18 lutego 2016 Senator Jerzy Chróścikowski, Przewodniczący NSZZ RI Solidarność, wziął udział w spotkaniu przedstawicieli NSZZ RI "Solidarność" z wiceministrem rolnictwa Jackiem Boguckm w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematem spotkania była szczegółowa analiza sytuacji na rynku trzody chlewnej. Przedstawiciele NSZZ RI „Solidarność” przedstawili ministrowi najważniejsze propozycje potrzebne do wypracowania korzystnych rozwiązań systemowych służących stabilizacji na rynku wieprzowiny.

7 marca 2016 Senator uczestniczył w IV posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju, podczas którego zaprezentowany został „Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” przez Mateusza Morawieckiego, Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Rozwoju. Kolejnym punktem posiedzenia NRR były przemówienia zaproszonych gości i dyskusja.

10 marca 2016 Senator Jerzy Chróścikowski, Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” oraz przedstawiciele Krajowej Sekcji Ogrodnictwa NSZZ RI "Solidarność" na czele z jej Przewodniczącym Panem Leszkiem Kumorkiem spotkali się z Sekretarzem Stanu Stanisławem Szwedem w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podczas spotkania omówiono zmiany w przepisach regulujących pracę cudzoziemców w Polsce. Ich wprowadzenia wymaga dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zatrudnienia cudzoziemców w charakterze pracowników sezonowych. W związku z tym przedstawiciele Krajowej Sekcji Ogrodnictwa NSZZ RI „Solidarność” przekazali wiceministrowi najistotniejsze uwagi dot. ww. dokumentu. Związkowcy zadeklarowali swój czynny udział w dalszych konsultacjach projektowanych rozwiązań.

11 marca 2016 Senator uczestniczył w konferencji pt. „Bieżące problemy rolnictwa i obszarów wiejskich w Europie oraz ocena szans i zagrożeń dla sektora, w horyzoncie czasowym 2016-2020” zorganizowanej przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, pod przewodnictwem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Jasionce.

15 marca 2016 Senator Jerzy Chróścikowski spotkał się z przedstawicielami branży mleczarskiej w siedzibie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich w Warszawie. W trakcie spotkania Waldemar Broś, Prezes Zarządu KZSM Zw. Rew. przedstawił główne problemy branży mleczarskiej, które wymagają pilnego rozwiązania wobec przedłużającej się sytuacji kryzysowej (największy kryzys od wielu lat) w branży, a który może skutkować upadkiem wielu gospodarstw i zakładów mleczarskich w Polsce. W spotkaniu wzięło udział ok 90 osób w tym przedstawiciele zakładów mleczarskich oraz organizacji związkowych tj. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce, Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona, Związek Zawodowy Rolników Ojczyzna oraz prasy i mediów.

18 marca 2016 Senator uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli organizacji branży mleczarskiej oraz spółdzielni mleczarskich z ministrem rolnictwa Krzysztofem Jurgielem oraz sekretarzem stanu Jackiem Boguckim Spotkanie dotyczyło trudnej sytuacji na rynku mleka.

29 marca 2016 Senator Jerzy Chróścikowski oraz przedstawiciele Zespołu Obrotu Ziemią przy Radzie Krajowej NSZZ RI "Solidarność" spotkali się z Sekretarzem Stanu Zbigniewem Babalskim w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W spotkaniu uczestniczył również Dyrektor Zastępujący Dyrektora Generalnego w Departamencie Prawno-Legislacyjnym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Wykowski. Spotkanie dotyczyło procedowanego w Sejmie RP rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Przedstawiciele Związku po raz kolejny przedstawili zmiany do w/w ustawy , wśród głównych uwag zgłoszonych na spotkaniu należy podkreślić szczególnie: zniesienie obowiązku obligatoryjnego ubezpieczenia w KRUS w pełnym zakresie dla rolników tzw. "dwuzadaniowców", którzy pracują zawodowo poza prowadzeniem gospodarstwa rolnego; ponownie wniesiono również o możliwość wprowadzenia oświadczenia, aby rolnik na każdym etapie mógł wycofać się ze sprzedaży nieruchomości.

6 kwietnia 2016 Senator uczestniczył w posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju pod tytułem „ Wieś i rolnictwo. Problemy, zagrożenia, szanse”. W posiedzeniu NRR wzięli udział m.in. minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, posłowie i senatorowie, przedstawiciele agencji rolnych oraz przede wszystkim przedstawiciele rolników - przewodniczący stowarzyszeń i związków zawodowych rolników. Spotkanie zainaugurował Prezydent RP Andrzej Duda. W dalszej części spotkania eksperci dyskutowali o problemach i szansach polskiej wsi i rolnictwa.

