2. posiedzenie Komisji - 13.12.05 r.

- Wybór zastępców przewodniczącego komisji.

- Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat priorytetów i programu działania resortu.

- Informacja Ministerstwa Środowiska na temat priorytetów i programu działania resortu.

- Sprawy bieżące.

3. posiedzenie Komisji - 20.12.2005 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne (druki sejmowe nr: 66 i 112).

- Rozpatrzenie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego (druki sejmowe nr: 30 i 101).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej (druki sejmowe nr: 48 i 114).

- Sprawy bieżące

4. posiedzenie Komisji - 22.12.2005 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do ustawy o zmianie ustawy- Prawo wodne.

5. posiedzenie Komisji - 27.01.2006 r.

- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2006 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Środowisko; Gospodarka wodna; Państwowa Agencja Atomistyki; a także planu finansowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (druk nr 53).

- Sprawy bieżące.

6. posiedzenie Komisji - 28.01.2006 r.

- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2006 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Rolnictwo; Rozwój wsi; Rynki rolne; Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; a także planu finansowego Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych; planu finansowego Agencji Rynku Rolnego; planu finansowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; planu finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego; planu finansowego Funduszu Prewencji i Rehabilitacji; planu finansowego Funduszu Administracyjnego; planu finansowego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; planu finansowego Agencji Nieruchomości Rolnych (druk nr 53).

- Sprawy bieżące.

7. posiedzenie Komisji - 9.02.2006 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe (druk senacki nr 58), ( druki sejmowe nr 130 i 235);

- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, podpisanego dnia 17 grudnia 2004 r. w Genewie (druk senacki nr 63), (druki sejmowe nr 106 i 227);

- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczącego wprowadzenia w życie artykułu III ustępy 1 i 4 Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego w Brukseli dnia 5 kwietnia 1973 r. (druk senacki nr 64), (druk sejmowy nr 107 i 228);

- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Porozumienia między Republiką Austrii, Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Finlandii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Portugalską, Królestwem Hiszpanii, Królestwem Szwecji, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczącego wprowadzenia w życie artykułu III ustępy 1 i 4 Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego w Wiedniu dnia 22 września 1998 r. (druk senacki nr 65), (druk sejmowy nr 105 i 226) ;

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 59), (druk sejmowy nr 129 i 241);

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (druk senacki nr 57), (druk sejmowy nr 210 229);

- Sprawy bieżące.

8. posiedzenie Komisji - 15.02.2006 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 6. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 6. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

9. posiedzenie Komisji - 9.03.2006 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (druk nr 87).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i ustawy o działach administracji rządowej (druk nr 82).

- Stanowisko komisji w sprawie przejęcia przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadzoru nad Instytutem Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie.

- Sprawy bieżące.

10. posiedzenie Komisji - 14.03.2006 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( druk senacki nr 93, druki sejmowe nr:222; 251;284;346; 355).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (druk senacki 96, druki sejmowe nr 357 i 361).

- Przyjęcie stanowiska komisji w sprawie przejęcia przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadzoru nad Instytutem medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

- Sprawy bieżące.

11. posiedzenie Komisji - 16.03.2006 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w toku debaty na 7. posiedzeniu Senatu w dniu 16 marca 2006 r. do ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego

12. posiedzenie Komisji - 21.03.2006 r.

- Rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( druk senacki nr 98).

13. posiedzenie Komisji - 21.03.2006 r.

Posiedzenie seminaryjne pt. „Programy zwalczania chorób zakaźnych zwierząt”

- Aktualna sytuacja epizootiologiczna bydła w zakresie gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki oraz perspektywy na najbliższe lata.

- Zwalczania choroby Aujeszkyego w Polsce - sytuacja epizootyczna.

- Ptasia grypa-epidemiologia, zapobieganie i zwalczanie.

14. posiedzenie Komisji - 6.04.2006 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin (druk senacki nr 106, druki sejmowe nr 188, 410, 410A).

- Stanowisko komisji w sprawach omawianych na posiedzeniu poświęconym programom zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

15. posiedzenie Komisji - 6.04.2006 r.

- Informacja na temat harmonogramu procesów dostosowawczych do standardów europejskich w dziedzinie środowiska.

- Informacja na temat harmonogramu procesów dostosowawczych do standardów europejskich w dziedzinie rolnictwa.

