Nagrodzono właścicieli najbezpieczniejszych gospodarstw i zakładów rolnych

Agro Serwis 2019-10-16

GALA KONKURSU KRUS W BEDNARACH

W dniu 20 września br., podczas XXI Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW w Bed- narach odbyła się finałowa gala tegorocznej XVII edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne". Największa w Europie plenerowa wystawa maszyn rolniczych oraz największy w kraju konkurs, poświęcony bezpiecznej eksploatacji technicznych środków produkcji, które odbywają się w jednym miejscu i czasie to przykład współdziałania, w ramach którego prezentacja najnowszych rozwiązań techniki inspiruje postęp w unowocześnianiu wyposażenia i polepszaniu organizacji prac w gospodarstwach i zakładach rolnych. Ponadto konstruktorzy sprzętu rolniczego i jego użytkownicy mają okazję do wymiany poglądów oraz oceny rozwiązań technicznych, wdrażanych dla poprawy bezpieczeństwa pracy i warunków życia na wsi, a tym samym zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych w rolnictwie.

Organizatorem konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" od 2003 r. jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Z biegiem lat, ta niezwykle cenna dla środowiska wiejskiego inicjatywa zyskiwała poparcie kolejnych instytucji i sponsorów, rosła też jej ranga. W przeprowadzeniu tegorocznej XVII edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne - razem z KRUS współuczestniczyły: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W tym roku Pan Prezydent RP Andrzej Duda po raz kolejny objął patronat honorowy nad konkursem, nadając mu najwyższą rangę, a ponadto po raz pierwszy zaprosił finalistów do Belwederu i wręczył im listy gratulacyjne. Partnerem konkursu w kategorii gospodarstwa indywidualne było Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, a patronat medialny nad konkursem objęli: TVP - program I, Telewizja Interaktywna i Portal RolnyAgroNews.pl, Gospodarz.pl oraz TopTraktor.pl i wiescirolnicze.pl, a także wydawnictwa: Agro Profil, AGRO SERWIS, Rolniczy Przegląd Techniczny i Tygodnik Poradnik Rolniczy.

Do tegorocznego, trójetapowego konkursu przystąpiły 1153 gospodarstwa indywidualne oraz 4.1 zakładów rolnych. Po drugim etapie „na placu boju" pozostało 16 gospodarstw, które wygrały rywalizację na szczeblu wojewódzkim i tym samym zakwalifikowały się do finału konkursu.

W lipcu członkowie Centralnej Komisji Konkursowej odwiedzili gospodarstwa wszystkich finalistów, oceniając w nich: - organizację obejścia, podwórza i zabudowań, organizację i oświetlenie ciągów komunikacyjnych, - stan techniczny budynków i obiektów produkcyjnych, organizację zaplecza technicznego - bezpieczeństwo pracy w warsztatach, stan zabezpieczeń maszyn i urządzeń, narzędzi, - warunki obsługi i dobrostanu zwierząt gospodarskich, ptactwa, - wyposażenie w ubrania robocze, środki ochrony osobistej, - sposób przechowywania środków ochrony roślin, paliw, smarów, - estetykę gospodarstw, - stosowanie technicznych, technologicznych i organizacyjnych rozwiązań, poprawiających bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie.

Uroczystość rozpoczęto od powitania zaproszonych gości: Jana Krzysztofa Ardanowskiego - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi; posłów na Sejm RP - Tadeusza Dziuby i Ryszarda Bartosika, senatorów RP - Jerzego Chróścikowskiego oraz Rafała Ambrozika, a także organizatorów konkursu: dr Aleksandry Hadzik - Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Grzegorza Pięty - pełniącego obowiązki Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Wiesława Łyszczka - Głównego Inspektora Pracy, Tomasza Kuśmierka - pełniącego obowiązki Zastępcy Prezesa ARiMR, Stanisława Andersa - Przewodniczącego Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Daniela Zahorenko - Dyrektora Zarządzającego ds. Produktów i Sprzedaży z Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych - partnera strategicznego konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Dr Aleksandra Hadzik - Prezes KRUS - w otwierającym uroczystość wystąpieniu powiedziała m.in.: - Do organizacji tego konkursu przyczyniło się wiele osób, instytucji i organizacji. Wyrazy wdzięczności kieruję do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy - za prestiżowy honorowy patronat nad konkursem oraz za wspaniałe przyjęcie laureatów w Belwederze. Mam nadzieję, że takie spotkania wpiszą się w kalendarz konkursu także w następnych łatach, gdyż jego idea zyskała na znaczeniu i jeszcze bardziej zwiększy to zainteresowanie naszymi działaniami na rzecz podniesienia bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolników.

