5. posiedzenie Komisji - 11.01.2012 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca planowanych zamierzeń resortu.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat harmonogramu prac nad pakietem projektów rozporządzeń: KOM(2011) 625, KOM(2011) 626, KOM(2011) 627, KOM(2011) 628, KOM(2011) 629, KOM(2011) 630, KOM(2011) 631.

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej – KOM(2011) 625.

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynków”) – KOM(2011) 626.

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – KOM(2011) 627

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej – KOM(2011) 628.

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady określającego środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych – KOM(2011) 629.

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 w związku ze stosowaniem płatności bezpośrednich dla rolników w odniesieniu do roku 2013 – KOM(2011) 630.

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do systemu płatności jednolitych i wsparcia dla plantatorów winorośli – KOM(2011) 631.

- Przygotowanie projektu uchwały w sprawie wezwania Rządu RP do aktywnego działania na rzecz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

6. posiedzenie Komisji - 18.01.2012 r.  

- Rozpatrzenie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. (druk senacki nr 34, druki sejmowe nr 103, 125 i 125-A).

7. posiedzenie Komisji - 19.01.2012 r.  

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 4. posiedzeniu Senatu do ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.

8. posiedzenie Komisji - 1.02.2012 r.     

- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie wezwania Rządu RP, Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej do aktywnego działania na rzecz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału między państwa członkowskie Unii Europejskiej środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników (druk senacki nr 31).

9. posiedzenie Komisji - 1.02.2012 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 52, druki sejmowe nr 156, 164 i 164-A).

10. posiedzenie Komisji - 1.02.2012 r.  

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 5. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

11. posiedzenie Komisji - 8.02.2012 r.  

- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2012 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Rolnictwo; Rozwój wsi; Rynki rolne; Rybołówstwo; Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; Rezerwy celowe; Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Funduszu Emerytalno-Rentowego; Funduszu Prewencji i Rehabilitacji; Funduszu Administracyjnego; Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych; Agencji Rynku Rolnego; Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Agencji Nieruchomości Rolnych; Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie; Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; Polskiego Klubu Wyścigów Konnych (druk senacki nr 53, druki sejmowe nr 44, 134 i 134-A).

12. posiedzenie Komisji - 14.02.2012 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sposobu obliczania dochodowości w rolnictwie.

- Informacja Ministra Finansów na temat zasad opodatkowania dochodów rolniczych obowiązujących w polskim prawie.

- Informacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej na temat zakresu wsparcia socjalnego rolników.

- Zakres podmiotowy i przedmiotowy obciążeń publicznoprawnych w rolnictwie – wystąpienie prof. Beaty Jeżyńskiej z Katedry Prawa Rolnego i Gospodarki Gruntami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

- Informacja Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na temat metodologii badań dochodów w rolnictwie.

- Poziom i struktura dochodów rodzin rolniczych z gospodarstw prowadzących rachunkowość – wystąpienie prof. Andrzeja Kowalskiego z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

13. posiedzenie Komisji - 13.03.2012 r.

- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego (druk senacki nr 48).

14. posiedzenie Komisji - 27.03.2012 r.

- Informacja Głównego Urzędu Statystycznego o wynikach Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.

- Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wykorzystania na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich danych wynikających z Powszechnego Spisu Rolnego, a także uwzględnienia ich w kształtowaniu wspólnej polityki rolnej.

15. posiedzenie Komisji - 11.04.2012 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (druk senacki nr 84, druki sejmowe nr 232 i 259).

16. posiedzenie Komisji - 24.04.2012 r.

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej (cd.) – COM(2011) 625.

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynków”) (cd.) – COM(2011) 626.

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (cd.) – COM(2011) 627.

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej (cd.) – COM(2011) 628.

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady określającego środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych (cd.) – COM(2011) 629.

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 w związku ze stosowaniem płatności bezpośrednich dla rolników w odniesieniu do roku 2013 (cd.) – cOM(2011) 630.

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do systemu płatności jednolitych i wsparcia dla plantatorów winorośli (cd.) – COM(2011) 631.

