2. posiedzenie Komisji - 14.12.2005 r.

- Wybór zastępców przewodniczącej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

- Sprawy organizacyjne.

- Informacja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o planach resortu i priorytetach w zakresie polityki regionalnej.

- Informacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o planach resortu.

3. posiedzenie Komisji - 20.12.2005 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (druk senacki nr 42).

- Rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 35).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (druk nr 34).

- Rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (druk senacki nr 46).

- Rozpatrzenie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania (druk senacki nr 45).

4. posiedzenie Komisji - 21.12.2005 r.

Posiedzenie wspólne z KGN, KRPS.

-Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 3. posiedzeniu Senatu w dniu 21 grudnia 2005 r. do ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (druk senacki nr 45).

5. posiedzenie Komisji - 2.01.2006 r.

- Rozpatrzenie uchwalonej przez Sejm w dniu 29 grudnia 2005 r. ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (druk senacki nr 50).

6. posiedzenie Komisji - 3-4.01.2006 r.

- Rozpatrzenie projektu ustawy budżetowej na rok 2006 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; Administracja publiczna; Rozwój regionalny; Urząd Zamówień Publicznych; Urząd Służby Cywilnej; Rządowe Centrum Legislacji; Regionalne izby obrachunkowe; Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego; Samorządowe kolegia odwoławcze ogółem; Rezerwy celowe; Budżety wojewodów ogółem; a także planu finansowego Państwowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym; Dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (druki sejmowe nr 20 i 20-A).

- Sprawy organizacyjne

7. posiedzenie Komisji - 5.01.2006 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 4. posiedzeniu Senatu w dniu 5 stycznia 2006 r. do ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (druk senacki nr 50).

8. posiedzenie Komisji - 28.01.2006 r.

- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2006 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; Administracja publiczna; Rozwój regionalny; Urząd Zamówień Publicznych; Urząd Służby Cywilnej; Rządowe Centrum Legislacji; Regionalne izby obrachunkowe; Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego; Samorządowe kolegia odwoławcze ogółem; Rezerwy celowe; Budżety wojewodów ogółem; a także planu finansowego Państwowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym; Dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (druk senacki nr 53).

9. posiedzenie Komisji - 8.03.2006 r.

- Rozpatrzenie ustawy o likwidacji Rządowego Centrum Studiów Strategicznych (druk senacki nr 72).

- Plan pracy komisji na najbliższe miesiące.

- Sprawy różne.

10. posiedzenie Komisji - 21.03.2006 r.

- Informacja na temat sytuacji finansowej powiatów.

11. posiedzenie Komisji - 22.03.2006 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli oraz ustawy o służbie cywilnej (druk senacki nr 100).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (druk senacki nr 99).

12. posiedzenie Komisji - 22.03.2006 r.

- Sytuacja finansowa samorządu terytorialnego w kontekście zadłużenia służby zdrowia.

13. posiedzenie Komisji - 28.03.2006 r.

- Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa.

14. posiedzenie Komisji - 29.03.2006 r.

Posiedzenie wspólne z KU.

- Pierwsze czytanie projektu uchwały Senatu o współpracy Senatu z samorządem terytorialnym (druk senacki nr 103).

15. posiedzenie Komisji - 29.03.2006 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 8. posiedzeniu Senatu w dniu 29 marca 2006 r. do ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli oraz ustawy o służbie cywilnej (druk senacki nr 100).

16. posiedzenie Komisji - 29.03.2006 r.

Posiedzenie wspólne z KGN.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 8. posiedzeniu Senatu w dniu 29 marca 2006 r. do ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (druk senacki nr 99).

17. posiedzenie Komisji - 21.04.2006 r.

- Informacja rządu na temat wykorzystania funduszy strukturalnych.

18. posiedzenie Komisji - 17.05.2006 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie ustawy o samorządzie województwa (druk senacki nr 147).

- Rozpatrzenie ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (druk senacki nr 152).

19. posiedzenie Komisji - 17.05.2006 r.

Posiedzenie wspólne z KU.

- Pierwsze czytanie zgłoszonego przez Komisję Ustawodawczą projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (druk senacki nr 126).

20. posiedzenie Komisji - 24.05.2006 r.