Prezes KRUS podziękowała także Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu - za pomoc i wsparcie przy organizacji konkursu oraz pracownikom resortu i kierownictwu agend rządowych - ARiMR, KOWR i PIP - za organizację i promowanie idei tego przedsięwzięcia. Prezes KRUS wyrazy wdzięczności skierowała też do członków Rady Rolników, instytucji i osób zaangażowanych w prace komisji konkursowych oraz do fundatorów nagród dla zwycięzców wszystkich etapów konkursu.

- Największe podziękowania i gratulacje należą się wszystkim rolnikom i zakładom rolnym, którzy wzięli udział w XVII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Od lat cieszy się on wielką popularnością i jest ważnym punktem na prewencyjnej mapie wydarzeń Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dzięki takim wydarzeniom, jak ten konkurs, nasza praca przynosi efekty. Wypadkowość w rolnictwie od 1993 r. do chwili obecnej spadła o 70%. Ten wskaźnik cieszy, ale KRUS nie spoczywa na laurach. Chcemy działać zgodnie z przyjętą przez nas ideą Wizja Zero - strategią prewencji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego ISSA i mamy zamiar dążyć - jak wskazuje nazwa - do zerowej liczby wypadków - powiedziała Aleksandra Hadzik. Podziękowała też rolnikom, którzy podjęli trud konkursowej rywalizacji za okazane zaufanie.

- Pokazaliście nam Państwo swoje gospodarstwa, wpuściliście do waszych domów i obiektów produkcyjnych. Dziękuje za to, że tak skrzętnie wdrażacie nasze zalecenia. Wasze coraz bezpieczniejsze, wręcz wizytówkowe i coraz piękniejsze gospodarstwa rolne dowodzą, że warto promować ideę konkursu, a wydatki ponoszone przez KRUS na poprawę jakości i bezpieczeństwa, na działania prewencyjne - to najlepiej zainwestowane środki publiczne - dodała.

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podziękował rolnikom za tak liczny udział w konkursie. Podkreślił, że należy dążyć, by ciężką i niebezpieczną pracę rolników zastępować przy pomocy techniki i nowych technologii.

- Zastosowanie na znacznie szerszą niż obecnie skalę maszyn i urządzeń jest wręcz potrzebą chwili, gdyż na wsi zaczyna dramatycznie brakować ludzi do pracy. Podjąłem starania, by zrobić rozeznanie w polskich instytutach naukowych i w ośrodkach naukowych na świecie, w celu pozyskania innowacyjnych rozwiązań, które umożliwią stosowanie w rolnictwie robotów. Do takich czynności, jak np. zbiór owoców miękkich, pielęgnacja pól w uprawie warzyw - informował szef resortu rolnictwa. Chociaż świadomość zagrożeń dla zdrowia i życia wśród mieszkańców wsi jest coraz większa, a maszyny są coraz lepiej zabezpieczone przez producentów, to - zdaniem ministra - wciąż dużym problemem jest właściwa i skuteczna ochrona zdrowia i życia dzieci na wsi, zwłaszcza w okresach spiętrzenia prac polowych.

- Dla mnie bardzo ważne jest to, że umiemy - np. poprzez ten konkurs - promować tych, którzy w sposób odpowiedzialny i bezpieczny prowadzą swoje gospodarstwa i są wzorem do naśladowania. To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę uczestniczyć w kolejnej odsłonie nagradzania rolników i szefów firm, wyróżnionych za udział w finale konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne na poziomie krajowym - zaznaczył Jan Krzysztof Ardanowski.

Od przekazania gratulacji i słów uznania uczestnikom konkursu rozpoczął wystąpienie Wiesław Łyszczek - Główny Inspektor Pracy.

