpatrzenie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (cd.) (druk senacki nr 244, druki sejmowe nr 768, do druku 768, 864, 864-A).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (druk senacki nr 235, druki sejmowe nr 715, do druku 715 i 790).

35. posiedzenie Komisji - 24.09.2008

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 18. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych 18. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 18. posiedzeniu Senatu do ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

36. posiedzenie Komisji - 9.10.2008

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw

- Informacja Ministerstwa Środowiska na temat przygotowania do XIV Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej w Poznaniu w dniach 1-12 grudnia 2008 r.

37. posiedzenie Komisji - 14.10.2008

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

38. posiedzenie Komisji - 15.10.2008

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 19. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw.

39. posiedzenie Komisji - 23.10.2008

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. (druk senacki nr 280, druki sejmowe nr 608, do druku nr 608, 1086, 1086-A).

40. posiedzenie Komisji - 28.10.2008

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk senacki nr 280, druki sejmowe nr 608, do druku nr 608, 1086, 1086-A).

41. posiedzenie Komisji - 28.10.2008

- Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat proponowanych przez rząd zmian dotyczących funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt (druk senacki nr 321, druki sejmowe nr 1028, 1114).

- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Poprawki do Konwencji sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, przyjętej na drugim spotkaniu Stron Konwencji w Ałmaty w dniach 25-27 maja 2005 r. (druk senacki nr 327, druki sejmowe nr 904, 1068).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006" (druk senacki nr 320, druki sejmowe nr 751, 1095).

42. posiedzenie Komisji - 29.10.2008

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, (druk senacki nr 310)

43. posiedzenie Komisji - 30.10.2008

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 20. posiedzeniu Senatu do ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk senacki nr 280Z).

44. posiedzenie Komisji - 6.11.2008

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 21. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, (druk senacki nr 310Z).

45. posiedzenie Komisji - 27.11.2008

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz niektórych innych ustaw, (druk senacki nr 374).

46. posiedzenie Komisji - 10.12.2008

- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na 2009 r. w częściach dotyczących rolnictwa, (druk senacki nr 388).

47. posiedzenie Komisji - 10.12.2008

- Rozpatrzenie ustawy o organizacji rynku rybnego, (druk senacki nr 394).

48. posiedzenie Komisji - 10.12.2008

- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na 2009 r. w częściach dotyczących ochrony środowiska,(druk senacki 388).

49. posiedzenie Komisji - 18.12.2008

- Rozpatrzenia wniosków zgłoszonych na 24. posiedzeniu Senatu do ustawy o organizacji rynku rybnego, (druk senacki nr 394).

50. posiedzenie Komisji - 19.12.2008

- Podsumowanie pracy komisji.

51. posiedzenie Komisji - 7.01.2009

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, (druk senacki nr 408).

52. posiedzenie Komisji - 13.01.2009

- Rozpatrzenie o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, (druk senacki nr 381).

53. posiedzenie Komisji - 3.02.2009

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

- Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji gorzelnictwa rolniczego w Polsce.

- Plan pracy komisji na pierwsze półrocze 2009 r.

54. posiedzenie Komisji - 10.02.2009

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.

55. posiedzenie Komisji - 18.02.2009

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat bieżącej działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z uwzględnieniem nowo utworzonych działań PROW.

56. posiedzenie Komisji - 3.03.2009

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji na rynku cukru i plantatorów buraka cukrowego.

- Informacja Ministra Skarbu Państwa na temat przyszłości Krajowej Spółki Cukrowej w świetle reformy rynku cukru.

57. posiedzenie Komisji - 3.03.2009

- Rozpatrzenie ustawy o funduszu sołeckim.

58. posiedzenie Komisji - 5.03.2009

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28. posiedzeniu Senatu do ustawy o funduszu sołeckim.

59. posiedzenie Komisji - 5.03.2009

- Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.

60. posiedzenie Komisji - 17.03.2009

- Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat legalność upraw GMO a ustawy o nasiennictwie zakazująca obrotu nasionami genetycznie modyfikowanymi.

