Senator Jerzy Chróścikowski uczestniczy w konferencjach, seminariach i spotkaniach dotyczących przede wszystkim rolnictwa i rynków rolnych

 

3-4 grudnia 2015 w Paryżu odbyło się posiedzenie Copa Cogeca oraz specjalna konferencja „Rolnictwo a zmiana klimatu” w ramach trwającego od 30 listopada 2015 r. COP21. W wydarzeniach uczestniczył Senator RP, Przewodniczący Związku Jerzy Chróścikowski. Konferencja na temat zmiany klimatu została zorganizowana przez Francuską Radę Rolną (FNSEA-APCA-CNMCCA), Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych (Copa) i Światową Organizację Rolników (WFO). Gościem specjalnym na konferencji był Manuel Valls, premier Republiki Francuskiej, który kolejny raz zadeklarował poparcie dla unijnego rolnictwa w kontekście walki ze zmianami klimatu.

8 grudnia 2015 Senator uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli organizacji rolniczych i związkowych oraz reprezentantami ubojni i przetwórstwa działającymi w sektorze wieprzowiny z Sekretarzem stanu Jackiem Boguckim w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

11 grudnia 2015 Senator uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli organizacji rolniczych działających w COPA-COGECA z ministrem rolnictwa i rozwoju wsiKrzysztofem Jurgielem i podsekretarzem stanu Rafałem Romanowskim. Minister przedstawił główne cele i zadania ministerstwa na lata 2015-2019 oraz poprosił o zgłaszanie wniosków i uwag dotyczących najważniejszych oraz najpilniejszych spraw do rozwiązania.

2 grudnia 2015 Senator uczestniczył w posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia była informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji na rynku wieprzowiny oraz działań podejmowanych na rzecz wsparcia sektora produkcji trzody chlewnej oraz informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii o aktualnych problemach związanych z przypadkami występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce oraz działaniach podejmowanych przez rząd w celu zminimalizowania negatywnych skutków wirusa dla producentów oraz eksporterów wieprzowiny.

18 lutego 2016 Senator Jerzy Chróścikowski, Przewodniczący NSZZ RI Solidarność, wziął udział w spotkaniu przedstawicieli NSZZ RI "Solidarność" z wiceministrem rolnictwa Jackiem Boguckm w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematem spotkania była szczegółowa analiza sytuacji na rynku trzody chlewnej. Przedstawiciele NSZZ RI „Solidarność” przedstawili ministrowi najważniejsze propozycje potrzebne do wypracowania korzystnych rozwiązań systemowych służących stabilizacji na rynku wieprzowiny.

7 marca 2016 Senator uczestniczył w IV posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju, podczas którego zaprezentowany został „Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” przez Mateusza Morawieckiego, Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Rozwoju. Kolejnym punktem posiedzenia NRR były przemówienia zaproszonych gości i dyskusja.

10 marca 2016 Senator Jerzy Chróścikowski, Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” oraz przedstawiciele Krajowej Sekcji Ogrodnictwa NSZZ RI "Solidarność" na czele z jej Przewodniczącym Panem Leszkiem Kumorkiem spotkali się z Sekretarzem Stanu Stanisławem Szwedem w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podczas spotkania omówiono zmiany w przepisach regulujących pracę cudzoziemców w Polsce. Ich wprowadzenia wymaga dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zatrudnienia cudzoziemców w charakterze pracowników sezonowych. W związku z tym przedstawiciele Krajowej Sekcji Ogrodnictwa NSZZ RI „Solidarność” przekazali wiceministrowi najistotniejsze uwagi dot. ww. dokumentu. Związkowcy zadeklarowali swój czynny udział w dalszych konsultacjach projektowanych rozwiązań.

11 marca 2016 Senator uczestniczył w konferencji pt. „Bieżące problemy rolnictwa i obszarów wiejskich w Europie oraz ocena szans i zagrożeń dla sektora, w horyzoncie czasowym 2016-2020” zorganizowanej przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, pod przewodnictwem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Jasionce.

15 marca 2016 Senator Jerzy Chróścikowski spotkał się z przedstawicielami branży mleczarskiej w siedzibie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich w Warszawie. W trakcie spotkania Waldemar Broś, Prezes Zarządu KZSM Zw. Rew. przedstawił główne problemy branży mleczarskiej, które wymagają pilnego rozwiązania wobec przedłużającej się sytuacji kryzysowej (największy kryzys od wielu lat) w branży, a który może skutkować upadkiem wielu gospodarstw i zakładów mleczarskich w Polsce. W spotkaniu wzięło udział ok 90 osób w tym przedstawiciele zakładów mleczarskich oraz organizacji związkowych tj. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce, Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona, Związek Zawodowy Rolników Ojczyzna oraz prasy i mediów.

18 marca 2016 Senator uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli organizacji branży mleczarskiej oraz spółdzielni mleczarskich z ministrem rolnictwa Krzysztofem Jurgielem oraz sekretarzem stanu Jackiem Boguckim Spotkanie dotyczyło trudnej sytuacji na rynku mleka.

29 marca 2016 Senator Jerzy Chróścikowski oraz przedstawiciele Zespołu Obrotu Ziemią przy Radzie Krajowej NSZZ RI "Solidarność" spotkali się z Sekretarzem Stanu Zbigniewem Babalskim w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W spotkaniu uczestniczył również Dyrektor Zastępujący Dyrektora Generalnego w Departamencie Prawno-Legislacyjnym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Wykowski. Spotkanie dotyczyło procedowanego w Sejmie RP rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Przedstawiciele Związku po raz kolejny przedstawili zmiany do w/w ustawy , wśród głównych uwag zgłoszonych na spotkaniu należy podkreślić szczególnie: zniesienie obowiązku obligatoryjnego ubezpieczenia w KRUS w pełnym zakresie dla rolników tzw. "dwuzadaniowców", którzy pracują zawodowo poza prowadzeniem gospodarstwa rolnego; ponownie wniesiono również o możliwość wprowadzenia oświadczenia, aby rolnik na każdym etapie mógł wycofać się ze sprzedaży nieruchomości.