- Co trzeci obywatel Polski mieszka na terenach wiejskich, dlatego tak istotne jest prowadzenie działalności edukacyjnej, dotyczącej bezpieczeństwa pracy i promocja dobrych praktyk zawodowych, służąca podniesieniu świadomości zagrożeń w rolnictwie. Ma to szczególne znaczenie w przypadku gospodarstw indywidualnych, rodzinnych, w których warunki pracy nie podlegają kontroli i nadzorowi inspektorów pracy. Dzięki wysiłkom wielu instytucji oraz zaangażowaniu samych rolników spada liczba wypadków w tej branży. Jedną z ważnych przesłanek poprawy bezpieczeństwa jest właśnie konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Państwowa Inspekcja Pracy jako współorganizator tego przedsięwzięcia z satysfakcją obserwuje jego pozytywny wpływ na zmiany, zachodzące na polskiej wsi. Na szczególne podkreślenie zasługuje inwestowanie uczestników konkursu w bezpieczną pracę, znajdujące wyraz w istotnych i trwałych zmianach na rzecz poprawy komfortu i bezpieczeństwa wykonywania codziennych obowiązków. Mam szczera. nadzieję, że Państwa dobry przykład znajdzie wielu naśladowców - powiedział Główny Inspektor Pracy.

Finaliści w kategorii: przedsiębiorstwa rolne

W zakładach rolnych członkowie komisji konkursowej oceniali: - współczynnik wypadkowości oraz wielkość składki wypadkowej, - bezpieczną organizację pracy przez pracodawców ze szczególnym uwzględnieniem ograniczania zagrożeń, - modernizacje, służące zmniejszaniu uciążliwości ręcznych prac transportowych.

O wręczenie nagród tym uczestnikom konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w kategorii Zakłady Rolne organizatorzy poprosili: ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Grzegorza Piętę - pełniącego obowiązki Dyrektora Generalnego KOWR, Dariusza Łąckiego - Przewodniczącego Sekretariatu Rolnictwa NSZZ Solidarność, Macieja Osuchowskiego - Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa.

Krajowa komisja konkursowa w tej kategorii - za udział w finale XVII edycji konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne - postanowiła wyróżnić:

- Stado Ogierów w Łącku Sp. z o.o. (woj. mazowieckie). Firma gospodaruje na 776 ha, w tym 451 ha gruntów ornych i 253 ha trwałych użytków zielonych. Głównym kierunkiem jej działalności jest prowadzenie stad ogierów wszystkich ras koni hodowanych w kraju. Spółka pozyskuje i utrzymuje ogiery o najwyższej jakości hodowlanej. Poza tym organizuje sieć punktów kopulacyjnych. Obecnie utrzymuje 51 ogierów, w tym 39 ogierów stanowiących. Nagrodę odebrał Wojciech Muczyński - Prezes Zarządu spółki.

- Hodowlę Zarodową Zwierząt Żołędnica Sp. z o.o. z woj. wielkopolskiego. Firma gospodaruje na 2617 ha. Zajmuje się prowadzeniem hodowli zarodowej zwierząt, produkcją roślinną oraz działalnością handlową - obrót zwierzętami hodowlanymi. Utrzymuje stado 3200 sztuk bydła rasy HF, odmiany czarno -białej oraz 281 sztuk owiec rasy merynos polski oraz suffolk. Na gruntach ornych uprawia zboża, buraki cukrowe, rzepak, kukurydza oraz rośliny pastewne na paszę dla bydła. Nagrodę odbierał Zbigniew Dworecki - Prezes Zarządu spółki.

- Ośrodek Hodowli Zarodowej Polanowice (woj. kujawsko-pomorskie). Firma gospodaruje na areale 1266 ha UR. Produkcja zwierzęca prowadzona jest w oparciu o stado bydła liczące 1300 sztuk, w tym 520 krów mlecznych. Przedmiotem sprzedaży jest głównie mleko i żywiec wołowy. Na polach uprawiane są: pszenica, jęczmień, burak cukrowy, rzepak, groch, lucerna. Nagrodę odebrał Marek Kościński - Prezes Zarządu spółki.