- Informacja Ministerstwa Środowiska na temat ramowego stanowiska rządu RP dotyczącego GMO wobec uwalniania roslin genetycznie zmodyfikowanych do środowiska.

- Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli doraźnej postępowania z organizmami genetycznie modyfikowanymi.

61. posiedzenie Komisji - 17.03.2009

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie (druk senacki nr 490).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (druk senacki nr 488).

62. posiedzenie Komisji - 25.03.2009

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

63. posiedzenie Komisji - 31.03.2009

- Informacja Ministerstwa Gospodarki na temat realizacji wdrażania wieloletniego programu promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008-2014.

- Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat rynku biopaliw ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych przez ministerstwo.

64. posiedzenie Komisji - 02.04.2009

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 30. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (druk senacki nr 488).

65. posiedzenie Komisji - 02.04.2009 r.

- Rozpatrzenia wniosków zgłoszonych na 30. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (druk senacki nr 489).

66. posiedzenie Komisji - 16.04.2009 r.

- Rozpatrzenie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (druk senacki nr 525).

67. posiedzenie Komisji - 16.04.2009 r.

- Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat bieżącej działalności Agencji Nieruchomości Rolnych.

- Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat propozycji zmian systemowych w obrocie ziemią.

68. posiedzenie Komisji - 22.04.2009 r

- Rozpatrzeni wniosków zgłoszonych na 31. posiedzeniu Senatu do ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (druk senacki nr 525).

69. posiedzenie Komisji - 6.05.2009 r.

- Odpady z produkcji rolniczej i ich zagospodarowanie.

- Wykorzystanie odpadów, szczególnie opakowaniowych z przetwórstwa rolno-spożywczego - proponowane rozwiązania prawne.

- Bariery rozwoju systemów recyklingu.

- Program REKARTON - skuteczny recykling kartonów po mleku i sokach.

70. posiedzenie Komisji - 6.05.2009 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt (druk senacki 543; druki sejmowe nr 1604 i 179).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk senacki nr 548; druki sejmowe nr 1421 i 1784).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (druk senacki nr 552; druki sejmowe nr 1808 i 1839, 1839-A).

- Rozpatrzenie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (druk senacki nr 551; druki sejmowe nr 1806 i 1875, 1875-A).

71. posiedzenie Komisji - 12.05.2009 r.

- Rozpatrzenie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (cd.) (druk senacki nr 551; druki sejmowe nr 1806 i1875, 1875-A).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (cd.) (druk senacki nr 552; druki sejmowe nr 1808 i 1839, 1839-A).

72. posiedzenie Komisji - 12.05.2009 r.

- Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

- Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat prowadzenia gospodarki rolnej na obszarach Natura 2000.

- Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat finansowania dotyczącego obszarów Natury 2000 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

- Informacja Ministerstwa Środowiska na temat programu Natura 2000 w odniesieniu do obszarów rolnych, porolnych i leśnych z uwzględnieniem lasów prywatnych.

73. posiedzenie Komisji - 14.05.2009 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 33. posiedzeniu Senatu do ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (druk senacki nr 551).

74. posiedzenie Komisji - 26.05.2009 r.

- Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat polskiego stanowiska w sprawie ochrony nakładów połowowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

-Sprawy różne.

75. posiedzenie Komisji - 9.06.2009 r.

- Rozpatrzenie ustawy o rolnictwie ekologicznym (druk senacki nr 571; druki sejmowe nr 1963, 1963-A, 1924).

76. posiedzenie Komisji - 9.06.2009 r.

- Ustawę o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (druk senacki nr 566; druki sejmowe nr 1954, 1964).

- Ustawę o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (druk senacki nr 573; druki sejmowe nr 1923, 1923-A, 1939).

- Ustawę o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk senacki nr 572; druki sejmowe nr 721, 1907, 1907-A).

77. posiedzenie Komisji - 9.06.2009 r.

- Stan rynku i perspektywy producentów owoców miękkich.

- Problemy ekonomiczne producentów owoców w bieżącym roku z uwzględnieniem sytuacji ekonomicznej gospodarstw sadowniczych po minionym sezonie.