- Rozpatrzenie ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (cd.) (druk senacki nr 152).

21. posiedzenie Komisji - 6.06.2006 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze (druk senacki nr 161).

- Rozpatrzenie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (druk senacki nr 158).

22. posiedzenie Komisji - 6.06.2006 r.

Posiedzenie wspólne z KPCP i KU.

- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 133).

23. posiedzenie Komisji - 6.06.2006 r.

Posiedzenie wspólne z KU.

- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (cd.) (druk senacki nr 126).

24. posiedzenie Komisji - 6.06.2006 r.

- Stanowisko komisji w sprawie wykorzystania funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

- Sprawy różne.

25. posiedzenie Komisji - 7.06.2006 r.

- Omówienie wyjazdowego posiedzenia komisji.

26. posiedzenie Komisji - 7.06.2006 r.

Posiedzenie wspólne z KPCP.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 12. posiedzeniu Senatu w dniu 7 czerwca 2006 r. do ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (druk senacki nr 152).

27. posiedzenie Komisji - 20.06.2006 r.

Posiedzenie wspólne z KPCP, KU.

- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (cd.) (druk senacki nr 133).

28. posiedzenie Komisji - 21.06.2006 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 13. posiedzeniu Senatu do ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.

29. posiedzenie Komisji - 29.06.2006 r.

Posiedzenie wspólne z KGN oraz KPCP.

- Rozpatrzenie sprawozdania - Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2005 r. (druk senacki nr 157).

30. posiedzenie Komisji - 29.06.2006 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk senacki nr 180).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o grobach i cmentarzach wojennych (druk senacki nr 183).

- Sprawy organizacyjne.

31. posiedzenie Komisji - 3.07.2006 r.

Posiedzenie wyjazdowe w Olsztynie

- Zagospodarowanie przestrzenne gminy.

32. posiedzenie Komisji - 4.07.2006 r.

Posiedzenie wyjazdowe w Olsztynie

- Instrumenty finansowe wspierania rozwoju gospodarczego gminy.

33. posiedzenie Komisji - 05.07.2006 r.

- Wybór kandydata na przewodniczącego

34. posiedzenie Komisji - 18.07.2006 r.

- Rozpatrzenie ustawy o dokumentach paszportowych (druk senacki nr 193).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 190).

35. posiedzenie Komisji - 18.07.2006 r.

Posiedzenie wspólne z KU.

- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (cd.) (druk senacki nr 126).

36. posiedzenie Komisji - 18.07.2006 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 195).

37. posiedzenie Komisji - 18.07.2006 r.

Posiedzenie wspólne z KPCP, KU.

- Pierwsze czytanie zgłoszonego przez grupę senatorów projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (cd.) (druk senacki nr 133).

38. posiedzenie Komisji - 20.07.2006 r.

Posiedzenie wspólne z KPCP

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 15. posiedzeniu Senatu w dniu 20 lipca 2006 r. do ustawy o dokumentach paszportowych (druk senacki nr 193).

39. posiedzenie Komisji - 20.07.2006 r.

Posiedzenie wspólne z KU.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 15. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. (druk senacki nr 126).

40. posiedzenie Komisji - 26.07.2006 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (druk senacki nr 209).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 210).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o podpisie elektronicznym (druk senacki nr 214).

41. posiedzenie Komisji - 27.07.2006 r.

- Rozpatrzenie ustawy o służbie cywilnej (druk senacki nr 216).

- Rozpatrzenie ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (druk senacki nr 217).

42. posiedzenie Komisji - 1.08.2006 r.

- Rozpatrzenie ustawy o służbie cywilnej (cd.) (druk senacki nr 216).

- Rozpatrzenie ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (cd.) (druk senacki nr 217).

43. posiedzenie Komisji - 2.08.2006 r.

Posiedzenie wspólne z KGN, KPCP.

- Rozpatrzenie sprawozdania - Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2005 r. (cd.) (druk senacki nr 157).

44. posiedzenie Komisji - 2.08.2006 r.

Posiedzenie wspólne z KPCP, KU.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 16. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 133).

45. posiedzenie Komisji - 2.08.2006 r.

