8 stycznia 2012 r.

Senator wziął udział w corocznym spotkaniu ruchów i stowarzyszeń katolickich z diecezji zamojsko-lubaczowskiej, zorganizowanym w Katedrze Zamojskiej. Wierni diecezji zamojsko-lubaczowskiej modlili się również, by podziękować za posługę pasterską bpa Wacława Depo. Na uroczystej Eucharystii byli obecni biskupi Jan Śrutwa i Mariusz Leszczyński, kapłani, osoby życia konsekrowanego, rodzina, przedstawiciele władz i parlamentu.

Następnie uczestniczył w Jasełkach w wykonaniu Parafialnego Teatrzyku „Uciecha” oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej z Lipska - zorganizowanych w Białowoli.

9 stycznia 2012 r.

Senator wykonywał obowiązki w Biurze Senatorskim w Zamościu.

Następnie uczestniczył w spotkaniu Prawa i Sprawiedliwości Okręgu nr 7-Chełm w Zamościu.

10 stycznia 2012 r.

Senator uczestniczył w konferencji „Samorząd Terytorialny w Polsce - problemy i zagrożenia” w Sejmie RP.

11 stycznia 2012 r.

5. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia była informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca planowanych zamierzeń resortu; informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat harmonogramu prac nad pakietem projektów rozporządzeń.

8. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Senator wziął udział w posiedzeniu Zespołu Rolnego PiS.

Następnie uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Warszawie.

14 stycznia 2012 r.

Senator uczestniczył w spotkaniu opłatkowym Szkół Prymasowskich połączonych z 10-leciem nadania imienia gimnazjum w Mirczu.

Następnie wziął udział w spotkaniu opłatkowym NSZZ „Solidarność” w Zamościu.

 15 stycznia 2012 r.

Senator uczestniczył w uroczystym spotkaniu opłatkowym związkowców z województwa lubelskiego zorganizowanym przez Teresę Hałas - Przewodniczącą Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” w Lublinie i Antoniego Skurę - Przewodniczącego Rady Powiatowej NSZZ RI „Solidarność” w Zamościu. W spotkaniu uczestniczyli również: Sławomir Zawiślak - Poseł na Sejm RP; Franciszek Kawa - Wójt Gminy Susiec; Piotr Pasieczny - Wójt Gminy Tarnawatka; Robert Jakubiec - Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej; Kazimierz Ściseł - przedstawiciel Zarządu Oddziału NSZZ „Solidarność” w Zamościu, radni powiatu zamojskiego PiS oraz działacze, członkowie i sympatycy Związku. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Rektoralnym Św. Katarzyny, którą odprawił J.E. ks. Biskup Mariusz Leszczyński. W koncelebrze udział wzięli rektor kościoła św. Katarzyny ksiądz prałat Zdzisław Ciżmiński oraz diecezjalny duszpasterz rolników ksiądz Józef Bednarski. Po Mszy św. goście spotkali się w Gościńcu Kanclerz. Zaproszonych gości i rolników powitali: Teresa Hałas, Antoni Skura, i Jerzy Chróścikowski, składając życzenia wszystkiego dobrego w nowym 2012 roku. J.E. Ks. Bp. Mariusz Leszczyński składając obecnym życzenia podkreślił szczególną rolę rolników w życiu całego narodu, mówił iż: „Żywią i bronią”. Podkreślił również rolę władz związku, które idą w dobrym kierunku aby poprawić sytuację polskiego rolnika. Uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem, składając sobie wzajemnie serdeczne życzenia. W trakcie spotkania można było pokolędować częstując się różnymi wigilijnymi smakołykami. W pogodny nastrój wprowadzał gości chórek z parafii p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Lipsku.

17 stycznia 2012 r.

Senator uczestniczył w inauguracyjnym posiedzeniu Społecznej Rady TVR w Agencji Rynku Rolnego w Warszawie.

18 stycznia 2012 r.

6. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia było rozpatrzenie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.

Senator wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami organizacji rolniczych i związków zawodowych w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Spotkanie poświęcone było m.in. omówieniu aktualnej sytuacji na poszczególnych rynkach rolnych, podsumowaniu polskiej prezydencji w zadaniach realizowanych przez resort rolnictwa oraz omówieniu pakietu legislacyjnego Wspólnej Polityki Rodnej na lata 2014-2020. Minister Marek Sawicki przedstawił obecnym materiał zawierający ocenę pakietu legislacyjnego WPR do 2020 i zaapelował o zgłaszanie ewentualnych uwag do końca stycznia br. Podkreślał bardzo istotną rolę Wspólnej Polityki Rolnej i zachęcał do aktywności w debacie publicznej polskie organizacje rolnicze. Podczas spotkania poruszono również kwestie składki zdrowotnej a także propozycji wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie. Przewodniczący Jerzy Chróścikowski zabrał głos w sprawie składki zdrowotnej i zaznaczył, że NSZZ RI „Solidarność” już dwukrotnie w swoich stanowiskach odrzucił projekty ustawy i apelował o kolejne konsultacje społeczne. Ponadto Jerzy Chróścikowski podkreślił istotną rolę dochodowości w rolnictwie i przypomniał, że Związek jest bardzo aktywny podczas trwającej debaty dotyczącej Wspólnej polityki Rolnej. Jan Duda członek Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność podniósł podczas spotkania kwestie uboju zwierząt gospodarskich.

19 stycznia 2012 r.

4. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji.

7. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia było rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 4. posiedzeniu Senatu do ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.

20-21 stycznia 2012 r.

Senator wziął udział w Międzynarodowych Targach Grune Woche (Zielony Tydzień) w Berlinie. Po raz kolejny biorą w nich udział polskie firmy, które promują polskie produkty, zwłaszcza jabłka. Berlińskie targi są najważniejszym i największym spotkaniem producentów i przetwórców żywności z całego świata. Na targach polskie firmy wystawiają się pod hasłem „Polska smakuje”. Impreza gromadzi co roku tłumy, które nie tylko chcą spróbować narodowych przysmaków, ale także kupić wysokiej jakości żywność i trunki. Podczas targów odbywają się też występy zespołów ludowych, konkursy czy pokazy rękodzielnictwa.

Senator uczestniczył w Międzynarodowym Panelu Biznesowym w Berlinie na temat: „Bezpieczeństwo żywnościowe i Zielona gospodarka: Wyzwania oraz szanse”. Podczas głównej debaty oraz sesji panelowej przedstawiciele z dziedziny polityki, biznesu oraz nauki przedstawili wszelkie możliwości w celu zwiększenia produktywności w przemyśle rolno-spożywczym oraz w użyciu naturalnych zasób jak glebę i wodę w sposób zrównoważony. Celem było stworzenie lepszej podstawy na rzecz rozwinięcia średnio oraz długo-terminowych polityk i strategii oraz polepszenie współpracy pomiędzy polityką, biznesem i nauką.

21 stycznia 2012 r.

W spotkaniu opłatkowym członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości w Zamościu brał udział asystent Senatora RP.

22 stycznia 2012 r.

Senator wziął udział w spotkaniu opłatkowym rolników z Gminy Gózd (powiat radomski). Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji Rolników Gminy Gózd w Kościele pw. Św. Józefa w Kuczkach. Po mszy św. goście spotkali się w Domu Parafialnym.

Następnie spotkał się z dziećmi rolników będących na koloniach zimowych w Zakopanem.

23 stycznia 2012 r.

Senator uczestniczył w posiedzeniu Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Lublinie.

24 stycznia 2012 r.

Senator uczestniczył w konferencji „Niekonwencjonalne złoża węglowodorów – szanse i zagrożenia” w Senacie. Konferencja została zorganizowana z inicjatywy wicemarszałka Jana Wyrowińskiego i Komisji Gospodarki Narodowej. Wzięli w niej udział senatorowie, posłowie, wiceminister gospodarki Maciej Kaliski, byli główni geolodzy kraju Henryk Jezierski, Mariusz Orion Jędrysek i Krzysztof Szamałek, dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego Jerzy Nawrocki, przedstawiciele resortów środowiska i spraw zagranicznych, urzędów marszałkowskich i sejmików wojewódzkich, na terenie których trwają prace poszukiwawcze, PGNiG, PKN Orlen, Grupy LOTOS, organizacji rządowych i pozarządowych, a także naukowcy.

Następnie wziął udział w spotkaniu dotyczącym organizacji związków zorganizowanym w Mazowieckiej Izbie Rolniczej.

25 stycznia 2012 r.

Senator wziął udział w spotkaniu partnerów projektu „BERAS Implementation 2010-2013” zorganizowanym w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie.

9. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

26 stycznia 2012 r.

Senator wziął udział w spotkaniu z Nuncjuszem Apostolskim Arcybiskupem Celestino Migliore, który przebywał z wizytą w Polsce z okazji trwającego w dniach 18-25 stycznia Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

Następnie uczestniczył w Noworocznej Gali Agrobiznesu w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Gala uroczyście zakończyła II Konfrontacje „Drogi do AgroSukcesu”.

27 stycznia 2012 r.

Senator wykonywał obowiązki w Biurze Senatorskim w Zamościu.

28 stycznia 2012 r.

Senator uczestniczył w spotkaniu opłatkowym NSZZ RI „Solidarność” w GOK w Starym Zamościu.

29 stycznia 2012 r.

Senator wziął udział w spotkaniu z zarządem Stowarzyszenia Przyjaciół Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach.

30 stycznia 2012 r.

Senator wykonywał obowiązki w Biurze Senatorskim w Zamościu.

31 stycznia 2012 r.

10. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

11. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

12. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Senator uczestniczył w noworocznym spotkaniu marszałka Senatu z korpusem dyplomatycznym.

Następnie wziął udział w posiedzeniu Prezydium Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Warszawie.

1 lutego 2012 r.

5. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji.

13. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

14. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

8. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia było pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie wezwania Rządu RP, Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej do aktywnego działania na rzecz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału między państwa członkowskie Unii Europejskiej środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników (druk senacki nr 31).

9. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 52, druki sejmowe nr 156, 164 i 164-A).

10. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia było rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 5. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

2 lutego 2012 r.

Senator wziął udział w uroczystości Ingresu Arcybiskupa Wacława Depo na Jasnej Górze.

3 lutego 2012 r.

Senator uczestniczył w XXXVII Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie.

5 lutego 2012 r.

Senator uczestniczył w posiedzeniu Małopolskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Nowym Sączu.

6 lutego 2012 r.

Senator spotkał się z dziećmi rolników będących na koloniach zimowych w Muszynie i Zakopanem.

8 lutego 2012 r.

11. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia było rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2012 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Rolnictwo; Rozwój wsi; Rynki rolne; Rybołówstwo; Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; Rezerwy celowe; Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Funduszu Emerytalno-Rentowego; Funduszu Prewencji i Rehabilitacji; Funduszu Administracyjnego; Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych; Agencji Rynku Rolnego; Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Agencji Nieruchomości Rolnych; Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie; Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; Polskiego Klubu Wyścigów Konnych (druk senacki nr 53, druki sejmowe nr 44, 134 i 134-A).

15. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Senator wziął udział w spotkaniu w ramach Forum Debaty Publicznej pt. „Organizmy modyfikowane genetycznie - Konieczność czy wybór? Szansa czy zagrożenie?”, zorganizowanym w Pałacu Prezydenckim.

9 lutego 2012 r.

Senator uczestniczył w debacie ekspertów poświęconej funduszom europejskim i budżetowi polityki spójności UE na lata 2014-2020, zorganizowanej przez Fundację „Akademia Samorządności” w hotelu Sheraton. W debacie uczestniczyli: prof. Tomasz Grosse (Polska Akademia Nauk), dr Jerzy Kwieciński (Business Center Club), prof. Marek Kozak (Uniwersytet Warszawski), prof. Jacek Szlachta (Szkoła Główna Handlowa) i prof. Janusz Zaleski (Politechnika Wrocławska). Debatę moderował Tomasz Poręba, europoseł PiS i członek Komisji Polityki Regionalnej Parlamentu Europejskiego. Konferencję otworzyło wystąpienie Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.

11 lutego 2012 r.

Senator wykonywał obowiązki w Biurze Senatorskim w Zamościu.

Następnie uczestniczył w uroczystej Mszy Świętej odprawionej w kaplicy zakonnej w Łabuńkach z okazji Światowego Dnia Chorego. Mszy świętej przewodniczył Dziekan Dekanatu Krasnobród ks. dr Eugeniusz Derdziuk. Oprawę muzyczną zapewnił zespół Sitanianie z Sitańca.

12 lutego 2012 r.

