26 stycznia 2019 Senator uczestniczył w konferencji pt. „Nowoczesne i innowacyjne metody produkcji ekologicznej owoców i warzyw” w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu. Konferencję patronatem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W konferencji udział wzięli rolnicy, przedstawiciele grup producenckich i instytucji wsparcia rolnictwa z terenu Lubelszczyzny, Podkarpacia i Województwa Małopolskiego. Podczas konferencji poruszone zostały tematy związane z „Opłacalnością uprawa ogórka i dyni ekologicznej”, „doradztwa finansowego dla rolników i ubezpieczenie upraw”, „przyszłości uprawy truskawek ekologicznych w Polsce”, „szansy na opłacalną produkcję malin”, „zapobiegania szkodom przymrozkowym”, a także „rozwiązywanie problemów w uprawie truskawki ekologicznej poprzez odpowiednią agrotechnikę oraz nawożenie z zawartością substancji biostymulujących”. Spotkanie było również okazją do wymiany doświadczeń i podzielenia się rozwiązaniami stosowanymi w swoich gospodarstwach.

1-2 marca 2019 Jesionka k. Rzeszowa Europejskie Forum Rolnicze 2019. W ramach konferencji odbyły się debaty: „Wspólna polityka Rolna UE w nowej perspektywie budżetowej”, „Innowacje w branży rolno-spożywczej”, „Polityka zrównoważonego rozwoju szansą dla obszarów wiejskich w Polsce” oraz „Stan i perspektywy rozwoju wymiany handlowej towarów i usług rolniczych z krajami pozaeuropejskimi”. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Phil Hogan – Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UE, Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów RP, Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji, Prof. Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego oraz liczni przedstawiciele ministerstw właściwych ds. rolnictwa krajów UE, a także Simplice Nouala Fonkou – Przedstawiciel Komisji ds. Rolnictwa Unii Afrykańskiej. W Konferencji udział wzięli rolnicy, doradcy rolni, producenci i przetwórcy, członkowie branżowych związków rolniczych, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji naukowych z całej Europy, a także firm i instytucji z sektora rolniczego.

6 marca 2019 Senator uczestniczył w konferencji poświęconej wsparciu rolnictwa górskiego. Konferencja odbywała się w siedzibie Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach koło Krakowa. Jej celem było zaprezentowanie wyników dotychczasowych prac oraz przeprowadzenie dyskusji nad założeniami i możliwościami realizacji wsparcia rolnictwa na terenach górskich. Dyskusja koncentrowała się wokół czterech głównych zagadnień: opłacalności produkcji rolnej, odbudowie rynków rolnych na obszarach górskich, usług środowiskowych, oraz różnicowania dochodów rolniczych.

16 kwietnia 2019 Senator uczestniczył w konferencji pt. „Patriotyzm konsumencki w budowaniu silnej Polski” w Senacie. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy wicemarszałek Senatu i Katolickiego Radia Podlasie, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Intencją organizatorów było zwrócenie uwagi na ogromną wagę wspierania i promocji rodzimej produkcji rolnej, a także znaczący wpływ patriotyzmu konsumenckiego na rozwój polskiej gospodarki.„Polska żywność jest dobra jakościowo i smaczna. Dlatego należy wspierać polskich rolników i producentów. To jest wspólny interes nas wszystkich” – mówiła wicemarszałek Maria Koc, podsumowując konferencję. Uczestnicy konferencji mogli się zapoznać także z różnymi formami kształtowania postaw konsumenckich wspierających polskich producentów żywności.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senator Jerzy Chróścikowski podkreślił, że najsilniejszy patriotyzm konsumpcyjny występuje w krajach wysoko rozwiniętych takich, jak Niemcy czy Francja. Jego zdaniem występuje tam patriotyzm gospodarczy nazywany również egocentryzmem konsumenckim. W tym kontekście przypomniał słowa jednego z ojców Unii Europejskiej Roberta Schumana o znaczeniu wspierania różnorodności dla utrzymania jedności Wspólnoty. Dlatego m.in. promowanie polskich produktów, propagowanie mody na polskość są tak ważne. Senator wymienił szereg inicjatyw promujących polskie marki, w tym m.in. serwis internetowy i aplikację mobilną „Polska Smakuje”. Przypomniał, że parlament uchwalił nowelizację ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, która umożliwiła oznaczanie produktów rolno-spożywczych informacją, że jest to produkt polski. Jak wskazał, w Unii Europejskiej stawia się też na oznaczenie geograficzne produktów. Zdaniem senatora Jerzego Chróścikowskiego konsumentom należy uświadamiać, że polskie produkty muszą być droższe, ale konsumenci otrzymują za to pewną wartość, podobnie jak w wypadku zakupu żywności ekologicznej. Trzeba także pamiętać, że promując takie produkty, umożliwiamy powrót do starych odmian roślin o wyższej wartości odżywczej. W opinii przewodniczącego senackiej komisji rolnictwa warto zrezygnować z prymatu niskiej ceny na rzecz wyboru produktu zdrowego, najwyższej jakości. Dlatego kupujmy mniej, ale lepszej jakości.