6 kwietnia 2016 Senator uczestniczył w posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju pod tytułem „ Wieś i rolnictwo. Problemy, zagrożenia, szanse”. W posiedzeniu NRR wzięli udział m.in. minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, posłowie i senatorowie, przedstawiciele agencji rolnych oraz przede wszystkim przedstawiciele rolników - przewodniczący stowarzyszeń i związków zawodowych rolników. Spotkanie zainaugurował Prezydent RP Andrzej Duda. W dalszej części spotkania eksperci dyskutowali o problemach i szansach polskiej wsi i rolnictwa.

12 kwietnia 2016 Senator Jerzy Chróścikowski Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” oraz przedstawiciele Krajowej Sekcji Ogrodnictwa NSZZ RI "Solidarność" na czele z jej Przewodniczącym Panem Leszkiem Kumorkiem wzięli udział w spotkaniu z Mirosławem Stawskim Zastępcą Dyrektora Departamentu Konsularnego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Spotkanie odbyło się z inicjatywy NSZZ RI „Solidarność”. W czasie spotkania poruszono kwestię wydawania przez konsulaty wiz dla pracowników sezonowych zatrudnionych w rolnictwie.

29 kwietnia 2016 Senator wziął udział w konferencji pt. „Innowacyjne rolnictwo: Kierunki rozwoju i instrumenty finansowania”, która odbyła się w sali konferencyjnej Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie. Konferencja zorganizowana została przez EurActiv.pl, Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce, Komisję Europejską, DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich pod honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konferencja miała na celu wskazanie priorytetów polityki rozwoju obszarów wiejskich i instrumentów finansowania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie.

5 maja 2016 roku Senator uczestniczył w Konferencji pt.” Zrównoważona Koncepcja rozwoju Obszarów Wiejskich. Próba rozwiązania aktualnych problemów występujących w polskim rolnictwie” zorganizowanej przez sejmową Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W konferencji udział wzięło ponad 200 rolników, konsumentów, naukowców i polityków. Najważniejszym akcentem spotkania było wskazanie na pro-ekologiczny rozwój polskiego rolnictwa.

10 maja 2016 Senator wziął udział w spotkaniu Narodowej Rady Rozwoju sekcja „Wieś ,Rolnictwo”. Głównym punktem spotkania była prezentacja założeń paktu dla obszarów wiejskich.

25 maja 2016 Senator uczestniczył w spotkaniu Lubelskiej Izby Rolniczej z producentami owoców miękkich w siedzibie Biura LIR w Lublinie.

30-31 maja 2016 Senator Jerzy Chróścikowski, uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Copa-Cogeca w Wageningen w Holandii. W pierwszym dniu posiedzenia odbyło się spotkanie i dyskusja z Komisarzem Hoganem na temat sytuacji rynkowej i związanych z tym wyzwań oraz na temat wdrożenia artykułu 222. W drugim posiedzenia Prezydium porządek obrad obejmował kwestie związane uproszczeniami w WPR, handlem międzynarodowym, sytuacji rynkowej, odnowienia pozwolenia dla glyphosatu, podjęto również dyskusję z Panem Ceesem P. Veermanem, przewodniczącym grupy zadaniowej do spraw rynków rolnych, na temat funkcjonowania rynków rolnych oraz miejsca rolników w łańcuchu dostaw żywności. Na zakończenie posiedzenia Prezydiów uczestnicy wzięli udział w wizytach studyjnych w gospodarstwach zorganizowanych przez holenderskie organizacje rolnicze.

8 czerwca 2016 Senator uczestniczył w posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji na rynku mleka, w tym importu mleka i koncentratów mlecznych oraz produktów mleczarskich. Z okazji Światowego Dnia Mleka ogłoszonego przez FAO (Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa). W posiedzeniu wzięła udział Polska Królowa Mleka 2016 - Agnieszka Zaborska, obecnie doktorantka III roku w Katedrze Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Królowa mleka promuje polskie mleko i wyroby mleczarskie w kraju i za granicą.

Senator uczestniczył w posiedzeniu sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Komisja przeprowadziła dyskusję na temat aktualnego stanu negocjacji umowy handlowej UE-USA (TTIP) z wicenegocjatorem UE ds. umowy handlowej TTIP – Hiddo Houbenem. Omówione zostały m.in.: powody rozpoczęcia negocjacji na tle rozwoju polityki handlowej, naciski administracji amerykańskiej na zakończenie procesu negocjacji za prezydentury Baracka Obamy, odbiór społeczny i stosunek administracji państw członkowskich (Niemcy, Wielka Brytania, Polska) do negocjowanej umowy. Posłowie w dyskusji poruszyli kwestie: unijnej propozycji zastąpienia systemu rozstrzygania sporów państwo-inwestor ISDS (investor-state dispute settlement) systemem sądów arbitrażowych, problemu GMO w sektorze rolnictwa, barier pozataryfowych na rynku amerykańskim, w tym zamówień publicznych na poziomie stanowym. Dyskutowano również o potencjalnych korzyściach dla konsumentów europejskich oraz wpływie umowy handlowej TTIP na gospodarki poszczególnych państw członkowskich, w tym Polski.

14 czerwca 2016 Senator Jerzy Chróścikowski wraz z członkami Sekcji Ogrodniczej NSZZ RI „Solidarność” uczestniczył w spotkaniu z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafałem Romanowskim, przedstawicielami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące zatrudniania cudzoziemców do prac sezonowych w rolnictwie.

7 września 2016 Senator uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli producentów i hodowców ziemniaków oraz jednostek naukowo-badawczych z Ministrem Rolnictwa Krzysztofem Jurgielem oraz Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ewą Lech. Głównym tematem spotkania były kwestie związane z uproszczeniem procedur fitosanitarnych i podwyższonych rygorów wywozu ziemniaków związanych z występowaniem bakteriozy pierścieniowej ziemniaka (Cms).

16 września 2016 Senator Jerzy Chróścikowski, Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” uczestniczył w spotkaniu władz Stowarzyszenia Rolników Irlandzkich( IFA - Irish Farmers Association) z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafałem Romanowskim. W spotkaniu ze strony irlandzkiej uczestniczyli: Joe Healy -prezes IFA, John Coughlan - Przewodniczący Komitetu Wsparcia IFA, Fintan Conway – ekspert IFA ds. ziarna i zbóż oraz Liam MacHale - Dyrektor IFA do Spraw Europejskich. Spotkanie na prośbę strony irlandzkiej zorganizował NSZZ RI „Solidarność”, w ramach współpracy organizacji na forum Copa Cogeca. Podczas spotkania omówiono kwestie związane ze Wspólną Polityką Rolną, kondycją europejskiego rolnictwa, handlem międzynarodowym a także wymieniono poglądy na temat zniesienia ceł na nawozy mineralne spoza Unii Europejskiej.