17. posiedzenie Komisji - 25.04.2012 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (druk senacki nr 96, druki sejmowe nr 248 i 260).

18. posiedzenie Komisji - 25.04.2012 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 10. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

19. posiedzenie Komisji - 17.05.2012 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 114, druki sejmowe nr 329, 369 i 369-A).

20. posiedzenie Komisji - 17.05.2012 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 114, druki sejmowe nr 329, 369 i 369-A). cd.

21. posiedzenie Komisji - 22.05.2012 r.

- Informacja Ministra Skarbu Państwa na temat procesu prywatyzacji hurtowych rynków rolnych.

22. posiedzenie Komisji - 24.05.2012 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 12. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

23. posiedzenie Komisji - 30.05.2012 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego (druk senacki nr 124, druki sejmowe nr 325, 368 i 368-A).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (druk senacki nr 130, druki sejmowe nr 170, 338 i 338-A).

24. posiedzenie Komisji - 14.06.2012 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 14. posiedzeniu Senatu do ustawyo zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego.

25. posiedzenie Komisji - 19.06.2012 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat założeń i celów powołanie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii.

- Kontrola żywności pochodzącej spoza Unii Europejskiej.

- Wyzwania globalnego obrotu żywnością. Jak budować kulturę bezpieczeństwa?

- Światowe standardy zapewnienia bezpieczeństwa żywności w przemyśle spożywczym na przykładzie najnowszej wersji Standardu IFS v.6.

26. posiedzenie Komisji - 24.07.2012 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o paszach (druk senacki nr 158, druk sejmowy nr 457).

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji na rynku mleka, zbóż i ziemniaków.

27. posiedzenie Komisji - 3.08.2012 r.  

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 17. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o paszach.

- Propozycje tematów do planu pracy komisji.

28. posiedzenie Komisji - 19.09.2012 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych działaniach resortu.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stanie negocjacji w sprawie wspólnej polityki rolnej.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stanie negocjacji w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa.

29. posiedzenie Komisji - 19.09.2012 r.

- Informacja Ministra Skarbu Państwa na temat planowanej konsolidacji Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. z Zakładami Azotowymi Puławy S.A. Czy jest konieczna i jaki będzie miała wpływ na rynek nawozów w Polsce?

30. posiedzenie Komisji - 25.09.2012 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy - Prawo pocztowe (druk senacki nr 184, druki sejmowe nr 601 i 651).

31. posiedzenie Komisji - 3.10.2012 r.  

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 18. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy - Prawo pocztowe.

32. posiedzenie Komisji - 10.10.2012 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat raportu z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2011 r.

33. posiedzenie Komisji - 16.10.2012 r.

- Informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli na temat wyników kontroli „Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”.

34. posiedzenie Komisji - 16.10.2012 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (druk senacki nr 197 , druki sejmowe nr 707 i 731).

35. posiedzenie Komisji - 17.10.2012 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 19. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno.

36. posiedzenie Komisji - 24.10.2012 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (druk senacki nr 214, druki sejmowe nr 297, 735 i 735-A).

37. posiedzenie Komisji - 7.11.2012 r.  

- Działalność Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.

- Gęsina w promocji regionu kujawsko-pomorskiego - sukces potęgi smaku.

38. posiedzenie Komisji - 8.11.2012 r.  

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 20. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego.

39. posiedzenie Komisji - 21.11.2012 r.

- Rozpatrzenie ustawy o nasiennictwie (druk senacki nr 231, druki sejmowe nr 176, 822 i 822-A).

40. posiedzenie Komisji - 27.11.2012 r.

- Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

- Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie zmian w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich przygotowywanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Trudności w funkcjonowaniu ubezpieczeń rolnych w Polsce w latach 2006-2012.

41. posiedzenie Komisji - 27.11.2012 r.

- Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działalności Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

- Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działalności Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

42. posiedzenie Komisji - 30.11.2012 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 22. posiedzeniu Senatu do ustawy o nasiennictwie.