- Ośrodek Hodowli Zarodowej Mścice Sp. z o.o. (woj. zachodnio-pomorskie) zdobył drugie miejsce. Firma gospodaruje na 1300 ha gruntów ornych oraz 500 ha trwałych użytków zielonych. Głównym celem działalności hodowlanej spółki jest upowszechnianie postępu genetycznego, polegające na wprowadzaniu cech, które prowadzą do doskonalenia krów w kierunku jednostronnie mlecznym. Aktualny stan pogłowia bydła to ok. 1150 sztuk, w tym 460 krów mlecznych. Ponadto spółka zajmuje się uprawą zbóż konsumpcyjnych i paszowych. Nagrodę odebrała Adrianna Andrusiewicz - Prezes Zarządu spółki.

- Ośrodek Hodowli Zarodowej Głogówek (woj. opolskie) został zwycięzcą XVII edycji Ogólnokrajowego Konkursu BGR w kategorii Zakłady Rolne. Firma gospodaruje na 2328 ha gruntów. Przedmiotem działania spółki jest prowadzenie hodowli zarodowej zwierząt, produkcji roślinnej oraz działalności handlowej w zakresie obrotów zwierzętami hodowlanymi. Spółka utrzymuje 1500 sztuk bydła mlecznego HF rasy czerwono-białej oraz 1300 sztuk trzody chlewnej. Głównym celem działalności spółki jest upowszechnianie postępu biologicznego poprzez sprzedaż buhajów i jałówek. W produkcji polowej uprawiane są zboża, rzepak, buraki cukrowe, kukurydza oraz rośliny pastewne na paszę dla bydła. Nagrodę odebrał Dariusz Horodyski - Prezes Zarządu spółki.

Ponadto nagrody pieniężne, przyznane przez ministra rolnictwa J.K. Ardanowskiego wyróżniającym się pracownikom spółek nadzorowanych przez KOWR, wykonującym zadania służby BHP otrzymali: Zenon Lisiewicz z OHZ Głogówek; Adrianna Andruszewicz - Prezes Zarządu OHZ Mścice oraz Henryk Arend z HZiNR Polanowice.

Nieco statystyki

Jeszcze w 1993 r. liczba zgłaszanych wypadków w rolnictwie wynosiła 66 tysięcy. W roku 2018 było ich tylko 15 tysięcy. A zmniejszająca się liczba wypadków to skutek działalności KRUS, popularyzowania przez Kasę zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych. Działania edukacyjne Kasy i innych instytucji przyczyniły się do wzrostu świadomości mieszkańców wsi na temat zagrożeń, występujących w środowisku i pracy.

Bardzo ważnym elementem działalności Kasy jest ogólnokrajowy konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Zgodnie z regulaminem konkursu, przy ocenie, członkowie komisji konkursowych brali pod uwagę zagrożenia występujące w gospodarstwach rolnych. W lipcu br. Centralna Komisja Konkursowa wizytowała gospodarstwa 16 finalistów i stwierdziła, że wszystkie gospodarstwa wyróżnia ład i porządek w obejściu, dobrze zaplanowane, utrzymane i oświetlone ciągi komunikacyjne, bardzo dobry stan techniczny stosowanych maszyn i urządzeń, dobrze wyposażone warsztaty narzędziowe, dbałość i poszanowane dla naturalnego środowiska oraz zapewnienie ochrony przeciwpożarowej. W gospodarstwach laureatów konkursu stosowane są nowe technologie produkcji rolniczej, eliminujące zagrożenia wypadkowe i wiele uciążliwych prac ręcznych.

Laureaci konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w kategorii Gospodarstwa Indywidualne

Rolnikom indywidualnym - laureatom XVII edycji Konkursu BGR 2019 - nagrody i upominki wręczali: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowski, Prezes KRUS dr Aleksandra Hadzik, Wiesław Łyszczek - Główny Inspektor Pracy. Wszyscy finaliści otrzymali nagrody pieniężne i rzeczowe, ponadto grawertony okolicznościowe od ministra rolnictwa i Głównego Inspektora Pracy, dyplomy od organizatorów konkursu, zestawy odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej, ufundowane przez GIP, zestawy odzieży ochronnej do wykonywania oprysków - ufundowane przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, roczne prenumeraty wydawnictw od patronów medialnych.