3 października 2016 Senator Jerzy Chróścikowski brał udział w spotkaniu Prezydium Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" z Panem Prezydentem RP Andrzejem Dudą. W rozmowach w Pałacu Prezydenckim uczestniczyła również minister Małgorzata Sadurska, Szef Kancelarii Prezydenta RP. Tematem spotkania były zagadnienia związane z polskim rolnictwem.

5-7 października 2016 Senator uczestniczył w Europejskim Kongresie Rolników 2016 zorganizowany przez Copa-Cogeca w Grecji. Hasłem przewodnim Kongresu były „Szanse dla unijnego rolnictwa: zielony wzrost i dynamiczne rynki”.Podczas pierwszego dnia Kongresu Copa i Cogeca zorganizowały warsztaty pt.: Wartość innowacyjnych rozwiązań – co należy zmienić?6 października odbyła się główna sesja plenarna Kongresu, podczas której przemówienie inauguracyjne wygłosił Martin Merrild przewodniczący Copa oraz Thomas Magnusson przewodniczący Cogeca.Głos w dyskusji zabrał Senator Jerzy Chróścikowski, który zwrócił uwagę m.in. na konieczność dodatkowego wsparcia dla polskich producentów owoców i warzyw w związku z utrzymująca się sytuacją kryzysowa na rynku owoców i warzyw związaną z rosyjskim embargiem. Przewodniczący mówił również o trudnej sytuacji na rynku trzody chlewnej związanej z występującym w Polsce afrykańskim pomorem świń.

9 października 2016 wziął udział w „Festiwalu polskiej żywności wolnej od GMO. Bezpośrednio od rolnika”, który odbył się w Zamościu. Pierwszy Zamojski Festiwal Zdrowej Żywności zorganizowało Stowarzyszenie Rolników i Konsumentów. Oprócz dyskusji na temat żywienia i ekologicznej produkcji, odbyły się prezentacje gospodarstw ekologicznych. Żywność dobrej jakości jest podstawą zdrowia całego narodu a sposób jej produkcji zapewnia wolność od korporacji i strategiczne bezpieczeństwo żywnościowe kraju. Polacy chcą mieć łatwy dostęp do takiej żywności od polskich rolników. Na festiwalu swoje produkty prezentowali rolnicy z całego kraju, ale nie zabrakło też gości z zagranicy.

7 listopada 2016 Senator uczestniczył w konferencji pt. " Przyszłość cukrownictwa w Polsce - uwolnienie rynku cukru oraz opłacalność uprawy buraków cukrowych" w Sejmie RP. W Konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Skarbu Państwa, parlamentarzyści, przedstawiciele przedsiębiorstw cukrowniczych, zrzeszeń branżowych oraz organizacji reprezentujących plantatorów buraków cukrowych. Kluczowe zagadnienia, które zostały poruszone podczas konferencji to aktualna sytuacja na rynku cukru, zniesienie kwot cukrowych jako wyzwanie dla polskiego sektora cukrowniczego oraz koncepcja utworzenia Polskiego Narodowego Holdingu Spożywczego jako elementu stabilizującego dochody plantatorów buraków.

13 listopada 2016 Senator wziął udział w Kongresie Wsi Polskiej w Wojniczu. W konwencji uczestniczyli m.in. premier RP Beata Szydło, prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz politycy i działacze tej partii. Kongres był podsumowaniem dotychczasowych działań partii rządzącej dla wsi, przedstawiono również zamierzenia rządu dotyczące polskiego rolnictwa.

24 stycznia 2017 Senator spotkał się z rolnikami – plantatorami tytoniu, członkami grup producenckich i związków plantatorskich, w sprawie trudnej sytuacji na rynku tytoniu.

30 stycznia 2017 Senator uczestniczył w konferencji pt. „Wzmacniamy polskie rolnictwo’’ zorganizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Urzędem Wojewódzkim w Lublinie. Celem konferencji była prezentacja dotychczasowych efektów i założeń polityki rządu w obszarze rolnictwa. Ministrowi Krzysztofowi Jurgielowi podczas wizyty w stolicy województwa lubelskiego towarzyszył podsekretarz stanu w MR i RW Ryszard Zarudzki. Wizyta szefa resortu rolnictwa w Lublinie obejmowała trzy spotkania. Rozpoczęła się od konferencji prasowej, następnie odbyło się spotkanie z dyrektorami instytucji działających na rzecz wsi i jej mieszkańców , dla których organem prowadzącym jest MRiRW oraz wojewódzka konferencja środowiska rolniczego.

31 stycznia 2017 Senator uczestniczył w spotkaniu Jacka Boguckiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z rolnikami – plantatorami tytoniu, członkami grup producenckich i związków plantatorskich, w sprawie trudnej sytuacji na rynku tytoniu w Polsce.

11 lutego 2017 Senator uczestniczył w konferencji pt. „Wzmacniamy polskie rolnictwo’’ zorganizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Urzędem Wojewódzkim w Ostródzie. Celem konferencji była prezentacja dotychczasowych efektów i założeń polityki rządu w obszarze rolnictwa.

11 marca 2017 Senator uczestniczył w konferencji pt. „Kraje Europy Środkowej w obliczu reformy Wspólnej Polityki Rolnej” zorganizowanej w Jasionce k. Rzeszowa przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. komisarz UE ds. rolnictwa, ministrowie z Grupy Wyszehradzkiej, parlamentarzyści, przedstawiciele organizacji rolniczych i samorządu woj. podkarpackiego.

19 marca 2017 Senator wziął udział w spotkaniu z mieszkańcami gminy Adamów w Suchowoli i z mieszkańcami gminy Krasnobród w Krasnobrodzie. W spotkaniu uczestniczyli: Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski, Sławomir Zawiślak, poseł na Sejm RP, Krzysztof Gałaszkiewicz, dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lublinie, Lucjan Bednarz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Zwierzyniec, Janusz Nawój, kierownik Placówki Terenowej KRUS w Zamościu, Henryk Cisak, kierownik Oddziału Terenowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zamościu, Krzysztof Pilip, kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie.