Senator był gościem programu dla rolników „Wieś to też Polska” w Telewizji Trwam.

13 lutego 2012 r.

Senator uczestniczył w konferencji „Opieka nad osobami niesamodzielnymi w Polsce - potrzeba zmian” zorganizowane przez senacką Komisję Rodziny i Polityki Społecznej.

14 lutego 2012 r.

12. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia była informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sposobu obliczania dochodowości w rolnictwie; informacja Ministra Finansów na temat zasad opodatkowania dochodów rolniczych obowiązujących w polskim prawie; informacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej na temat zakresu wsparcia socjalnego rolników; zakres podmiotowy i przedmiotowy obciążeń publicznoprawnych w rolnictwie – wystąpienie prof. Beaty Jeżyńskiej z Katedry Prawa Rolnego i Gospodarki Gruntami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; informacja Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na temat metodologii badań dochodów w rolnictwie; poziom i struktura dochodów rodzin rolniczych z gospodarstw prowadzących rachunkowość – wystąpienie prof. Andrzeja Kowalskiego z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

16. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

17. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

15 lutego 2012 r.

6. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji.

Senator wziął udział w konferencji surowcowo- technicznej pt. "Wyniki techniczno-produkcyjne kampanii 2011/12", zorganizowanej przez Stowarzyszenie Techników Cukrowników w Domu Technika NOT w Warszawie.

16 lutego 2012 r.

6. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji.

17 lutego 2012 r.

Senator uczestniczył w posiedzeniu prezydium Komitetu Copa, które odbyło się w Sekretariacie Komitetów Copa-Cogeca w Brukseli.

18 lutego 2012 r.

Senator wziął udział w uroczystym rozstrzygnięciu ogólnopolskiego konkursu Wójt Roku 2011. Organizatorem konkursu jest Redakcja Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A., a honorowy patronat nad nim sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. W jedenastej edycji konkursu zwyciężył wójt gminy Pałecznica (woj. małopolskie) Marcin Gaweł.

19 lutego 2012 r.

Senator wziął udział uroczystościach jubileuszowych z okazji przypadającej w tym roku XXXI rocznicy podpisania Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich.

Następnie uczestniczył w posiedzeniu Podkarpackiej Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

20 lutego 2012 r.

Senator wykonywał obowiązki w Biurze Senatorskim w Zamościu.

Senator uczestniczył w uroczystej prezentacji pierwszego z 16 zaplanowanych tomów z serii „Opera Omnia” dzieł Kardynała Josepha Ratzingera. Prezentację zorganizowano w auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

21 lutego 2012 r.

Senator spotkał się z dziećmi rolników będących na koloniach zimowych w Zakopanem.

22 lutego 2012 r.

Senator uczestniczył w seminarium pt. „Pakiet legislacyjny WPR -propozycje modyfikacji oraz możliwe skutki dla polskiego rolnictwa” w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas burzliwej debaty prelegenci zaprezentowali możliwe skutki pakietu w stosunku dla rozwoju polskiego rolnictwa.

24 lutego 2012 r.

Senator wziął udział w szkoleniu dla rolników w ramach projektu „BERAS Implementation 2010-2013” zorganizowanym przez NSZZ RI „Solidarność” w Tarnogrodzie.

25 lutego 2012 r.

Senator uczestniczył w zgromadzeniu fundatorów Fundacji Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w sali duszpasterskiej przy kościele św. Katarzyny w Zamościu.

26 lutego 2012 r.

Senator wziął udział w spotkaniu z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim w Zamojskim Domu Kultury. Lider PiS wzywał szczelnie wypełnioną salę Zamojskiego Domu Kultury do aktywności, odpowiadał też na pytania publiczności dotyczące m.in. katastrofy smoleńskiej, polskiej polityki zagranicznej, otwartych funduszy emerytalnych, listy leków refundowanych czy wydobycia gazu łupkowego w Polsce. W spotkaniu wzięli również udział posłowie: Joachim Brudziński i Sławomir Zawiślak. Wcześniej - w biurze poselskim Sławomira Zawiślaka odbyło się spotkanie z dziennikarzami i konferencja prasowa prezesa PiS.

27 lutego 2012 r.

Senator uczestniczył w spotkaniu członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości powiatu zamojskiego.

28 lutego 2012 r.

Senator wziął udział w posiedzeniu Prezydium Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w gmachu Sejmu RP. Tematem przewodnim, który przyświecał spotkaniu była dyskusja dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniająca rozporządzenie w sprawie minimalnych norm dopłat unijnych wobec rolników z dnia 11 marca 2010 r.

Senator uczestniczył w Brukseli w posiedzeniu organizowanym przez Komisję Rybołówstwa Parlamentu Europejskiego, które poświęcone było reformie wspólnej polityki rybołówstwa. Podczas posiedzenia, w którym uczestniczyła Maria Damanaki komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, Ulrike Rodust przedstawiła reformę podstawowego rozporządzenia WPR (Wspólnej Polityki Rybołówstwa), Struan Stevenson omówił wspólną organizację rynku oraz rolę organizacji producenckich, natomiast Alain Cadec przedstawił perspektywy Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Maria Damanaki wskazywała, że najważniejszym elementem proponowanej reformy jest zrównoważone zarządzania rybołówstwem oraz odbudowa i utrzymanie zdrowych stad ryb. W dyskusji głos zabrali przedstawiciele parlamentów narodowych, senator Jerzy Chróścikowski poinformował, że Rząd Polski zgadza się z Komisją Europejską, że dotychczasowe rozwiązania okazały się nieskuteczne. Ponadto istniejące rozproszenie w wielu aktach prawnych przepisów regulujących materię rybołówstwa nie sprawdziło się, dlatego celowe jest ich ujednolicenie. W dalszej wypowiedzi odniósł się do zagadnień związanych z regionalizacją rybołówstwa na poszczególnych akwenach rybackich: rolą i zadaniami organizacji producenckich i związków zawodowych w kształtowaniu przeszłych rozwiązań: systemem etykietowania – konsument musi mieć zapewniony produkt bardzo dobrej jakości. Poruszył także sprawę znaczenia rybołówstwa tradycyjnego, jego finansowania oraz promowania kapitału ludzkiego i dialogu społecznego.

29 lutego 2012 r.

18. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Senator RP Jerzy Chróścikowski brał udział w posiedzeniu Prezydium Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Warszawie.

1 marca 2012 r.

Senator uczestniczył w obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych ” w Lublinie i w Piaskach.

2 marca 2012 r.

Senator wziął udział w Gali Finałowej XXVIII Plebiscytu Tygodnika Zamojskiego na 10 Najlepszych i Najpopularniejszych Sportowców oraz 5 Trenerów na Zamojszczyźnie w 2011 r. W tegorocznej edycji Plebiscytu wzięło udział 46 sportowców i 20 trenerów. O ostatecznej kolejności zdecydowali czytelnicy TZ, którzy przez dwa miesiące oddawali głosy na swoich faworytów. Pierwsze miejsce wśród sportowców przypadło Dawidowi Kolai z Zamojskiego Klubu Karate Kyokushin. Najlepszym i najpopularniejszym trenerem został Ryszard Radliński z Sorgi Zamość (sumo). Wśród gości byli m.in. posłowie na Sejm RP: Sławomir Zawiślak, Piotr Szeliga, Mariusz Grad, Marek Poznański; Tomasz Pękalski - członek zarządu województwa lubelskiego; Marcin Zamoyski - prezydent Zamościa, Tadeusz Garaj - burmistrz Hrubieszowa, Wojciech Żukowski - burmistrz Tomaszowa Lubelskiego i Mariusz Zając - burmistrz Tyszowiec. Gościem specjalnym Plebiscytu był Michał Listkiewicz. W przerwie można było obejrzeć pokaz Patryka Kawki z Krasnobrodu - dwukrotnego mistrza świata seniorów w tańcu electric boogie. Był również występ kwartetu gitarowego z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zamościu. Uroczystość zorganizowano w „Browarze Zamość”.

3-11 marca 2012 r.

Senator uczestniczył w wyjeździe studyjnym rolników z NSZZ RI ,,Solidarność'' do Włoch. W trakcie wyjazdu członkowie Rolniczej Solidarności spotkali się z rolnikami włoskimi m.in. z przedstawicielami największego we Włoszech rolniczego związku zawodowego COLDIRETTI zrzeszającego rolników indywidualnych i zwiedzali gospodarstwa rolne. W środę 5 marca rolnicy brali udział w Audiencji Generalnej u Ojca Świętego Benedykta XVI.

6 marca 2012 r.

W uroczystości „Chopin w Poturzynie” w 202 rocznicę urodzin kompozytora (1810-2012) w Szkole Podstawowej w Poturzynie udział wzięli asystenci Senatora RP. Jak mówi historia to tutaj Chopin latem 1830 roku odwiedził swojego najlepszego przyjaciela i admiratora Tytusa Woyciechowskiego. Spędził w jego towarzystwie półtora tygodnia. Kilka miesięcy później - w grudniu, opuścił Polskę na zawsze. Zamieszkał w Paryżu, zdobył sławę, ale nigdy nie przestał tęsknić za krajem, przyjacielem i jego Poturzynem. Pamięć miejsca, wrażenia z pobytu w tym urokliwym zakątku, wg słów Jarosława Iwaszkiewicza - znawcy twórczości Chopina, artysta utrwalił w kilku utworach. W programie uroczystości był m.in.: montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. F. Chopina w Poturzynie, wykład Łucji Watras nt. Chopina i jego czasów autorstwa, koncert Grupy Kameralnej Orkiestry Symfonicznej im. K. Namysłowskiego z Zamościa, wernisaż wystawy rysunków Benka Homziuka z Instytutu Sztuk Pięknych na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie „Chopin - improwizacje”. A także wiersze Eugeniusza Cybulskiego tematycznie związane z postacią Chopina oraz temat dodatkowy: wykład historyka sztuki i wykładowcy na Wydziale Artystycznym UMCS Kazimierza Parfianowicza „Ikona Matki Boskiej Smoleńskiej, święta relikwia Rzeczypospolitej”.

10 marca 2012 r.

W uroczystym spotkaniu z okazji Dnia Kobiet zorganizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich z Barchaczowa brał udział asystent Senatora RP.

12 marca 2012 r.

Senator wykonywał obowiązki w Biurze Senatorskim w Zamościu.

13 marca 2012 r.

19. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

13. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia było pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego (druk senacki nr 48).

Senator uczestniczył w seminarium naukowym: "Przywrócenie równowagi ekologicznej ekosystemów morskich priorytetem reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa UE". Seminarium organizowane przez koalicję OCEAN2012 skierowane było przede wszystkim do decydentów odpowiedzialnych za ostateczny kształt zreformowanej Wspólnej Polityki Rybołówstwa, od której zależy czy uda się odwrócić obecny trend nadmiernej eksploatacji zasobów morskich. Spotkaniu towarzyszyła wystawa „Ryby mają głos” Klubu Gaja przybliżająca problematykę przełowienia w skali Polski i świata poprzez prezentację fotografii autorstwa belgijskiego artysty Dosa Winkela.

14 marca 2012 r.

7. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji.

Senator wziął udział w proteście przeciw planowanemu przez rząd podniesieniu wieku emerytalnego do 67 lat „Brońmy swoich praw”. Manifestacja ruszyła spod placu Trzech Krzyży. Organizatorem protestu było Prawo i Sprawiedliwość. Zgromadzeni maszerowali z polskimi flagami oraz sztandarami "Solidarności". Manifestowano: "Władza wasza - bieda nasza", "Ręce precz od emerytur", "Dość pustych obietnic", "PO = kłamstwa o gospodarce i kłamstwa o Smoleńsku", "Dał nam przykład Victor Orban, jak zwyciężać mamy". Jarosław Kaczyński, powitany gromkimi brawami wygłosił krótką mowę, w której oskarżył PO o oszustwo Polaków. Mówił, że "gdy pytamy polityków Platformy, czemu nie mówili nic o reformie emerytur przed wyborami, odpowiadają, że to oznaczałoby dla nich przegraną". Uroczyście odśpiewano hymn narodowy, po którym pochód wyruszył przy dźwiękach "Żeby Polska była Polską". Po drodze wznoszono liczne hasła antyrządowe typu "Znajdzie się kij na Tuska ryj", czy "Ani centa dla Vincenta". Uczestnikom rozdano czerwone kartki. Parę chwil przed 19:00 demonstracja dotarła przed Kancelarię Premiera. Zabrzmiały wtedy nuty utworu "Plagi Tuska" w wykonaniu Jana Pietrzaka. Tłum wznosił w górę czerwone kartki oznaczające sprzeciw w kierunku polityki rządu Platformy Obywatelskiej. Jarosław Kaczyński określił działania rządu jako nieudolne i nikczemne, przerzucające skutki swoich błędów na najsłabszych - emerytów i chorych. Stwierdził, że w ostatnich miesiącach obroty aptek spadły. Jest to spowodowane brakiem środków finansowych na wykup leków. Apelował, iż Polska powinna mieć rząd sprawiedliwy i uczciwy oraz zapewnił, że do tego dojdzie. Finałem manifestacji było patriotyczne odśpiewanie hymnu narodowego.