12 kwietnia 2016 Senator Jerzy Chróścikowski Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” oraz przedstawiciele Krajowej Sekcji Ogrodnictwa NSZZ RI "Solidarność" na czele z jej Przewodniczącym Panem Leszkiem Kumorkiem wzięli udział w spotkaniu z Mirosławem Stawskim Zastępcą Dyrektora Departamentu Konsularnego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Spotkanie odbyło się z inicjatywy NSZZ RI „Solidarność”. W czasie spotkania poruszono kwestię wydawania przez konsulaty wiz dla pracowników sezonowych zatrudnionych w rolnictwie.

29 kwietnia 2016 Senator wziął udział w konferencji pt. „Innowacyjne rolnictwo: Kierunki rozwoju i instrumenty finansowania”, która odbyła się w sali konferencyjnej Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie. Konferencja zorganizowana została przez EurActiv.pl, Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce, Komisję Europejską, DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich pod honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konferencja miała na celu wskazanie priorytetów polityki rozwoju obszarów wiejskich i instrumentów finansowania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie.

5 maja 2016 roku Senator uczestniczył w Konferencji pt.” Zrównoważona Koncepcja rozwoju Obszarów Wiejskich. Próba rozwiązania aktualnych problemów występujących w polskim rolnictwie” zorganizowanej przez sejmową Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W konferencji udział wzięło ponad 200 rolników, konsumentów, naukowców i polityków. Najważniejszym akcentem spotkania było wskazanie na pro-ekologiczny rozwój polskiego rolnictwa.

10 maja 2016 Senator wziął udział w spotkaniu Narodowej Rady Rozwoju sekcja „Wieś ,Rolnictwo”. Głównym punktem spotkania była prezentacja założeń paktu dla obszarów wiejskich.

25 maja 2016 Senator uczestniczył w spotkaniu Lubelskiej Izby Rolniczej z producentami owoców miękkich w siedzibie Biura LIR w Lublinie.

30-31 maja 2016 Senator Jerzy Chróścikowski, uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Copa-Cogeca w Wageningen w Holandii. W pierwszym dniu posiedzenia odbyło się spotkanie i dyskusja z Komisarzem Hoganem na temat sytuacji rynkowej i związanych z tym wyzwań oraz na temat wdrożenia artykułu 222. W drugim posiedzenia Prezydium porządek obrad obejmował kwestie związane uproszczeniami w WPR, handlem międzynarodowym, sytuacji rynkowej, odnowienia pozwolenia dla glyphosatu, podjęto również dyskusję z Panem Ceesem P. Veermanem, przewodniczącym grupy zadaniowej do spraw rynków rolnych, na temat funkcjonowania rynków rolnych oraz miejsca rolników w łańcuchu dostaw żywności. Na zakończenie posiedzenia Prezydiów uczestnicy wzięli udział w wizytach studyjnych w gospodarstwach zorganizowanych przez holenderskie organizacje rolnicze.

8 czerwca 2016 Senator uczestniczył w posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji na rynku mleka, w tym importu mleka i koncentratów mlecznych oraz produktów mleczarskich. Z okazji Światowego Dnia Mleka ogłoszonego przez FAO (Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa). W posiedzeniu wzięła udział Polska Królowa Mleka 2016 - Agnieszka Zaborska, obecnie doktorantka III roku w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Królowa mleka promuje polskie mleko i wyroby mleczarskie w kraju i za granicą.

Senator uczestniczył w posiedzeniu sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Komisja przeprowadziła dyskusję na temat aktualnego stanu negocjacji umowy handlowej UE-USA (TTIP) z wicenegocjatorem UE ds. umowy handlowej TTIP – Hiddo Houbenem. Omówione zostały m.in.: powody rozpoczęcia negocjacji na tle rozwoju polityki handlowej, naciski administracji amerykańskiej na zakończenie procesu negocjacji za prezydentury Baracka Obamy, odbiór społeczny i stosunek administracji państw członkowskich (Niemcy, Wielka Brytania, Polska) do negocjowanej umowy. Posłowie w dyskusji poruszyli kwestie: unijnej propozycji zastąpienia systemu rozstrzygania sporów państwo-inwestor ISDS (investor-state dispute settlement) systemem sądów arbitrażowych, problemu GMO w sektorze rolnictwa, barier pozataryfowych na rynku amerykańskim, w tym zamówień publicznych na poziomie stanowym. Dyskutowano również o potencjalnych korzyściach dla konsumentów europejskich oraz wpływie umowy handlowej TTIP na gospodarki poszczególnych państw członkowskich, w tym Polski.

14 czerwca 2016 Senator Jerzy Chróścikowski wraz z członkami Sekcji Ogrodniczej NSZZ RI „Solidarność” uczestniczył w spotkaniu z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafałem Romanowskim, przedstawicielami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące zatrudniania cudzoziemców do prac sezonowych w rolnictwie.