6 kwietnia 2017 Senator wraz z poseł Teresą Hałas, przewodniczącą NSZZ RI „Solidarność” oraz przedstawicielami Związku, na zaproszenie Ministerstwa Rozwoju wzięli udział w konsultacjach eksperckich, które odbyły się w ramach projektu realizowanego przez Organizację na rzecz Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) na rzecz Ministerstwa Rozwoju pt.: „Przegląd Krajowej Polityki wobec Rozwoju Obszarów Wiejskich w Polsce”.Głównym przedmiotem dyskusji podczas spotkania były kwestie dotyczące rozwoju obszarów wiejskich. Ze strony OECD w spotkaniu udział wzięli międzynarodowi eksperci i konsultanci z Zespołu Rozwoju Regionalnego OECD i Zespołu ds. Handlu i Rolnictwa, m.in.: Enrique Garcilazo z Zespołu Nadzoru nad Projektem oraz Krawchenko – Koordynator Projektu.

30 kwietnia 2017 uczestniczył w spotkaniach z mieszkańcami gminy Zamość w Zawadzie, Sitańcu i Białowoli. W spotkaniu udział wzięli Sławomir Zawiślak poseł na Sejm RP, Przemysław Czarnek Wojewoda Lubelski, Stanisław Grześko Radny Rady Powiatu Zamojskiego oraz przedstawiciele administracji rządowej: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego oraz Lasów Państwowych.

9 maja 2017 Senator wziął udział w spotkaniu Narodowej Rady Rozwoju sekcja „Wieś ,Rolnictwo” pt.: „Koszty energii dla małego biznesu i rolnictwa. Odnawialne źródła energii jako remedium na wzrost cen i niedobory energii na obszarach wiejskich i podmiejskich”. Spotkanie odbyło się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

23 maja 2017 Senator wziął udział w Konferencji pt. „Wnioski i doświadczenia ze zwalczania ASF na terenie województwa lubelskiego”, zorganizowanej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. W czasie konferencji przedstawione zostały zagadnienia związane z sytuacją epizootyczną, zasadami postępowania w zakresie w zakresie przemieszczania trzody chlewnej w strefach objętych restrykcjami oraz organizacją systemu doradztwa w obszarze produkcji rolnej.

28 maja 2017 wraz z poseł Teresą Hałas, przewodniczącą NSZZ RI „Solidarność” wziął udział w spotkaniu z mieszkańcami gminy Dołhobyczów.

30 maja 2017 Senator uczestniczył w konferencji pt. „ Gospodarka łowiecka jako element ochrony środowiska przyrodniczego i zrównoważonego rozwoju”, zorganizowanej przez senacką Komisję Środowiska.

7 lipca 2017 Senator uczestniczył w konferencji pod hasłem „WPR: Wyraź swoją opinię” (The CAP: Have your say) w Komisji Europejskiej w Brukseli. Podczas konferencji przedstawiono wyniki konsultacji społecznych dotyczących przyszłej wspólnej polityki rolnej UE (WPR). W ramach konsultacji przesłano ponad 322 tys. odpowiedzi, które pochodziły od szerokiego grona zainteresowanych stron, w tym rolników, obywateli, organizacji i innych zainteresowanych stron.

12 lipca 2017 Senator wziął udział w konferencji pt.: „ASF - Wyzwanie XXI wieku” w miejscowości Łazy, gmina Łuków, zorganizowanej przez Przewodniczącą NSZZ RI „Solidarność”, Poseł na Sejm RP – Teresę Hałas. W konferencji uczestniczyli: Wicewojewoda Podlaski-Jan Zabielski, Wojewódzki Urząd Weterynaryjny – podlaski i lubelski, Służby Zarządzania Kryzysowego i Wydziału Rolnictwa Wojewody Lubelskiego, przedstawiciele Lubelskiej Izby Rolniczej, Samorządowcy, Wójtowie, Starostowie oraz zainteresowani rolnicy. Podczas konferencji debatowano na temat przyczyn choroby ASF, a także nad koniecznymi działaniami jej zwalczania.

2 września 2017 w Auli Ojca Kordeckiego na Jasnej Górze uczestniczył w konferencji nt. „Wykorzystanie środków PROW 2007 – 2013 w zakresie dziedzictwa kulturowego polskiej wsi oraz możliwości wykorzystania środków z PROW w perspektywie 2014-2020”.

9 września 2017 uczestniczył w konferencji naukowej pt. „Żywność darem dla życia i zdrowia – w świetle zagrożeń od GMO”, która odbyła się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Konferencji towarzyszyły targi zdrowej żywności promujące produkty pochodzące z polskich lasów. Organizatorami wydarzenia byli: Ministerstwo Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, a także Polski Związek Łowiecki, Lasy Państwowe, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, NSZZ RI „Solidarność” oraz Instytut im. Jana Pawła II "Pamięć i Tożsamość".

2-4 października 2017 Senator Jerzy Chróścikowski, wiceprzewodniczący NSZZ RI „Solidarność uczestniczył w 38. Konferencji Rolniczej Ameryka Północna – Unia Europejska w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie.Podczas konferencji przedstawione zostały najważniejsze wydarzenia polityczne związane z gospodarką i polityką rolną w każdym z państw i regionów uczestników konferencji. Omówiono trendy w produkcji i konsumpcji towarów produkowanych na rynkach poszczególnych państw i ich wpływ na produkcję rodzimych rolników. Kolejnym tematem były międzynarodowe umowy handlowe (NAFTA, TTIP), globalizacja, ochrona, nacjonalizm gospodarczy i ich wpływ na produkcję i marketing rolników i hodowców. Następnie podjęto temat polityki rządów związanych ze zrównoważonym rozwojem i środowiskiem, które mają wpływ na rolnictwo i globalną konkurencyjność. Dyskutowano o nowych technologiach w kontekście utrzymania produkcji i rozwiązań spełniających wymogi zrównoważonej gospodarki wodnej, powietrza, klimatu i bezpieczeństwa żywności dla gospodarstw rolnych. Ważnym tematem było również partnerstwo w łańcuchu żywnościowym. W ramach konferencji zorganizowane zostały wizyty w gospodarstwach rolnych.