- Bariery w tworzeniu grup producentów rolnych zajmujących się produkcją owoców i warzyw.

78. posiedzenie Komisji - 16.06.2009 r.

-Rozpatrzenie ustawy o rolnictwie ekologicznym (cd.) (druk senacki nr 571, druki sejmowe nr 1924, 1963 i 1963-A).

79. posiedzenie Komisji - 17.06.2009 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 35. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk senacki nr 572).

80. posiedzenie Komisji - 18.06.2009 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 35. posiedzeniu Senatu do ustawy o rolnictwie ekologicznym (druk senacki nr 571).

81. posiedzenie Komisji - 18.06.2009 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 35. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (druk senacki nr 573).

82. posiedzenie Komisji - 30.06.2009 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu realizacji kosztów zwalczania choroby Aujeszkyego.

- Informacja głównego lekarza weterynarii o stanie wdrażania programu zwalczania choroby Aujeszkyego.

- Sprawy różne.

83. posiedzenie Komisji - 14.07.2009 r.

Uprawy GMO a polskie prawodawstwo ?

- Informacja Ministra Środowiska na temat nowych rozwiązań prawnych dotyczących organizmów genetycznie modyfikowanych.

- Blaski i cienie organizmów genetycznie modyfikowanych w produkcji roślinnej.

- Uprawy roślin genetycznie modyfikowanych jako zagrożenie dla polskiego rolnictwa i konsumentów.

- GMO w rolnictwie.

84. posiedzenie Komisji - 14.07.2009 r.

- Rozpatrzenie ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (druk senacki nr 599; druki sejmowe nr 2018, 2092, 2092-A).

85. posiedzenie Komisji - 16.07.2009 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do ustawy o powszechnym spisie rolnym.

86. posiedzenie Komisji - 22.07.2009 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 zgodnie z przedmiotowym zakresem działania komisji (druk senacki nr 631, druki sejmowe nr 2163 i 2190).

- Sprawy różne.

87. posiedzenie Komisji - 28.07.2009 r.

- Aktualna sytuacja i perspektywy rynku drobiu i jaj w Polsce.

- Realizacja "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus) na 2009 r." oraz "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus) na 2009 r."

- Założenia programu zwalczania niektórych serotypów salmonelli w stadach brojlerów na lata 2009–2011.

88. posiedzenie Komisji - 30.07.2009 r.

- Przyjęcie planu pracy na drugie półrocze 2009 r.

- Sprawy różne.

89. posiedzenie Komisji - 22.09.2009 r.

- Stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

- Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat sprzedaży ziemi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

90. posiedzenie Komisji - 6.10.2009 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji na rynku cukru i sektora cukrowniczego w ramach reformy rynku cukru.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji na rynku skrobi ziemniaczanej.

91. posiedzenie Komisji - 27.10.2009 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie (druk senacki nr 674, druki sejmowe nr 2312 i 2342).

- Omówienie planu pracy nad ustawą budżetową na rok 2010.

92. posiedzenie Komisji - 3.11.2009 r.

- Promocja artykułów rolno-spożywczych.

- Handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi z krajami spoza Unii Europejskiej.

93. posiedzenie Komisji - 4.11.2009 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 43. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie (druk senacki nr 674).

94. posiedzenie Komisji - 17.11.2009 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (druk senacki nr 701, druki sejmowe nr 2363 i 2427).

95. posiedzenie Komisji - 19.11.2009 r.

- Projekt stanowiska komisji dotyczący wniosków zgłoszonych podczas konferencji "Gospodarka wodna na wsi i w rolnictwie".

96. posiedzenie Komisji - 3.12.2009 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 45. posiedzeniu Senatu do ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

97. posiedzenie Komisji - 15.12.2009 r.

- Informacja na temat oceny funkcjonowania i programu restrukturyzacji jednostek badawczo-rozwojowych podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

98. posiedzenie Komisji - 5.01.2010 r.

- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Organizację Rozwoju Rybołówstwa w Europie Wschodniej i Środkowej (EUROFISH), sporządzonej w Kopenhadze w dniu 23 maja 2000 r. (druk senacki nr 738, druki sejmowe nr 2388 i 2550).

99. posiedzenie Komisji - 5.01.2010 r.

- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2010 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Rolnictwo; Rozwój wsi; Rynki rolne; Rybołówstwo; Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; Rezerwy celowe; Budżety wojewodów ogółem, a także planów finansowych: Funduszu Emerytalno-Rentowego; Funduszu Prewencji i Rehabilitacji; Funduszu Administracyjnego; Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych; Agencji Rynku Rolnego; Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Agencji Nieruchomości Rolnych; Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie; Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (druk senacki nr 742, druki sejmowe nr 2375, 2560 i 2560-A).

100. posiedzenie Komisji - 26.01.2010 r.

- Wspólna polityka rolna - ewolucja i propozycje zmian

* Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanowiska Polski w sprawie wspólnej polityki rolnej na lata 2014-2020.

* Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat propozycji rządu dotyczących prowadzenia narodowej polityki rolnej w ramach wspólnej polityki rolnej.

* Możliwości prowadzenia przez Polskę narodowej polityki rolnej w ramach wspólnej polityki rolnej - wystąpienie prof. dra hab. Jerzego Wilkina z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

* Dlaczego Polska nie może zgodzić się na renacjonalizację wspólnej polityki rolnej? - wystąpienie prof. dra hab. Andrzeja Kowalskiego, dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego.

101. posiedzenie Komisji - 2.02.2010 r.

- Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat rozwoju produkcji roślin wysokobiałkowych alternatywnych dla soi.

- Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat płatności bezpośrednich dotyczących zbóż i gruntów ugorowanych.

102. posiedzenie Komisji - 16.02.2010 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości rynków hurtowych w Polsce.

- "Informacja Ministra Skarbu Państwa na temat prywatyzacji rynków hurtowych w Polsce".

103. posiedzenie Komisji - 17.02.2010 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 783; druki sejmowe nr 2759 i 2773).

104. posiedzenie Komisji - 18.02.2010 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 49. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

105. posiedzenie Komisji - 3.03.2010 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (druk senacki nr 772; druki sejmowe nr 2635 i 267).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 797; druki sejmowe nr 2636, 2673, 2673-A).

- Projekt stanowiska komisji dotyczący wniosków zgłoszonych podczas konferencji "Gospodarka wodna na wsi i w rolnictwie".

- Projekt planu placu komisji na pierwsze półrocze 2010 r.

106. posiedzenie Komisji - 9.03.2010 r.

- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk senacki nr 747).

107. posiedzenie Komisji - 9.03.2010 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat reformy wspólnej polityki rybackiej w kontekście potrzeb i oczekiwań polskiego sektora rybołówstwa.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat perspektyw rozwoju rybactwa śródlądowego w Polsce.

- Informacja Związku Producentów Ryb na temat aktualnych problemów producentów ryb w Polsce.

- Projekt stanowiska komisji dotyczącego wniosków zgłoszonych podczas konferencji "Gospodarka wodna na wsi i w rolnictwie".

108. posiedzenie Komisji - 10.03.2010 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 50. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

109. posiedzenie Komisji - 17.03.2010 r.

- Rozpatrzenie ustawy o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw (druk senacki nr 807, druki sejmowe nr 2732 i 2790).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (druk senacki nr 804, druki sejmowe nr 2694, 2758 i 2758-A).

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji na rynku wieprzowiny.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań rządu zmierzających do poprawy sytuacji ekonomicznej na rynku trzody chlewnej.

110. posiedzenie Komisji - 24.03.2010 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji na rynku środków ochrony roślin.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat krajowego planu działania dotyczącego środków ochrony roślin wynikającego z Dyrektywy PE i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r.

111. posiedzenie Komisji - 26.03.2010 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 51. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (druk senacki nr 804, druki sejmowe nr 2694, 2758 i 2758-A).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego (druk senacki nr 826; druki sejmowe nr 2734 i 2837).

112. posiedzenie Komisji - 9.04.2010 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 52. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego.