- Dyskusja

16. posiedzenie Komisji - 12.04.2006 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin

(druki sejmowe nr: 188, 410, 410-A; druk senacki nr 106).

- Sprawy bieżące

17. posiedzenie Komisji - 19.04.2006 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 9. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin.

18. posiedzenie Komisji - 21.04.2006 r.

- Informacja głównego inspektora ochrony środowiska na temat uzyskania przez zakłady pozwoleń zintegrowanych według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r.

- Informacja głównego inspektora ochrony środowiska na temat stanu środowiska w Polsce na tle celów i priorytetów Unii Europejskiej, na podstawie przygotowanego przez inspektorat raportu wskaźnikowego na 2004 r.

19. posiedzenie Komisji - 25.04.2006 r.

Posiedzenie wspólne z KU.

- Pierwsze czytanie projektu uchwały Senatu w sprawie 25. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność".

20. posiedzenie Komisji - 26.04.2006 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych.

21. posiedzenie Komisji - 26.04.2006 r.

Posiedzenie wspólne z KU.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w toku debaty na 10. posiedzeniu Senatu w dniu 26 kwietnia 2006 r. do projektu uchwały Senatu w sprawie 25. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność".

22. posiedzenie Komisji - 10.05.2006 r.

- Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej

23. posiedzenie Komisji - 17.05.2006 r.

- Rozpatrzenie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin i ustawy o nasiennictwie (druki sejmowe nr 460 i 500, druk senacki nr 145);

- Rozpatrzenie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druki sejmowe nr 448 i 470, druk senacki nr 144).

- Restrukturyzacja Krajowej Spółki Cukrowej

- Sprawy bieżące.

24. posiedzenie Komisji - 6.06.2006 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - prawo geologiczne i górnicze ( druki sejmowe nr 508 i 559; druk senacki nr 161).

- Sprawy bieżące.

25. posiedzenie Komisji - 20.06.2006 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (druk senacki nr 174).

- Sprawy bieżące.

26. posiedzenie Komisji - 20.06.2006 r.

Posiedzenie wspólne z KSUE.

- Rozważenie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie jednostronnego zablokowania wwozu na terytorium Federacji Rosyjskiej polskich artykułów rolnych.

27. posiedzenie Komisji - 23.06.2006 r.

Posiedzenie seminaryjne pt. „Zachowanie światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Puszczy Białowieskiej”

28. posiedzenie Komisji - 27.06.2006 r.

Posiedzenie seminaryjne pt. „Źródła finansowania ochrony środowiska w Polsce”.

29. posiedzenie Komisji - 4.07.2006 r.

Posiedzenie wspólne z KSUE oraz KU.

- Pierwsze czytanie projektu uchwały Senatu w sprawie jednostronnego zablokowania wwozu na terytorium Federacji Rosyjskiej polskich artykułów rolnych (druk senacki nr 170).

30. posiedzenie Komisji - 4.07.2006 r.

- Rozpatrzenie ustawy o paszach, (druki sejmowe nr 496, 631, 631-A, druk senacki nr 177)

31. posiedzenie Komisji - 4.07.2006 r.

- Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2005 r.

32. posiedzenie Komisji - 7.07.2006 r.

- Rozpatrzenie ustawy o paszach (druki sejmowe nr 496, 631, 631-A, druk senacki nr 177).

- Sprawy bieżące.

33. posiedzenie Komisji - 7.07.2006 r.

- Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat priorytetów i programu działania resortu.

- Sprawy bieżące.

34. posiedzenie Komisji - 19.07.2006 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 15. posiedzeniu Senatu do ustawy o paszach.

35. posiedzenie Komisji - 26.07.2006 r.

- Rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (druki sejmowe: 762,763,792 i druk senacki nr 212).

- Rozpatrzenie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (druki sejmowe 583, 584, 585,738,759 i druk senacki nr 207).

36. posiedzenie Komisji - 27-28.07.2006 r.

- Informacja na temat realizacji programu "Natura 2000" na przykładzie województwa zachodniopomorskiego.

37. posiedzenie Komisji - 1.08.2006 r.

- Rozpatrzenie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych - cd.

(druki sejmowe 583, 584, 585,738,759 i druk senacki nr 207).

38. posiedzenie Komisji - 2.08.2006 r.

Posiedzenie wspólne z KGN.