43. posiedzenie Komisji - 11.12.2012 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat zasad obrotu ziemią rolną w Polsce po 2016 r.

- 50 lat polityki planowania gospodarki nieruchomościami rolnymi we Francji. Instytucja SAFER - Alexander Martinez, Radca Rolny ds. Rolnictwa w Ambasadzie Francji w Polsce.

- Ramy prawne obrotu nieruchomościami rolnymi po 2016 r. - prof. dr hab. Beata Jeżyńska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

- Informacja prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych na temat roli Agencji w obrocie ziemią w Polsce – obecnie i w przyszłości, tj. po 2016 r.

44. posiedzenie Komisji - 12.12.2012 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. (druk senacki nr 264, druki sejmowe nr 919 i 931).

45. posiedzenie Komisji - 13.12.2012 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 23. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.

46. posiedzenie Komisji - 18.12.2012 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji na rynku chmielu.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji na rynku pszczelarstwa.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania sektora pszczelarskiego w Polsce po 2014 roku.

47. posiedzenie Komisji - 19.12.2012 r.

- Omówienie prac Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące ustawy budżetowej na 2013r.

- Sprawy różne.

48. posiedzenie Komisji - 3.01.2013 r.  

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (druk senacki nr 273, druki sejmowe nr 906, 949, 949-A).

49. posiedzenie Komisji - 3.01.2013 r.  

- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2013 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Rolnictwo; Rozwój wsi; Rynki rolne; Rybołówstwo; Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; Rezerwy celowe; Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Funduszu Emerytalno-Rentowego; Funduszu Prewencji i Rehabilitacji; Funduszu Administracyjnego; Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych; Agencji Rynku Rolnego; Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Agencji Nieruchomości Rolnych; Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie; Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; Polskiego Klubu Wyścigów Konnych (druk senacki nr 274, druki sejmowe nr 755, 920 i 920-A).

50. posiedzenie Komisji - 9.01.2013 r.  

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 25. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

51. posiedzenie Komisji - 10.01.2013 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat protestów rolników w Szczecinie w sprawie nieprawidłowości sprzedaży ziemi.

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat proponowanych rozwiązań prawnych dotyczących procesu uspołecznienia sprzedaży ziemi z Agencji Nieruchomości Rolnych.

52. posiedzenie Komisji - 29.01.2013 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w grudniu 2012 r. i styczniu 2013 r.

53. posiedzenie Komisji - 14.02.2013 r.

- Rozpatrzenie ustawy o środkach ochrony roślin (druk senacki nr 288, druki sejmowe nr 740, 958 i 958-A).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druk senacki nr 293, druki sejmowe nr 1054, 1060 i 1060-A).

53. posiedzenie Komisji - 19.02.2013 r.

- Rozpatrzenie ustawy o środkach ochrony roślin (cd.) (druk senacki nr 288, druki sejmowe nr 740, 958, 958-A).

54. posiedzenie Komisji - 19.02.2013 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działalności Funduszu Promocji Mleka oraz Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

- Propozycje tematów do planu pracy komisji.

55. posiedzenie Komisji - 21.02.2013 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 27. posiedzeniu Senatu do ustawy o środkach ochrony roślin.

56. posiedzenie Komisji - 5.03.2013 r.  

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu negocjacji Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu negocjacji dotyczących następujących projektów: - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej - COM(2011) 625; - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynków”) - COM(2011) 626; - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) - COM(2011) 627; - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej - COM(2011) 628; - rozporządzenia Rady określającego środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych - COM(2011) 629; - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 w związku ze stosowaniem płatności bezpośrednich dla rolników w odniesieniu do roku 2013 - COM(2011) 630; - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do systemu płatności jednolitych i wsparcia dla plantatorów winorośli - COM(2011) 631.

57. posiedzenie Komisji - 19.03.2013 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk senacki nr 313, druki sejmowe nr 688 i 1104).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk senacki nr 314, druki sejmowe nr 1067, 1118 i 1118-A).

58. posiedzenie Komisji - 2.04.2013 r.  

- Dofinansowanie programów rolno-środowiskowych - stan obecny i perspektywy po 2013 r.

