119. posiedzenie komisji - 25.07.2023

Posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 128), Komisji Środowiska (nr 119)

- Rozpatrzenie ustawy o rewitalizacji rzeki Odry (druk senacki nr 1054, druki sejmowe nr 3303, 3420 i 3420-A).

118. posiedzenie komisji - 20.07.2023

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 113), Komisji Środowiska (nr 118)

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1032, druki sejmowe nr 3279 i 3372).

117. posiedzenie komisji - 20.07.2023

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1055, druki sejmowe nr 3304, 3304-A, 3466 i 3466-A).

116. posiedzenie komisji - 13.07.2023

Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 112), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 167), Komisji Środowiska (nr 116)

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 64. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 64. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

115. posiedzenie komisji - 13.07.2023

Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 115), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 250)

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 64. posiedzeniu Senatu do ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych.

114. posiedzenie komisji - 11.07.2023

Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 114), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 166)

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1010, druki sejmowe nr 3237, 3237-A, 3298 i 3298-A).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1017, druki sejmowe nr 3238, 3356 i 3356-A).

113. posiedzenie komisji - 11.07.2023

Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 113), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 248)

- Rozpatrzenie ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych (druk senacki nr 1018, druki sejmowe nr 3280, 3359 i 3359-A).

112. posiedzenie komisji - 22.06.2023

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 165), Komisji Środowiska (nr 112), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 108)

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 63. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw.

111. posiedzenie komisji - 20.06.2023

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 162), Komisji Środowiska (nr 111)

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 988, druki sejmowe nr 3185, 3195 i 3195-A).

110. posiedzenie komisji - 20.06.2023

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 108), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 106), Komisji Środowiska (nr 110)

- Rozpatrzenie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu (druk senacki nr 991, druki sejmowe nr 3196, 3263 i 3263-A).

109. posiedzenie komisji - 31.05.2023

- XX lat Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

108. posiedzenie komisji - 11.05.2023 r.             

Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 108), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 159), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 101)

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 62. posiedzeniu Senatu do ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowopompowych oraz inwestycji towarzyszących.

107. posiedzenie komisji - 09.05.2023 r.             

Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 107), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 158)

- Rozpatrzenie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowopompowych oraz inwestycji towarzyszących (druk senacki nr 959, druki sejmowe nr 3070, 3084 i 3084-A).

106. posiedzenie komisji - 09.05.2023 r.             

Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 106), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 104)

- Informacja Ministra Klimatu i Środowiska oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości przeciwdziałania szkodom w sektorze rybołówstwa oraz w uprawach rolnych powodowanym przez gatunki chronione.

105. posiedzenie komisji - 26.04.2023

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 313), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 228), Komisji Środowiska (nr 105), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 99)

- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (druk senacki nr 928) (ocena skutków regulacji).

104. posiedzenie komisji - 30.03.2023

Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 98), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 156), Komisji Środowiska (nr 104)

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 61. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw.

103. posiedzenie komisji - 28.03.2023 r.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 154), Komisji Środowiska (nr 103)

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 937, druki sejmowe nr 3009, 3053 i 3053-A).

102. posiedzenie komisji - 07.03.2023 r.

- Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi i poużytkowymi oraz transgraniczne przemieszczanie odpadów”. Prezentacja -Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi i poużytkowymi oraz transgraniczne przemieszczanie odpadów

101. posiedzenie komisji - 22.02.2023 r.             

Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 101), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 94), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 153), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 219)

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 59. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw.

100. posiedzenie komisji - 20.02.2023 r.             

Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 100), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 151), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 217), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 92)

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 920, druki sejmowe nr 2938, 2962 i 2962-A).

99. posiedzenie komisji - 20.02.2023 r.

- Informacja Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o stanie lasów w Polsce – zasoby, funkcje, zagrożenia.

98. posiedzenie komisji - 08.02.2023 r.               

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 150), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 89), Komisji Środowiska (nr 98)

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 58. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw.

97. posiedzenie komisji - 07.02.2023 r.

Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 97), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 146)

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 901, druki sejmowe nr 2562, 2774 i 2774-A).