- Rozpatrzenia wniosków zgłoszonych na 16. posiedzeniu Senatu do ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

39. posiedzenie Komisji - 3.08.2006 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 16. posiedzeniu Senatu do ustawy zmieniającą ustawę o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

40. posiedzenie Komisji - 12.09.2006 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - prawo geologiczne i górnicze ( druki sejmowe 640, 773; druk senacki 220)

41. posiedzenie Komisji - 20.09.2006 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 852, 921, 921-A; druk senacki nr 236).

- Rozpatrzenie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (druki sejmowe nr 795 i 922; druk senacki nr 235).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 719, 899, 899-A; druk senacki nr 238).

- Sprawy organizacyjne

42. posiedzenie Komisji - 26.09.2006 r.

- Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przygotowań do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

- Rozpatrzenie ustawy o uruchomieniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej.

43. posiedzenie Komisji - 26.09.2006 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy o izbach rolniczych (druk sejmowy nr 888, druk senacki nr 247).

- Sprawy organizacyjne.

44. posiedzenie Komisji - 27.09.2006 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym (druk sejmowy nr 741, 907, druk senacki nr 250).

45. posiedzenie Komisji - 27.09.2006 r.

- Rozpatrzenie wniosku zgłoszonego na 19. posiedzeniu do ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych ustaw.

46. posiedzenie Komisji - 27.09.2006 r.

Posiedzenie wspólne z KGN.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 19. posiedzeniu do ustawy o zmianie ustawy o realizacji prawa rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

47. posiedzenie Komisji - 28.09.2006 r.

Posiedzenie wspólne z KGN.

- Ponowne rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 238)

48. posiedzenie Komisji - 26.10.06 r. i 27.10.06 r.

posiedzenie wyjazdowe pt. „CZYSTA ENERGIA”

49. posiedzenie Komisji - 7.11.2006 r.

- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Poprawki do Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych, przyjętej w Wiedniu dnia 6 lipca 2005 roku (druki sejmowe nr 915, 1038, druk senacki nr 275).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych (druki sejmowe nr 927 i 1054, druk senacki nr 272).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (druki sejmowe nr 962 i 1015, druk senacki nr 271)

50. posiedzenie Komisji - 7.11.2006 r.

Posiedzenie seminaryjne.

- Informacja na temat programów promocji dotyczących rolnictwa ekologicznego.

- Sprawy bieżące.

51. posiedzenie Komisji - 21.11.2006 r.

Posiedzenie wspólne z KSUE i KGN.

- Informacja na temat sprawozdania rocznego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego za rok budżetowy 2005

52. posiedzenie Komisji - 5.12.2006 r.

- Informacja na temat wprowadzanych od 1 maja 2007 r., w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, ograniczeń w stosowaniu pomocy państwa w zakresie kredytów na zakup ziemi oraz kredytów inwestycyjnych.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym (druk nr 290).

53. posiedzenie Komisji - 5.12.2006 r.

- Rozpatrzenie projektu ustawy budżetowej na rok 2007 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Środowisko; Gospodarka wodna; Państwowa Agencja Atomistyki; Rezerwy celowe; Budżety wojewodów ogółem; a także planu finansowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (druki sejmowe nr 1000, 1156, 1156-A).

54. posiedzenie Komisji - 6.12.2006 r.

- Rozpatrzenie projektu ustawy budżetowej na rok 2007 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Rolnictwo; Rozwój wsi; Rynki rolne; Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; a także planu finansowego Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych; planu finansowego Agencji Rynku Rolnego; planu finansowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; planu finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego; planu finansowego Funduszu Prewencji i Rehabilitacji; planu finansowego Funduszu Administracyjnego; planu finansowego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; planu finansowego Agencji Nieruchomości Rolnych (druki sejmowe nr 1000, 1156, 1156-A).

55. posiedzenie Komisji - 12.12.2006 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i ustawy ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druki sejmowe nr: 1150, 1180; druk senacki nr: 308).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności (druk sejmowe nr: 1084, 1153, 1153A -; druk senacki nr: 303).

56. posiedzenie Komisji - 19.12.2006 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (druki sejmowe nr 1081 i 1213).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy o działach administracji rządowej (druki sejmowe nr 1169).

57. posiedzenie Komisji - 21.12.2006 r.

Posiedzenie wspólne z KGN.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 24. posiedzeniu do ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności ( druki senackie 303,303A, 303B).

58. posiedzenie Komisji - 3.01.2007 r.

- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2007 w częściach dotyczących:

- Część 41-Środowisko (Ministerstwo Środowiska)

- Część 22-Gospodarka Wodna (Ministerstwo Środowiska)

- Część 68-Państwowa Agencja Atomistyki

- Załącznik nr 5-Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

59. posiedzenie Komisji - 3.01.2007 r.

- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2007 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Rolnictwo; Rozwój wsi; Rynki rolne; Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; Rezerwy celowe; Budżety wojewodów ogółem; a także planu finansowego Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych; planu finansowego Agencji Rynku Rolnego; planu finansowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; planu finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego; planu finansowego Funduszu Prewencji i Rehabilitacji; planu finansowego Funduszu Administracyjnego; planu finansowego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; planu finansowego Agencji Nieruchomości Rolnych (druk nr 324).

60. posiedzenie Komisji - 10.01.2007 r.

- Rozpatrzenie wniosku zgłoszonego na 25. posiedzeniu do ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy o działach administracji rządowej.

61. posiedzenie Komisji - 23.01.2007 r.

- Informacja na temat restrukturyzacji Krajowej Spółki Cukrowej SA i realizacji porozumień podpisanych w 2006 r.

- Informacja Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat rozporządzenia ministra finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2007 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2007 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (druk nr 330).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (druk nr 336).

- Rozpatrzenie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (druk nr 334).

62. posiedzenie Komisji - 25.01.2007 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 26. posiedzeniu Senatu do ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 26. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych.

63. posiedzenie Komisji - 06.02.2007 r.

- Rozpatrzenie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej druki sejmowe nr 1257 i 1333) oraz (druk senacki nr 346).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (druki sejmowe nr 1163, 1279, 1279-A) oraz (druk senacki nr 343).

64. posiedzenie Komisji - 20.02.2007 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 1315 i 1381) oraz (druk senacki nr 358).

65. posiedzenie Komisji - 21.02.2007 r.

Posiedzenie wspólne z KSUE - sprawa niezakończona.

- Informacja Rządu na temat działań Rządu związanych z planami zniesienia ceł antydampingowych na mrożone truskawki z Chin.

Posiedzenie wspólne z KSUE - dalszy ciąg

- Przyjęcie stanowiska w sprawie planowanego zniesienia ceł antydumpingowych na mrożone truskawki z Chin.

66. posiedzenie Komisji - 21.02.2007 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz niektórych innych ustaw.

67. posiedzenie Komisji - 8.03.2007 r.

Posiedzenie wspólne z KU.

- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk senacki nr 366).

68. posiedzenie Komisji - 8.03.2007 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw (druki sejmowe 1365 i 1433) oraz (druk senacki nr 372).

69. posiedzenie Komisji - 13.03.2007 r.

- Stanowisko komisji w sprawach omawianych na posiedzeniu poświęconym rozporządzeniom dotyczącym podatku akcyzowego na biopaliwa.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (druki sejmowe nr 1427, 1450 i 1450-A) oraz (druk senacki nr 383).

70. posiedzenie Komisji - 14.03.2007 r.

- Rozpatrzenie wniosków głoszonych na 29. Posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw.

71. posiedzenie Komisji - 15.03.2007 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku ( druki sejmowe nr 1307, 1382 oraz druk senacki nr 384).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 1261,1416 i 1416-A) oraz (druk senacki nr 385).

72. posiedzenie Komisji - 29.03.2007 r.

- Rozpatrzenie wniosków głoszonych w toku debaty na plenarnym posiedzeniu Senatu w dniu 29 marca 2007 roku do ustawy o zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku, (druk senacki nr 384).

- Rozpatrzenie wniosków głoszonych w toku debaty na plenarnym posiedzeniu Senatu w dniu 29 marca 2007 roku do ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 395).

73. posiedzenie Komisji - 29.03.2007 r.

- Rozważenie możliwości podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

74. posiedzenie Komisji - 11.04.2007 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu, (druki sejmowe nr 1336, 1504 i 1504-A) oraz (druk senacki nr 407).

75. posiedzenie Komisji - 12.04.2007 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), (druki sejmowe nr 115, 1182,1426) oraz (druk senacki nr 409).

76. posiedzenie Komisji - 24.04.2007 r.

Posiedzenie wspólne KU.