Jako pierwszych do odebrania dyplomu i nagród zaproszono Joannę i Rafała Zalewskich. Rolnicy gospodarują na 233 ha gruntów w Łowinie (gm. Pruszcz, pow. Świecko, woj. kujawsko-pomorskie). Zajmują się produkcją pszenicy, kukurydzy oraz rzepaku. Do Bednar przyjechali z dorosłymi synami Rafałem i Maciejem, którzy na co dzień aktywnie wspomagają rodziców w pracach w gospodarstwie. Państwo Zalewscy wykorzystują w gospodarstwie nowoczesne technologie oraz stosują innowacyjne rozwiązania techniczne, zwiększające bezpieczeństwo wykonywanych prac. Nagrody wręczali: Izabela Wawerek - dyrektor ds. Zrównoważonego Biznesu na Europę Centralną z firmy Syngenta Polska, Joanna Galązka - kierownik projektu z Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin, pan Witold Roman Strobel - dyrektor Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach.

Następnymi laureatami zostali Ewelina i Grzegorza Zapałowie z Posądzy (gm. Koniusza, pow. Proszowice, woj. małopolskie). Rolnicy prowadzą 10-hektarowe gospodarstwo, w którym zajmują się produkcją warzyw: kapusty włoskiej i pekińskiej, kalafiora, cebuli czerwonej i selera. Siedlisko gospodarstwa zaczęli budować 12 lat temu. Jest rozległe, zadbane, bardzo kolorowe. Nagrodę pieniężną ufundowaną przez KRUS oraz ZZR Samoobrona - za udział w finale konkursu i stosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym - wręczyła Ewa Bergman - z-ca Przewodniczącego Rady Krajowej Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona.

Kolejną nagrodę odebrali państwo Wioletta i Norbert Jantos z córką Elżbietą i synem Marcelem, z Łowkowic (pow. Kluczbork, woj. opolskie). Rolnicy prowadzą gospodarstwo od 1992 r. Na 50 ha gruntów zajmują się produkcją pszenicy, jęczmienia, pszenżyta i rzepaku. Siedlisko gospodarstwa wyróżnia się wspaniałym ogrodem, pełnym kwiatów, kwitnących krzewów i drzew, o które dba gospodyni. Ojciec rodziny w wolnych chwilach gra w orkiestrze dętej, jest członkiem Rady Sołeckiej oraz ochotniczej straży pożarnej. Państwo ]antosowie za udział w konkursie oraz stosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie otrzymali nagrody pieniężne, ufundowane przez portal TopTraktor. pl oraz KZRKiOR. Nagrodę rzeczową ufundował ZZ Centrum Narodowe Młodych Rolników. Wręczyli je: Michał Biały - właściciel portalu TopTraktor. pl; Edward Gnat - przedstawiciel KZRKiOR, Tomasz Łukomski - przewodniczący Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników.

Następni laureaci to państwo Ewelina i Tomasz Dąbrowscy - zwycięzcy konkursu z woj. podlaskiego. Gospodarstwo laureatów znajduje się w miejscowości Kalinowe-Czosnowo (pow. Wysokie Mazowieckie). Na 24 ha gruntów własnych i 17 ha dzierżawionych uprawiają kukurydzę i użytki zielone na potrzeby bydła mlecznego. W dwóch bezściółkowych, wolnostanowiskowych oborach utrzymują 75 krów dojnych oraz 35 jałówek. Przy obsłudze zwierząt pomagają rodzice pana Tomasza, od których przejęli gospodarstwo w 2015 roku. Rolnik jest członkiem OSP. Nagrody rolnikom wręczali: druh Andrzej Jankowski - dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. Wielkopolskiego, Marcin Fajkowski - dyrektor Działu Importu firmy Uni-Carriers Polska. Nagrody pieniężne ufundowali prezes KRUS i Związek OSP RO, a nagrodę rzeczową - wózek paletowy ręczny i produkty -firma UniCarriers Polska.