96. posiedzenie komisji - 04.01.2023

- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2023 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 22 – Gospodarka wodna; 41 – Środowisko; 51 – Klimat; 68 – Państwowa Agencja Atomistyki; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Babiogórskiego Parku Narodowego; Białowieskiego Parku Narodowego; Biebrzańskiego Parku Narodowego; Bieszczadzkiego Parku Narodowego; Parku Narodowego „Bory Tucholskie”; Drawieńskiego Parku Narodowego; Gorczańskiego Parku Narodowego; Parku Narodowego Gór Stołowych; Kampinoskiego Parku Narodowego; Karkonoskiego Parku Narodowego; Magurskiego Parku Narodowego; Narwiańskiego Parku Narodowego; Ojcowskiego Parku Narodowego; Pienińskiego Parku Narodowego; Poleskiego Parku Narodowego; Roztoczańskiego Parku Narodowego; Słowińskiego Parku Narodowego; Świętokrzyskiego Parku Narodowego; Tatrzańskiego Parku Narodowego; Parku Narodowego „Ujście Warty”; Wielkopolskiego Parku Narodowego; Wigierskiego Parku Narodowego; Wolińskiego Parku Narodowego (druk senacki nr 890, druki sejmowe nr 2653, 2831 i 2831-A).

95. posiedzenie komisji - 13.12.2022

Innowacyjne rozwiązania w gospodarce wodno-ściekowej.

94. posiedzenie komisji - 15.11.2022

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 134), Komisji Środowiska (nr 94)

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (druk senacki nr 854, druki sejmowe nr 2541, 2580 i 2580-A).

93. posiedzenie komisji - 15.11.2022

Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 93), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 133)

- Informacja ministra klimatu i środowiska na temat stanu prac nad projektem ustawy wdrażającej system kaucyjny w gospodarce odpadami.

92. posiedzenie komisji - 27.10.2022

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 51. posiedzeniu Senatu do ustawy o Centralnym Azylu dla Zwierząt.

91. posiedzenie komisji - 27.10.2022

Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 79), Komisji Środowiska (nr 91), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 131)

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 51. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii.

90. posiedzenie komisji - 25.10.2022 r.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 129), Komisji Środowiska (nr 90)

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk senacki nr 821, druki sejmowe nr 2634, 2644 i 2644-A).

89. posiedzenie komisji - 25.10.2022 r.               

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy – Kodeks wykroczeń (druk senacki nr 828, druki sejmowe nr 1971, 2603 i 2603-A).

88. posiedzenie komisji – 25.10.2022 r.

- Rozpatrzenie ustawy o Centralnym Azylu dla Zwierząt (druk senacki nr 827, druki sejmowe nr 2480, 2602 i 2602-A).

87. posiedzenie komisji - 24.10.2022 r.

Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 77), Komisji Środowiska (nr 87), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 187)

- Kryzys ekonomiczny w branży wodociągowo-kanalizacyjnej zagrożeniem ciągłości i jakości dostaw wody pitnej.

86. posiedzenie komisji - 05.10.2022

- Informacja Ministra Infrastruktury o gospodarowaniu wodami w Polsce w latach 2020–2021.

85. posiedzenie komisji - 09.09.2022

Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 85), Komisji Ustawodawczej (nr 267), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 74)

- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie katastrofy ekologicznej na rzece Odrze (druk senacki nr 792).

84. posiedzenie komisji - 02.08.2022

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 263), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 72), Komisji Środowiska (nr 84)

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej (druk senacki nr 780, druki sejmowe nr 2371, 2470 i 2470-A).

83. posiedzenie komisji - 30.06.2022

Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 83), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 66)

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 45. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

82. posiedzenie komisji - 28.06.2022

Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 65), Komisji Infrastruktury (nr 91), Komisji Środowiska (nr 82), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 169)

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 740, druki sejmowe nr 2262, 2283 i 2283-A).

81. posiedzenie komisji - 28.06.2022

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 743, druki sejmowe nr 2295 i 2316).

80. posiedzenie komisji - 08.06.2022

Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 80), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 63), Komisji Infrastruktury (nr 88)

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 44. posiedzeniu Senatu do ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków.

79. posiedzenie komisji - 07.06.2022

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 78), Komisji Środowiska (nr 79)

- Sektor biogazowy w Polsce – teraźniejszość i perspektywy rozwoju.

