97. posiedzenie Komisji - 07.02.2023 r.

- Rozpatrzenie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 (druk senacki nr 903, druki sejmowe nr 2934 i 2955).

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat rejestracji drobiu w gospodarstwach indywidualnych i przydomowych.

96. posiedzenie Komisji - 07.02.2023 r.

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 144), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 96)

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (druk senacki nr 899, druki sejmowe 2899, 2906 i 2906-A).

95. posiedzenie Komisji - 01.02.2023

- Rozpatrzenie ustawy o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych (druk senacki nr 895, druki sejmowe nr 2844 i 2871).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (druk senacki nr 900, druki sejmowe 2900 i 2901).

94. posiedzenie Komisji - 04.01.2023

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druk senacki nr 889, druki sejmowe nr 2849 i 2850).

- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2023 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 32 – Rolnictwo; 33 – Rozwój wsi; 35 – Rynki rolne; 62 – Rybołówstwo; 72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także planów finansowych: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych; Funduszu Emerytalno-Rentowego; Funduszu Prewencji i Rehabilitacji; Funduszu Administracyjnego; Polskiego Klubu Wyścigów Konnych; Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie; Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (druk senacki nr 890, druki sejmowe nr 2653, 2831 i 2831-A).

93. posiedzenie Komisji - 13.12.2022

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o odpadach (druk senacki nr 881, druki sejmowe nr 2787, 2803 i 2803-A).

92. posiedzenie Komisji - 13.12.2022

- Rola i sytuacja stacji chemiczno-rolniczych – stan bieżący i perspektywy działania.

91. posiedzenie Komisji - 15.11.2022

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk senacki nr 865, druki sejmowe nr 2736 i 2749).

90. posiedzenie Komisji - 15.11.2022

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 90), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 132)

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 851, druki sejmowe nr 2720 i 2727).

89. posiedzenie Komisji - 25.10.2022 r.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 89), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 190)

- Rozpatrzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z potwierdzaniem aktualności nowego oznaczenia oraz nowego stanu prawnego gruntów wydzielonych w wyniku scalenia gruntów (druk senacki nr 836, druki sejmowe nr 2040 i 2664).

88. posiedzenie Komisji - 25.10.2022 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu (druk senacki nr 811, druki sejmowe nr 2567 i 2625).

- Rozpatrzenie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (druk senacki nr 832, druki sejmowe nr 2428, 2659 i 2659-A).

87. posiedzenie Komisji - 04.10.2022

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 123), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 87)

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o ochronie roślin przed agrofagami (druk senacki nr 801, druk sejmowy nr 2038 i 2583).

86. posiedzenie Komisji - 04.10.2022

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

85. posiedzenie Komisji - 27.09.2022

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 85), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 121)

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 49. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz niektórych innych ustaw.

84. posiedzenie Komisji - 26.09.2022

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 84), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 120)

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 805, druki sejmowe nr 2452, 2579 i 2579-A).

83. posiedzenie Komisji - 02.08.2022

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Finansów na temat opodatkowania Działów Specjalnych Produkcji Rolnej w związku ze zwiększeniem sumy obrotów wynikających z inflacji oraz ewentualnej możliwości zwiększenia progów podatkowych.

82. posiedzenie Komisji - 19.07.2022

- Informacja członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotycząca przeglądu ustaleń ETO w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej.

81. posiedzenie Komisji - 19.07.2022

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (druk senacki nr 757, druki sejmowe nr 2350 i 2412).

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków suszy w kraju.

80. posiedzenie Komisji - 28.06.2022

- Informacja Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na temat bezpieczeństwa żywnościowego w kontekście sytuacji na Ukrainie. Stan zapasów i rezerw strategicznych w Polsce w zakresie żywnościowym.

79. posiedzenie Komisji - 21.06.2022

- Bezpieczeństwo i jakość żywności.

78. posiedzenie Komisji - 07.06.2022

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 78), Komisji Środowiska (nr 79)

- Sektor biogazowy w Polsce – teraźniejszość i perspektywy rozwoju.

77. posiedzenie Komisji - 07.06.2022 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 724, druki sejmowe nr 2247, 2284 i 2284-A).

- Rozpatrzenie ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (druk senacki nr 712, druki sejmowe nr 2180, 2190 i 2190-A).

76. posiedzenie Komisji - 17.05.2022 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 698, druki sejmowe nr 2152 i 2191).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (druk senacki nr 699, druki sejmowe nr 2185 i 2188).