59. posiedzenie Komisji - 3.04.2013 r.  

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 30. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

60. posiedzenie Komisji - 16.04.2013 r.

- Stanowisko Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wsparcia sektora produkcji trzody chlewnej.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o programie wsparcia sektora produkcji trzody chlewnej.

61. posiedzenie Komisji - 16.04.2013 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego (druk senacki nr 325, druki sejmowe nr 1171, 1188 i 1188-A).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym (druk senacki nr 326, druki sejmowe nr 115 i 1193).

62. posiedzenie Komisji - 24.04.2013 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 32. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego.

63. posiedzenie Komisji - 14.05.2013 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wyników pracy Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa 18-19 marca i w kwietniu 2013 r.

-Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanowiska Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnej polityki rolnej 2014-2020.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wstępnych założeniach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

64. posiedzenie Komisji - 22.05.2013 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu negocjacji systemu kwotowania produkcji cukru

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Skarbu Państwa o prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej.

65. posiedzenie Komisji - 4.06.2013 r.  

- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druk senacki nr 319).

66. posiedzenie Komisji - 4.06.2013 r.  

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o istniejących krajowych instrumentach wsparcia rolnictwa.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych krajowych instrumentach wsparcia rolnictwa po 2014 r.

67. posiedzenie Komisji - 19.06.2013 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 35. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

68. posiedzenie Komisji - 26.06.2013 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie (druk senacki nr 381, druki sejmowe nr 1251 i 1398).

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wyników pracy ostatniej Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa.

69. posiedzenie Komisji - 2.07.2013 r.  

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji na rynku owoców.

- Propozycje planu pracy na drugie półrocze 2013 r.

70. posiedzenie Komisji - 10.07.2013 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pomocy finansowej udzielanej rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku klęsk żywiołowych w 2013 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat raportu z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych w 2012 r.

71. posiedzenie Komisji - 31.07.2013 r.

- Sytuacja na rynku jaj konsumpcyjnych w Polsce i Europie.

- Realizacja wdrażania dyrektywy Rady nr 1999/74 (WE) ustanawiającej minimalne normy ochrony kur niosek.

72. posiedzenie Komisji - 31.07.2013 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (druk senacki nr 412, druki sejmowe nr 827 i 1531).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym (druk senacki nr 413, druki sejmowe nr 1126, 1554 i 1554-A).

73. posiedzenie Komisji - 8.08.2013 r.  

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

74. posiedzenie Komisji - 16.09.2013 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Rolnictwo; Rozwój wsi; Rynki rolne; Rybołówstwo; Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; Rezerwy celowe; Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Funduszu Emerytalno-Rentowego; Funduszu Administracyjnego; Agencji Rynku Rolnego; Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Agencji Nieruchomości Rolnych; Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

75. posiedzenie Komisji - 18.09.2013 r.

- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin

76. posiedzenie Komisji - 25.09.2013 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

77. posiedzenie Komisji - 1.10.2013 r.  

- Informacja Ministra Zdrowia na temat stanu prac nad dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wpływu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów na sektor tytoniowy w Polsce.

78. posiedzenie Komisji - 2.10.2013 r.  

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 40. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

79. posiedzenie Komisji - 2.10.2013 r.  

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 40. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin.

80. posiedzenie Komisji - 6.11.2013 r.  

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw.

81. posiedzenie Komisji - 12.11.2013 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat potencjalnych kierunków rozwoju gospodarstw ekologicznych w nowej perspektywie finansowej w latach 2014-2020.

- Informacja prof. Jerzego Szymony na temat szans i zagrożeń polskiego rolnictwa ekologicznego w perspektywie lat 2014-2020.

82. posiedzenie Komisji - 13.11.2013 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 43. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw.

83. posiedzenie Komisji - 26.11.2013 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.

84. posiedzenie Komisji - 26.11.2013 r.

- Informacja Ministra Gospodarki oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości rozwoju rozproszonej energii odnawialnej na obszarach wiejskich.

85. posiedzenie Komisji - 26.11.2013 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013.