78. posiedzenie komisji - 18.05.2022

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 713, druki sejmowe nr 2181, 2210 i 2210-A).

77. posiedzenie komisji - 17.05.2022

Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 77), Komisji Infrastruktury (nr 87)

- Rozpatrzenie ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków (druk senacki nr 709, druki sejmowe nr 2223 i 2237).

76. posiedzenie komisji - 17.05.2022

Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 76), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 106)

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 700, druki sejmowe nr 2154, 2168 i 2168-A).

75. posiedzenie komisji - 11.04.2022

Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 75), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 74)

- Informacja Ministerstwa Klimatu i Środowiska na temat realizacji ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięcia poziomów recyklingu oraz innowacyjnych technologii spełniających wymogi BAT.

74. posiedzenie komisji - 22.03.2022

Posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 77), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 146), Komisji Środowiska (nr 74)

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne (druk senacki nr 655, druki sejmowe nr 2051, 2054 i 2054-A).

73. posiedzenie komisji - 08.03.2022

Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 73), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 120), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 59), Komisji Infrastruktury (nr 74), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 96)

- Morska energetyka wiatrowa w Polsce.

72. posiedzenie komisji - 02.03.2022

Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 58), Komisji Środowiska (nr 72), Komisji Ustawodawczej (nr 221)

- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach (druk senacki nr 619).

71. posiedzenie komisji - 15.02.2022

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 92), Komisji Środowiska (nr 71)

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 622, druki sejmowe nr 1947 i 1966).

70. posiedzenie komisji - 20.01.2022

Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 70), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 89), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 54)

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 36. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

69. posiedzenie komisji - 19.01.2022

Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 69), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 88)

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 612, druki sejmowe nr 1843 i 1851).

68. posiedzenie komisji - 04.01.2022

- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2022 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 22 – Gospodarka wodna; 41 – Środowisko; 51 – Klimat; 68 – Państwowa Agencja Atomistyki; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Babiogórskiego Parku Narodowego; Białowieskiego Parku Narodowego; Biebrzańskiego Parku Narodowego; Bieszczadzkiego Parku Narodowego; Parku Narodowego „Bory Tucholskie”; Drawieńskiego Parku Narodowego; Gorczańskiego Parku Narodowego; Parku Narodowego Gór Stołowych; Kampinoskiego Parku Narodowego; Karkonoskiego Parku Narodowego; Magurskiego Parku Narodowego; Narwiańskiego Parku Narodowego; Ojcowskiego Parku Narodowego; Pienińskiego Parku Narodowego; Poleskiego Parku Narodowego; Roztoczańskiego Parku Narodowego; Słowińskiego Parku Narodowego; Świętokrzyskiego Parku Narodowego; Tatrzańskiego Parku Narodowego; Parku Narodowego „Ujście Warty”; Wielkopolskiego Parku Narodowego; Wigierskiego Parku Narodowego; Wolińskiego Parku Narodowego (druk senacki nr 601, druki sejmowe nr 1624, 1819 i 1819-A).

67. posiedzenie komisji - 15.12.2021

Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 67), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 48)

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody.

66. posiedzenie komisji - 08.12.2021

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody (druk senacki nr 576, druki sejmowe nr 1728, 1739 i 1739-A).

65. posiedzenie komisji - 25.11.2021

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 76), Komisji Środowiska (nr 65), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 45)

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 33. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

64. posiedzenie komisji - 24.11.2021 r.

- Informacja Minister Klimatu i Środowiska na temat zadań priorytetowych i planu pracy resortu.

63. posiedzenie komisji - 17.11.2021 r.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 73), Komisji Środowiska (nr 63)

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 560, druki sejmowe nr 1704, 1707 i 1707-A).

62. posiedzenie komisji - 29.10.2021

Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 40), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 71), Komisji Środowiska (nr 62)

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 32. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

61. posiedzenie komisji - 26.10.2021

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 532, druki sejmowe nr 1588, 1645 i 1645-A).

60. posiedzenie komisji - 19.10.2021

Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 60), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 68)

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (druk senacki nr 510, druki sejmowe nr 1514, 1553 i 1553-A).

59. posiedzenie komisji - 19.10.2021

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 53), Komisji Środowiska (nr 59)

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk senacki nr 533, druki sejmowe nr 1400 i 1606).