11 października 2017 Senator uczestniczył w spotkaniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela z przedstawicielami plantatorów tytoniu.

17 października 2017 Senator wziął udział w posiedzeniu Sekcji "Wieś, Rolnictwo" Narodowej Rady Rozwoju w Pałacu Prezydenckim. Podczas posiedzenia m.in. rozpatrywano projekt ustawy o rentach strukturalnych, złożony Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie przez NSZZ RI "Solidarność". Projekt ustawy w imieniu Związku prezentowali Przewodnicząca NSZZ RI "Solidarność" Poseł Teresa Hałas oraz Zastępca Przewodniczącej Senator Jerzy Chróścikowski.

22 listopada 2017 Senator uczestniczył w konferencji pt. ,,Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polskiej wsi” z udziałem Pana Andrzeja Dudy, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Spotkanie odbyło w Centralnej Bibliotece w Warszawie. Spotkanie było kolejnym w cyklu wydarzeń w ramach kampanii społeczno-informacyjnej pn. „Wspólnie o Konstytucji” poprzedzającej, zapowiedziane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, referendum konsultacyjne w sprawie zmian w Konstytucji RP. Dr Barbara Fedyszak - Radziejowska, Doradca Prezydenta RP, wygłosiła referat przedstawiając historyczne znaczenie wsi dla Polski.

29 listopada 2017 Senator wziął udział w panelu ekspertów poświęconym wstępnym ustaleniom kontroli Najwyższej Izby Kontroli pt. „Realizacja programu bioasekuraji jako element zwalczania afrykańskiego pomoru świń”. Kontrola została podjęta z inicjatywy własnej NIK. Objęto nią 23 gminy w pięciu powiatach województwa podlaskiego (augustowskim, białostockim, hajnowskim, sejneńskim i sokólskim) w okresie od 28 kwietnia 2015 r. do 30 czerwca 2017 r.

1 grudnia 2017 Senator wziął udział w seminarium pt. „Nowa Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej” z udziałem Jerzego Plewy, Dyrektora Generalnego w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, który przedstawił Komunikat w sprawie modernizacji i uproszczenia wspólnej polityki rolnej UE.

18 grudnia 2017 Senator uczestniczył w Brukseli w konferencji UE w sprawie perspektyw rolnych, która jest okazją do dyskusji na temat przyszłości rolnictwa w Europie i stojących przed nim wyzwań. Trzecią edycję dorocznej konferencji otworzył Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Phil Hogan. Dyskusja w pierwszym dniu skupiła się na modernizacji i uproszczeniu Wspólnej Polityki Rolnej. Uczestnikami konferencji były instytucje UE, rządy i organizacje międzynarodowe, podmioty zaangażowane w łańcuch dostaw żywności, eksperci rynkowi, pracownicy akademiccy, ośrodki analityczne i społeczeństwo obywatelskie.

20 lutego 2018 Senator wraz z poseł Teresą Hałas, Przewodniczącą NSZZ RI Solidarność”, uczestniczył w spotkaniu pt. „Zagrożenie afrykańskim pomorem świń i możliwości ograniczenia rozpowszechniania się wirusa ASF na obszarze środkowo-wschodniej Polski” sekcji „Wieś, rolnictwo” Narodowej Rady Rozwoju w Kancelarii Prezydenta RP w Warszawie.

5 marca 2018 Senator wziął udział w debacie eksperckiej pt. „ "Jak Wspólna Polityka Rolna wpływa na zmiany w polskim rolnictwie oraz wspiera rozwój obszarów wiejskich?", zorganizowanej w Warszawie przez EURACTIV.pl wraz z Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską. W debacie uczestniczyli m.in. Jerzy Plewa, Dyrektor Generalny w Dyrekcji ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej, Czesław Siekierski, Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Parlamencie Europejskim, Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Arndanowski, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, , Maria Fajger, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Dr hab. Renata Grochowska, prof. nadzw., Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy oraz przedstawiciele unijnych instytucji, przedstawiciele rządu, Parlamentu i instytucji wdrażających w Polsce WPR.

16 marca 2018 Senator wziął udział w konferencji dotyczącej zagadnień związanych ze zwalczaniem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Uczestniczył w niej m.in. Rafał Romanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem konferencji było przedstawienie informacji w zakresie działań oraz rozwiązań prawnych podejmowanych w obszarze przeciwdziałania i zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń, a także obecnej sytuacji epizootycznej na terenie kraju i państwach sąsiednich. Główni adresatami konferencji były organy administracji samorządowej, kierownicza kadra instytucji związanych z sektorem hodowli trzody chlewnej oraz organy administracji zespolonej i niezespolonej.

27 marca 2018 roku w związku z zaproszeniem od premiera Mateusza Morawieckiego odbyło się spotkanie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” z Panem Premierem oraz Szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów Jackiem Sasinem. Spotkanie dotyczyło postulowanych od wielu lat przez NSZZ RI „Solidarność” rozwiązań systemowych dla polskiego rolnictwa w tym ważnych spraw w kształtowaniu krajowej oraz europejskiej  polityki rolnej Polski. Podczas spotkania poruszono m.in. kwestie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej; powołania reprezentatywnej  Komisji Rolniczego Dialogu Społecznego; Funduszu Gwarancyjnego dla rolników poszkodowanych m.in. przez upadające i nieuczciwe podmioty skupowe; kwestie związane z nową kategorią umowy tzw. „pomocnika rolnika”; systemu ubezpieczenia społecznego rolników, emerytur rolniczych w tym m.in. : rent strukturalnych w rolnictwie i wcześniejszych emerytur; kwestia ubezpieczenia zdrowotnego w rolnictwie, edukacji i spraw socjalnych na wsi; kwestie związane z zapewnieniem udziału rolników w sektorze przemysłu rolno- spożywczego (powiązanie rolników z sektorem); sprawy uproszczenia i odbiurokratyzowania przepisów i procedur z zakresu polityki rolnej; łączenia inspecji; obrotu ziemią i kształtowania ustroju rolnego; kwestie promocji rolnictwa ekologicznego i ułatwień w sprzedaży bezpośredniej a także kwestię sytuacji na poszczególnych rynkach rolnych ze szczególnym uwzględnieniem  sytuacji związanej z AS, gdzie Prezydium zaapelowało o bezwarunkową wypłatę rekompensat oraz maksymalną redukcję pogłowia dzików. Powyższe problemy spotkały się z dużym zrozumieniem ze strony premiera.

