Tematyka posiedzeń senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy budżetowej w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

- Rozpatrzenie ustawy o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o paszach.

- Rozpatrzenie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników.

- Rozpatrzenie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

- Rozpatrzenie ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin.

- Rozpatrzenie ustawy – Prawo wodne.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych.

- Rozpatrzenie ustawy o spółdzielniach rolników.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji.

- Rozpatrzenie ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.

- Rozpatrzenie ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów.

- Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi o aktualnej sytuacji i podejmowanych działaniach na rynkach trzody chlewnej i mleka.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat proponowanych zmian dotyczących sprzedaży bezpośredniej.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat proponowanej reformy instytucjonalnej na rzecz poprawy bezpieczeństwa żywności w Polsce.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnych działań podejmowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencję Rynku Rolnego.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu prac nad paktem dla obszarów wiejskich.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji na rynku owoców miękkich.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji gospodarstw ekologicznych po wprowadzeniu ostatnich zmian prawnych.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji na rynku zbóż.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji na rynku owoców miękkich.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wdrażania pomocy Unii Europejskiej dla producentów owoców i warzyw.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o sprawozdaniu z działalności Pełnomocnika Rządu ds. działań związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat „Priorytety Polski w zakresie wspólnej polityki rolnej po 2020 roku”.

- Informacja przewodniczącej NSZZ RI „Solidarność” Teresy Hałas na temat „Konieczność zapewnienia konkurencyjności polskim gospodarstwom rodzinnym w przyszłej wspólnej polityce rolnej”.

- Informacja prezesa Confederazione Nazionale Coldiretti Roberto Moncalvo na temat „Wspólna polityka rolna po 2020 r. – perspektywa włoska”.

- Informacja dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego Andrzeja Kowalskiego na temat „Uwarunkowania przyszłej polityki rolnej”.

- Informacja prezesa Krajowej Spółki Cukrowej Pawła Piotrowskiego na temat „Przyszłość rynków rolnych w Unii Europejskiej”.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat obecnego stanu doradztwa rolniczego w Polsce.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości zwiększenia finansowania doradztwa rolniczego.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca strategii funkcjonowania i zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa po wygaszeniu działania Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat rynków hurtowych w Polsce.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji na rynku trzody chlewnej.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat „Programu w sprawie działań w zakresie pozyskiwania alternatywnych źródeł białka dla białka soi GM w żywieniu zwierząt”.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji kryzysowej w związku z wystąpieniem suszy na terenie kraju i działania rządu w zakresie pomocy dla gospodarstw dotkniętych klęską.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przygotowań do realizacji ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat systemu doradztwa rolniczego w Polsce oraz jego wykorzystania w praktyce.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat bieżącej działalności instytutów naukowych w Polsce i ich planu rozwoju w przyszłości.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat koncepcji rozwoju rolniczych szkół zawodowych w oparciu o potrzeby młodych rolników.

- Informacja Agencji Rynku Rolnego dotycząca prognozy sytuacji na podstawowych rynkach rolnych.

- Informacja na temat wsparcia dla rolnictwa ekologicznego w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

- Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Funkcjonowanie spółek hodowli roślin o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej”.

- Prezentacja sprawozdania specjalnego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego „Unijne wsparcie dla młodych rolników powinno być lepiej ukierunkowane, tak aby zapewniało rzeczywisty wkład w wymianę pokoleń”.

- Prezentacja sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego „Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej”.

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Licznik wizyt

Dzisiaj: 83
Razem: 1582120