86. posiedzenie Komisji - 17.12.2013 r.

- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

87. posiedzenie Komisji - 2.01.2014 r.  

- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2014 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Rolnictwo; Rozwój wsi; Rynki rolne; Rybołówstwo; Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; Rezerwy celowe; Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych; Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Agencji Nieruchomości Rolnych wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; Agencji Rynku Rolnego; Funduszu Emerytalno-Rentowego; Funduszu Prewencji i Rehabilitacji; Funduszu Administracyjnego; Polskiego Klubu Wyścigów Konnych; Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

88. posiedzenie Komisji - 28.01.2014 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o aktualnych propozycjach dotyczących Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

89. posiedzenie Komisji - 28.01.2014 r.

- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu poprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin.

90. posiedzenie Komisji - 28.01.2014 r.

- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (cd.).

91. posiedzenie Komisji - 28.01.2014 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

92. posiedzenie Komisji - 30.01.2014 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 48. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

93. posiedzenie Komisji - 11.02.2014 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

94. posiedzenie Komisji - 18.02.2014 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o aktualnej sytuacji ferm zwierząt futerkowych.

- Informacja Ministra Środowiska na temat stanu prac nad rozporządzeniem w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym.

95. posiedzenie Komisji - 18.02.2014 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat rozporządzenia Komisji (UE) nr 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r., odnośnie najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych oraz jego skutków dla polskich producentów żywności.

- Informacja Ministra Zdrowia na temat rozporządzenia Komisji (UE) nr 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r., odnośnie najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych oraz jego skutków dla konsumentów.

96. posiedzenie Komisji - 19.02.2014 r.

- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (cd.).

97. posiedzenie Komisji - 4.03.2014 r.  

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw.

98. posiedzenie Komisji - 5.03.2014 r.  

- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (cd.).

99. posiedzenie Komisji - 18.03.2014 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o aktualnych problemach związanych z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń oraz działaniach podejmowanych przez rząd w tym zakresie.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o aktualnej sytuacji na rynku trzody chlewnej i działaniach rządu w celu zrekompensowania utraconych dochodów rolników.

100. posiedzenie Komisji - 19.03.2014 r.             

- Stanowisko komisji w sprawie sytuacji branży hodowli zwierząt futerkowych w Polsce oraz projektu rozporządzenia w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym.

101. posiedzenie Komisji - 8.04.2014 r.

- Informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Sprzedaż nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przez Oddziały Terenowe Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu”.

102. posiedzenie Komisji - 24.04.2014 r.             

- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz niektórych innych ustaw.

103. posiedzenie Komisji - 24.04.2014 r.             

- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

104. posiedzenie Komisji - 20.05.2014 r.

- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (cd.).

105. posiedzenie Komisji - 20.05.2014 r.             

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin.

106. posiedzenie Komisji - 21.05.2014 r.             

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 54. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz niektórych innych ustaw.

107. posiedzenie Komisji - 10.06.2014 r.             

- Informacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców przy pracach sezonowych oraz aktualnie występujących problemach w ich realizacji.

- Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o problemach z uzyskaniem wiz przez pracowników sezonowych z zagranicy.

- Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych na temat problemów z przekraczaniem granicy przez pracowników sezonowych planujących udać się do Polski w celu podjęcia zatrudnienia przy zbiorach owoców.

108. posiedzenie Komisji - 25.06.2014 r.             

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

109. posiedzenie Komisji - 1.07.2014 r.

- Informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Zarządzanie należnościami finansowymi w agencjach rolnych”.

110. posiedzenie Komisji - 3.07.2014 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 57. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

111. posiedzenie Komisji - 22.07.2014 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o systemie płatności bezpośrednich w Polsce w latach 2015–2020.

112. posiedzenie Komisji - 5.08.2014 r.

- Informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Działalność jednostek doradztwa rolniczego w latach 2010-2013 (I półrocze)”.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji na rynku owoców i warzyw oraz możliwości prawnych wsparcia tego rynku w świetle prawa Unii Europejskiej.