9 kwietnia 2018 Senator uczestniczył w panelu ekspertów pt. „Wsparcie rynku żywności oraz rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce” w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli. Najważniejsze tezy i wnioski z dyskusji zostaną wykorzystane przy opracowywaniu programu kontroli oraz o informacji o jej wynikach.

11 kwietnia 2018 Senator uczestniczył w konferencji inaugurującej pilotażowy Program „Aktywny i Zdrowy Senior Rolnik”, która odbyła się w ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program „Aktywny i Zdrowy Senior Rolnik” to wspólne przedsięwzięcie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego. Skierowany jest do osób starszych, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników. Program, którego realizacja przewidziana jest do 2020 roku zakłada m.in.: kompleksową opiekę z elementami rehabilitacji w trybie dziennym, kompleksową rehabilitację w trybie stacjonarnym, krótkoterminowy pobyt z noclegiem dla osób starszych połączony z rehabilitacją – w ramach wsparcia opiekunów osób starszych, np. w okresie nasilonych prac w gospodarstwie rolnym.

17 kwietnia 2018 Senator wziął udział w spotkaniu sekcji „Wieś, rolnictwo” Narodowej Rady Rozwoju w Pałacu Prezydenckim. Tematem spotkania były „Problemy branży hodowli zwierząt futerkowych wobec projektu nowej ustawy o ochronie zwierząt”. W zebraniu uczestniczyli członkowie sekcji, przedstawiciele branży hodowli zwierząt futerkowych, Krajowej Rady Izb Rolniczych i NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność oraz inicjatorzy i autorzy projektu ustawy o dobrostanie i ochronie zwierząt.

7 maja 2018 Senator wraz z poseł Teresą Hałas, Przewodniczącą NSZZ RI "Solidarność", uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta RP, m.in. Minister Barbarą Fedyszak-Radziejowską i Ministrem Pawłem Muchą w sprawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw.

12 czerwca 2018 Senator uczestniczył w Seminarium z udziałem Jerzego Plewy, Dyrektora Generalnego w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej. Dyrektor Generalny Jerzy Plewa przedstawił propozycje legislacyjne Komisji Europejskiej dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027.

12 lipca 2018 Senator wziął udział w konferencji pt. „Afrykański pomór świń – aktualne dane epidemiologiczne i administracyjne, bioasekuracja – podstawą ochrony stad hodowlanych” w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. Organizatorem konferencji było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W konferencji wziął udział Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, wiceministrowie: Szymon Giżyński oraz Rafał Romanowski, Posłowie na Sejm RP: Teresa Hałas, Krzysztof Głuchowski, Jerzy Małecki oraz Krzysztof Szulowski, Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk, jak również wojewódzcy lekarze weterynarii. Ponadto, w konferencji uczestniczyli przedstawiciele organizacji i instytucji, w tym izb rolniczych, ośrodków doradztwa rolniczego oraz zespołów szkół rolniczych.

16 lipca 2018 Senator uczestniczył w konferencji pt." ASF-wyzwanie XXI wieku", która została zorganizowana w Zamościu przez poseł Teresę Hałas, Przewodniczącą NSZZ RI "Solidarność". Spotkanie otworzyła i poprowadziła Przewodnicząca NSZZ RI "Solidarność" Poseł na Sejm RP Teresa Hałas. Pierwszym z prelegentów był Pan prof. Krzysztof Niemczuk - Dyrektor Instytutu Badawczego w Puławach. Następnie wystąpił Pan Piotr Barszcz - starszy specjalista z Głównego Inspektoratu Weterynarii, który reprezentował  Głównego Lekarza Weterynarii. Na pytania rolników odpowiadał również Paweł Piotrowski - Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii oraz Andrzej Łacic - Przewodniczący Okręgowy PZŁ w Lublinie, a także Senator RP Jerzy Chróścikowski. W konferencji uczestniczyli rolnicy z terenów zagrożonych afrykańskim pomorem świń (ASF) z powiatu hrubieszowskiego, krasnostawskiego, tomaszowskiego i zamojskiego.

21 lipca 2018 Senator wziął udział w Forum rolników ekologicznych, zorganizowane przez Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA w Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej w ramach projektu „Ekologia! to jest to! – współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw”. W konferencji udział wzięli rolnicy ekologiczny w województw z całego kraju.

10-12 października 2018 Senator uczestniczył w Europejskim Kongresie Rolników 2018 zorganizowanym przez Copa-Cogeca w Linz w Austrii. Podczas kongresu dyskutowano na temat przyszłego budżetu Unii (WRF) i przyszłej WPR oraz wyzwań i możliwości pozwalających na stworzenie bardziej zrównoważonego, konkurencyjnego i rentownego sektora rolnego w UE.

19-20 października 2018 Senator Jerzy Chróścikowski wraz z Przewodniczącą NSZZ RI „Solidarność” Teresą Hałas uczestniczył w Międzynarodowym Forum Żywności i Rolnictwa w Cernobbio we Włoszech. Podczas forum miała miejsce uroczysta inauguracja Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej pt.: „EatORIGINAL! Unmask your food”, która 19 września br. została przyjęta przez Komisję Europejską. Jednym z siedmiu inicjatorów tej Europejskiej inicjatywy obok Coldiretti jest NSZZ RI „Solidarność”.

14 listopada 2018 Senator uczestniczył w prezentacji raportu pn. „Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap III” opracowany przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Wyniki III. Etapu MROW po raz kolejny potwierdzają, że współczesne zróżnicowanie społeczne i gospodarcze polskiej wsi jest wynikiem nakładania się dwóch porządków: historycznego związanego z rozbiorami i powojennymi zmianami granic kraju oraz układem związanym z położeniem obszarów wiejskich w relacji do miast dużych i średnich.

19 listopada 2018 Senator uczestniczył w debacie Stakeholder Roundtable pt. „Przyszłość WPR: potencjał wzrostu gospodarczego a zwiększona wydajność rolnictwa” pod patronatem honorowym Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Uczestnicy dyskutowali na temat wydajności rolnictwa, innowacjach w polskim i europejskim rolnictwie na przestrzeni ostatnich lat, nowej Wspólnej Polityce Rolnej, ochronie klimatu oraz perspektywy rozwoju polskich obszarów wiejskich w kolejnych latach.