Laureatami konkursu z woj. pomorskiego zostali państwo Halina i Bogusław Kamińscy, z którymi przyjechali synowie Mariusz i Krzysztof. Rolnicy prowadzą gospodarstwo o pow. 120 ha położone, w Stanisławowie (gm. Cedry, pow. gdański). Specjalizują się w produkcji materiału siewnego pszenicy, rzepaku, grochu. Działalność rolniczą rolnicy rozpoczęli w 1984 r., po przejęciu od rodziców 2 ha gruntów. Na początku zajmowali się produkcją warzyw, a zyski inwestowali w zakup ziemi, nowych maszyn i rozbudowę siedliska. Rolnicy otrzymali nagrody pieniężne i rzeczowe, m.in. zbiornik na paliwo o pój. 430 l oraz zestaw dla pszczelarzy. Nagrody wręczali: Janusz Niedbalski z firmy Kingspan, Piotr Borowiak - prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego w Poznaniu, Leon Waw- reniuk - Redaktor Naczelny tytułu Agro Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych, Bartosz Woźniak - redaktor naczelny portalu www.KalendarzRolnikow.pl.

Laureatkami konkursu z woj. śląskiego zostały pani Renata Wiesner z córką Natalią. Prowadzą one w miejscowości Bieńkowice (gm. Krzyżanowice, pow. raciborski) gospodarstwo specjalizujące w produkcji drobiu. W roku produkują 6 rzutów po 70 tyś. kurczaków. Za udział w finale konkursu i stosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym otrzymali nagrodę pieniężną, ufundowaną przez prezesa KRUS i nagrodę rzeczową od NSZZ RI Solidarność. Ponadto Renata Wiesner otrzymała nagrody od Aleksandry Szymczak - Prezesa Telewizji Interaktywnej AgroNews.com.pl (zdobyła 25% oddanych głosów) i Piotra Adamczyka - Dyrektora Biura Likwidacji Szkód w Obszarze Agros firmy Concordia Generali. Pani Renata zwyciężyła w konkursie, zdobywając ponad 25% głosów internautów. Nagrody wręczali: Regina Rogacka - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej NSZZ RI Solidarność, Jolanta Nawrocka - członek KRIR.

Państwo Grażyna i Michał Nowaczykowie - przyjechali z synem Maciejem - to laureaci konkursu z woj. wielkopolskiego. Ich gospodarstwo znajduje się w Strzydzewie (gm. Czermin, pow. pleszewski). Rolnicy rozpoczęli działalność w 1986 r. od przejęcia 13-hektarowego gospodarstwa rodziców. Na początku prowadzili produkcję mieszaną, potem nastawili się na produkcję roślinną. Na 6 ha sadzą pomidory, ok. 500 ton rocznie sprzedają do ZPW w Kotlinie. Od dwóch lat - dzięki specjalnie dobranym odmianom - zbiorów dokonują mechanicznie. Za udział w finale konkursu i stosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie otrzymali nagrodę pieniężną, ufundowaną przez prezesa KRUS oraz nagrody rzeczowe - kosę spalinową i tonę nasion kwalifikowanych pszenicy. Nagrody wręczali: Zofia Pucek-Mądry - Prezes Zarządu Wydawnictwa Agro-Profii, Adrianna Bukowska-Łazarska - członek Zarządu Polskiego Związku Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych.

Kolejną nagrodę wręczono państwu Sylwii i Andrzejowi Szmucom, którzy przyjechali z synem Adamem. To laureaci konkursu z woj. zachodniopomorskiego. Ich gospodarstwo - w miejscowości Podańsko (gm/pow. Goleniów) - specjalizuje się w produkcji ziemniaków przemysłowych, rzepaku, pszenicy. Państwo Szmucowie za udział w finale konkursu i stosowanie w gospodarstwie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy otrzymali m.in. zbiornik na olej napędowy o pojemności 210 litrów oraz sprzęt elektroniczny. Nagrody wręczali: Adam Koziolek - Prezes Zarządu PWR, Ludwik Zaremba - Redaktor Naczelny dwutygodnika AGRO SERWIS.