58. posiedzenie komisji - 09.09.2021

Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 58), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 61), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 35)

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 29. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

57. posiedzenie komisji - 08.09.2021

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 60), Komisji Środowiska (nr 57)

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 486, druki sejmowe nr 1129, 1173 i 1424).

56. posiedzenie komisji - 08.09.2021

Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 56), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 78), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 59)

- Rozpatrzenie dokumentu: „Ocena funkcjonowania ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. z 2020 r. poz. 1645)” (druk senacki nr 479).

55. posiedzenie komisji - 05.08.2021

Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 55), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 33), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 95)

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

54. posiedzenie komisji - 05.08.2021

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 58), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 32), Komisji Środowiska (nr 54)

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28. posiedzeniu Senatu do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych.

53. posiedzenie komisji - 03.08.2021

Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 53), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 57)

- Rozpatrzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych (druk senacki nr 473, druki sejmowe nr 1394, 1415 i 1415-A).

52. posiedzenie komisji - 21.07.2021

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne (druk senacki nr 451, druki sejmowe nr 1281 i 1363).

51. posiedzenie komisji - 20.07.2021, 03.08.2021

Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 51), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 89), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 29)

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (druk senacki nr 445, druki sejmowe nr 1275, 1295 i 1295-A).

50. posiedzenie komisji - 20.07.2021

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 56), Komisji Środowiska (nr 50)

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 447, druki sejmowe nr 1346, 1369 i 1369-A).

49. posiedzenie komisji - 07.07.2021

Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 24), Komisji Ustawodawczej (nr 173), Komisji Środowiska (nr 49)

- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk senacki nr 390).

48. posiedzenie komisji - 07.07.2021

Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 48), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 47)

- Rozpatrzenie ustawy o gatunkach obcych (druk senacki nr 440, druki sejmowe nr 1187, 1253 i 1253-A).

47. posiedzenie komisji - 17.06.2021

Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 47), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 53)

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (druk senacki nr 426, druki sejmowe nr 1243, 1254 i 1254-A).

46. posiedzenie komisji - 27.05.2021

- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci, sporządzonej w Kumamoto dnia 10 października 2013 roku (druk senacki nr 405, druki sejmowe nr 1127 i 1181).

45. posiedzenie komisji - 27.05.2021

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 49), Komisji Środowiska (nr 45)

- Informacja na temat postanowienia wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-121/21 R Republika Czeska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

44. posiedzenie komisji - 13.05.2021

Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 20), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 48), Komisji Środowiska (nr 44)

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 24. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw.

43. posiedzenie komisji - 11.05.2021

Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 43), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 43)

- Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Gospodarowanie gruntami rolnymi Skarbu Państwa na obszarach parków narodowych oraz przyznawanie płatności w ramach wspólnej polityki rolnej na obszarach parków narodowych i krajobrazowych”.

42. posiedzenie komisji - 28.04.2021

Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 42), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 46)

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 369, druki sejmowe nr 1008, 1061 i 1061-A).

41. posiedzenie komisji - 28.04.2021

- Informacja Ministra Klimatu i Środowiska na temat gospodarowania odpadami medycznymi w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

40. posiedzenie komisji - 15.04.2021

Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 40), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 17), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 45)

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 23. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw.

39. posiedzenie komisji - 25.03.2021 r.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 76), Komisji Środowiska (nr 39)

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 22. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

38. posiedzenie komisji – 25.03.2021 r.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 43), Komisji Środowiska (nr 38)

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 346, druki sejmowe nr 957 i 1001).

37. posiedzenie komisji - 25.03.2021 r.

Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 37), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 36)

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 22. posiedzeniu Senatu do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.

36. posiedzenie komisji - 23.03.2021 r.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 34), Komisji Środowiska (nr 36)

- Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Przeciwdziałanie niedoborom wody w rolnictwie”.

- Lokalne Partnerstwa ds. Wody jako forma przeciwdziałania niedoborom wody.

35. posiedzenie komisji - 23.03.2021 r.

Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 35), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 58), Komisji Ustawodawczej (nr 141), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 72), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 14)

- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 331).