28 listopada 2018 Senator uczestniczył w konferencji pt. . „Program GOSPOSTRATEG” – innowacje na rzecz Planu dla Wsi”. Na konferencji zaprezentowane zostały projekty wybrane do finansowania w I konkursie otwartym w ramach strategicznego programu badań i prac rozwojowych pn. „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków - GOSPOSTRATEG”. Program GOSPOSTRATEG, jest wdrażany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a ukierunkowany jest na wyzwania rozwojowe wskazane w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W konferencji wzięli udział przedstawiciele praktyki rolniczej, doradztwa, nauki, oraz otoczenia gospodarczego i administracji. Podczas spotkania przedstawiono osiem projektów Programu GOSPOSTRATEG, które dotyczą różnych obszarów społeczno-gospodarczych: ubezpieczeń rolniczych, alternatywnych źródeł białka paszowego, systemu wspomagania decyzji w zakresie optymalizacji nawożenia, ulepszeń w kontroli fitosanitarnej, nowych instrumentów sprzedaży na rynku rolnym, gospodarstw opiekuńczych, systemu zarządzania zasobami genowymi roślin użytkowych i ograniczenia marnowania żywności.

1 grudnia 2018 Senator uczestniczył w IV Kongresie Polskiego Rolnictwa, który był jednym z elementów Narodowej Wystawy Rolniczej. Organizatorami Kongresu Polskiego Rolnictwa było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowa Rada Izb Rolniczych. Senator podczas Narodowej Wystawy Rolniczej wziął również udział w konferencji pt. „Rzeczpospolita Wielu Smaków – Sto lat Polskiego Stołu”. Konferencja została zorganizowana przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego.

3 grudnia 2018 Senator uczestniczył w V Forum Sektora Wołowiny pt. „Pakt na rzecz przyszłości sektora wołowiny i cielęciny wychodzący naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa i konsumentów” w Serocku/k. Warszawy. Forum zorganizowane zostało przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego i Radę Sektora Wołowiny. Biorąc pod uwagę przyszłość Unii Europejskiej i zmiany Wspólnej Polityki Rolnej dla sektora wołowiny, forum zostało podzielone na następujące obszary tematyczne: polityka (z naciskiem na WPR), handel, badania/innowacje i marketing/promocja. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele różnych krajów europejskich m.in. Pekka Pesonen, Sekretarz Generalny Copa Cogeca oraz Christian Jochum, Przewodniczący Grupy Dialogu Społecznego KE Jakość i Promocja.

26 stycznia 2019 Senator uczestniczył w konferencji pt. „Nowoczesne i innowacyjne metody produkcji ekologicznej owoców i warzyw” w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu. Konferencję patronatem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W konferencji udział wzięli rolnicy, przedstawiciele grup producenckich i instytucji wsparcia rolnictwa z terenu Lubelszczyzny, Podkarpacia i Województwa Małopolskiego. Podczas konferencji poruszone zostały tematy związane z „Opłacalnością uprawa ogórka i dyni ekologicznej”, „doradztwa finansowego dla rolników i ubezpieczenie upraw”, „przyszłości uprawy truskawek ekologicznych w Polsce”, „szansy na opłacalną produkcję malin”, „zapobiegania szkodom przymrozkowym”, a także „rozwiązywanie problemów w uprawie truskawki ekologicznej poprzez odpowiednią agrotechnikę oraz nawożenie z zawartością substancji biostymulujących”. Spotkanie było również okazją do wymiany doświadczeń i podzielenia się rozwiązaniami stosowanymi w swoich gospodarstwach.

1-2 marca 2019 Jesionka k. Rzeszowa Europejskie Forum Rolnicze 2019. W ramach konferencji odbyły się debaty: „Wspólna polityka Rolna UE w nowej perspektywie budżetowej”, „Innowacje w branży rolno-spożywczej”, „Polityka zrównoważonego rozwoju szansą dla obszarów wiejskich w Polsce” oraz „Stan i perspektywy rozwoju wymiany handlowej towarów i usług rolniczych z krajami pozaeuropejskimi”. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Phil Hogan – Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UE, Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów RP, Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji, Prof. Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego oraz liczni przedstawiciele ministerstw właściwych ds. rolnictwa krajów UE, a także Simplice Nouala Fonkou – Przedstawiciel Komisji ds. Rolnictwa Unii Afrykańskiej. W Konferencji udział wzięli rolnicy, doradcy rolni, producenci i przetwórcy, członkowie branżowych związków rolniczych, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji naukowych z całej Europy, a także firm i instytucji z sektora rolniczego.

6 marca 2019 Senator uczestniczył w konferencji poświęconej wsparciu rolnictwa górskiego. Konferencja odbywała się w siedzibie Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach koło Krakowa. Jej celem było zaprezentowanie wyników dotychczasowych prac oraz przeprowadzenie dyskusji nad założeniami i możliwościami realizacji wsparcia rolnictwa na terenach górskich. Dyskusja koncentrowała się wokół czterech głównych zagadnień: opłacalności produkcji rolnej, odbudowie rynków rolnych na obszarach górskich, usług środowiskowych, oraz różnicowania dochodów rolniczych.