113. posiedzenie Komisji - 27.04.2010 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Gospodarki na temat sytuacji na rynku nawozów sztucznych.

- Informacja ekspertów komisji na temat rynku nawozów mineralnych w Polsce.

- Informacja Ministra Skarbu Państwa na temat prywatyzacji zakładów produkujących nawozy sztuczne.

114. posiedzenie Komisji - 28.04.2010 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 52. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk senacki nr 747).

115. posiedzenie Komisji - 11.05.2010 r.

- Przyszłość wspólnej polityki rolnej po 2013 roku.

116. posiedzenie Komisji - 11.05.2010 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk senacki nr 873, druki sejmowe nr 1053, 1745, 2931 i 2931A).

117. posiedzenie Komisji - 25.05.2010 r.

- Przyjęcie stanowiska komisji w sprawie Zielonej Księgi dotyczącej wspólnej polityki rybackiej

- Przyjęcie stanowiska komisji w sprawie gospodarki wodnej na wsi i w rolnictwie

- Informacja Ministra Skarbu Państwa "Co dalej z Krajową Spółką Cukrową - czy prywatyzacja jest konieczna?".

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wpływu prywatyzacji na rynek cukru.

118. posiedzenie Komisji - 28.05.2010 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w toku debaty na 56. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

119. posiedzenie Komisji - 28.05.2010 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w toku debaty na 56. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego - ciąg dalszy.

120. posiedzenie Komisji - 6.07.2010 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (druk senacki nr 914, druki sejmowe nr 3062, 3156 i 3156 - A).

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji na rynku chmielu i tytoniu.

- Informacja na temat działań podejmowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu poprawy opłacalności produkcji chmielu i tytoniu.

121. posiedzenie Komisji - 14.07.2010 r.

Zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne obszarów wiejskich - Wpływ zróżnicowania społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich na wspólną politykę rolną.

- Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a dynamika przemian.

- Demograficzne uwarunkowania rynku pracy na wsi.

- Przestrzenne zróżnicowanie produkcji towarowej gospodarstw rolnych w Polsce.

- Zróżnicowanie przestrzenne atrakcyjności inwestycyjnej obszarów wiejskich.

- Doświadczenia z funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

122. posiedzenie Komisji - 21.07.2010 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w toku debaty na 60. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

123. posiedzenie Komisji - 3.08.2010 r.

- Wniosek dotyczący rozporządzenia (UE) nr xxx/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia [...] r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku") w sprawie pomocy przyznanej w ramach niemieckiego monopolu alkoholowego - sygnatura Komisji Europejskiej COM(2010) 336.

- Propozycje planu pracy na II półrocze 2010 roku.

124. posiedzenie Komisji - 10.08.2010 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym (druk senacki nr 959; druki sejmowe nr 3109, 3219 i 3219-A)

- Aktualny stan oraz realne możliwości dostosowania ferm kur nieśnych. w Polsce do wymagań dyrektywy 1999/74/WE z dnia 19 lipca 1999 r. ustanawiającej minimalne normy ochrony kur nieśnych.

- Działania podejmowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu zapewnienia realizacji unijnych wymagań dobrostanu kur nieśnych.

- Informacja o pomocy udzielonej sektorowi jaj spożywczych w celu utrzymania dotychczasowej pozycji sektora jaj spożywczych na wspólnym rynku.

125. posiedzenie Komisji - 12.08.2010 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 62. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym.

126. posiedzenie Komisji - 12.08.2010 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (druk senacki nr ,druk sejmowy nr 3337).

127. posiedzenie Komisji - 19.10.2010 r.

- Informacja na temat stanu wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywę 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.

- Informacja na temat sytuacji na rynku biokomponentów i biopaliw z uwzględnieniem surowców krajowych.

128. posiedzenie Komisji - 27.10.2010 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (druk senacki nr 999; druki sejmowe nr 3368 i 3453).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 997; druki sejmowe nr 3424, 3436, 3436A).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk senacki nr 998; druki sejmowe nr 3358 i 3437)

129. posiedzenie Komisji - 4.11.2010 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w trakcie debaty na 64. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (druk senacki nr 999)

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w trakcie debaty na 64. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 997; druki sejmowe nr 3424, 3436, 3436A).