26 kwietnia 2019 podczas posiedzenia Prezydium Copa Cogeca w Brukseli Senator zwrócił uwagę na sytuację rynkową oraz kwestie związane z suszą. Zaapelował o konieczność wsparcia działań w kierunku wydłużenia przez Komisję Europejską terminu składania wniosków o płatności bezpośrednie ze względu na suszę i możliwą konieczność przesiewu. Zaapelowaliśmy do Sekretarza Generalnego o wsparcie działań i interwencję Copa Cogeca w Komisji Europejskiej w celu zmiany decyzji Komisji Europejskiej, która skróciła termin ważności badania krwi u świń na obecność ASF z 15 do 7 dni, co może spowodować poważne problemy w hodowli i sprzedaży oraz może sparaliżować prowadzenie hodowli. Odnośnie WPR podtrzymujemy konieczność utrzymania co najmniej na dotychczasowym poziomie budżetu na rolnictwo i odejścia od historycznych kryteriów przyznawania dopłat bezpośrednich, które dyskryminują polskich rolników. Postulujemy także konieczność przeznaczenia środków z PROW i innych programów na gospodarkę wodą, która pozwoli uregulować stosunki wodne i zapobiegać zjawiskom m.in. suszy w rolnictwie.

13 maja 2019 w Lubelskiej Wojewódzkiej Konferencji Rolnej i Obszarów Wiejskich odbyła się konferencja pt. „Rola Izb Rolniczych w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej państwa” w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Senator Jerzy Chróścikowski wygłosił wykład na temat roli Sejmu i Senatu w realizacji polityki rolnej państwa.

21 maja 2019 Senator wziął udział w panelu ekspertów na temat ubezpieczeń rolniczych w Najwyższej Izbie Kontroli w Warszawie. Dyskusja ukierunkowana była na: funkcjonowanie systemu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, rolę dotowanych ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich w procesie zarządzania ryzykiem w rolnictwie, zmiany prowadzące do poprawy efektywności systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich.

7 czerwca 2019 r. Senator uczestniczył w międzynarodowej konferencji pt. „Rola Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przemianie polskiej wsi i rozwoju sektora rolnego w Polsce” zorganizowanej z okazji jubileuszu 25-lecia działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Centrali ARiMR w Warszawie. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz innych polskich instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz rolniczych agencji płatniczych UE – z Austrii, Chorwacji, Czech, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji i Słowenii. Podczas konferencji odbył się także panel dyskusyjny, podczas którego debatowano na temat dotychczasowych osiągnięć ARiMR w przemianach polskiej wsi przy udziale środków unijnych i krajowych oraz roli Agencji w przyszłości, w której jednym z prelegentów był Senator Jerzy Chrósćikowski.  Podczas tego panelu mówiono m.in. o kolejnej perspektywie finansowej  WPR, o jej założeniach i o tym, jak się do niej najlepiej przygotować, by efekty jej realizacji były bardzo dobre. Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powołano w 1994 roku. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. ARiMR została wyznaczona przez Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. ARiMR jest największą agencją rolniczą w UE i jedyną instytucja w Polsce, która rozdysponowuje europejskie środki na rolnictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze, rozwój obszarów wiejskich oraz rybactwo. 16 marca 1994 roku władze NSZZ RI „Solidarność” do rady Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mianowały Jerzego Chróścikowskiego, w latach 1998-2002 był przewodniczącym Rady ARIMR.

27 czerwca 2019 roku Senator był organizatorem spotkania z rolnikami z NSZZ RI „Solidarność” pod hasłem „ZIELONE MIASTECZKO. Wczoraj, dziś, jutro. Realizacja postulatów” w 4. rocznicę zawieszenia protestu NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w obronie polskiej ziemi i lasów, który trwał 129 dni przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Poseł Teresa Hałas Przewodnicząca Związku, przedstawiła referat związany z protestami rolniczymi z 2015 roku, zrealizowanych postulatach oraz oczekiwaniach Związku w ramach poprawy sytuacji polskiego rolnictwa. W spotkaniu uczestniczyli: Ryszard Terlecki Wicemarszałek Sejmu RP, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS, Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Szyszko były Minister Środowiska, parlamentarzyści oraz związkowcy, członkowie Prezydium i Rady Krajowej, przedstawiciele Rad Wojewódzkich oraz sympatycy Związku.

11 lipca 2019 Senator wziął udział w sympozjum pt. "Aktualna sytuacja w sektorze i na rynku mleczarskim" zorganizowanym przez Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rewizyjny w Warszawie. W spotkaniu z udziałem Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i dr lek. wet. Bogdana Konopka Głównego Lekarza Weterynarii uczestniczyło kilkudziesięciu prezesów i przewodniczących rad nadzorczych spółdzielni mleczarskich zrzeszonych w KZSM.

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Linki

face3

senatt

solidarnoscri

pis

Licznik wizyt

Dzisiaj: 62
Razem: 1721818