Wyróżnienia specjalne

Centralna Komisja Konkursowa przyznała uczestnikom tegorocznego konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne trzy wyróżnienia. Pierwsze zdobyli laureaci konkursu z woj. lubuskiego - państwo Weronika i Sebastian Błachowie z miejscowości Bożnów (gm./pow. Żagański). Rolnik rozpoczął samodzielne gospodarowanie w 2009 r., po przejęciu gospodarstwa rodziców o pow. 40 ha. Aktualnie użytkuje 92 ha gruntów, uprawia rzepak, pszenicę, kukurydzę, część gruntów stanowią użytki zielone.

Państwo Błachowie otrzymali wyróżnienie specjalne - za wyposażenie i organizację warsztatu narzędziowego w gospodarstwie - i nagrody pieniężne oraz rzeczowe, m.in. zbiornik na olej napędowy o pój. 1500 litrów. Nagrody wręczali: Grzegorz Pięta - pełniący obowiązki Dyrektora Generalnego KOWR! Przemysław Bochat - Dyrektora ds. Rozwoju firmy SWIMER.

Drugie wyróżnienie specjalne przyznano państwu Bogusławie i Ryszardowi Rójkom z woj. dolnośląskiego. Są oni właścicielami i62-hektarowego gospodarstwa rolnego, położonego w Chwałowie (gm. Mietków, pow. wrocławski), w którym produkują rzepak, jęczmień, soję. Państwo Rojkowie zdobyli specjalne wyróżnienie za ciekawą aranżację siedliska oraz wykorzystanie i dbałość 0 walory architektoniczne starych budynków gospodarskich. Wśród nagród znajduje się zbiornik do bezpiecznego magazynowania nawozu RSM o pój. 15 tyś. litrów 1 zestaw profesjonalnych narzędzi marki Makita. Nagrody wręczali: Tomasz Kuśmierek - pełniący obowiązki z-cy prezesa ARIMR, Janusz Niedbalski z firmy Kingspan.

Izabela i Łukasz Dyczkowscy - laureaci konkursu z woj. lubelskiego otrzymali trzecie wyróżnienie specjalne. Gospodarują oni na 230 ha gruntów w miejscowości Berezówka (gm. Sosnówka, pow. bialski). Rocznie produkują 600 tyś. kurczaków i 45 tyś. indyków. Zajmują się także produkcją pszenicy, kukurydzy i rzepaku. Komisja Konkursowa przyznała im specjalne wyróżnienie - za stosowanie bezpiecznych i innowacyjnych technologii w produkcji rolniczej, sprzyjających utrzymaniu dobrostanu drobiu. Państwo Dyczkowscy zostali także wyróżnieni jako najmłodsi uczestnicy centralnego etapu konkursu BGR 2019. Nagrody wręczali: Iwona Krych-Stec z firmy Bayer, Albert Kozlowski z portalu Gospodarz.pl, Adam Nowak - prezes Zarządu Krajowego ZMW.

Nagroda specjalna od GIP

Po raz kolejny Główny Inspektor Pracy - Wiesław Łyszczek - ufundował nagrodę specjalną - za stosowanie innowacyjnych rozwiązań, zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym, a decyzją Centralnej Komisji Konkursowej została ona na przyznana państwu Magdalenie i Tomaszowi Szczęsnym z woj. świętokrzyskiego. Rolnicy z miejscowości Złota (pow. pińczowski) chowają 700 loch, a rocznie sprzedają 20 tyś. prosiąt. Ponadto produkują pszenicę, jęczmień, kukurydzę, żyto. Pan Tomasz przejął 6-hektarowe gospodarstwo w 2006 r., ale pracował w nim od najmłodszych lat. Rolnicy wiedzą i doświadczeniem dzielą się z innymi. M.in. w ich gospodarstwie będą odbywali praktyki uczniowie szkoły rolniczej. Nagrodę pieniężną wręczył Wiesław Łyszczek - Główny Inspektor Pracy.