75. posiedzenie Komisji - 26.04.2022

- Informacja rządu o pomocy rolnikom w związku z wysoką inflacją i rosnącymi kosztami produkcji rolnej a wysokimi cenami żywności.

74. posiedzenie Komisji - 11.04.2022

Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 75), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 74)

- Informacja Ministerstwa Klimatu i Środowiska na temat realizacji ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięcia poziomów recyklingu oraz innowacyjnych technologii spełniających wymogi BAT.

73. posiedzenie Komisji - 11.04.2022

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce w związku z aktualną sytuacją w Ukrainie.

72. posiedzenie Komisji - 09.03.2022

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw.

71. posiedzenie Komisji - 09.03.2022

Posiedzenie Komisji Zdrowia (nr 80), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 71)

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

70. posiedzenie Komisji - 02.03.2022

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druk senacki nr 628, druki sejmowe nr 1699 i 1975).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 629, druki sejmowe nr 1611, 1977 i 1977-A).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 638, druki sejmowe nr 1913 i 2021).

69. posiedzenie Komisji - 04.02.2022 r.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 113), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 69)

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 625, druki sejmowe nr 1938 i 1973). Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 625 A),

68. posiedzenie Komisji - 19.01.2022

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (druk senacki nr 609, druki sejmowe nr 1896 i 1900).

67. posiedzenie Komisji - 11.01.2022

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 147), Komisji Ustawodawczej (nr 209), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 108), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 67)

- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (druk senacki nr 605).

66. posiedzenie Komisji - 05.01.2022 r.

- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2022 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji (druk senacki nr 601, druki sejmowe nr 1624, 1819 i 1819-A).

65. posiedzenie Komisji - 05.01.2022 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego (druk senacki nr 598, druki sejmowe nr 1516 i 1821).

64. posiedzenie Komisji - 15.12.2021 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

63. posiedzenie Komisji - 15.12.2021 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34. posiedzeniu Senatu do ustawy o wyrobach winiarskich.

62. posiedzenie Komisji - 15.12.2021 r.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 124), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 62)

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych oraz ustawy o drogach publicznych.

61. posiedzenie Komisji - 08.12.2021 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (druk senacki nr 564, druki sejmowe nr 1677 i 1688).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych oraz ustawy o drogach publicznych (druk senacki nr 586, druki sejmowe nr 1694, 1772 i 1772-A).

- Rozpatrzenie ustawy o wyrobach winiarskich (druk senacki nr 585, druki sejmowe nr 1314, 1776 i 1776-A).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (druk senacki nr 582, druki sejmowe nr 1775 i 1797).

60. posiedzenie Komisji - 10.11.2021 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnego stanu przygotowania projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, po konsultacjach społecznych.

- Rozpatrzenie ustawy o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (druk senacki nr 554, druki sejmowe nr 1612, 1646 i 1646-A).

59. posiedzenie Komisji - 29.10.2021

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 42), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 59)

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 32. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.

58. posiedzenie Komisji - 29.10.2021 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 32. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

57. posiedzenie Komisji - 29.10.2021

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 57), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 93)

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 32. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

56. posiedzenie Komisji - 26.10.2021

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk senacki nr 537, druki sejmowe nr 1567, 1591, 1591-A).

55. posiedzenie Komisji - 19.10.2021

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (druk senacki nr 508, druki sejmowe nr 1454, 1551 i 1551-A).

54. posiedzenie Komisji - 19.10.2021

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 54), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 69)

- Rozpatrzenie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druk senacki nr 516, druki sejmowe nr 1502, 1594 i 1594-A).

53. posiedzenie Komisji - 19.10.2021

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 53), Komisji Środowiska (nr 59)

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk senacki nr 533, druki sejmowe nr 1400 i 1606).

52. posiedzenie Komisji - 19.10.2021

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk senacki nr 512, druki sejmowe nr 1451, 1592 i 1592-A).

51. posiedzenie Komisji - 06.10.2021

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Klimatu i Środowiska na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii jako elementu potencjalnego dochodu rolników.

- Sprawy różne.

50. posiedzenie Komisji - 06.08.2021

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw.

49. posiedzenie Komisji - 04.08.2021

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przepisach dotyczących dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw z późniejszymi zmianami.

48. posiedzenie Komisji - 20.07.2021

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 452, druki sejmowe nr 1343 i 1359).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 453, druki sejmowe 1339, 1360 i 1360-A).