Posiedzenie wspólne z KPCP.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 16. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 210).

46. posiedzenie Komisji - 2.08.2006 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 16. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (druk senacki nr 209).

47. posiedzenie Komisji - 3.08.2006 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 16. posiedzeniu Senatu do ustawy o służbie cywilnej (druk senacki nr 216).

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 16. posiedzeniu Senatu do ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (druk senacki nr 217).

48. posiedzenie Komisji - 3.08.2006 r.

Posiedzenie wspólne z KGN.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 16. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o podpisie elektronicznym (druk senacki nr 214).

49. posiedzenie Komisji - 25.08.2006 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (druk senacki nr 219).

50. posiedzenie Komisji - 25.08.2006 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 17. posiedzeniu do ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (druk senacki nr 219).

51. posiedzenie Komisji - 5.09.2006 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze (druk senacki nr 520).

52 posiedzenie Komisji - 20.09.2006 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (druk senacki nr 233).

53. posiedzenie Komisji - 26.09.2006 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (cd.) (druk senacki nr 233).

54. posiedzenie Komisji - 27.09.2006 r.

- Dodatkowe zapytania i odpowiedzi związane z ustawą o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (druk senacki nr 233).

55. posiedzenie Komisji - 27.09.2006 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 19. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (druk senacki nr 233).

56. posiedzenie Komisji - 28.09.2006 r.

Posiedzenie wspólne z KGN

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 19. posiedzeniu Senatu w dniu 28 września 2006 r. do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 231).

57. posiedzenie Komisji - 11.10.2006 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych (druk nr 245).

- Rozpatrzenie "Sprawozdania z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2005 roku" (druk nr 202).

- Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa (cd.).

58. posiedzenie Komisji - 18.10.2006 r.

Posiedzenie wspólne z KU

- Zakres i organizacja pracy nad projektem stawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

59. posiedzenie Komisji - 31.10.2006 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (druk senacki nr 266).

60. posiedzenie Komisji - 8.11.2006 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 21. posiedzeniu Senatu do ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (druk senacki nr 266).

61. posiedzenie Komisji - 06.12.2006 r., 07.12.2006 r.

- Rozpatrzenie projektu ustawy budżetowej na rok 2007 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji (druk sejmowe nr 1000).

62. posiedzenie Komisji - 07.12.2006 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy (druk senacki nr 293).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu cywilnego (druk senacki nr 292).

63. posiedzenie Komisji - 12.12.2006 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, (druk senacki nr 299).

64. posiedzenie Komisji - 13.12.2006 r.

Posiedzenie wspólne z KU.

- Pierwsze czytanie zgłoszonego przez grupę senatorów projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, (druk senacki nr 227).

65. posiedzenie Komisji - 13.12.2006 r.

Posiedzenie wspólne z KRPS.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 23. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu cywilnego, (druk senacki nr 292).

 

66. posiedzenie Komisji - 15.12.2006 r.

Posiedzenie wspólne z KRPS

- Rozpatrzenie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (druk senacki nr 304).

67. posiedzenie Komisji - 15.12.2006 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianach organizacyjnych niektórych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw, (druk senacki nr 311).

68. posiedzenie Komisji - 19.12.2006 r.

- Rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, (druk senacki nr 311).

69. posiedzenie Komisji - 20.12.2006 r.

Posiedzenie wspólne z KGN.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 24. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianach organizacyjnych w niektórych organach administracji rządowej i jednostkach im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (druk senacki nr 311).

70. posiedzenie Komisji - 20.12.2006 r.

Posiedzenie wspólne z KRPS.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 24. posiedzeniu Senatu do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (druk senacki nr 321).

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 24. posiedzeniu Senatu do ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (druk senacki nr 304).

71. posiedzenie Komisji - 02.01.2007 r.

- Rozpatrzenie Ustawy budżetowej na rok 2007 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji, (druk senacki nr 324).

72. posiedzenie Komisji - 10.01.2007 r.

- Plan pracy Komisji w roku 2007.

- Sprawy organizacyjne.

73. posiedzenie Komisji - 16.01.2007 r.

- Spotkanie z gruzińską grupą parlamentarno-rządową.