7 września 2016 Senator uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli producentów i hodowców ziemniaków oraz jednostek naukowo-badawczych z Ministrem Rolnictwa Krzysztofem Jurgielem oraz Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ewą Lech. Głównym tematem spotkania były kwestie związane z uproszczeniem procedur fitosanitarnych i podwyższonych rygorów wywozu ziemniaków związanych z występowaniem bakteriozy pierścieniowej ziemniaka (Cms).

16 września 2016 Senator Jerzy Chróścikowski, Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” uczestniczył w spotkaniu władz Stowarzyszenia Rolników Irlandzkich( IFA - Irish Farmers Association) z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafałem Romanowskim. W spotkaniu ze strony irlandzkiej uczestniczyli: Joe Healy -prezes IFA, John Coughlan - Przewodniczący Komitetu Wsparcia IFA, Fintan Conway – ekspert IFA ds. ziarna i zbóż oraz Liam MacHale - Dyrektor IFA do Spraw Europejskich. Spotkanie na prośbę strony irlandzkiej zorganizował NSZZ RI „Solidarność”, w ramach współpracy organizacji na forum Copa Cogeca. Podczas spotkania omówiono kwestie związane ze Wspólną Polityką Rolną, kondycją europejskiego rolnictwa, handlem międzynarodowym a także wymieniono poglądy na temat zniesienia ceł na nawozy mineralne spoza Unii Europejskiej.

3 października 2016 Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w spotkaniu Prezydium Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" z Panem Prezydentem RP Andrzejem Dudą. W rozmowach w Pałacu Prezydenckim uczestniczyła również minister Małgorzata Sadurska, Szef Kancelarii Prezydenta RP. Tematem spotkania były zagadnienia związane z polskim rolnictwem.

5-7 października 2016 Senator uczestniczył w Europejskim Kongresie Rolników 2016 zorganizowany przez Copa-Cogeca w Grecji. Hasłem przewodnim Kongresu były „Szanse dla unijnego rolnictwa: zielony wzrost i dynamiczne rynki”.Podczas pierwszego dnia Kongresu Copa i Cogeca zorganizowały warsztaty pt.: Wartość innowacyjnych rozwiązań – co należy zmienić?6 października odbyła się główna sesja plenarna Kongresu, podczas której przemówienie inauguracyjne wygłosił Martin Merrild przewodniczący Copa oraz Thomas Magnusson przewodniczący Cogeca.Głos w dyskusji zabrał Senator Jerzy Chróścikowski, który zwrócił uwagę m.in. na konieczność dodatkowego wsparcia dla polskich producentów owoców i warzyw w związku z utrzymująca się sytuacją kryzysowa na rynku owoców i warzyw związaną z rosyjskim embargiem. Przewodniczący mówił również o trudnej sytuacji na rynku trzody chlewnej związanej z występującym w Polsce afrykańskim pomorem świń.

9 października 2016 wziął udział w „Festiwalu polskiej żywności wolnej od GMO. Bezpośrednio od rolnika”, który odbył się w Zamościu. Pierwszy Zamojski Festiwal Zdrowej Żywności zorganizowało Stowarzyszenie Rolników i Konsumentów. Oprócz dyskusji na temat żywienia i ekologicznej produkcji, odbyły się prezentacje gospodarstw ekologicznych. Żywność dobrej jakości jest podstawą zdrowia całego narodu a sposób jej produkcji zapewnia wolność od korporacji i strategiczne bezpieczeństwo żywnościowe kraju. Polacy chcą mieć łatwy dostęp do takiej żywności od polskich rolników. Na festiwalu swoje produkty prezentowali rolnicy z całego kraju, ale nie zabrakło też gości z zagranicy.

7 listopada 2016 Senator uczestniczył w konferencji pt. " Przyszłość cukrownictwa w Polsce - uwolnienie rynku cukru oraz opłacalność uprawy buraków cukrowych" w Sejmie RP. W Konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Skarbu Państwa, parlamentarzyści, przedstawiciele przedsiębiorstw cukrowniczych, zrzeszeń branżowych oraz organizacji reprezentujących plantatorów buraków cukrowych. Kluczowe zagadnienia, które zostały poruszone podczas konferencji to aktualna sytuacja na rynku cukru, zniesienie kwot cukrowych jako wyzwanie dla polskiego sektora cukrowniczego oraz koncepcja utworzenia Polskiego Narodowego Holdingu Spożywczego jako elementu stabilizującego dochody plantatorów buraków.

13 listopada 2016 Senator wziął udział w Kongresie Wsi Polskiej w Wojniczu. W konwencji uczestniczyli m.in. premier RP Beata Szydło, prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz politycy i działacze tej partii. Kongres był podsumowaniem dotychczasowych działań partii rządzącej dla wsi, przedstawiono również zamierzenia rządu dotyczące polskiego rolnictwa.

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Licznik wizyt

Dzisiaj: 165
Razem: 1600999