16 kwietnia 2019 Senator uczestniczył w konferencji pt. „Patriotyzm konsumencki w budowaniu silnej Polski” w Senacie. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy wicemarszałek Senatu i Katolickiego Radia Podlasie, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Intencją organizatorów było zwrócenie uwagi na ogromną wagę wspierania i promocji rodzimej produkcji rolnej, a także znaczący wpływ patriotyzmu konsumenckiego na rozwój polskiej gospodarki.„Polska żywność jest dobra jakościowo i smaczna. Dlatego należy wspierać polskich rolników i producentów. To jest wspólny interes nas wszystkich” – mówiła wicemarszałek Maria Koc, podsumowując konferencję. Uczestnicy konferencji mogli się zapoznać także z różnymi formami kształtowania postaw konsumenckich wspierających polskich producentów żywności.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senator Jerzy Chróścikowski podkreślił, że najsilniejszy patriotyzm konsumpcyjny występuje w krajach wysoko rozwiniętych takich, jak Niemcy czy Francja. Jego zdaniem występuje tam patriotyzm gospodarczy nazywany również egocentryzmem konsumenckim. W tym kontekście przypomniał słowa jednego z ojców Unii Europejskiej Roberta Schumana o znaczeniu wspierania różnorodności dla utrzymania jedności Wspólnoty. Dlatego m.in. promowanie polskich produktów, propagowanie mody na polskość są tak ważne. Senator wymienił szereg inicjatyw promujących polskie marki, w tym m.in. serwis internetowy i aplikację mobilną „Polska Smakuje”. Przypomniał, że parlament uchwalił nowelizację ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, która umożliwiła oznaczanie produktów rolno-spożywczych informacją, że jest to produkt polski. Jak wskazał, w Unii Europejskiej stawia się też na oznaczenie geograficzne produktów. Zdaniem senatora Jerzego Chróścikowskiego konsumentom należy uświadamiać, że polskie produkty muszą być droższe, ale konsumenci otrzymują za to pewną wartość, podobnie jak w wypadku zakupu żywności ekologicznej. Trzeba także pamiętać, że promując takie produkty, umożliwiamy powrót do starych odmian roślin o wyższej wartości odżywczej. W opinii przewodniczącego senackiej komisji rolnictwa warto zrezygnować z prymatu niskiej ceny na rzecz wyboru produktu zdrowego, najwyższej jakości. Dlatego kupujmy mniej, ale lepszej jakości.

26 kwietnia 2019 podczas posiedzenia Prezydium Copa Cogeca w Brukseli Senator zwrócił uwagę na sytuację rynkową oraz kwestie związane z suszą. Zaapelował o konieczność wsparcia działań w kierunku wydłużenia przez Komisję Europejską terminu składania wniosków o płatności bezpośrednie ze względu na suszę i możliwą konieczność przesiewu. Zaapelowaliśmy do Sekretarza Generalnego o wsparcie działań i interwencję Copa Cogeca w Komisji Europejskiej w celu zmiany decyzji Komisji Europejskiej, która skróciła termin ważności badania krwi u świń na obecność ASF z 15 do 7 dni, co może spowodować poważne problemy w hodowli i sprzedaży oraz może sparaliżować prowadzenie hodowli. Odnośnie WPR podtrzymujemy konieczność utrzymania co najmniej na dotychczasowym poziomie budżetu na rolnictwo i odejścia od historycznych kryteriów przyznawania dopłat bezpośrednich, które dyskryminują polskich rolników. Postulujemy także konieczność przeznaczenia środków z PROW i innych programów na gospodarkę wodą, która pozwoli uregulować stosunki wodne i zapobiegać zjawiskom m.in. suszy w rolnictwie.

13 maja 2019 w Lubelskiej Wojewódzkiej Konferencji Rolnej i Obszarów Wiejskich odbyła się konferencja pt. „Rola Izb Rolniczych w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej państwa” w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Senator Jerzy Chróścikowski wygłosił wykład na temat roli Sejmu i Senatu w realizacji polityki rolnej państwa.

21 maja 2019 Senator wziął udział w panelu ekspertów na temat ubezpieczeń rolniczych w Najwyższej Izbie Kontroli w Warszawie. Dyskusja ukierunkowana była na: funkcjonowanie systemu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, rolę dotowanych ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich w procesie zarządzania ryzykiem w rolnictwie, zmiany prowadzące do poprawy efektywności systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich.

7 czerwca 2019 r. Senator uczestniczył w międzynarodowej konferencji pt. „Rola Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przemianie polskiej wsi i rozwoju sektora rolnego w Polsce” zorganizowanej z okazji jubileuszu 25-lecia działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Centrali ARiMR w Warszawie. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz innych polskich instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz rolniczych agencji płatniczych UE – z Austrii, Chorwacji, Czech, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji i Słowenii. Podczas konferencji odbył się także panel dyskusyjny, podczas którego debatowano na temat dotychczasowych osiągnięć ARiMR w przemianach polskiej wsi przy udziale środków unijnych i krajowych oraz roli Agencji w przyszłości, w której jednym z prelegentów był Senator Jerzy Chrósćikowski.  Podczas tego panelu mówiono m.in. o kolejnej perspektywie finansowej  WPR, o jej założeniach i o tym, jak się do niej najlepiej przygotować, by efekty jej realizacji były bardzo dobre. Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powołano w 1994 roku. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. ARiMR została wyznaczona przez Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. ARiMR jest największą agencją rolniczą w UE i jedyną instytucja w Polsce, która rozdysponowuje europejskie środki na rolnictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze, rozwój obszarów wiejskich oraz rybactwo. 16 marca 1994 roku władze NSZZ RI „Solidarność” do rady Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mianowały Jerzego Chróścikowskiego, w latach 1998-2002 był przewodniczącym Rady ARIMR.

27 czerwca 2019 roku Senator był organizatorem spotkania z rolnikami z NSZZ RI „Solidarność” pod hasłem „ZIELONE MIASTECZKO. Wczoraj, dziś, jutro. Realizacja postulatów” w 4. rocznicę zawieszenia protestu NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w obronie polskiej ziemi i lasów, który trwał 129 dni przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Poseł Teresa Hałas Przewodnicząca Związku, przedstawiła referat związany z protestami rolniczymi z 2015 roku, zrealizowanych postulatach oraz oczekiwaniach Związku w ramach poprawy sytuacji polskiego rolnictwa. W spotkaniu uczestniczyli: Ryszard Terlecki Wicemarszałek Sejmu RP, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS, Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Szyszko były Minister Środowiska, parlamentarzyści oraz związkowcy, członkowie Prezydium i Rady Krajowej, przedstawiciele Rad Wojewódzkich oraz sympatycy Związku.

11 lipca 2019 Senator wziął udział w sympozjum pt. "Aktualna sytuacja w sektorze i na rynku mleczarskim" zorganizowanym przez Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rewizyjny w Warszawie. W spotkaniu z udziałem Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i dr lek. wet. Bogdana Konopka Głównego Lekarza Weterynarii uczestniczyło kilkudziesięciu prezesów i przewodniczących rad nadzorczych spółdzielni mleczarskich zrzeszonych w KZSM.

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Licznik wizyt

Dzisiaj: 29
Razem: 1721785