113. posiedzenie Komisji - 22.09.2014 r.             

- Spotkanie z członkami Senatu Republiki Czeskiej i dyskusja na temat zakazu importu towarów rolno-spożywczych m.in. z Unii Europejskiej, wprowadzonego przez władze Federacji Rosyjskiej 7 sierpnia 2014 r. oraz spraw dotyczących współpracy międzynarodowej, szczególnie w zakresie rolnictwa.

114. posiedzenie Komisji - 7.10.2014 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007 - 2013.

115. posiedzenie Komisji - 9.10.2014 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

116. posiedzenie Komisji - 21.10.2014 r.             

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (cd.).

117. posiedzenie Komisji - 28.10.2014 r.             

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin.

118. posiedzenie Komisji - 4.11.2014 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjętych, zrealizowanych i planowanych działaniach w związku z wprowadzeniem embarga na import produktów rolno-spożywczych przez Federację Rosyjską.

- Rozpatrzenie wskazanych przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli wniosków de lege ferenda zawartych w wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli „Gospodarka Rybacka na jeziorach Skarbu Państwa w województwie warmińsko-mazurskim”.

119. posiedzenie Komisji - 5.11.2014 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 64. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin.

120. posiedzenie Komisji - 6.11.2014 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

121. posiedzenie Komisji - 20.11.2014 r.             

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym.

122. posiedzenie Komisji - 2.12.2014 r.

- Informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Realizacja zadań i gospodarka finansowa stadnin koni należących do Skarbu Państwa”.

- Rozpatrzenie wskazanych przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli wniosków de lege ferenda zawartych w wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli „Zarządzanie należnościami finansowymi w agencjach rolnych”.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do komisji przez Polski Związek Hodowców Koni.

123. posiedzenie Komisji - 4.12.2014 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 66. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym.

124. posiedzenie Komisji - 12.12.2014 r.             

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw.

125. posiedzenie Komisji - 12.12.2014 r.             

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012-2014.

126. posiedzenie Komisji - 16.12.2014 r.             

- Zmiany ustawowe w obrocie ziemią w Polsce po 2016 roku.

- Model kontroli obrotu gruntami rolnymi w Polsce w świetle doświadczeń rolnictwa państw Unii Europejskiej.

- Konstytucyjne wytyczne w zakresie ochrony gospodarstwa rodzinnego.

- Doświadczenia Agencji Nieruchomości Rolnych w korzystaniu z prawa pierwokupu i wykupu gruntów rolnych i wnioski na przyszłość.

127. posiedzenie Komisji - 18.12.2014 r.             

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 67. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw.

128. posiedzenie Komisji - 30.12.2014 r.             

- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2015 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Rolnictwo; Rozwój wsi; Rynki rolne; Rybołówstwo; Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; Rezerwy celowe; Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Agencji Rynku Rolnego; Agencji Nieruchomości Rolnych wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych; Funduszu Emerytalno-Rentowego; Funduszu Prewencji i Rehabilitacji; Funduszu Administracyjnego; Polskiego Klubu Wyścigów Konnych; Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

129. posiedzenie Komisji - 30.12.2014 r.             

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

- Rozpatrzenie ustawy o rybołówstwie morskim.

- Rozpatrzenie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.

130. posiedzenie Komisji - 7.01.2015 r.

- Informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Nadzór nad funkcjonowaniem ferm zwierząt”.

131. posiedzenie Komisji - 9.01.2015 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 68. posiedzeniu Senatu do ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.

132. posiedzenie Komisji - 9.01.2015 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 68. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

133. posiedzenie Komisji - 9.01.2015 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 68. posiedzeniu Senatu do ustawy o rybołówstwie morskim.

134. posiedzenie Komisji - 28.01.2015 r.             

- Rozpatrzenie ustawy o odnawialnych źródłach energii.

135. posiedzenie Komisji - 4.02.2015 r.

- Informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Ochrona gruntów rolnych Skarbu Państwa przed nieuprawnionym wykorzystywaniem”.

136. posiedzenie Komisji - 6.02.2015 r.