74. posiedzenie Komisji - 16.01.2007 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz ustawy o systemie oświaty.

- Sprawy organizacyjne

75. posiedzenie Komisji - 6.02.2007 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz ustawy o systemie oświaty.

76. posiedzenie Komisji - 13.03.2007 r.

Posiedzenie wspólne z KNES.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

77. posiedzenie Komisji - 15.03.2007 r.

Posiedzenie wspólne z KNES.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 386), (kontynuacja 76. pos.)

78. posiedzenie Komisji - 27.03.2007 r.

Posiedzenie wspólne z KGN.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, (druk senacki nr 398).

79. posiedzenie Komisji - 27.03.2007 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 380).

80. posiedzenie Komisji - 29.03.2007 r.

Posiedzenie wspólne z KPCP.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 30. posiedzeniu Senatu w dniu 28 marca 2007 r. do ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 380).

81. posiedzenie Komisji - 29.03.2007 r.

Posiedzenie wspólne z KGN.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 30. posiedzeniu Senatu w dniu 28 marca 2007 r. do ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, (druk senacki nr 398).

82. posiedzenie Komisji - 29.03.2007 r.

Posiedzenie wspólne z KNES.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 30. posiedzeniu Senatu w dniu 28 marca 2007 r. do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, (druk senacki nr 380).

83. posiedzenie Komisji - 30.03.2007 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Karta Nauczyciela, (druk senacki nr 390).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, (druk nr 392).

- Rozpatrzenie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (druk senacki nr 399).

84. posiedzenie Komisji - 11.04.2007 r.

- Kontynuacja prac (83. pos.) nad rozpatrzeniem ustaw:

- o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (druki sejmowe nr 1246 i 1453; druki senackie nr 390 i 390A).

- o zarządzaniu kryzysowym (druki sejmowe nr 770, 1358 i 1358-A; druki senackie nr 399 i 399A).

- Sprawy organizacyjne.

85. posiedzenie Komisji - 12.04.2007 r.

Posiedzenie wspólne z KON.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 31. posiedzeniu Senatu w dniu 12 kwietnia 2007 r. do ustawy o zarządzaniu kryzysowym (druk senacki nr 399).

86. posiedzenie Komisji - 12.04.2007 r.

Posiedzenie wspólne z KNES.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 31. posiedzeniu Senatu w dniu 12 kwietnia 2007 r. do ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (druk senacki nr 390).

87. posiedzenie Komisji - 13.04.2007 r.

Posiedzenie wspólne z KNES i KPCP.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 31. posiedzeniu Senatu w dniu 13 kwietnia 2007 r. do ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, (druk senacki nr 392).

88. posiedzenie Komisji - 24.04.2007 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, (druk senacki nr 405).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), (druk senacki nr 409).

89. posiedzenie Komisji - 25.04.2007 r

Posiedzenie wspólne z KU i KGN.

- Pierwsze czytanie projektu ustawy o potwierdzeniu wygaśnięcia praw rzeczowych na nieruchomościach, które weszły w granice Rzeczypospolitej Polskiej po II Wojnie Światowej oraz zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece, (druk senacki nr 410).

90. posiedzenie Komisji - 25.04.2007 r.

Posiedzenie wspólne z KGN.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 32. posiedzeniu Senatu w dniu 25 kwietnia 2007 r. do ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, (druk senacki nr 405).

91. posiedzenie Komisji - 26.04.2007 r

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, (druk senacki nr 420).

92. posiedzenie Komisji - 10.05.2007 r.

Posiedzenie wspólne z KPCP.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 420).

93. posiedzenie Komisji - 23.05.2007 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 1641 i 1667) oraz (druk senacki nr 438).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druki sejmowe nr 1390, 1541 i 1541A i 1622A) oraz (druk senacki nr 444).

94. posiedzenie Komisji - 24.05.2007 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 1552, 1622 i 1622A) oraz (druk senacki nr 443).

- Rozpatrzenie ustawy o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (druki sejmowe nr 200, 1463 i 1463A) oraz (druk senacki nr 442).

95. posiedzenie Komisji - 30.05.2007 r.

Posiedzenie wspólne z KPCP.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk senacki nr 444).