15 marca 2012 r.

Senator uczestniczył w spotkaniu z prof. Janem Szyszko nt. „GMO - mity i fakty w świetle prawa i praktyki” w Sejmie RP.

W XVIII Finale Plebiscytu ReWizji Tomaszowskich na Najpopularniejszych Sportowców i Trenerów oraz Podsumowanie Roku Sportowego 2011 w Tomaszowskim Domu Kultury brał udział asystent Senatora RP.

W II Finale Plebiscytu na Najlepszego Sportowca i Trenera Zamościa 2011 roku TVK ZAMOŚĆ brał udział asystent Senatora RP.

16 marca 2012 r.

Senator wykonywał obowiązki w Biurze Senatorskim w Zamościu.

Następnie wziął udział w spotkaniu z rolnikami z Hrubieszowa i okolic zorganizowanym w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie.

17 marca 2012 r.

Senator uczestniczył w konferencji „Wspólna Polityka Rolna 2013 plus - reforma na rozdrożu” w Jasionce k. Rzeszowa. Organizatorem debaty był Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki. Konferencję poprzedziło złożenie wieńców na grobie ś.p. Józefa Ślisza oraz uroczysta msza święta w jego intencji w kościele parafialnym w Łące. W takcie mszy świętej miało miejsce nadanie ś.p. Józefowi Śliszowi pośmiertnie Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odroczenia Polski, które zostało wręczone wdowie Stanisławie Ślisz.

18 marca 2012 r.

Senator wziął udział w proteście przeciwko dyskryminacji TV Trwam w Lublinie. Marsz w obronie wolności mediów w Polsce rozpoczął się przed ratuszem. Potem jego uczestnicy przeszli na plac Litewski. Nieśli transparenty z napisami: "Żądamy dla Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym", "Kradną wolność! Widzisz to?". Mieli ze sobą biało-czerwone flagi, związkowe flagi Solidarności. Wznosili okrzyki: "Nie oddamy wam Telewizji Trwam!", "Chcemy prawdy o Smoleńsku!", "Znajdą się taczki dla Tuska paczki!". W marszu uczestniczyli parlamentarzyści PiS i Solidarnej Polski, związkowcy "Solidarności", członkowie Obozu Narodowo-Radykalnego. Według szacunków policji w manifestacji uczestniczyło 3,5 - 4 tys. ludzi.

19 marca 2012 r.

Senator uczestniczył w spotkaniu z rolnikami w Białymstoku.

20 marca 2012 r.

Senator uczestniczył w konferencji pt. „Gaz łupkowy - warunki konieczne” w Sejmie RP. Konferencję zorganizował Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość i dotyczyła ona eksploatacji złóż gazu łupkowego w Polsce w trzech aspektach: prawnym, branżowym i politycznym. Wśród mówców znaleźli się m.in. Krzysztof Kwiecień - ekspert ds. energetycznych, Piotr Naimski - poseł PiS i specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego oraz Jacek Wróblewski - Prezes Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. Głos w tej ważnej dla polski sprawie zabrał również prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

22 marzec 2012 r.

Senator wziął udział w konferencji „100 lat spółdzielczości - wyzwania na przyszłość” w Senacie RP. Konferencję zorganizowała Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z ogłoszonym przez ONZ w 2012 r. Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości. Wzięli w niej udział przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, związków i organizacji spółdzielczych, samorządu spółdzielczego i rolniczego, eksperci, reprezentanci ośrodków doradztwa rolniczego, związków i organizacji rolniczych, a także rolnicy.

23 marca 2012 r.

Senator uczestniczył w posiedzeniu Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”. Poruszono na nim kwestie trwających protestów rolniczych w województwach Zachodniopomorskim i Kujawsko-Pomorskim. Rada Krajowa NSZZ RI „Solidarność” wyraziła swój zdecydowany sprzeciw wobec podniesienia wieku emerytalnego dla rolników. Podjęto także decyzje o zaskarżeniu do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o składce zdrowotnej dla rolników. Podczas posiedzenia podjęto także wiele innych uchwał, między innymi uchwałę wspierająca strajk rolników protestujących w Bydgoszczy. W związku z tym ustalono, iż w dniu 26 marca br. o godz. 12.00 związkowcy na czele z Radą Krajową NSZZ RI „Solidarność” będą wspólnie uczestniczyć w proteście w gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Podjęto decyzję o powołaniu Ogólnokrajowego Komitetu koordynującego protesty rolników, w którego skład weszli: Edward Kosmal (woj. zachodniopomorskie), Janusz Walczak i Antoni Kuś (woj. kujawsko - pomorskie), Jan Bodak (woj. pomorskie) oraz Artur Mackiewicz (woj. dolnośląskie). Ponadto podjęto uchwały w sprawie: klęsk w uprawach rolnych (wymarznięcia), modulacji - czyli potrąceń 10% płatności obszarowych powyżej 5 000 tys. euro, obniżenia kosztów produkcji rolnej, w tym pełnego zwrotu akcyzy do paliwa rolniczego.

24 marca 2012 r.

Senator wziął udział w spotkaniu nt. „Modelowe gospodarstwo BERAS” zorganizowanym w ramach projektu BERAS Implementation 2010-2013 przez NSZZ RI „Solidarność” w Gospodarstwie Ekologicznym Państwa Obszańskich w Tarnogrodzie. W spotkaniu uczestniczyli m.in. : Stanisław Gogacz - Senator RP , Kazimierz Gołojuch - Poseł na Sejm RP, Michał Rzytki - przedstawiciel MRiRW, Eugeniusz Stróż - Wójt Gminy Tarnogród, Agnieszka Wolska-Bocheńska - Dyrektor Biura Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego, Stefan Krauz - kierownik Zespołu Doradztwa Rolniczego w Biłgoraju oraz rolnicy. Spotkanie miało na celu prezentację modelowego gospodarstwa ekologicznego.

25 marca 2012 r.

Senator uczestniczył w II Zjeździe Okręgowym Prawa i Sprawiedliwości we Włodawie. Zadaniem Zjazdu był wybór Prezesa Zarządu Okręgowego, Członków Zarządu Okręgowego oraz członka Regionalnej Komisji Rewizyjnej. W Zjeździe uczestniczyło 193 członków PiS reprezentujących okręg wyborczy składający się z 10 powiatów byłych województw: Biała Podlaska, Chełm i Zamość. W wyniku głosowania ponownie prezesem okręgu został poseł Sławomir Zawiślak.

26 marca 2012 r.

Senator brał udział w proteście rolników przed Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy. Protestujący rolnicy domagają się od rządu przede wszystkim szybkiej pomocy finansowej w niwelowaniu skutków wymarznięcia ozimin: stuzłotowej dopłaty do każdego przesiewanego wiosną hektara, zwiększenia dopłat do tzw. paliwa rolniczego i uruchomienia niskooprocentowanych kredytów klęskowych zwłaszcza na terenach objętych klęską żywiołową. Sprzeciwiają się także podniesieniu wieku emerytalnego do 67 lat.

27 marca 2012 r.

14. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia była informacja Głównego Urzędu Statystycznego o wynikach Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. oraz informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wykorzystania na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich danych wynikających z Powszechnego Spisu Rolnego, a także uwzględnienia ich w kształtowaniu wspólnej polityki rolnej.

20. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

21. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

27-29 marca 2012 r.

Senator uczestniczył w 66. Kongresie FNSEA we Francji.

30 marca 2012 r.

Senator uczestniczył w negocjacjach z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markiem Sawickim w sprawie rolników poszkodowanych w wyniku złego przezimowania upraw. Spotkanie odbyło się po posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa zwołanej na prośbę protestujących rolników z woj. kujawsko-pomorskiego i zakończyło się podpisaniem wspólnych ustaleń m.in. uznano tegoroczne skutki złego przezimowania upraw za klęskę żywiołową i rolnicy zostaną objęci programem pomocowym.

Następnie wziął udział w manifestacji przed Sejmem RP, w dniu głosowania wniosku o referendum dotyczącego utrzymania dotychczasowo obowiązującego wieku emerytalnego.

31 marca 2012 r.

Senator uczestniczył w Konferencji Konstytucyjnej Prawa i Sprawiedliwości o nowoczesną Konstytucję Rzeczypospolitej w 15 lat po uchwaleniu Konstytucji RP.

1 kwietnia 2012 r.

Senator brał udział w spektaklu młodzieży w kościele parafialnym p.w. Św. Jana Chrzciciela w Lipsku k. Zamościa.

2 kwietnia 2012 r.

Senator wykonywał obowiązki w Biurze Senatorskim w Zamościu.

Następnie uczestniczył w tradycyjnym spotkaniu wielkanocnym NSZZ „Solidarność” w Lublinie.

3 kwietnia 2012 r.

Senator był gościem programu publicystycznego „Polski punkt widzenia” w TV Trwam.

4 kwietnia 2012 r.

Senator brał udział w uroczystościach pogrzebowych śp. Jana Drozdowskiego - wieloletniego członka NSZZ RI „Solidarność”. Ceremonia pogrzebowa odbyła się w Kościele św. Krzyża w Zamościu.

10 kwietnia 2012 r.

Senator uczestniczył w obchodach 2. rocznicy katastrofy smoleńskiej w Tomaszowie Lubelskim. Dzień ten rozpoczął się od uroczystego otwarcia nowo wybudowanej ulicy im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a następnie wszyscy obecni udali się do Kościoła pw. ZNMP gdzie odbyły się główne uroczystości. Po zakończeniu mszy w intencji Ofiar Katastrofy uczestnicy przemaszerowali na rynek miejski gdzie pod pomnikiem Konstytucji 3 - go Maja władze, zaproszeni goście i mieszkańcy miasta zapalili znicze.

10 kwietnia 2012 r.

22. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

11 kwietnia 2012 r.

9. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji.

15. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (druk senacki nr 84, druki sejmowe nr 232 i 259).

12 kwietnia 2012 r.

- 9. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji.

Senator brał udział w konferencji pt. „Programy rolno-środowiskowe z korzyścią dla człowieka i środowiska" zorganizowanej we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi . Konferencja odbyła się w Kluczborku 11 i 12 kwietnia i miała na celu prezentację stanu wdrażania PROW oraz przedstawienie korzyści wynikających z realizacji programów rolno-środowiskowych w gospodarstwach. Drugiego dnia konferencji odbył się wyjazd studyjny do Centrum Informacji BERAS w Edukacyjnym Gospodarstwie Ekologicznym „Ekostyl” mieszczącym się w Biadaczu - Kamienisku. Tam z powodzeniem wdrażane są programy rolno-środowiskowe, w tym rolnictwo ekologiczne z zamkniętym obiegiem substancji odżywczych. Właściciele gospodarstwa zajmują się uprawą zbóż i przetwórstwem z użyciem oryginalnych i tradycyjnych maszyn na mąki, płatki, kasze. Zajmują się również sprzedażą wytworzonych produktów. Oprócz tego gospodarstwo zrzeszone jest w stowarzyszeniu producentów żywności metodami ekologicznymi „Ekoland” oraz w stowarzyszeniu turystycznym „Eceat”, jest też siedzibą opolskiego oddziału „Ekolandu”.

W uroczystości upamiętniającej II rocznicę katastrofy smoleńskiej w Kościele Rektoralnym św. Katarzyny w Zamościu uczestniczyli asystenci Senatora RP. W modlitwie, której przewodniczył ks. Zdzisław Ciżmiński wziął udział m.in. poseł Jacek Sasin - wiceszef Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, poseł Sławomir Zawiślak, delegacje z pocztami sztandarowymi i młodzież szkolna. Po Mszy św. złożono kwiaty przed Krzyżem Katyńskim. Kolejnym punktem obchodów były zawody sportowe na OSIR-ze.

14 kwietnia 2012 r.

Senator uczestniczył w posiedzeniu członków Zarządu Prawa i Sprawiedliwości Okręgu nr 7-Chełm we Włodawie.

15 kwietnia 2012 r.