47. posiedzenie Komisji - 07.07.2021

Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 48), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 47)

- Rozpatrzenie ustawy o gatunkach obcych (druk senacki nr 440, druki sejmowe nr 1187, 1253 i 1253-A).

46. posiedzenie Komisji - 15.06.2021

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich (druk senacki nr 417, druki sejmowe nr 1203 i 1205).

45. posiedzenie Komisji - 15.06.2021

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 51), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 45)

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym (druk senacki nr 399, druki sejmowe nr 1162 i 1183).

44. posiedzenie Komisji - 13.05.2021

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 95), Komisji Ustawodawczej (nr 159), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 44)

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 24. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

43. posiedzenie Komisji - 11.05.2021

Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 43), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 43)

- Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Gospodarowanie gruntami rolnymi Skarbu Państwa na obszarach parków narodowych oraz przyznawanie płatności w ramach wspólnej polityki rolnej na obszarach parków narodowych i krajobrazowych”.

42. posiedzenie Komisji - 11.05.2021

- Rozpatrzenie wniosków po konferencji z dnia 13 kwietnia 2021 r. pt. „Przyszłość rolnictwa ekologicznego po 2022 roku”.

41. posiedzenie Komisji - 28.04.2021

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 375, druki sejmowe nr 1072 i 1077).

40. posiedzenie Komisji - 14.04.2021

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 23. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (cd.).

39. posiedzenie Komisji - 14.04.2021

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 23. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

38. posiedzenie Komisji - 14.04.2021

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 87), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 38), Komisji Ustawodawczej (nr 150)

- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (cd.) (druk senacki nr 222).

37. posiedzenie Komisji - 08.04.2021 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk senacki nr 350, druki sejmowe nr 1003, 1006 i 1006-A).

36. posiedzenie Komisji - 25.03.2021 r.

Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 37), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 36)

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 22. posiedzeniu Senatu do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.

35. posiedzenie Komisji - 25.03.2021 r.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 60), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 35)

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 22. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

34. posiedzenie Komisji - 23.03.2021 r.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 34), Komisji Środowiska (nr 36)

- Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Przeciwdziałanie niedoborom wody w rolnictwie”.

- Lokalne Partnerstwa ds. Wody jako forma przeciwdziałania niedoborom wody.

33. posiedzenie Komisji - 23.03.2021 r.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 33), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 71), Komisji Środowiska (nr 34), Komisji Ustawodawczej (nr 140)

- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (druk senacki nr 308).

32. posiedzenie Komisji - 18.03.2021 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 335, druki sejmowe nr 860, 931 i 931-A).

31. posiedzenie Komisji - 18.03.2021 r.

Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 33), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 31)

- Rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 340, druki sejmowe nr 932, 958 i 958-A).

30. posiedzenie Komisji - 16.02.2021 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat kontroli jakości żywności oraz zwalczania nieuczciwych praktyk w handlu po połączeniu zadań Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Inspekcji Handlowej w zakresie kontroli artykułów żywnościowych.

- Propozycje do planu pracy na 2021 rok.

29. posiedzenie Komisji - 12.01.2021 r.

Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 27), Komisji Ustawodawczej (nr 115), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 29)

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 20. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie.

28. posiedzenie Komisji - 12.01.2021 r.

- Informacja Ministra Klimatu i Środowiska oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stanowiska Rządu do Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030. Przywracanie przyrody do naszego życia.

27. posiedzenie Komisji - 05.01.2021 r.

- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 32 - Rolnictwo; 33 - Rozwój Wsi; 35 - Rynki Rolne; 62 - Rybołówstwo; 72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 83 - Rezerwy celowe; 85 - Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych; Funduszu Emerytalno-Rentowego; Funduszu Prewencji i Rehabilitacji; Funduszu Administracyjnego; Polskiego Klubu Wyścigów Konnych; Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie; Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (druk senacki nr 294, druki sejmowe nr 640, 785 i 785-A).

26. posiedzenie Komisji - 15.12.2020 r.

Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 23), Komisji Ustawodawczej (nr 105), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 26)

- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk senacki nr 214).

25. posiedzenie Komisji - 15.12.2020 r.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 65), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 25), Komisji Ustawodawczej (nr 104)

- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 222).

24. posiedzenie Komisji - 10.12.2020 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu negocjacji Europejskiego Zielonego Ładu.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu negocjacji strategii „od pola do stołu”.