- Rozpatrzenie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

137. posiedzenie Komisji - 6.02.2015 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 70. posiedzeniu Senatu do ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

138. posiedzenie Komisji - 6.02.2015 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 70. posiedzeniu Senatu do ustawy o odnawialnych źródłach energii.

139. posiedzenie Komisji - 3.03.2015 r.

- Rozpatrzenie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

- Rozpatrzenie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.

140. posiedzenie Komisji -3.03.2015 r. 

- Krajowe instrumenty wsparcia rolnictwa w latach 2015-2020 – istniejące i możliwe do stosowania.

141. posiedzenie Komisji - 5.03.2015 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 71. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

142. posiedzenie Komisji - 17.03.2015 r.

- Informacja Ministra Środowiska o szkodach w uprawach rolnych i obiektach rybackich wyrządzonych przez dziką zwierzynę łowną i chronioną ze szczególnym uwzględnieniem wypłaty odszkodowań.

- Informacja Ministra Środowiska o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie.

- Informacja posła Stanisława Wziątka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.

143. posiedzenie Komisji - 14.04.2015 r.             

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanowiska rządu w sprawie sprzedaży bezpośredniej przetworzonych produktów rolnych w gospodarstwie rolnym.

- Jakość i bezpieczeństwo żywności w sprzedaży bezpośredniej.

144. posiedzenie Komisji - 14.04.2015 r.             

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

145. posiedzenie Komisji - 16.04.2015 r.             

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 73. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

146. posiedzenie Komisji - 5.05.2015 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

147. posiedzenie Komisji - 6.05.2015 r.

- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

148. posiedzenie Komisji - 6.05.2015 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 74. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw.

149. posiedzenie Komisji - 13.05.2015 r.             

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

150. posiedzenie Komisji - 19.05.2015 r.             

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji i podejmowanych działań na rynku mleka po zniesieniu kwot mlecznych.

151. posiedzenie Komisji - 10.06.2015 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji na rynku trzody chlewnej w Polsce.

152. posiedzenie Komisji - 16.06.2015 r.

- Rozpatrzenie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej.

153. posiedzenie Komisji - 23.06.2015r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań rządu na rzecz stabilizacji rynku zbóż i rzepaku.

- Informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Nadzór Prezesa Agencji Rynku Rolnego nad Elewarr sp. z o.o”.

154. posiedzenie Komisji - 7.07.2015 r.

- Rozpatrzenie wskazanych przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli wniosków de lege ferenda zawartych w wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli „Ochrona gruntów Skarbu Państwa przed nieuprawnionym wykorzystaniem”.

155. posiedzenie Komisji - 7.07.2015 r.

- Rozpatrzenie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

156. posiedzenie Komisji - 16.07.2015 r.             

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego.

- Rozpatrzenie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

157. posiedzenie Komisji - 16.07.2015 r.             

- Omówienie wniosków zgłoszonych do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

158. posiedzenie Komisji - 21.07.2015 r.             

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat zabezpieczenia rynku polskiego przed napływem nielegalnych i podrabianych środków ochrony roślin.

159. posiedzenie Komisji - 21.07.2015 r.             

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw.

160. posiedzenie Komisji - 23.07.2015 r.             

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 79. posiedzeniu Senatu do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 79. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 79. posiedzeniu Senatu do ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 79. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw.

161. posiedzenie Komisji - 24.07.2015 r.             

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 79. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

162. posiedzenie Komisji - 1.09.2015 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

163. posiedzenie Komisji - 1.09.2015 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (c.d.).

164. posiedzenie Komisji - 4.09.2015 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 81. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

165. posiedzenie Komisji - 23.09.2015 r.             

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (druk senacki nr 1073, druki sejmowe nr 3836 i 3885).

166. posiedzenie Komisji - 29.09.2015 r.             

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk senacki nr 1084, druki sejmowe nr 3773 i 3910).

167. posiedzenie Komisji - 1.10.2015 r.

- Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji.

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Licznik wizyt

Dzisiaj: 893
Razem: 1794231