96. posiedzenie Komisji - 30.05.2007 r.

Posiedzenie wspólne z KGN.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34. posiedzeniu Senatu do ustawy o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (druk senacki nr 442).

97. posiedzenie Komisji - 30.05.2007 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 1552, 1622 i 1622A; druk senacki nr 443).

98. posiedzenie Komisji - 27.06.2007 r.

Posiedzenie wspólne z KGN, KPCP.

- Rozpatrzenie sprawozdania - Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce oraz działania realizowane w tym zakresie w 2006 r., (druk senacki nr 425).

99. posiedzenie Komisji - 10.07.2007 r.

Posiedzenie wspólne z KGN

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (druk nr 473).

100. posiedzenie Komisji - 11.07.2007 r.

Posiedzenie wspólne z KGN.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 36. pos. Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (druk 473)

101. posiedzenie Komisji - 18.07.2007 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1468, druk senacki nr 490).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 1293, 1443 i 1870, druk senacki nr 486).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (druk sejmowy nr 1690, druk senacki nr 482).

- Sprawy organizacyjne.

102. posiedzenie Komisji - 24.07.2007 r.

Posiedzenie wspólne z KGN, KU.

- Pierwsze czytanie projektu ustawy o potwierdzeniu wygaśnięcia praw rzeczowych na nieruchomościach, które weszły w granice Rzeczypospolitej Polskiej po II Wojnie Światowej oraz zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece - kontynuacja prac (druk senacki nr 410).

103. posiedzenie Komisji - 24.07.2007 r.

Posiedzenie wspólne z KU.

- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 marca 2007 r. dotyczącego ustaw określających terminy składania oświadczeń majątkowych (ustawa - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, ustawa o samorządzie gminnym).

104. posiedzenie Komisji - 24.07.2007 r.

Posiedzenie wspólne z KGN, KPCP.

- Rozpatrzenie sprawozdania - Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce oraz działania realizowane w tym zakresie w 2006 r. (druk senacki nr 425) - kontynuacja prac.

105. posiedzenie Komisji - 25.07.2007 r.

Posiedzenie wspólne z KGN, KRPS.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 37 posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 486).

106. posiedzenie Komisji - 25.07.2007 r.

Posiedzenie wspólne z KGN.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 37 posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 490).

107. posiedzenie Komisji - 30.08.2007 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk senacki nr 513).

- Rozpatrzenie ustawy o udziale Rzeczpospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej (druk senacki nr 507).

108. posiedzenie Komisji - 3.09.2007 r.

Posiedzenie wspólne z KU, KGN.

- Pierwsze czytanie projektu ustawy o potwierdzeniu wygaśnięcia praw rzeczowych na nieruchomościach, które weszły w granice Rzeczypospolitej Polskiej po II Wojnie Światowej oraz zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece, (druk senacki nr 410) (c.d.).

109. posiedzenie Komisji - 11.09.2007 r.

- Rozpatrzenie ustawy o czasowym posługiwaniu się dowodami osobistymi wydanymi przed dniem 1 stycznia 2001 r. (druk senacki nr 526).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 523).

- Rozpatrzenie ustawy o przeprowadzeniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (druk senacki nr 531).

110. posiedzenie Komisji - 11.09.2007 r.

- Rozpatrzenie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (druk senacki nr 533).

- Rozpatrzenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (druk senacki nr 521).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (druk senacki nr 522).

111. posiedzenie Komisji - 14.09.2007 r.

Posiedzenie wspólne z KRPS.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 39. pos. Senatu do ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (druk senacki nr 521).

112. posiedzenie Komisji - 14.09.2007 r.

Posiedzenie wspólne z KGN, KNE.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 39. Pos. Senatu w dniu 13.09.2007 do ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2021 (druk senacki nr 531).

113. posiedzenie Komisji - 14.09.2007 r.

Posiedzenie wspólne z KGN.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 39. pos. Senatu do ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 523).

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 39. pos. Senatu do ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (druk senacki nr 533).

114. posiedzenie Komisji - 27.09.2007 r.

- Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji w latach 2005-2007.

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Licznik wizyt

Dzisiaj: 413
Razem: 1750671