23. posiedzenie Komisji - 27.11.2020

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 18. posiedzeniu Senatu do ustawy o paszach.

22. posiedzenie Komisji - 26.11.2020

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o paszach (druk senacki nr 266, druki sejmowe nr 735, 736, 751 i 751-A).

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie z uwzględnieniem afrykańskiego pomoru świń.

21. posiedzenie Komisji - 17.11.2020

- Rozpatrzenie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (druk senacki nr 252, druki sejmowe nr 512, 660 i 660-A).

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie z uwzględnieniem afrykańskiego pomoru świń.

20. posiedzenie Komisji - 14.10.2020

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 20), Komisji Ustawodawczej (nr 80)

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 16. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw.

19. posiedzenie Komisji - 24.09.2020 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 209, druki sejmowe nr 378, 597 i 625).

 18. posiedzenie Komisji - 24.09.2020 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stosowaniu przepisów dotyczących dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw.

17. posiedzenie Komisji - 30.07.2020

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (druk senacki nr 174, druki sejmowe nr 514 i 517).

16. posiedzenie Komisji - 17.06.2020

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat kampanii informacyjno-edukacyjnej „Odpoczywaj na wsi” 2020, mającej na celu popularyzację wypoczynku na wsi.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji agroturystyki w Polsce i propozycje pomocy dla branży.

15. posiedzenie Komisji - 13.05.2020 r.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 10. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

14. posiedzenie Komisji - 12.05.2020 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich (druk senacki nr 112, druki sejmowe nr 336, 352 i 352-A).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (druk senacki nr 113, druki sejmowe nr 335 i 353).

13. posiedzenie Komisji - 6.05.2020 r.  

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie z uwzględnieniem wystąpienia suszy w Polsce.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu rezerw żywności i możliwości interwencji na rynkach rolnych.

12. posiedzenie Komisji - 11.03.2020 r.

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

- Przyjęcie planu pracy na 2020 rok.

11. posiedzenie Komisji - 19.02.2020 r.

- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2020 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 32 – Rolnictwo; 33 – Rozwój wsi; 35 – Rynki rolne; 62 – Rybołówstwo; 72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych; Funduszu Emerytalno-Rentowego; Funduszu Prewencji i Rehabilitacji; Funduszu Administracyjnego; Polskiego Klubu Wyścigów Konnych; Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie; Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (druk senacki nr 70, druki sejmowe nr 112, 112-A, 204 i 204-A).

10. posiedzenie Komisji - 6.02.2020 r.  

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 4. posiedzeniu Senatu do ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 4. posiedzeniu Senatu do ustawy o ochronie roślin przed agrofagami.

9. posiedzenie Komisji - 30.01.2020 r.  

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 56, druki sejmowe nr 65 i 165).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 57, druki sejmowe nr 155 i 166).

8. posiedzenie Komisji - 30.01.2020 r.  

- Rozpatrzenie ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (druk senacki nr 53, druki sejmowe nr 63 i 126).

- Rozpatrzenie ustawy o ochronie roślin przed agrofagami (druk senacki nr 54, druki sejmowe nr 62 i 125).

7. posiedzenie Komisji - 23.01.2020 r.  

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji pszczelarstwa i polityki państwa w zakresie ochrony i wsparcia pszczelarstwa.

- Informacja Ministra Klimatu na temat aktualnej sytuacji pszczelarstwa w Polsce.

- Jakie możliwości odbudowy pszczelarstwa w Polsce może wskazać rząd?

6. posiedzenie Komisji - 17.01.2020

Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 6), Komisji Środowiska (nr 6)

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 3. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

5. posiedzenie Komisji - 14.01.2020 r.  

- Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat sytuacji na rynku drobiu w związku z wystąpieniem wirusa H5N8 w niektórych regionach kraju.

4. posiedzenie Komisji - 09.01.2020

Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 4), Komisji Środowiska (nr 3)

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk senacki nr 28, druki sejmowe nr 87, 93 i 93-A).

3. posiedzenie Komisji - 10.12.2019

- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zamierzeniach resortu w X kadencji Senatu.

2. posiedzenie Komisji - 10.12.2019

- Wybór zastępców przewodniczącego komisji.

- Sprawy organizacyjne.

1. posiedzenie Komisji - 13.11.2019

- Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Licznik wizyt

Dzisiaj: 119
Razem: 1611796