Senator uczestniczył w posiedzeniu Mazowieckiej Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Ożarowie Mazowieckim. Po spotkaniu wszyscy obecni udali się do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego gdzie została odprawiona uroczysta suma odpustowa w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

16 kwietnia 2012 r.

Senator uczestniczył w spotkaniu Rady TVR, które zorganizowano w siedzibie Agencji Rynku Rolnego w Warszawie.

W uroczystym otwarciu wystawy „Barwy Małopolski” dla Jana Pawła II w Muzeum Zamojskim udział wziął asystent Senatora RP.

17 kwietnia 2012 r.

Senator uczestniczył w konferencji pt. „Jakość wyrobów mięsnych - perspektywy rozwoju i przyszłość branży” zorganizowanej przez Biuro Promocji Jakości. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele wiodących zakładów mięsnych, reprezentanci urzędowej kontroli żywności, politycy, a także szefowie organizacji branżowych i grono uznanych ekspertów. Na pierwszą część konferencji złożyły się prelekcje na temat jakości wyrobów i kondycji branży. Drugą część konferencji stanowił panel dyskusyjny. Głównym tematem dyskusji było znalezienie odpowiedzi na spadającą jakość mięsa i jego wyrobów. Przedstawiciele organizacji branżowych wskazywali, że wdrażane systemy jakości są tu jedną z recept na zaistniałą sytuację. Uczestnicy konferencji poruszyli również temat aktualnych kryzysów żywnościowych: afery solnej i z zafałszowanym suszem jajecznym. Patronami honorowymi konferencji byli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Agencja Rynku Rolnego.

Następnie wziął udział w posiedzeniu Prezydium Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Warszawie.

18-19 kwietnia 2012 r.

Senator uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Copa-Cogeca w Brukseli.

20 kwietnia 2012 r.

Senator Jerzy Chróścikowski, przewodniczący senackiej komisji rolnictwa wraz z posłem Janem Ardanowskim, wiceprzewodniczącym sejmowej komisji rolnictwa, spotkał się z wiceprzewodniczącym parlamentu Węgier Istvanem Jakabem.

Następnie uczestniczył w uroczystości z okazji przypadających w tym roku obchodów 15-lecia reaktywowania działalności izb rolniczych oraz 115 rocznicy powstania pierwszych struktur samorządu rolniczego na ziemiach polskich. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów oraz rolnicy tworzący samorząd rolniczy w Polsce m.in. Jan Krzysztof Ardanowski - poseł na Sejm RP, Waldemar Broś - Prezes Zarządu KZSM Zw. Rew., Wiktor Szmulewicz - Prezes Krajowej Rady Izb. Podczas spotkania wręczono odznaczenia państwowe dla zasłużonych działaczy samorządu rolniczego, odbyła się również prezentacja historycznego zarysu działalności Izb Rolniczych oraz referat nt. 50-lecia Wspólnej Polityki Rolnej i jej nowych założeń po 2013 roku.

21 kwietnia 2012 r.

Senator uczestniczył w II Ogólnopolskim Marszu w Obronie Wolności Mediów w Warszawie. Wzięło w nim udział ponad 100 tysięcy osób. Wśród nich było mnóstwo biało-czerwonych flag, transparentów Prawa i Sprawiedliwości, Kół Radia Maryja oraz Klubów Gazety Polskiej. Kolumnę demonstrantów prowadzili jadący na motorach przedstawiciele Rajdu Katyńskiego oraz niezastąpieni stoczniowcy ze Stoczni Gdańskiej. Tuż za nimi politycy PiS m.in. Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak, Witold Waszczykowski, Andrzej Jaworski, Jolanta Szczypińska, Tomasz Kaczmarek. Na czele kolumny rozwinięto 25 metrową flagę narodową. Manifestujący w drodze pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów skandowali: „Nie oddamy wam Telewizji Trwam”, „Wolne media w wolnym kraju”, „Chcemy prawdy a nie kłamstwa”. „Bóg, Honor i Ojczyzna”. Pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów swoje przemówienie wygłosił Jarosław Kaczyński. II Ogólnopolski Marsz w Obronie Wolnych Mediów zorganizowali m.in. politycy Prawa i Sprawiedliwości, stowarzyszenie Solidarni 2010, kluby „Gazety Polskiej” i społeczny komitet w obronie TV Trwam.

22 kwietnia 2012 r.

Senator uczestniczył w uroczystościach 72. rocznicy Zbrodni Katyńskiej, które celebrowane były w Kaplicy Katyńskiej kościoła św. Katarzyny w Zamościu. Po nabożeństwie delegacje złożyły wieńce i zapaliły znicze pod Krzyżem Katyńskim. Uroczystość zorganizowało Stowarzyszenie Zamojska Rodzina Katyńska.

Następnie wziął udział w spotkaniu członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem (gm. Zamość).

23 kwiecień 2012 r.

Senator wykonywał obowiązki w Biurze Senatorskim w Zamościu.

Następnie uczestniczył w oficjalnym otwarciu wyremontowanego, przebudowanego i unowocześnionego Ogrodu Zoologicznego im. Stefana Milera w Zamościu.

Senator wziął udział w spotkaniu członków Prawa i Sprawiedliwości z terenu gminy Zamość.

24 kwietnia 2012 r.

16. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia było rozpatrzenie wniosków: wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej (cd.) – COM(2011) 625; wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynków”) (cd.) – COM(2011) 626; wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (cd.) – COM(2011) 627; wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej (cd.) – COM(2011) 628; wniosek dotyczący rozporządzenia Rady określającego środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych (cd.) – COM(2011) 629; wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 w związku ze stosowaniem płatności bezpośrednich dla rolników w odniesieniu do roku 2013 (cd.) – COM(2011) 630; wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do systemu płatności jednolitych i wsparcia dla plantatorów winorośli (cd.) – COM(2011) 631.

Senator brał udział w konferencji "Rekodyfikacja polskiego prawa pracy" zorganizowanej przez senacką Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Jej celem było przygotowanie niezbędnych zmian w przepisach prawa pracy, zmierzających do powstania jednolitego kodeksu pracy. Projekty rekodyfikacji prawa pracy przedstawił przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji senator Michał Seweryński. Stan polskiego prawa pracy oceniali: Andrzej Malinowski, prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich i Dominik Kolorz, przewodniczący Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność". W konferencji brali udział parlamentarzyści, przedstawiciele rządu, nauki prawa pracy oraz środowisk pracodawców i pracowników.

Senator Jerzy Chróścikowski, Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” wygłosił stanowisko związku wobec ustawy emerytalnej w serwisie informacyjnym Polsat News. Jego wypowiedzi cytowane były w artykule Dziennika Gazety Prawnej.

25 kwietnia 2012 r.

10. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji.

17. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (druk senacki nr 96, druki sejmowe nr 248 i 260).

18. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia było rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 10. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

24. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

W uroczystości otwarcia Ośrodka Szkolenia Zawodowego EFS w Tomaszowie Lubelskim brał udział asystent Senatora. Instytucja została założona przez Lubelską Wojewódzką Komendę OHP w Lublinie oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu, w celu podejmowania wspólnych działań na rzecz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży. Ośrodek znajduje się przy ul. Tomasza Zamojskiego 14 w budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2.

26 kwietnia 2012 r.

10. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji.

Senator uczestniczył w konferencji naukowej „GMO szansą polskiej biogospodarki”, którą zorganizował Komitet Biotechnologii PAN, pod patronatem Prezesa Polskiej Akademii Nauk w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie.

Senator RP Jerzy Chróścikowski, Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” podczas konferencji prasowej w siedzibie Związku wygłosił oficjalne stanowisko NSZZ RI „Solidarność” wobec podniesienia wieku emerytalnego. Prezydium Związku wyraziło swoje zdecydowane oburzenie i sprzeciw wobec braku konsultacji ze strony Rządu odnośnie organizacji dialogu społecznego w temacie podniesienia wieku emerytalnego.

27 kwietnia 2012 r.

Senator wykonywał obowiązki w Biurze Senatorskim w Zamościu.

2 maja 2012 r.

Senator brał udział w uroczystościach na placu dawnego Sejmiku Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwszym punktem było uroczyste podniesienie flagi państwowej, po czym głos zabrał burmistrz Wojciech Żukowski. Na zakończenie obchodów odbył się koncert pieśni patriotycznych, w wykonaniu Dętej Orkiestry Strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim.

3 maja 2012 r.

Senator uczestniczył w uroczystościach ku czci Matki Bożej Królowej Polski na Jasnej Górze. Tego dnia przed liturgią uroczyście odsłonięto Epitafium Smoleńskie - okazałą płaskorzeźbę poświęconą ofiarom katastrofy lotniczej z 10 kwietnia 2010 r. W uroczystości na dziedzińcu klasztoru jasnogórskiego uczestniczyły rodziny tragicznie zmarłych, w tym brat prezydenta Lecha Kaczyńskiego, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

6 maja 2012 r.

Senator uczestniczył w Marszu Wolności dla Telewizji Trwam pod hasłem „Wolność stale trzeba zdobywać!” w Jeżowem.

7 maja 2012 r.

Senator wykonywał obowiązki w Biurze Senatorskim w Zamościu.

Następnie wziął udział w Walnym Zgromadzeniu Lubelskiej Izby Rolniczej w Lublinie.

8 maja 2012 r.

25. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

9 maja 2012 r.

11. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji.

Senator uczestniczył w spotkaniu Senackiej Grupy Polsko-Francuskiej w Gmachu Senatu RP. Tematyka spotkania dotyczyła aktualnych zagadnień związanych z polską polityką gospodarczą m.in. wydobycie węgla i gazu łupkowego, z energią atomową i ochroną środowiska oraz klimatu. Stanowiska w powyższych kwestiach przedstawili zaproszeni goście: Pani Hanna Trojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej oraz Pan Artur Lorkowski, Wicedyrektor Departamentu Polityki Ekonomicznej w MSZ.

Senator brał udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Następnie uczestniczył w spotkaniu w Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, na którym została zaprezentowana Księga Pamiątkowa pt. „Wolność i Sprawiedliwość w Zatrudnieniu” poświęcona pamięci tragicznie zmarłego Prezydenta RP Profesora Lecha Kaczyńskiego.

10 maja 2012 r.

11. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji.

Senator uczestniczył w Proteście Związkowców pod Sejmem RP przeciwko wydłużeniu wieku emerytalnego.

11 maja 2012 r.

Senator brał udział w posiedzeniu Prezydium Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Warszawie. Tematami przewodnimi spotkania były protesty Związkowców wobec podniesienia wieku emerytalnego oraz złożenie wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP art. 1 i art. 2 Ustawy o składkach na ubezpieczenia zdrowotne rolników za 2012 r. skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego. Po zakończeniu posiedzenia Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność’’ wzięło udział w posiedzeniu Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

12 maja 2012 r.

Senator wziął udział w spotkaniu uzgodnieniowym z organizatorami zamojskiego Marszu w Obronie Katolickich Mediów i Wolności Słowa 19 maja br. Marsz rozpocznie się o godz. 12.00 Mszą św. w kościele p.w. Matki Bożej Królowej Polski.

14 maja 2012 r.

Senator wykonywał obowiązki w Biurze Senatorskim w Zamościu.

16 maja 2012 r.

Senator wziął udział w uroczystościach Odpustowych ku czci Świętego Andrzeja Boboli w kościele Rektoralnym Świętej Katarzyny w Zamościu. Sumie odpustowej przewodniczył ks. prał. Kazimierz Mąkosa. Mszy Świętej koncelebrowali także ks. prał. Karol Serkis i ks. Romuald Bekier świętujący 50-lecie święceń kapłańskich. Przed Mszą Świętą młodzież, członkowie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich oraz zgromadzeni różnych stopni i godności złożyli księżom jubilatom serdeczne i ciepłe życzenia. Na zakończenie zgromadzeni wierni i księża modlili się Litanią do Św. Andrzeja Boboli, a tuż przed błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem, odśpiewane zostało uroczyste Tedeum Ciebie Boga wysławiamy.

Następnie uczestniczył w oficjalnym otwarciu nowej hali Centrum Targowo-Wystawienniczego w Lublinie. Trwająca od zeszłego roku inwestycja była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

17 maja 2012 r.

20. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

19. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 114, druki sejmowe nr 329, 369 i 369-A).

20. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 114, druki sejmowe nr 329, 369 i 369-A). cd.

18 maja 2012 r.

Senator wykonywał obowiązki w Biurze Senatorskim w Tomaszowie Lubelskim.