Oni są najlepsi

Do wręczania nagród „najlepszym z najlepszych" organizatorzy gali w Bednarach zaprosili: Jana Krzysztofa Ardanowskiego - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr Aleksandrę Hadzik - Prezesa KRUS oraz Daniela Zahorenko - dyrektora zarządzającego ds. Produktów i Sprzedaży Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Agro- -Ubezpieczenia.

Centralna Komisja Konkursowa przyznała dwa równorzędne miejsca trzecie gospodarstwom państwa Beaty i Leszka Kamińskich z Malinowa (gm/pow. Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie) oraz Grażyny i Leszka Bobrowskich z Wólki Kurdybanowskiej (gm. Błędów, pow. grójecki, woj. mazowieckie). Państwo Kamińscy są właścicielami 86-hektarowego gospodarstwa, zajmują się hodowlą 90 krów mlecznych i opasów. Na 35 ha gruntów rolnych uprawiają zboża i kukurydzę na potrzeby bydła, pozostały areał stanowią użytki zielone. Państwo Bobrowscy na pow. 9 ha zajmują się produkcją czereśni, śliwek węgierek, brzoskwiń i wiśni. Zdobywcy trzecich miejsc otrzymują m.in. nagrody pieniężne, ufundowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Drugie miejsce w XVII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne zdobyli państwo Alicja i Konrad Gilowscy z woj. podkarpackiego. Ich gospodarstwo położone jest w Łowcach (gm. Chłopice, pow. jarosławski). Na 240 ha zajmują się produkcją rzepaku, pszenicy, soi, kukurydzy. Rolnicy otrzymali m.in. nagrodę pieniężną, ufundowaną przez Prezesa KRUS.

Właścicielami najbezpieczniejszego gospodarstwa w XVII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w kategorii Gospodarstwa Indywidualne - zdobywcami I miejsca zostali państwo Anna i Mariusz Chrzanowscy, którzy przyjechali do Bednar z córką Sarą i synem Kacprem. Rolnicy mieszkają w miejscowości Nowy Chodnów - gm. Biała Rawska, pow. rawski, woj. łódzkie. Laureaci zajmują się produkcją sadowniczą - na 35 ha gruntów sadzą jabłonie odmian, których owoce doskonale sprzedają się na rynkach krajowym i zagranicznych. Zwycięzcy otrzymali główną nagrodę w konkursie - kołowy ciągnik rolniczy marki ZETOR Major 80 CL z silnikiem o mocy 55 kW, ufundowany przez prezesa KRUS i voucher Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

Na zakończenie uroczystości minister Jan Krzysztof Ardanowski, prezes KRUS dr Aleksandra Hadzik oraz Iwona Krych-Stec, dyrektor marketingu z firmy Bayer wręczyli laureatom konkursu przyznawanie przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi wyróżnienia „za wyjątkową dbałość o estetykę obejścia i duży wkład pracy w tworzenie barwnych wiejskich krajobrazów". W tegorocznej edycji konkursu otrzymali je: - państwo Joanna i Rafał Zalewscy z Łowina (woj. kujawsko-pomorskie); państwo Halina i Bogusław Kamińscy ze Stanisławowa (woj. pomorskie); państwo Wioletta i Norbert Jantosowie z Łowkowic (woj. opolskie); pani Renata Wiesner z Bieńkowic (woj. śląskie).

Piękne i estetyczne obejścia to wizytówki ich gospodarstw. Poza nagrodami i wyróżnieniami ci laureaci otrzymali zestawy nasion kwiatów i narzędzi do pielęgnacji ogrodów, ufundowane przez firmę Bayer.

Tegoroczna edycja konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne przeszła do historii. W pamięci jej uczestników zapisała się niezapomnianymi wrażeniami z uroczystej gali w Bed- narach, ale przede wszystkim spotkaniem z Panem Prezydentem RP - Andrzejem Dudą, który ugościł laureatów w Belwederze. Nagrodzeni rolnicy nie kryli zadowolenia z udziału w obu wydarzeniach, które - jak podkreślali - będą długo wspominać. Jak stwierdził jeden z uczestników konkursu: jak było, tak było, ale było warto.

Relację przygotował Ludwik Zaremba

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Linki

face3

senatt

solidarnoscri

pis

Licznik wizyt

Dzisiaj: 19
Razem: 1512351