- Pierwsze czytanie zgłoszonego przez grupę senatorów projektu uchwały o konieczności przyjęcia i wdrożenia strategii gospodarki wodnej w Polsce, (druk senacki nr 402).

- Pierwsze czytanie zgłoszonego przez Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, (druk senacki nr 411).

77. posiedzenie Komisji - 25.04.2007 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 32. posiedzeniu Senatu do ustawy o nawozach i nawożeniu.

78. posiedzenie Komisji - 26.04.2007 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym, (druki sejmowe nr 1444 i 1594) oraz (druk senacki nr 418).

79. posiedzenie Komisji - 8.05.2007 r.

Posiedzenie seminaryjne pt. „Aktywni młodzi ludzie szansą dla przyszłości wsi i rozwoju terenów wiejskich”

80. posiedzenie Komisji - 9.05.2007 r.

Posiedzenie wspólne z KGN.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz zmianie niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 1502, 1503, 1638) oraz (druk senacki nr 430).

81. posiedzenie Komisji - 10.05.2007 r.

Posiedzenie wspólne z KRPS.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w toku debaty na 33. posiedzeniu do ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym.

82. posiedzenie Komisji - 10.05.2007 r.

Posiedzenie wspólne z KGN.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w toku debaty na 33. posiedzeniu do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz zmianie niektórych innych ustaw

83. posiedzenie Komisji - 30.05.2007 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (druki sejmowe nr 1614, 1705, 1705-A.; druk senacki nr 452).

84. posiedzenie Komisji - 31.05.2007 r.

Posiedzenie wspólne z KU.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w toku debaty na 34. posiedzeniu w dniu 31 maja 2007 r. do projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

85. posiedzenie Komisji - 13.06.2007 r.

- Rozpatrzenie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (druki sejmowe nr 1528 i 1661 oraz druk senacki nr 449).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej (druki nr 1640, 1719 i 1719-A oraz druk senacki nr 450).

86. posiedzenie Komisji - 19.06.2007 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 1683, 1757, 1751-A oraz druk senacki nr 468 ).

- Rozpatrzenie ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (druki sejmowe nr 1726, 1800, 1800-A, druk senacki 469).

87. posiedzenie Komisji - 21.06.2007 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w toku debaty na 35. plenarnym posiedzeniu Senatu do ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (druk senacki nr 449).

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w toku debaty na 35. plenarnym posiedzeniu Senatu do ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (druk senacki nr 469).

88. posiedzenie Komisji - 27.06.2007 r.

- Informacja na temat stanu przygotowań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

- Informacja na temat krajowej pomocy finansowej udzielanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie rolnictwa i przetwórstwa produktów rolnych.

89. posiedzenie Komisji - 27.06.2007 r.

- Opinia o ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej w części właściwej przedmiotowemu zakresowi działania komisji (druk nr 464).

- Stanowisko komisji w sprawie budowy Gazociągu Północnego

90. posiedzenie Komisji - 10.07.2007 r.

Posiedzenie wspólne z KGN.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (druk sejmowy nr 626 oraz druk senacki nr 479).

91. posiedzenie Komisji - 11.07.2007 r.

Posiedzenie wspólne z KGN.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w trakcie debaty plenarnej do ustawy o eksploatacji druk sejmowy nr 1626 oraz druk senacki nr 479).

92. posiedzenie Komisji - 17.07.2007 r.

- Rozpatrzenie ustawy o dotacji dla przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Chemiczne "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w likwidacji (druk sejmowy nr 1947, druk senacki nr 498).

93. posiedzenie Komisji - 4.09.2007 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych z zakresu działów środowisko i gospodarka wodna ( druk senacki nr 511).

94. posiedzenie Komisji - 11.09.2007 r.

Posiedzenie seminaryjne pt. „. lat Krajowej Spółki Cukrowej S.A. - i co dalej z reformą cukru?"

- Reforma rynku cukru - nowe propozycje Komisji Europejskiej.

- Walka o polski cukier - 5 lat działalności Krajowej Spółki Cukrowej i co dalej?

- Przyszłość Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w świetle reformy organizacji sektora cukru w Unii Europejskiej.

95. posiedzenie Komisji - 11.09.2007 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie (druki sejmowe nr 1905 i 2024 oraz druk senacki nr 515).

96. posiedzenie Komisji - 30.10.2007 r.

- Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w VI kadencji Senatu RP.

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Licznik wizyt

Dzisiaj: 195
Razem: 1750453