34. posiedzenie komisji - 23.03.2021 r.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 33), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 71), Komisji Środowiska (nr 34), Komisji Ustawodawczej (nr 140)

- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (druk senacki nr 308).

33. posiedzenie komisji - 18.03.2021 r.

Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 33), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 31)

- Rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 340, druki sejmowe nr 932, 958 i 958-A).

32. posiedzenie komisji - 18.03.2021 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 342, druki sejmowe nr 939, 959 i 959-A).

31. posiedzenie komisji - 17.02.2021

Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 31), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 12), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 65), Komisji Ustawodawczej (nr 131)

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 21. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska.

30. posiedzenie komisji - 16.02.2021

Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 30), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 41)

- Informacja Ministra Klimatu i Środowiska na temat „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”.

Polityka energetyczna Polski do 2040 r. (pdf.)

29. posiedzenie komisji - 04.02.2021 r.

- Populacja wilka w Polsce – aktualny stan, rejony występowania, potencjalne zagrożenia i sposoby przeciwdziałania im.

- Przypadki telazjozy wśród bieszczadzkich żubrów – przyczyny, objawy, poziom zachorowań, wpływ na rozwój populacji w Polsce.

- Zarządzanie populacją dzika w kontekście zwalczania wirusa afrykańskiego pomoru świń.

28. posiedzenie komisji - 28.01.2021 r.

Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 28), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 10), Komisji Ustawodawczej (nr 122), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 63)

- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk senacki nr 286).

27. posiedzenie komisji - 12.01.2021 r.

Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 27), Komisji Ustawodawczej (nr 115), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 29)

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 20. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie.

26. posiedzenie komisji - 05.01.2021 r.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 34), Komisji Środowiska (nr 26)

- Rozpatrzenie ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (druk senacki nr 302, druki sejmowe nr 809 i 835).

25. posiedzenie komisji - 04.01.2021 r.

- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 22 – Gospodarka wodna; 41 – Środowisko; 51 – Klimat; 68 – Państwowa Agencja Atomistyki; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Babiogórskiego Parku Narodowego; Białowieskiego Parku Narodowego; Biebrzańskiego Parku Narodowego; Bieszczadzkiego Parku Narodowego; Parku Narodowego „Bory Tucholskie”; Drawieńskiego Parku Narodowego; Gorczańskiego Parku Narodowego; Parku Narodowego Gór Stołowych; Kampinoskiego Parku Narodowego; Karkonoskiego Parku Narodowego; Magurskiego Parku Narodowego; Narwiańskiego Parku Narodowego; Ojcowskiego Parku Narodowego; Pienińskiego Parku Narodowego; Poleskiego Parku Narodowego; Roztoczańskiego Parku Narodowego; Słowińskiego Parku Narodowego; Świętokrzyskiego Parku Narodowego; Tatrzańskiego Parku Narodowego; Parku Narodowego „Ujście Warty”; Wielkopolskiego Parku Narodowego; Wigierskiego Parku Narodowego; Wolińskiego Parku Narodowego(druk senacki nr 294, druki sejmowe nr 640, 785 i 785-A).

24. posiedzenie komisji - 16.12.2020 r.

Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Kilmatu (nr 7), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 55), Komisji Środowiska (nr 24)

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 19. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

23. posiedzenie komisji - 15.12.2020 r.

Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 23), Komisji Ustawodawczej (nr 105), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 26)

- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk senacki nr 214).

22. posiedzenie komisji - 10.12.2020 r.

Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Kilmatu (nr 6), Komisji Środowiska (nr 22), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 48)

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 264, druki sejmowe nr 723, 728 i 728-A).

21. posiedzenie komisji - 30.09.2020

Posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 20), Komisji Środowiska (nr 21), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 37), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Kilmatu (nr 3)

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 16. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.

20. posiedzenie komisji - 24.09.2020 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 208, druki sejmowe nr 574, 593 i 593-A).

19. posiedzenie komisji - 10.09.2020 r.

- Wpływ planowanych rozwiązań legislacyjnych dotyczących odpadów komunalnych na możliwość obniżenia opłat.

- Wdrożenie modelu rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

- Możliwość wprowadzenia systemu kaucyjnego w Polsce.

18. posiedzenie komisji - 13.08.2020

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 17), Komisji Środowiska (nr 18)

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 14. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 14. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii.