Następnie uczestniczył w spotkaniu uzgodnieniowym z organizatorami zamojskiego Marszu w Obronie Katolickich Mediów i Wolności Słowa.

19 maja 2012 r.

Senator wziął udział w marszu w obronie katolickich mediów i wolności słowa w Zamościu. Uczestniczyło w nim około 2 tysięcy osób ze środowisk katolickich z Zamojszczyzny, powiatu tomaszowskiego, biłgorajskiego i hrubieszowskiego. Protest rozpoczął się uroczystą mszą św. w kościele Matki Bożej Królowej Polski, której przewodniczył ks. prof. Tadeusz Guz - dziekan Wydziału Zamiejscowego Nauk prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim. Następnie protestujący przeszli ulicami Zamościa. Trasa marszu wiodła ulicami: Wyszyńskiego, Peowiaków i Partyzantów. Protestujący zatrzymali się przed delegaturą Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Tam Jackowi Grabkowi - kierownikowi delegatury LUW wręczyli petycję. Potem uczestnicy marszu udali się na Rynek Wielki, gdzie zakończył się marsz. Inicjatorami protestu byli: senator Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Chróścikowski, przewodniczący Rady Krajowej NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych oraz poseł PiS Sławomir Zawiślak, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. W organizacji marszu, parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości wspierało kilka organizacji i stowarzyszeń m.in.: NSZZ „Solidarność” Oddział w Zamościu, Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Rycerze Kolumba oraz Rodzina Radia Maryja.

20 maja 2012 r.

Senator uczestniczył w uroczystości poświęcenia sztandaru rolniczego NSZZ RI ,,Solidarność'' w Oleśnicy (woj. świętokrzyskie).

W uroczystości obchodów 60.lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieprzowie brał udział asystent Senatora.

21 maja 2012 r.

Senator wykonywał obowiązki w Biurze Senatorskim w Zamościu.

22 maja 2012 r.

21. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia była informacja Ministra Skarbu Państwa na temat procesu prywatyzacji hurtowych rynków rolnych.

26. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

27. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

23 maja 2012 r.

12. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji.

Senator brał udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

24 maja 2012 r.

12. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji.

22. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia było rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 12. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Senator uczestniczył w pikiecie związkowców z Solidarności Pracowniczej i Rolniczej pod Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Liderzy związków apelowali do Bronisława Komorowskiego, aby nie podpisywał ustawy emerytalnej. Związkowcy nie chcą dopuścić do wydłużenia i zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

25 maja 2012 r.

Senator wziął udział w wyjazdowym posiedzeniu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości w Pułtusku.

26 maja 2012 r.

Senator uczestniczył w pikniku rodzinnym Poznaj Dobrą Żywność w ogrodach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Była to 15. edycja tej imprezy, która od 2009 r. organizowana jest przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wydarzeniem towarzyszącym tegorocznemu piknikowi była Konferencja Naukowa pt. „Media relations w sektorze rolno-spożywczym”.

W uroczystości Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka 2012 połączonych z obchodami XX-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu brał udział asystent senatora.

27 maja 2012 r.

Senator uczestniczył w uroczystości Zjazdu Żołnierzy 9 p. p. Leg. Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej w Zwierzyńcu. Patriotyczno-religijne spotkanie organizowane jest zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia "Za Zasługi Dla Światowego Związku Żołnierzy AK Okręgu Zamość". Po apelu poległych w kościele parafialnym w Zwierzyńcu sprawowana była uroczysta Msza Święta.

Następnie wziął udział w festynie „Dzień Rodziny” na terenie Zespołu Szkół w Płoskiem. Festyn zorganizowany został przez Rady Sołeckie Płoskiego i Siedlisk, Koło Gospodyń Wiejskich w Płoskiem i Siedliskach, Ochotniczą Straż Pożarną i Zespół Szkół im. Papieża Jana Pawła II w Płoskiem przy wsparciu Gminy Zamość.

28 maja 2012 r.

Senator wykonywał obowiązki w Biurze Senatorskim w Zamościu.

Senator wziął udział w wykładzie ks. prof. Tadeusza Guza - Dziekana Zamiejscowego Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim pt.: „Patriotyzm i miłość do Ojczyzny na przykładzie działalności patrona roku ks. Piotra Skargi oraz Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego”. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu. Wcześniej, w kościele św. Katarzyny została odprawiona Msza św. Organizatorami wydarzenia byli: Parafialny Odział Akcji Katolickiej przy Parafii Katedralnej w Zamościu oraz Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

29 maja 2012 r.

Senator uczestniczył w V Forum Rolniczym w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu „Sielinko”. Spotkanie zorganizowała Rada Sekcji Krajowej Pracowników Doradztwa Rolniczego NSZZ „Solidarność” w Ostrowie Wielkopolskim.

28. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

29. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

30 maja 2012 r.

13. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji.

23. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego (druk senacki nr 124, druki sejmowe nr 325, 368 i 368-A) oraz rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (druk senacki nr 130, druki sejmowe nr 170, 338 i 338-A).

2 czerwca 2012 r.

Senator brał udział w posiedzeniu Rady Politycznej PiS w Warszawie.

3 czerwca 2012 r.

Senator uczestniczył w uroczystościach odpustowych Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa w Łabuńkach Pierwszych.

4 czerwca 2012 r.

Senator wziął udział w posiedzeniu Kujawsko - Pomorskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność”.

5 czerwca 2012 r.

Senator brał udział w spotkaniu przedstawicieli polskich organizacji rolniczych z posłem do Parlamentu Europejskiego Albertem Dessem. Spotkanie zostało zorganizowane w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu omówienia przyszłości rolnictwa i reformy Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. Podczas spotkania zostało przedstawione stanowisko i opinie producentów rolnych dotyczące projektu reformy WPR i jej wpływu na konkurencyjność i rozwój rolnictwa w Polsce.

Następnie uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Warszawie. W związku z uchwaleniem przez Parlament i podpisaniu ustawy podwyższającej wiek emerytalny do 67 lat przez Prezydenta RP bez konsultacji społecznych, Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność’’ ogłosiło na dzień 14 czerwca pikiety w poszczególnych regionach kraju. Pikiety zorganizowane zostaną w związku z sprzeciwem wobec: podniesienia wieku emerytalnego, zaskarżonej przez Związek do Trybunału Konstytucyjnego składki zdrowotnej dla rolników, zapowiedzi wprowadzenia rachunkowości i podatku dochodowego w rolnictwie. Ponadto w trakcie posiedzenia Prezydium omówiono sytuację realizacji znowelizowanej ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Przedstawiono negatywną opinię w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o paszach.

W uroczystości Jubileusz 10-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zamościu brał udział asystent Senatora RP.

9 czerwca 2012 r.

Senator uczestniczył w posiedzeniu Rady Powiatowej NSZZ RI „Solidarność” w Zamościu.

10 czerwca 2012 r.

Senator wziął udział w obchodach 25. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Tarnowie i beatyfikacji Karoliny Kózkówny. Mszy św. w kościele bł. Karoliny w Tarnowie przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz.

11 czerwca 2012 r.

Senator wykonywał obowiązki w Biurze Senatorskim w Zamościu.

12 czerwca 2012 r.

Senator brał udział w uroczystości wprowadzenia relikwii bł. Jana Pawła II do kaplicy zamojskiego szpitala „papieskiego”. Dziękczynnej mszy świętej przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Starania o pozyskanie relikwii błogosławionego Jana Pawła II - patrona szpitala trwały od kilku miesięcy. Rozpoczęły sie na prośbę doktor Ewy Wierzchowskiej-Cioch. Wprowadzenie relikwii - kropli krwi bł. Jana Pawła II na skrawku białej sutanny - to pierwsza część obchodów Zamojskiego Dnia Papieskiego. Uroczystość upamiętnia wizytę papieża Polaka w Zamościu 12 czerwca 1999 roku.

13 czerwca 2012 r.

14. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji.

30. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

14 czerwca 2012 r.

14. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji.

24. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia było rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 14. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego.

Senator uczestniczył w debacie ekspertów w ramach Forum Debaty Publicznej poświęconej prezentacji raportu o stanie wsi „Polska Wieś 2012” w Pałacu Prezydenckim. Punktem wyjścia do debaty jest raport „Polska wieś 2012”. Od 2000 roku Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa przygotowuje raporty o stanie polskiej wsi, będące formą monitoringu najważniejszych przemian zachodzących na wsi i skutków polityki wspierającej rozwój obszarów wiejskich.

16 czerwca 2012 r.

Senator wziął udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych poświęconych działalności i 62 rocznicy likwidacji przez Urząd Bezpieczeństwa II Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej i Klasztoru oo. Bernardynów w Radecznicy.

17 czerwca 2012 r.

Senator był gościem programu „Rozmowy niedokończone” w Radiu Maryja nt. „Dlaczego nasilają się protesty rolników?”. W programie uczestniczyli także : poseł Henryk Kowalczyk, poseł Robert Telus, red. Michał Grabianka oraz rolnicy.

18 czerwca 2012 r.

Senator wykonywał obowiązki w Biurze Senatorskim w Zamościu.

Następnie uczestniczył w spotkaniu członków Prawa i Sprawiedliwości z terenu Gminy Zamość.

19 czerwca 2012 r.

25. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematami seminaryjnego posiedzenia była informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat założeń i celów powołanie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii; Kontrola żywności pochodzącej spoza Unii Europejskiej; Wyzwania globalnego obrotu żywnością. Jak budować kulturę bezpieczeństwa?; Światowe standardy zapewnienia bezpieczeństwa żywności w przemyśle spożywczym na przykładzie najnowszej wersji Standardu IFS v.6.

Senator wziął udział w spotkaniu w ramach stałego dialogu prowadzonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z organizacjami i związkami zawodowymi działającymi w obszarze rolnictwa. Rozmowy dotyczyły sytuacji związanej z protestami rolniczymi w województwie kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim.

Senator był gościem programu publicystycznego „Polski punkt widzenia” emitowanego na antenie Telewizji Trwam.

21 czerwca 2012 r.

W uroczystości X-lecia działalności Stowarzyszenia na Rzecz Chóru „Rezonans” w Zamościu brał udział asystent Senatora RP. Organizacja zajmuje się wspieraniem działalności chóru, pozyskiwaniem środków na jego bieżącą działalność, a także jest współorganizatorem wielu stałych imprez chóralnych i okolicznościowych koncertów. Podczas spotkania zaprezentowano dotychczasowe osiągnięcia Stowarzyszenia, a także wręczono statuetki i podziękowania.

21-22 czerwca 2012 r.

Senator uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Copa-Cogeca w Brukseli.

24 czerwca 2012 r.

Senator brał udział w uroczystościach odpustowych w parafii p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Lipsku k. Zamościa.

25-26 czerwca 2012 r.

Senator uczestniczył w spotkaniu komisji ds. rolnictwa parlamentów narodowych z Parlamentem Europejskim na temat "Reforma WPR" w Brukseli.

28 czerwca 2012 r.

Senator wziął udział w posiedzeniu Prezydium Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Warszawie. Prezydium wyraziło zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją na rynku mleka. Szczególnie zwrócono uwagę na planowane przez Rząd RP wprowadzenie podatku dochodowego w rolnictwie. Powyższą informację podały media we wczorajszych komunikatach prasowych, natomiast w dalszym ciągu brakuje wiadomości o konkretnych rozwiązaniach legislacyjnych, które Związek powinien opiniować. Skutkuje to likwidacją KRUS od 1.01.2013 r. NSZZ RI ,,Solidarność’’ przeciwny jest wszelkim działaniom, które pogłębiają i tak już bardzo trudną sytuację w rolnictwie. Było to wielokrotnie wyrażane i kierowane w postulatach do Rządu RP.

29 czerwca 2012 r.

Senator RP Jerzy Chróścikowski był gościem programu dla rolników „Wieś to też Polska” w Telewizji Trwam.

1 lipca 2012 r.

Senator brał udział w uroczystościach religijnych z okazji święta Matki Bożej Jagodnej w Krasnobrodzie.

2 lipca 2012 r.

Senator uczestniczył w XXVI Wystawie Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie.

3 lipca 2012 r.

Senator uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości we Włodawie.

4 lipca 2012 r.

31. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

5 lipca 2012 r.

15. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji.

6 lipca 2012 r.

15. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji.

7 lipca 2012 r.

Senator spotkał się z dziećmi rolników będących na koloniach letnich w Zakopanem.

8 lipca 2012 r.

Senator uczestniczył w uroczystościach XX Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę.

11-12 lipca 2012 r.