130. posiedzenie Komisji - 4.11.2010 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (druk senacki nr 1013; druki sejmowe nr 3430, 3496 i 3496-A).

131. posiedzenie Komisji - 16.11.2010 r.

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – sygnatura Komisji Europejskiej COM(2010) 537.

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2010) 539.

132. posiedzenie Komisji - 16.11.2010 r.

- Informacja na temat pomocy udzielonej rolnikom w związku z powodzią i innymi klęskami żywiołowymi.

133. posiedzenie Komisji - 17.11.2010 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 65. posiedzeniu Senatu do ustawy zmianie niektórych ustaw związanych z realizacja ustawy budżetowej.

134. posiedzenie Komisji - 23.11.2010 r.

- Informacja dotycząca komunikatu Komisji Europejskiej na temat rozwoju wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej do 2020 r.

- Stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej na temat rozwoju wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej do 2020 r.

135. posiedzenie Komisji - 24.11.2010 r.

- Pierwsze czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) KOM(2010) 537 (druk senacki nr 1032).

- Pierwsze czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników KOM(2010) 539 (druk senacki nr 1033).

136. posiedzenie Komisji - 25.11.2010 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (druk senacki nr 1039, druki sejmowe nr 3574 i 3587).

- Rozpatrzenie ustawy o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (druk senacki nr 1040, druki sejmowe nr 3542 i 3557).

137. posiedzenie Komisji - 8.12.2010 r.

- Informacja na temat stanu realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

- Informacja na temat wdrażania kolejnych działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2011 roku.

138. posiedzenie Komisji - 4.01.2011 r.

- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2011 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Rolnictwo; Rozwój wsi; Rynki rolne; Rybołówstwo; Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; Rezerwy celowe; Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Funduszu Emerytalno-Rentowego; Funduszu Prewencji i Rehabilitacji; Funduszu Administracyjnego; Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych; Agencji Rynku Rolnego; Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Agencji Nieruchomości Rolnych; Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie; Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; Polskiego Klubu Wyścigów Konnych (druk senacki nr 1072, druki sejmowe nr 3429, 3672 i 3672-A).

139. posiedzenie Komisji - 25.01.2011 r.

- Informacja na temat sprzedaży ziemi z Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzierżawców.

- Projekt planu pracy komisji na pierwsze półrocze 2011 r.

140. posiedzenie Komisji - 27.01.2011 r.

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/… zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej i uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 165/94 i (WE) nr 78/2008 – KOM(2010) 745

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do norm handlowych – KOM(2010)738.

141. posiedzenie Komisji - 3.02.2011 r.

- Pierwsze czytanie projektu opinii w sprawie niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do norm handlowych – KOM(2010) 738.

- Pierwsze czytanie projektu opinii w sprawie niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../… z dnia […] r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej i uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 165/94 i (WE) nr 78/2008 – KOM(2010) 745.

142. posiedzenie Komisji - 4.02.2011 r.

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) – KOM(2010) 799.

143. posiedzenie Komisji - 8.02.2011 r.

- Informacja na temat sytuacji na rynku mięsa wieprzowego.

- Informacja na temat sytuacji na rynku mięsa drobiowego i produkcji jaj.

- Informacja na temat programów zwalczania Salmonelli w stadach drobiu. Stanowisko Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

144. posiedzenie Komisji - 23.02.2011 r.

- Pierwsze czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”), KOM(2010) 799 (druk senacki nr 1115).

- Pierwsze czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”), KOM(2010) 799 (druk senacki nr 1117).

145. posiedzenie Komisji - 28.02.2011 r.

- Przyjęcie planu pracy komisji na pierwsze półrocze 2011 r.

- Projekt stanowiska komisji w sprawie sytuacji na rynku mięsa wieprzowego, drobiowego, produkcji jaj i zwalczania Salmonelli w stadach drobiu.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1113, druki sejmowe nr 3781, 3820 i 3820-A).