17. posiedzenie komisji - 30.07.2020

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 167, druki sejmowe nr 437, 437-A i 502).

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk senacki nr 162, druki sejmowe nr 455, 480 i 480-A).

16. posiedzenie komisji - 30.07.2020

- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód transgranicznych, podpisanego w Białowieży dnia 7 lutego 2020 r. (druk senacki nr 170, druki sejmowe nr 400 i 492).

15. posiedzenie komisji - 15.07.2020

- Informacja na temat skażenia wód rzeki Baryczy.

- Stan infrastruktury poświęconej ochronie przed powodzią.

- Nakłady poniesione na utrzymanie, modernizację i budowę infrastruktury przeciwpowodziowej w latach 2016–2020.

- Realizacja inwestycji finansowanych z Banku Światowego i UE dotyczących ochrony przeciwpowodziowej.

- Kierunki polityki w zakresie gospodarki wodnej. Retencja i przeciwdziałanie skutkom suszy.

- Sprawy różne.

14. posiedzenie komisji - 01.06.2020

- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, podpisanej w Neuhardenberg dnia 10 października 2018 r. (druk senacki nr 124, druki sejmowe nr 346 i 362).

13. posiedzenie komisji - 5.03.2020 r.   

- Współpraca administracji rządowej i samorządowej – niezbędne narzędzie poprawy jakości powietrza w Polsce.

12. posiedzenie komisji - 25.02.2020 r.

- Zanieczyszczenie Morza Bałtyckiego bronią chemiczną pochodzącą z czasów II wojny światowej.

- Stan środowiska wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego i Zatoki Puckiej.

11. posiedzenie komisji - 19.02.2020 r.

- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2020 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 22 – Gospodarka wodna; 41 – Środowisko; 68 – Państwowa Agencja Atomistyki; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Babiogórskiego Parku Narodowego; Białowieskiego Parku Narodowego; Biebrzańskiego Parku Narodowego; Bieszczadzkiego Parku Narodowego; Parku Narodowego „Bory Tucholskie”; Drawieńskiego Parku Narodowego; Gorczańskiego Parku Narodowego; Parku Narodowego Gór Stołowych; Kampinoskiego Parku Narodowego; Karkonoskiego Parku Narodowego; Magurskiego Parku Narodowego; Narwiańskiego Parku Narodowego; Ojcowskiego Parku Narodowego; Pienińskiego Parku Narodowego; Poleskiego Parku Narodowego; Roztoczańskiego Parku Narodowego; Słowińskiego Parku Narodowego; Świętokrzyskiego Parku Narodowego; Tatrzańskiego Parku Narodowego; Parku Narodowego „Ujście Warty”; Wielkopolskiego Parku Narodowego; Wigierskiego Parku Narodowego; Wolińskiego Parku Narodowego (druk senacki nr 70, druki sejmowe nr 112, 112-A, 204 i 204-A).

10. posiedzenie komisji - 6.02.2020 r.   

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 4. posiedzeniu Senatu do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.

9. posiedzenie komisji - 05.02.2020

- Informacja Ministra Klimatu na temat zadań priorytetowych i planu pracy resortu.

8. posiedzenie komisji - 4.02.2020 r.     

- Problemy gospodarki odpadami z punktu widzenia samorządów. Szanse związane z wdrożeniem gospodarki o obiegu zamkniętym.

7. posiedzenie komisji - 30.01.2020

- Rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 59, druki sejmowe nr 159 i 175).

6. posiedzenie komisji - 17.01.2020

Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 6), Komisji Środowiska (nr 6)

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 3. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

5. posiedzenie komisji - 15.01.2020

- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 3. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. posiedzenie komisji - 14.01.2020

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk senacki nr 33, druki sejmowe nr 119, 120 i 120-A).

3. posiedzenie komisji - 09.01.2020

Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 4), Komisji Środowiska (nr 3)

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk senacki nr 28, druki sejmowe nr 87, 93 i 93-A).

2. posiedzenie komisji - 17.12.2019

- Wybór zastępców przewodniczącego komisji.

- Sprawy różne.

1. posiedzenie komisji - 13.11.2019

- Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Licznik wizyt

Dzisiaj: 223
Razem: 1688092