Senator brał udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

13 lipca 2012 r.

Senator uczestniczył w konferencji poświęconej WPR w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

W uroczystości Święta Policji w Zamościu brał udział asystent Senatora RP.

14 lipca 2012 r.

Senator uczestniczył w posiedzeniu Rady Politycznej PiS w Warszawie.

Następnie brał udział w szkoleniach dla plantatorów tytoniu w Stanicy Wędkarskiej w miejscowości Nawóz, zorganizowanych z okazji Ogólnopolskiego Święta Kwiatu Tytoniu - Tytoniaki 2012.

15 lipca 2012 r.

- Senator uczestniczył w XIII Powiatowych Igrzyskach LZS Mieszkańców Zamojskiej Wsi. Tegoroczne Święto Sportu Powiatu Zamojskiego odbyło się na szkolnym ORLIK-u oraz stadionie miejskim w Szczebrzeszynie. Jak co roku drużyny rywalizowały w licznych konkurencjach indywidualnych i drużynowych oraz w zawodach Młodzieżowych Drużyn OSP. W uroczystym otwarciu Igrzysk uczestniczył Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, Przewodniczący Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych. Igrzyska uświetnił występ kapeli podwórkowej „STAH” z Werbkowic.

Następnie brał udział w XIII Zamojskich Dniach Folkloru w Zwierzyńcu. Mieszkańcom regionu i licznie przybyłym turystom swój bogaty repertuar zaprezentowali: soliści, kapele ludowe, zespoły śpiewacze oraz chóry z powiatu zamojskiego. Gościem szczególnym Zamojskich Dni Folkloru był Zespół Ballet Latinoamericano Kallanan z Ekwadoru, który zaprezentował odmienny i specyficzny folklor własnego kraju. Wydarzeniu muzycznemu towarzyszyły targi sztuki ludowej.

Senator uczestniczył w uroczystościach związanych z uczczeniem poległych we wrześniu 1939 r. żołnierzy 2 Pułku Strzelców Konnych, zorganizowanych na placu przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dominikanówce.

Senator wziął udział w walnym zebraniu członków Parafialnego Klubu Metanoja w Lipsku.

16 lipca 2012 r.

Senator uczestniczył w uroczystościach odpustowych Matki Bożej Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim, które połączone były z VI Pielgrzymką Rodzin Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej pod hasłem: "Rodzina Szkołą Wiary". Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył oraz homilię wygłosił Ks. Bp Senior dr Stanisław Stefanek z Łomży. W koncelebrze był Administrator Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej - Bp Mariusz Leszczyński oraz Proboszcz Parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Tomaszowie Lubelskim - ks. Czesław Grzyb. Uroczystości uświetniał śpiew Moniki Grajewskiej, a także występ Orkiestry Dętej pod dyrekcją mjra Bogdana Pałczyńskiego i zespół Tomaszowiacy pod dyrekcją Mariana Gumieli.

Następnie wziął udział w uroczystym otwarciu biura poselsko-senatorskiego w Biłgoraju.

20-21 lipca 2012 r.

Senator wziął udział w konferencji „Wspólna polityka rolna 2020 r.”, zorganizowanej przez senacką Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas spotkania omówiono m.in. propozycje reform WPR po 2013 r., przyjęte przez Komisję Europejską 12 października 2011 r. Uczestnicy konferencji próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu proponowane zmiany przyczynią się do realizacji wyzwań określonych podczas debaty nad nową perspektywą finansową. W senackiej konferencji udział wzięli m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele resortu rolnictwa, inspekcji rolnych działających w obszarze rolnictwa, związków i organizacji rolniczych, samorządu rolniczego, ośrodków doradztwa rolniczego, organizacji pozarządowych działających na terenie wsi, producentów rolnych, a także eksperci i rolnicy.

22 lipca 2012 r.

Senator brał udział w wyjazdowym posiedzeniu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości w Zakopanem.

Senator uczestniczył w spotkaniu mieszkańców Podhala z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim w Nowym Targu. Prezesowi PiS towarzyszyła wiceprezes partii Beata Szydło, Mariusz Błaszczak - przewodniczy Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości oraz posłowie, senatorowie, a także europarlamentarzyści. Sala widowiskowa MOK była wypełniona po brzegi.

23 lipca 2012 r.

Senator wykonywał obowiązki w Biurze Senatorskim w Zamościu.

24 lipca 2012 r.

32. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

33. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

26. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o paszach (druk senacki nr 158, druk sejmowy nr 457) oraz informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji na rynku mleka, zbóż i ziemniaków.

25 lipca 2012 r.

16. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji.

26 lipca 2012 r.

16. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji.

27-28 lipca 2012 r.

Senator spotkał się z dziećmi rolników będących na koloniach letnich w Nowym Dworku i Stegnie.

29 lipca 2012 r.

Senator Jerzy Chróścikowski był gościem audycji dla rolników emitowanej na antenie Radia Maryja.

31 lipca 2012 r.

Senator uczestniczył w konferencji pt. „Fundusze europejskie a polityka tworzenia i rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie lubelskim” organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. W trakcie konferencji zaprezentowane zostały kierunki i założenia polskiej polityki klastrowej oraz możliwości pozyskiwania środków z funduszy europejskich na tworzenie Klastrów i partnerstw o istotnym potencjale rozwojowym.

1 sierpnia 2012 r.

34. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

W uroczystościach z okazji 68. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego w Zamościu brał udział asystent senatora. Uroczystości zostały zorganizowane przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość oraz 3 Batalion Zmechanizowany w Zamościu.

2 sierpnia 2012 r.

17. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji.

3 sierpnia 2012 r.

17. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji.

27. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia było rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 17. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o paszach oraz propozycje tematów do planu pracy komisji.

6 sierpnia 2012 r.

Senator brał udział we Mszy odpustowej pod przewodnictwem ks. Abp Stanisława Budzika w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie.

8 sierpnia 2012 r.

Senator Jerzy Chróścikowski Przewodniczący NSZZ RI ,,Solidarność’’ był gościem Telewizji TRWAM w programie ,,Polski Punkt Widzenia’’. Podczas dyskusji poruszono problematykę aktualnej sytuacji w polskim rolnictwie.

11 sierpnia 2012 r.

Senator uczestniczył w uroczystym Ingresie ks. bp. Mariana Rojka, Biskupa Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej do Katedry Zamojskiej pw. Zmartwychwstania Pańskiego i Św. Tomasza Apostoła.

Biskup Marian Rojek urodził się 9 kwietnia 1955 r. w Rzeszowie. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu. Świecenia kapłańskie przyjął 7 czerwca 1981 r. z rąk bp. Ignacego Tokarczuka w katedrze przemyskiej. Za dewizę biskupiego posługiwania bp Rojek obrał słowa „Eucharystia Panis Vitae” (Eucharystia Chlebem Życia). W herbie umieścił kielich z hostią – symbol Eucharystii oraz ukoronowany monogram symbolizujący Najświętszą Maryję Pannę. Na niebieskich polach znalazły się także herby dwóch miast: Przemyśla i Rzeszowa.

W uroczystości wzięli udział m.in. abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, abp Józef Michalik, metropolita przemyski i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, poprzedni rządca diecezji, abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski, sekretarz generalny Episkopatu bp Wojciech Polak, prawosławny arcybiskup lubelsko-chełmski Abel. Obecni byli duchowni diecezji zamojsko-lubaczowskiej, członkowie kapituły katedralnej, Senatu KUL, siostry zakonne, parlamentarzyści i eurodeputowani, poczty sztandarowe, członkowie świeckich stowarzyszeń.

15 sierpnia 2012 r.

W Dniu Służb Mundurowych zorganizowanych w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego w Tomaszowie Lubelskim uczestniczył pracownik biura senatorskiego.

25 sierpnia 2012 r.

Senator był gościem programu „Rozmowy niedokończone” na antenie Radia Maryja. Rozmowy dotyczyły obecnego stanu polskiego rolnictwa, w programie uczestniczyli także ks. prał. Stanisław Łada, poseł Janusz Wojciechowski, poseł Jan Krzysztof Ardanowski, Robert Jakubiec.

26 sierpnia 2012 r.

Senator uczestniczył w uroczystościach odpustowych ku czci NMP Częstochowskiej w Białowoli. Sumę odpustową odprawił i kazanie wygłosił ks. neoprezbiter z Łabuń ks. Konrad Bulak.

Następnie wziął udział w pikniku rodzinnym "Pożegnanie wakacji" zorganizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Hospicjum Santa Galla w Łabuniach.

W uroczystych obchodach Zwycięskiej Bitwy Kawalerii Polskiej w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku w Wolicy Śniatyckiej brał udział asystent senatora. Uroczystości rozpoczęła Polowa Msza św. , następnie delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem poległych w 1920 roku. Uroczystości zakończyła inscenizacja Bitwy pod Komarowem zorganizowanej na polach Wolicy Śniatyckiej.

27 sierpnia 2012 r.

Senator wykonywał obowiązki w Biurze Senatorskim w Zamościu.

28-29 sierpnia 2012 r.

Senator wziął udział w spotkaniu organizacji rolniczych w Sztokholmie. Tematem przewodnim pierwszego dnia by „Zarys działań na rzecz zrównoważonego rolnictwa wokół Morza Bałtyckiego”, drugiego dnia „Wspólna wizja rolników dotycząca zrównoważonego rolnictwa wokół Morza Bałtyckiego”.

30 sierpnia 2012 r.

Senator uczestniczył w posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematem posiedzenia była m.in. ustawa o energii odnawialnej, ze szczególnym uwzględnieniem energii wiatrowej oraz planowana konsolidacja Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościskach S.A. z Zakładami Azotowymi Puławy S.A. i jej wpływu na rynek nawozów w Polsce.

31 sierpnia 2012 r.

senator wziął udział w obchodach święta państwowego Dzień Solidarności i Wolności w Lublinie

1 września 2012 r.

Senator uczestniczył w XXI Krajowej Wystawie Rolniczej i XIII Dniach Europejskiej Kultury Ludowej towarzyszących Dożynkom Jasnogórskim, po oficjalnym otwarciu podsumowano finały wojewódzkich konkursów AGROLIGA 2012, "Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne", "Najlepsze gospodarstwo ekologiczne" oraz konkursu „Najlepszy zakład przetwórstwa rolno-spożywczego" i "Najlepsze gospodarstwo Regionu Częstochowskiego".

Następnie senator Jerzy Chróścikowski Przewodniczący NSZZRI „Solidarność” otworzył konferencję „Modelowe gospodarstwo BERAS” w ramach projektu BERAS Implementation. Podczas konferencji zaprezentowane zostało gospodarstwa ekologicznego Pana Tomasza Obszańskiego jako gospodarstwa demonstracyjno-szkoleniowego BIC w ramach projektu BERAS Implemantation, w drugiej części spotkania dr Urszula Sołtysiak z SGGW wygłosiła wykład na temat „Stan i perspektywy rozwoju polskich gospodarstw ekologicznych”.

Senator otworzył konferencję „30 lat Duszpasterstwa Rolników” zorganizowanej przez NSZZ RI „Solidarność”.

W uroczystościach upamiętniających 73. rocznicę napadu Niemiec na Polskę w Zamościu brał udział asystent senatora. Obchody rozpoczęła Msza św. w Katedrze Zamojskiej, następnie na Rotundzie odczytany został apel poległych, oddano salwę honorową, przy płycie upamiętniającej tragiczne wydarzenia z okresu II wojny światowej zostały złożone kwiaty i wieńce.

2 września 2012 r.

Senator wziął udział w uroczystej Sumie z błogosławieństwem wieńców żniwnych. Uroczystej Mszy św. przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo, homilię wygłosił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik. Eucharystię koncelebrował m.in. delegat KEP ds. duszpasterstwa rolników, biskup pomocniczy diecezji rzeszowskiej Edward Białogłowski.

3 września 2012 r.

Senator uczestniczył w spotkaniu Parlamentarzystów Województwa Lubelskiego z Wojewodą Lubelskim, tematem spotkania była m.in. konsolidacja Zakładów Azotowych S.A. w Puławach.

4 września 2012 r.

Senator wykonywał obowiązki w Biurze Senatorskim w Zamościu.

6 września 2012 r.

Senator Jerzy Chróścikowski przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli związków i organizacji rolniczych z ministrem rolnictwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rozmowy dotyczyły sytuacji na rynkach rolnych, przyszłości WPR po 2013 roku, podatku dochodowego w rolnictwie, KRUS-u, bezpieczeństwa żywności i handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi oraz konsolidacji zakładów chemicznych ZA Puławy i ZA Tarnów.