146. posiedzenie Komisji - 1.03.2011 r.

- Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat prac nad strategią zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa.

- Stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie wspólnej polityki rolnej do 2020 r.

147. posiedzenie Komisji - 1.03.2011 r.

- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1098).

148. posiedzenie Komisji - 2.03.2011 r.

- Dyskusja nad ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (druk senacki nr 1120, druki sejmowe nr 3738, 3066, 3826 i 3826-A).

149. posiedzenie Komisji - 15.03.2011 r.

- Informacja Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na temat wstępnych wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2010

150. posiedzenie Komisji - 29.03.2011 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat priorytetów polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej dotyczących rolnictwa i rybołówstwa.

151. posiedzenie Komisji - 31.03.2011 r.

- Przygotowanie projektu uchwały w związku z 30. rocznicą rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność"

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 73. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim oraz niektórych innych ustaw.

152. posiedzenie Komisji - 31.03.2011 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 73. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim oraz niektórych innych ustaw.

153. posiedzenie Komisji - 12.04.2011 r.

- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie 30. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność" (druk senacki nr 1160).

154. posiedzenie Komisji - 12.04.2011 r.

- Rozpatrzenie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (druk senacki nr 1167, druki sejmowe nr 3788, 3926 i 3926-A).

155. posiedzenie Komisji - 28.04.2011 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 75. posiedzeniu Senatu do ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.

156. posiedzenie Komisji - 12.05.2011 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 76. posiedzeniu Senatu do uchwały w sprawie 30. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność".

157. posiedzenie Komisji - 19.05.2011 r.

- Spotkanie z członkami Komisji ds. Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego (ENVI) oraz przedstawicielami komisji właściwych ds. rolnictwa i rozwoju wsi, środowiska oraz zdrowia Sejmu RP.

158. posiedzenie Komisji - 7.06.2011 r.

- Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat stanu realizacji programu rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2008-2013

- Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat dostępu młodzieży wiejskiej do szkół ponadgimnazjalnych

- Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat finansowania rolniczych szkół zawodowych.

159. posiedzenie Komisji - 7.06.2011 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontroli jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1235, druki sejmowe nr 4123, 4226 i 4226-A).

160. posiedzenie Komisji - 5.07.2011 r.

- Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sprzedaży bezpośredniej płodów rolnych z małych gospodarstw rolnych.

- Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat promocji produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych.

161. posiedzenie Komisji - 20.07.2011 r.

- Rozpatrzenie ustawy o nasiennictwie (druk senacki nr 1284, druki sejmowe nr 4114, 4213 i 4213-A).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin (druk senacki nr 1285, druki sejmowe nr 3603, 4318, 4338 i 4338-A).

162. posiedzenie Komisji - 26.07.2011 r.

- Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu bezpieczeństwa fitosanitarnego kraju.

- Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat eksportu świeżych warzyw.

- Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat mechanizmu „Wsparcie w sektorze owoców i warzyw z tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC”.

163. posiedzenie Komisji - 28.07.2011 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 81. posiedzeniu Senatu do ustawy o nasiennictwie.

164. posiedzenie Komisji - 2.08.2011 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (druk senacki nr 1326, druki sejmowe nr 4284 i 4374).

165. posiedzenie Komisji - 2.08.2011 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz niektórych ustaw (druk senacki nr 1300, druki sejmowe nr 4331, 4383 i 4383-A).

166. posiedzenie Komisji - 4.08.2011 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz niektórych ustaw.

167. posiedzenie Komisji - 7.09.2011 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk senacki nr 1330, druki sejmowe nr 4257 i 4504).

168. posiedzenie Komisji - 7.09.2011 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1368, druki sejmowe nr 2819, 2849, 4576 i 4576-A).

169. posiedzenie Komisji - 14.09.2011 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

170. posiedzenie Komisji - 14.09.2011 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

171. posiedzenie Komisji - 14.09.2011 r.

- Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji.

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Licznik wizyt

Dzisiaj: 144
Razem: 1611821