7 września 2012 r.

Senator uczestniczył w uroczystościach jubileuszowych 20-lecia wpisu zamojskiego zespołu staromiejskiego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Centrum Kultury Filmowej "Stylowy" w Zamościu.

8 września 2012 r.

Senator brał udział w 11. Turnieju Nadziei o Puchar przechodni Kazimierza Górskiego w piłce nożnej organizowanym przez Parafialny Klub Sportowy ”METANOJA” Lipsko. W turnieju wzięło udział osiem drużyn z rocznika 2001 i młodsi: AMSPN Hetman Zamość, DKS Gaudium Zamość, MOS Lubaczów, PKS Metanoja Lipsko I (orlicy młodsi), PKS Metanoja Lipsko II, Roztocze Szczebrzeszyn, Tomasovia Tomaszów Lubelski oraz UKS Skorpion Zamość. Puchar przechodni Kazimierza Górskiego zdobył Parafialny Klub Sportowy Metanoja Lipsko. Senator ufundował drużynom puchary za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca.

Później spotkał się z rolnikami z regionu zamojskiego.

9 września 2012 r.

Senator brał udział w Diecezjalnych Dożynkach w Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie. Mszy św. przewodniczył Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej J.E. Ks. Biskup Marian Rojek.

Następnie uczestniczył w uroczystości „Owocobranie 2012” – Ogólnopolskim Święcie Producentów i Warzyw na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce.

10 września 2012 r.

Senator wykonywał obowiązki w Biurze Senatorskim w Zamościu.

Później uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Okręgu PiS nr7-Chełm w Krasnymstawie.

11 września 2012 r.

35. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

12 września 2012 r.

Senator wziął udział w uroczystej gali z okazji 10.lecia Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu. Wcześniej, w Katedrze pw. Świętych Janów została odprawiona Msza Święta celebrowana przez Ordynariusza diecezji toruńskiej ks. bp Andrzeja Suskiego w intencji Krajowej Spółki Cukrowej S.A., jej Pracowników, Plantatorów oraz ich Rodzin.

13 września 2012 r.

Senator uczestniczył w spotkaniu koordynatorów i uczestników projektu BERAS Implementation w Łomży. Tematem spotkania były sprawy organizacyjne i współpraca z Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

14 września 2012 r.

Senator wziął udział w konferencji „Podatek dochodowy w rolnictwie zamiast podatku rolnego?”, którą zorganizowali: Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw SGGW, Krajowa Rada Izb Rolniczych oraz European Landowners' Organization.

15 września 2012 r.

Senator uczestniczył w posiedzeniu Prezydium i Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” w Lublinie. Podczas spotkania omówiono bieżącą działalność związku , sytuację w rolnictwie, m.in. projekty podatek dochodowy w rolnictwie oraz negatywnie oceniono plany konsolidacji Zakładów Azotowych w Puławach z Zakładami Azotowymi w Tarnowie.

16 września 2012 r.

Senator wziął udział w Dożynkach Wojewódzkich Województwa Lubelskiego w Siennicy Różanej.

Później uczestniczył w uroczystości odsłonięcia i poświęcenia Tablicy upamiętniającej Ofiary katastrofy pod Smoleńskiem w Kościele Ojców Kapucynów w Lublinie. Mszy Świętej przewodniczył Arcybiskup Metropolita Lubelski ks. Stanisław Budzik. W uroczystości wzięli udział politycy i przedstawiciele rodzin osób, które zginęły w katastrofie. Tablica smoleńska powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Ruch Społeczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na Lubelszczyźnie.

17 września 2012 r.

Senator uczestniczył w szkoleniu pt. „Gospodarstwa Beras jako pomoc w ochronie wód Morza Bałtyckiego” w Tarnogrodzie.

W uroczystościach upamiętniających 73. rocznicę napadu agresji sowieckiej na Polskę w Zamościu brał udział asystent senatora.

18 września 2012 r.

Senator wziął udział w posiedzeniu Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność’’ w Warszawie. Na posiedzeniu omówione zostały m.in. tematy: podatek dochodowy w rolnictwie, konsolidacja Zakładów Azotowych w Puławach i w Tarnowie oraz protest w Szczecinie.

19 września 2012 r.

36. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

28. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia była informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych działaniach resortu; informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stanie negocjacji w sprawie wspólnej polityki rolnej oraz informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stanie negocjacji w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa.

29. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia była informacja Ministra Skarbu Państwa na temat planowanej konsolidacji Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. z Zakładami Azotowymi Puławy S.A. Czy jest konieczna i jaki będzie miała wpływ na rynek nawozów w Polsce?

20-21 września 2012 r.

Senator uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Copa-Cogeca w Brukseli.

22 września 2012 r.

Senator brał udział w marszu wolności mediów w Białej Podlaskiej. Marsz poprzedziła Msza Święta w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny , po której uczestnicy przemaszerowali na Plac Wolności. Na zakończenie zostały złożone kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II oraz tablicą smoleńską przy kościele pw. św. Antoniego.

24 września 2012 r.

Senator wykonywał obowiązki w Biurze Senatorskim w Zamościu.

25 września 2012 r.

30. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy - Prawo pocztowe (druk senacki nr 184, druki sejmowe nr 601 i 651).

W Finale XVIII Konkursu Plastyczno-Literackiego „Kościół Naszym Domem”, uczestniczył asystent senatora.

26 września 2012 r.

Senator uczestniczył w konferencji „Wapnowanie gleb – wyzwanie dla polskiej gospodarki”. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (Państwowy Instytut Badawczy) oraz Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego. Jej celem było zwrócenie uwagi władz samorządowych, instytucji odpowiedzialnych za politykę rolną i ochronę środowiska na problem jakości gleb w Polsce i potrzebę regulacji ich kwasowości.

27 września 2012 r.

W uroczystościach upamiętniających 14. rocznicę ustanowienia przez Sejm RP 27 Września – Dniem Podziemnego Państwa Polskiego w Zamościu brali udział pracownicy Biura Senatorskiego. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w Katedrze Zamojskiej, następnie przy Pomniku Armii Krajowej odbyło się okolicznościowe wystąpienie Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Zamość, wręczenie odznaczeń oraz złożenie kwiatów i wieńców.

27-28 września 2012 r.

Senator uczestniczył w X Jubileuszowym Forum „Polska spółdzielczość mleczarska w UE – szanse i zagrożenia” w Rynie. Tematem wiodącym były zagadnienia ekonomiczno-finansowe i wynikające z nich możliwości dla rozwoju branży mleczarskiej, również w kontekście planowanych zmian w WPR dla tego sektora.

29 września 2012 r.

Senator uczestniczył w marszu w obronie wolnych mediów i TV Trwam organizowany w Warszawie. Protest rozpoczęła Msza Święta, po której rozpoczął się marsz z Placu Trzech Krzyży. Uczestnicy manifestacji przemaszerowali Traktem Królewskim na Plac Zamkowy. W marszu wzięło udział ponad 100 tysięcy osób.

Następnie wziął udział w Konwencji „Prawo i Sprawiedliwość – Alternatywa” w Sali Kongresowej w Warszawie. Wzięło w niej udział blisko 3 tysiące osób.

30 września 2012 r.

Senator uczestniczył w konferencji „Środowisko wiejskie i rolnictwo świętokrzyskie w perspektywie 2014-2020” w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie - Godowie.

1-3 październik 2012 r.

Senator uczestniczył w Kongresie Europejskich Rolników 2012, organizowanym przez Copa-Cogeca w Budapeszcie. Tytuł tegorocznego kongresu brzmiał „Wspólna polityka rolna (WPR): W jaki sposób europejscy rolnicy mogą zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe prowadząc innowacyjną i opłacalną produkcję”.

3 październik 2012 r.

18. posiedzenie Senatu RP VIII Kadencji.

31. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia było rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 18. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy - Prawo pocztowe.

4 październik 2012 r.

18. posiedzenie Senatu RP VIII Kadencji.

5 październik 2012 r.

Senator wykonywał obowiązki w Biurze Senatorskim w Zamościu.

6 październik 2012 r.

Senator uczestniczył w wernisażu wystawy i podsumowaniu VI Międzynarodowego Pleneru Malarstwa i Konkursu Barwy Roztocza 2012 w Tomaszowie Lubelskim.

8-9 październik 2012 r.

Senator Jerzy Chróścikowski, przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” uczestniczył w spotkaniu studyjnym w ramach realizowanego projektu „Współpraca polskich i szwedzkich rolniczych organizacji związkowych w zakresie kształtowania polityki rozwoju obszarów wiejskich”. Spotkanie odbyło się w Warszawie.

10 październik 2012 r.

32. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia była informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat raportu z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2011 r.

W uroczystej XVI Inauguracji Roku Akademickiego 2012/2013 w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu brał udział pracownik Biura Senatorskiego.

11 październik 2012 r.

Senator wziął udział w Konferencji pn.: „Zachodniopomorskie Rolnictwo – stan obecny i perspektywy”, która odbyła się w Pogorzelicy.

W uroczystej Mszy Świętej w kościele św. Katarzyny w Zamościu poprzedzającej uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2012/2013 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowicza w Zamościu brał udział pracownik Biura Senatorskiego.

12 październik 2012 r.

Senator uczestniczył w XXIX Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie.

W Inauguracji Roku Akademickiego 2012/2013 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowicza w Zamościu brał udział pracownik Biura Senatorskiego.

W otwarciu wystawy „Zamość – Miasto Twierdza. Forteca zamojska na tle europejskiej Architectury Militaris XVI – XIX w.” w Muzeum Zamojskim w Zamościu brał udział pracownik Biura Senatorskiego.

15 październik 2012 r.

Senator wykonywał obowiązki w Biurze Senatorskim w Zamościu.

Następnie uczestniczył w kampanii hospicyjnej „Pola Nadziei 2012”. Przed Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach odbyło się uroczyste sadzenie cebulek żonkili. Patronat Honorowy nad akcją sprawował   J. E. Ks. Bp Marian Rojek.

16 październik 2012 r.

33. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia było informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli na temat wyników kontroli „Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”.

34. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (druk senacki nr 197 , druki sejmowe nr 707 i 731).

W wojewódzkiej uroczystości Dnia Edukacji Narodowej w Zamościu wziął udział pracownik Biura Senatorskiego.

17 październik 2012 r.

19. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji.

39. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

35. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia było rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 19. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno.

18 październik 2012 r.

19. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji.

40. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Senator uczestniczył w spotkaniu pt. „Jakość mięsa wołowego z europejskiej i polskiej perspektywy” organizowanym przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego. Konferencja odbyła się w Warszawie.

18-19 października 2012 r.

Senator brał udział w ogólnopolskiej konferencji „Nowy wymiar spółdzielczości szansą zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich” w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

19 październik 2012 r.

Senator uczestniczył w pogrzebie ś. p. Janusza Winiarskiego, który zmarł 14.10.2012 r. Janusz Winiarski był dziennikarzem radiowym, w latach 1990-2002 prezesem zarządu i redaktorem naczelnym Polskiego Radia Lublin. Od grudnia 1980 roku był w zespole redakcyjnym niezależnego biuletynu NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność". Uczestnik strajku okupacyjnego w WSK PZL Świdnik. Był w grupie założycielskiej Komitetu Obywatelskiego Lubelszczyzny w 1989 roku. Wieloletni szef lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

21 październik 2012 r.

Senator uczestniczył w odsłonięciu tablicy poświęconej płk. Józefowi Telidze w kościele św. Katarzyny w Warszawie. Płk. Józef Teliga był żołnierzem ZWZ, AK i WiN, działaczem niepodległościowym, współpracownikiem Solidarności Walczącej, najstarszym więźniem politycznym PRL.

22 październik 2012 r.

Senator wykonywał obowiązki w Biurze Senatorskim w Zamościu.

24 październik 2012 r.

36. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (druk senacki nr 214, druki sejmowe nr 297, 735 i 735-A).

41. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

25 październik 2012 r.

-Senator przebywał w biurze NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w Warszawie.

26 październik 2012 r.

Senator uczestniczył w Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w Warszawie. W spotkaniu uczestniczył Stanisław Kalemba, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W uroczystości rozstrzygnięcia III edycji konkursu historycznego „Historia mojej małej ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy” organizowanego przez Światowy Związek Armii Krajowej Okręg Zamość brał udział pracownik Biura Senatorskiego.

27-28 października 2012 r.

Senator uczestniczył w Targach Rolniczych Agro-Park 2012 w Lublinie.

29 października 2012 r.

Senator wykonywał obowiązki w Biurze Senatorskim w Zamościu.

30 października 2012 r.

Senator uczestniczył w posiedzeniu zespołu parlamentarnego ds. zbadania przyczyn katastrofy Tu-154m z 10 kwietnia 2010 roku.

31 października 2012 r.

Senator uczestniczył w XXV sesji Rady Gminy Zamość.

2 listopada 2012 r.

Senator uczestniczył w Zaduszkach Chłopskich "Pomódl się bracie za tych co bronili i żywili. Pomódl się bracie za Polskę" czyli modlitwa za zmarłych rolników i ich duszpasterzy. Msza odbyła się w Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Nabrożu. Modlitwom przewodniczył ks. Bp Marian Rojek.

5 listopada 2012 r.

Senator uczestniczył w konferencji „Trendy w ubezpieczeniach rolnych w Europie. Ubezpieczenie ryzyka suszy w Polsce”, która została zorganizowana przez Polską Izbę Ubezpieczeń pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu oraz Polskim Towarzystwem Reasekuracji. Spotkanie odbyło się w Warszawie.

6 listopada 2012 r.

Senator przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczestniczył w konferencji „Jaki system doradztwa rolniczego w Polsce po 2013r.?” w Warszawie. Spotkanie zostało zorganizowane przez Sejmową i Senacką Komisję Rolnictwa.

7 listopada 2012 r.

42. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

43. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

37. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia była: Działalność Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego oraz Gęsina w promocji regionu kujawsko-pomorskiego - sukces potęgi smaku.

Senator uczestniczył w spotkaniu z Ambasadorem Francji w Warszawie.

8 listopada 2012 r.

20. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji.

44. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

38. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia było rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 20. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego.

Senator przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” brał udział w programie TV Trwam „Polski Punkt Widzenia”. Temat rozmowy dotyczył Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

9 listopada 2012 r.

20. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji.

10 listopada 2012 r.

Senator uczestniczył w peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej z Guadalupe, która rozpoczęła się w Katedrze Zamojskiej. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył ks. prał. Eugeniusz Goliński.

11 listopada 2012 r.

W uroczystych obchodach 94. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w Zamościu brali udział asystenci senatora.

11-13 listopada 2012 r.

Senator uczestniczył w konferencji przewodniczących komisji rolnictwa krajów UE w Nikozji na Cyprze. W obecnym półroczu Cypr przewodniczy Unii. Tematami na konferencji była Wspólna Polityka Rolna od 2014 r. do 2020 r., zmiany klimatu i ich wpływ na rolnictwo oraz Wspólna Polityka Rybołówstwa.

14 listopada 2012 r.

Senator przebywał w biurze NSZZ RI „Solidarność” w Warszawie.

15 listopada 2012 r.

Senator uczestniczył w XXI Targach Mleczarskich „Mleko – Expo 2012”. Targi odbyły się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Organizatorem wydarzenia był Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich.

Następnie brał udział w Debacie Rolnej, która odbyła się na antenie Radia Maryja.

16 listopada 2012 r.

Senator brał udział w Uroczystym Zgromadzeniu Posłów i Senatorów, podczas którego przemówienie wygłosił Prezydent Republiki Francuskiej Pan François Hollande. Uroczystość odbyła się w Sali plenarnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

17 listopada 2012 r.

Senator Jerzy Chróścikowski Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” uczestniczył w szkoleniu w ramach projektu BERAS Implementation w Różańcu. „Modelowe gospodarstwo BERAS” – to tytuł kolejnego ze szkoleń zorganizowanych przez NSZZ RI „Solidarność” w ramach realizacji projektu BERAS Implementation, które tym razem odbyło się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Różańcu koło Tarnogrodu w powiecie biłgorajskim.

Senator uczestniczył w marszu w obronie TV Trwam, który odbył się w Biłgoraju. W marszu uczestniczyło około 1,5 tysiąca osób. Maszerowali oni pod hasłem „Za życiem, rodziną i krzyżem”. Marsz rozpoczęła Msza św. w Kościele św. Marii Magdaleny. Marsz zakończył się przed Urzędem Miasta Biłgoraj.

18 listopada 2012 r.

Senator uczestniczył w Posiedzeniu Rady Wojewódzkiej NSZZ Dolnośląskiego. Rolnicy obradowali w Strzegomiu. Na posiedzeniu byli obecni delegaci, członkowie i sympatycy „Solidarności” RI z terenu Dolnego Śląska.

19 listopada 2012 r.

Senator wykonywał obowiązki w Biurze Senatorskim w Zamościu.

20 listopada 2012 r.

Senator uczestniczył w debacie „Praca dla młodych oraz problem umów śmieciowych” w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie.

21 listopada 2012 r.

39. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia było rozpatrzenie ustawy o nasiennictwie (druk senacki nr 231, druki sejmowe nr 176, 822 i 822-A).

45. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

22 listopada 2012 r.

Senator, Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” wraz ze związkowcami NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” uczestniczył w manifestacji przed Urzędem Rady Ministrów. Pikieta organizowana przez NSZZ RI „Solidarność” dotyczyła zwiększenia środków w budżecie WPR dla rolnictwa. Rolnicy domagają się także równego traktowania na arenie międzynarodowej w sektorze rolnictwa. List otwarty, który został odczytany i przekazany Premierowi dotyczył m. in. oczekiwań wobec Rządu RP o dialog społeczny i konsultacje z rolnikami w temacie negocjacji nad kształtem Budżetu UE w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, cięcia wydatków budżetowych WPR, zwiększenia zwrotu akcyzy w paliwie rolniczym do poziomu 100%, zapewnienie odpowiednich środków na kredyty preferencyjne, a zwłaszcza zakup ziemi rolnej, wstrzymanie prywatyzacji spółek sektora rolno – spożywczego i rynków hurtowych oraz wprowadzenie podatku dochodowego.

23 listopada 2012 r.

Senator wykonywał obowiązki w Biurze Senatorskim w Zamościu.

24 listopada 2012 r.

Senator uczestniczył w Uroczystościach Odpustowych w Kościele Rektoralnym, ku czci jego patronki św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Eucharystii przewodniczył oraz Słowo Boże wygłosił JE Ks. Biskup Marian Rojek.

25 listopada 2012 r.

Senator uczestniczył w uroczystościach 70. Rocznicy Wysiedlenia Skierbieszowa i okolic.

Następnie wziął udział w uroczystościach 70. Rocznicy Wysiedleń wsi Udrycze.

26 listopada 2012 r.

Senator wykonywał obowiązki w Biurze Senatorskim w Zamościu.

27 listopada 2012 r.

40. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia była informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich; stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie zmian w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich przygotowywanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz trudności w funkcjonowaniu ubezpieczeń rolnych w Polsce w latach 2006-2012.

41. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia była informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działalności Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działalności Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

28 listopada 2012 r.

21. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji.

Senator brał udział w konferencji „Rola ANR w transformacji ustrojowej polskiej wsi – doświadczenia i nowe wyzwania”. Spotkanie odbyło się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z okazji 20-lecia Agencji.

29-30 listopada 2012 r.

Senator Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Komitetów Copa-Cogeca w Brukseli.

30 listopada 2012 r.

42. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia było rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 22. posiedzeniu Senatu do ustawy o nasiennictwie.

1 grudnia 2012 r.

Senator uczestniczył w XXI Rocznicy Powstania Radia Maryja w Toruniu.

3 grudnia 2012 r.

Senator wykonywał obowiązki w Biurze Senatorskim w Zamościu.

4 grudnia 2012 r.

Senator wykonywał obowiązki w Biurze Senatorskim w Zamościu.

5 grudnia 2012 r.

Senator uczestniczył w konferencji naukowej „Przekształcenia własnościowe w rolnictwie – 20 lat doświadczeń i perspektyw”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

6 grudnia 2012 r.

Senator Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” brał udział w proteście rolników w Szczecinie. Zachodniopomorscy rolnicy protestują przeciwko sprzedaży gruntów przez ANR osobom nieuprawnionym.

7 grudnia 2012 r.

Senator uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Lubelskiej Izby Rolniczej w Lublinie.

8 grudnia 2012 r.

Senator wziął udział w Uroczystości Wręczenia Dyplomów Ukończenia Studiów kierunku Rolnictwo oraz Świadectw Ukończenia Studiów Podyplomowych „Nowoczesne Rolnictwo”, zorganizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu.

9 grudnia 2012 r.

Senator uczestniczył w uroczystej Mszy Świętej w 70. Rocznicę Wysiedleń mieszkańców Gminy Łabunie. Przed Mszą Św. odbył się montaż muzyczno-słowny przygotowany przez uczniów Gimnazjum Łabunie.

Następnie wziął udział w uroczystości „Chwała Bohaterom” upamiętniającą setną rocznicę urodzin         mjr Zenona Jachymka ps. „Wiktor” w Komarowie-Osadzie. Podczas uroczystości odbyły się m. in. Msza Święta, ceremoniał wojskowy oraz premierowy pokaz filmu dokumentalnego poświęconego Zenonowi Jachymkowi ps. „Wiktor” pt. „Wyrok śmierci” w reż. Ewy Szakalickiej.

10 grudnia 2012 r.

Senator wykonywał obowiązki w Biurze Senatorskim w Zamościu.

11 grudnia 2012 r.

43. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem seminaryjnego posiedzenia była informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat zasad obrotu ziemią rolną w Polsce po 2016 r.; 50 lat polityki planowania gospodarki nieruchomościami rolnymi we Francji. Instytucja SAFER (Alexander Martinez, Radca Rolny ds. Rolnictwa w Ambasadzie Francji w Polsce); Ramy prawne obrotu nieruchomościami rolnymi po 2016 r. (prof. dr hab. Beata Jeżyńska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej); Informacja prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych na temat roli Agencji w obrocie ziemią w Polsce – obecnie i w przyszłości, tj. po 2016 r.

46. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

12 grudnia 2012 r.

23. posiedzenie Senatu VII Kadencji.

44. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. (druk senacki nr 264, druki sejmowe nr 919 i 931).

13 grudnia 2012 r.

23. posiedzenie Senatu VII Kadencji.

45. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia było rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 23. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.

14 grudnia 2012 r.

Senator uczestniczył w spotkaniu z francuskim Ministrem Rolnictwa, Panem Stéphane’a Le Folla, które odbyło się w Ambasadzie Francji w Warszawie.

Następnie wziął udział w konferencji na temat „Rozwój chowu i hodowli trzody chlewnej szansą dla gospodarstw towarowych w Polsce" zorganizowanej przez Federację Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

15 grudnia 2012 r.

Senator uczestniczył w Mszy św. rekolekcyjnej dla rolników. Odbyły się one w kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Godziszowie. Mszy św. przewodniczył ks. bp Edward Frankowski.

Następnie wziął udział w Debacie Rolniczej w Domu Kultury w Godziszowie.

16 grudnia 2012 r.

Senator uczestniczył w obchodach XXXI rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, które odbyły się w Tarnogrodzie. Obchody rozpoczęła Msza Św. w kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego, odprawiona w intencji poległego w KWK "Wujek" Józefa Krzysztofa Gizy i wszystkich ofiar stanu wojennego. Następnie składano wieńce na grobie Józefa Krzysztofa Gizy na cmentarzu parafialnym. Kolejnym punktem obchodów był montaż słowno-muzyczny "Wolność to diament do oszlifowania..." w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Armii Krajowej w Tarnogrodzie.

17 grudnia 2012 r.

Senator wykonywał obowiązki w Biurze Senatorskim w Zamościu.

Później uczestniczył w szkoleniu „Modelowe gospodarstwo BIC jako przykład gospodarstwa w systemie zrównoważonego rolnictwa Era” w Tarnogrodzie. Szkolenie zorganizowano w ramach realizacji przez NSZZ RI „Solidarność” projektu BERAS Implementation.

18 grudnia 2012 r.

47. posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

46. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia była informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji na rynku chmielu; informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji na rynku pszczelarstwa; informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania sektora pszczelarskiego w Polsce po 2014 roku.

19 grudnia 2012 r.

24. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji.

47. posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tematem posiedzenia było omówienie prac Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące ustawy budżetowej na 2013r. oraz sprawy różne.

20 grudnia 2012 r.

24. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji.

Galeria

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Multimedia

Kontakt

Biuro Zamość

ul. Bazyliańska 3/16
22 - 400 Zamość
tel./fax 84 638 42 52

czynne: pon-pt 900-1500

 

Licznik wizyt

Dzisiaj: 864
Razem: 1794202